• Daha ayrıntılı bilgi görmek için, MTSO sayfasını, lütfen masaüstü görünümü modunda inceleyiniz.

27 Mart 2011 günü yapılan Oda Seçimlerinde Odamız Meclisi 44 Meslek Grubunda 93 adet Meclis üyesiyle oluşmuştur.

 • Genel sekreterlik
 • Danışmanlar ve Hukuk Müşavirliği
 • Meslek Komiteleri Birimi
 • Araştırma-Yayın Müdürlüğü
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürlüğü
 • Proje Müdürlüğü
 • AR-GE ve Yönlendirme Müdürlüğü
 • Sicil Müdürlüğü
 • Ticaret Müdürlüğü
 • Personel ve Muhasebe Müdürlüğü
 • Sanayi Müdürlüğü

Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden DUYURU Ticaret Sicili İşlemleri ve Evrakları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda İdari Para Cezası Uygulanacak Ve Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller ÜYE HİZMETLERİ Oda Üyeliği Kayıt Evrakları NACE Faaliyet Kodları ve Mesleklerin Gruplandırılması Üyeliğin Askıdan Faale Dönmesi Üye Hizmetleri Servisi Tarafından Verilen veya Onaylanan Belgeler ile Örnek Dilekçeler Sicil Gazetesi İlan İşlemleri İngilizce Vize Belgesi Talep Formu DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ A.TR, Menşe, EUR.1, Form-A Dilekçe ve Evrak Örnekleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) MEDOS Kapsamındaki Kullanıcıların Dikkatine MTSO Dış Ticaret Birimince mesai saatleri dışında gerçekleştirilecek onay işlemleri Dış Ticarete İlişkin Konulardaki Mevzuat Değişiklikleri TIR VE ATA KARNESİ Kayıp Karne İşlemleri Adres-Ortak-Yetkili-Ünvan Değişiklikleri için İstenen Belgeler TIR Sistemine Yeni Girecek olan firmalardan talep edilecek belgeler Sayısal Takoğraf Kartı (Dijital Ehliyet) başvurusunda talep edilen belgeler Geçiş belgesi dağıtımında talep edilen belgeler TIR Servisi Duyuruları SANAYİ İŞLEMLERİ K BELGESİ K Belgesi Vizesi için Gerekenler K Belgesi için İstenilen Belgeler K Belgesi Devri için İstenilen Belgeler

18 Aralık 1886 yılında "Mersin Ticaret Odası" adı ile kurulmuş, Türkiye'nin en eski odalarından birisidir. Odaların kuruluşlarında yönetimlerinin bir nizamname ile olduğu anlaşılmaktadır.

4355 sayılı kanun ve 2/19900 sayılı kararnameye müsteniden yayınlanan nizamnameye göre Odaların belirtilen hizmetleri görmek ve mesleki tesanüdü temin için kurulmuş bir amme kuruluşu olduğu hükme bağlanmıştır. 655 sayılı kanun ile Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile ekli tüzüğü olan Umum Borsalar Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. Yerine 5.3.1950 tarihli 5590 sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi,Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Ancak bu kanun da yerini 18 Mayıs 2004 tarihinde yeni düzenlemeleri ve uygulamaları içeren 5174 sayılı kanuna bırakmıştır.

1886 yılında "Mersin Ticaret Odası" adı ile kurulmuş, Türkiye'nin en eski odalarından birisidir. İstanbul Ticaret Odası 14.1.1882 tarihinde "Dersaadet Ticaret Odası" adı ile kurulmuştur.

Odaların kuruluşlarında yönetimlerinin bir nizamname ile olduğu anlaşılmaktadır.

Zorlukla bulunan bazı belgelerden anlaşıldığına göre, 1900 yılından önce 8, 1900 - 1914 yıllarında 22, 1915 - 1920 yılları arasında 19 ve 1921 - 1922 yılları arasında da 26 firmanın Oda'ya kaydı yapılmıştır. Aslında kayıtların bu rakamların çok üzerinde olması gerekir, fakat bulunabilen belgelerden ancak bu kadarı öğrenilebilmiştir.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulduğu 1886 yılından 1926 yılına kadar geçen 40 yıllık süreye ait arşivin mevcut olmadığı, bu döneme ait hiçbir kayıt ve belgeye rastlanmadığı, Oda'ca yayınlanan "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası" adlı kitapta belirtilmiştir.

1926 yılında Oda'ya kayıtlı üye sayısı 243'tür. Bunun 184 adedi ferdi, 65 adedi şirkettir. Kayda göre, 112 Türk, 22 yabancı uyrukludur. 134 adedinin tabiyeti belli değildir. Tabiyeti belli olmayan bu 134 firmanın büyük kısmının yabancı firmalar olduğunu kabul etmek doğru olur. Nitekim yine bu bölümde Annuare Commerciale adlı buroşürden aktardığımız firma isimler bu kabulümüzü doğrular niteliktedir.

1926 - 1933 yılları arasında Oda'ya kayıtlı firma adeti 762 olup, bunun %11'i yabancı ülke vatandaşlarıdır. Aynı dönem içerisinde 418 firmanın kaydı silinmiştir.

Oda Teşkilatı, ilk yıllarda bugüne oranla hayli değişik bir durum arzetmektedir.

1927 yılında Mer'i Nizamnameye göre Odanın komisyonları şöyledir.

Cumhuriyetten sonra, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası adını alan Oda'nın üye sayısı her yıl artmıştır. 1951 yılında 765, 1970 yılında 1.800, 1981 yılında 4.500 ve kuruluşunun 100. yılı olan 1986 yılında 5.886 olan üye sayısı 1990'da 7.000, 2000 yılında 14.759, 2003 yılı sonunda 16.115 ve 2004 Yılı Kasım ayı itibariyle de 16.850 olmuştur.


MTSO-EKAV Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve Kalkınma Vakfı Üyeleri

MTSO EKAV Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Sayman Üye ile 6 Yönetim Kurulu Üyesinden Oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu 27 Mart 2011 tarihinden gerçekleştirilen seçimle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 • İbrahim Kiper

Yönetim Kurulu Başkanı

 • Doğan Narin
 • Yönetim Kurulu Başkan Vek.

Fatih Kısa Yönetim Kurulu ve Sayman Üye

 • Hacı İbrahim Bilir

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Güner Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Servet Çipil

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Nafi Ağaoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Nihat Tan

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Murat Harman

Yönetim Kurulu Üyesi

1886 yılında "Mersin Ticaret Odası" adı ile kurulmuş, Türkiye'nin en eski odalarından birisidir. Odaların kuruluş amacı 5174 sayılı kanunun 4.maddesinde; "üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır" şeklinde tanımlanmıştır. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

 • Çankaya Mah. Atatürk Cad. 4718 Sk. No:2

33070, Akdeniz, Mersin Türkiye

 • Çağrı Merkezi 0850 304 33 33
 • Tel:0324 238 95 00
 • Fax:0324 231 96 97
 • info@mtso.org.tr
 • mtso@hs01.kep.tr
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.