FANDOM


Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim - d {{Mesleki eğitim}}
Şablon:Mesleki eğitim/Bursa


Meslek - Mesleki eğitim
Vocational education

Teknik - Teknik eğitim - Çıraklık eğitimi

Son konular
Kalfalık ve Ustalık Sınav Programı
Görsel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okul sayısını 2'ye düşürdü
UMEM[1] - UMEM Beceri'10 [2]
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri

Askerlikte mesleki eğitim
Askeri kurumlarda mesleki eğitim (Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF
ESK/Kıt'a içi kurslar
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Kuruluda Milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı üye olmalıdır. İş-Kur dan sorumlu vali yrd değil. Uygulama illerde yanlış...

Kurumlar
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Ömer Açıkgöz - MYK üyesi - Baki hoca
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Mevzuatta Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü var , ama fiiliyatta yok
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(İdari personelin tamamen bayan) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(Atatürk tarafından kurulmuş, demek kız-erkek ayrı eğitim olması Atatürk tarafından murad edilmiş.
Yani Atatürk bilinenin aksine karma eğitime karşıdır.
(İdari Personel tamamen erkek)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
HEM - (Mesleki Eğititim Merkezi - MEM bağlı)
Genel Müdürlük idari personeli hizmetlilikten gelen ve genel idareden gelen şube müdürlerinden oluşmakta (genelde)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Mevzuat
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF

METEM - MEGEP - METEF
METEM olmak, MEM olmaktan daha iyi herşey yapabilir. Yani çıraklık eğitimi, turizme bağlı bölümler açabilir, yaygın mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri düzenleyebilir, iyi olur. Her genel müdürlüğe bağlı olan her alan için ayrı müdür yardımcısı yönetici olarak atanabilir. Böylece üniversite mantığında kampüsleşme olabilir. Hatta yatılı ve sosyal aktivitelerin ,salonların oluşturulabileceği bir kurum olur. Bu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden daha avantajlıdır. Müdürü de eğitim koçu gibi. Eğitim CEO su pozisyonunda hizmet verebilecek geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

HEM'de mesleki eğitim

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması
Genelge 2014/8
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeniden Yapılandırılan Okullara Ad Verme Şablon:İstihdambakınız

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Yeterlik - d


Yeterlik -Yeterlilik - Ehliyyet - Selahiyyet - Kifayet
Mesleki Yeterlik
Mesleki yeterlik
Vocational sufficiency
Vocational efficiency
Vocational proficiency

proficiency. 2. competence. 3. competency. 4. ability. 5. qualıfıcatıon. 6. efficiency. 7. sufficiency. 8. qualification. 9. adequacy. 10. capacity
MYK - AYÇ - TYÇ - UYÇ
Mesleki Yeterlik Kurumu - MYK [3]
AB Bologna kriterleri Eğitim kriterleri mesleki yeterlik kriterleri getiriyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 13 sektörde toplam 250 adet Ulusal Yeterlilik yayınlanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri 25 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 120 Ulusal Yeterlilikte devam etmektedir.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
MYK/Ulusal standartlar hazırlattı. 296 adet standart RG de yayınlandı.
AYÇ - Avrupa Yeterlilik Çerçeve Proğramları - AYÇP bu kriterler AB mesleki eğitim standartlarında uyum çerçevesi kapsamında Ulusal Yeterlilik Çerçeve Proğramı çıktı. Sendikalar, Üniversiteler, İşveren temsilcileri var. Ama işi yapacak olan okul müdürleri yok, gariptir.

MYK Ulusal yeterlilikler - Ulusal yeterlilik nedir?
MYK Ulusal yeterlilikler/YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI
MYK AKREDİTE EĞİTİM ÖĞRETİM
MYK BİREYLERİN BELGELENDİRİLMESİ
MYK ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)
MYK TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)
MYK/Stratejik Plan 2011-2015
Mesleki yeterlilik/Klavuz ve Formlar
MYK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi - UYÇ - Uyep.net www.uyep.net/web/tr-tr/projeçıktıları/ulusalyeterliliklerçerçevesi.aspx** Çalışma Ziyareti - UYÇ Uzmanı Edwin Mernagh - 15-17 Kasım 2011 - Ankara. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi uzmanı Edwin Mernagh, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ...
Bologna Süreci
https://bologna.yok.gov.tr/.../9a16cce97237e81bf02f6c0db6f3d0b6..ppt** UYÇ'nin oluşturulması,; UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması,; Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi,; HBÖ'yi desteklemek ...
[PPT]
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) - Milli Eğitim Bakanlığı
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için .
Mesleki eğitim ve hayatboyu öğrenme neden?
Çünkü meslek erbabı daha üst eğitimlerle 3. 4. seviye ustalık belgesi almalı Mesleki eğitimde becerikli bir ustaya mühendis olabilme yolunu açmak gerekir.
Alaylılara kabiliyetine göre dikey yükselme sağlanmalıdır.
Çıraklık Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi 3. seviye sınavına girebilir. Meslek lisesini bitiren 4. seviye UYS - (Ulusal Yeterlik Sertifikası) sınavına girebilir. 6. seviye mühendis seviyesidir. 7 seviye master, Dokrora 8 seviye
Tophane TEML/İktisadi işletme
Tophane TEML/BEK (Tophane TEML MYK tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olamk istiyor. Akreditasyon seviyesindeyiz. Okulun yetkilendirilebilmesi için TÜRKAK tarafından 17024 standardında akredite edilmesi gerekir.
VOC-TEST - VOCH-TEST Merkezleri - Bursa VOCTEST [4]
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası BESOB projeyi AB projesi olarak hazırladı ve MYK dan taşeron olarak aldı. Sonuçlara ulaşamadı. MYK tarafından Akredite olamadılar. Kalite el kitabı , talimatlar , prosedürleri , formları hazırlayaadılar 180.000 euro kullandı. Sadece tekstilcilere desinatörlükte yeterlik çalışması yapıldı...
VOCHTEST merkezleri, MYK tarafından Türkiyede 25 adet yapıldı. Standartları hazırlamak ve akredite olarak tyetki almak. Tophane sadece dokuma değil, beş kuruşsuz 10 ayrı ulusal yeterlikte çalıştı. Soru bankaları hazırlandı. TÜRKAK - Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından tanınacak bir "Tüzel Kişilik" olmalı diyor. UYS - Ulusal Yeterlik Sertifikası alan gerçek kişileri çalıştıran işverenler 6111 sayılı kanunla vergi muafiyeti ve siğorta işverenpayı muafiyeti getirilmiştir.
Yetkilendirlimiş personel belgelendirme kurluşu olanlar:
İstanbul BŞB kuruluşu UGETAM kaynakçılık ve doğal gaz işinde, özel teşebbüste BELGETÜRK BS - Ankara'da İNTES inşaat
Mesleki Eğitim Merkezi
Meslekî Rehberlik
Mesleki yarışmalar
Meslek Yüksekokulu
Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Mesleki akreditasyon
Uluslararası akreditasyon
Uluslararası Akreditasyon Birliği
Uluslararası Akreditasyon Birliği/Türkiye temsilciliği
TÜRKAK temsilcisi.
Eğitimde akreditasyon - İTÜ rektörü  : Muhammed Şahin
Üniversite eğitiminde akreditasyon
Fundemantal of engeenering
Profeccianal of engeneering
Mesleki eğitim protokolleri

Sorunlar:
Kitapları yazanlar teknik eğitimde emek verenlerce yazılmadı.
Okuldaki modüllerin RG yayınlanarak Ulusal yeterlilikler paraleline getirilmeli.

Mesleki yetkinlik - Mesleki yeterlik
Mesleki kazanımlar

Mesleki eğitimde akreditasyon

Resmi kurum tarafından akreditasyon
Odalar tarafından akreditasyon

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim kurumları - d


Mesleki eğitim kurumları

Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü

Çıraklık Eğitim Merkezi
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Edit

MYK Personelinin StatüsüEdit

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 24. maddesi gereğince Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre daimi işçi ??? statüsünde istihdam edilen uzman yardımcısı, uzman ve diğer personel eliyle yürütülür.

Kurumda uzmanlığa dayalı yatay bir örgütlenme oluşturulmuş olup, toplam 90 pozisyon bulunmaktadır.

Kurum personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kurum amaçlarının gerektirdiği nitelikleri taşımaları zorunludur.

Kamu kurum/kuruluşlarında memur, sözleşmeli ya da işçi statüsünde bulunan kişilerin MYK'da yönetici, uzman veya diğer pozisyonlara naklen atanması mümkün değildir.?????

21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 24 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca Kurumumuzda MYK/Uzmanı ve MYK/Uzman Yardımcıları istihdam edilmektedir.

MYK Uzmanları, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri Kurum adına yürüten ve yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda Kurumu temsil eden Kariyer Meslek mensuplarıdır.

MYK Personel Alım SüreciEdit

MYK Maliye Bakanlığından aldığı Daimi İşçi Kadrolarına atama yapmak için Türkiye İş Kurumuna talebini iletir, İŞKUR'a başvuruda bulunan adayların listesi Kuruma iletilir. Kurumumuzca adaylardan ilgili belgeler istenir ve açılan kadro şartlarına haiz adaylara belirlenen gün ve tarihte yapılacak sınava katılmaları için tebligat yapılır. Yapılan sınavda başarılı olan adayların ataması yapılır ve istihdam süreci sonlanır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Bknz:Edit

BaşkanlıkEdit

MYK/BaşkanEdit

MYK Yönetim Kurulu ve Kurum BaşkanıEdit

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır. Başkanın seçim usulü ve görev süresi Kanunda belirlenmiştir.

MYK Yönetim Kurulu, üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ise aynı süre için Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından seçimle belirlenir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi olarak 8 Aralık 2006 tarihinde yapılan ilk MYK Genel Kuruluna katılan Sayın Bayram AKBAŞ Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçilmiş, ilk MYK Yönetim Kurulu toplantısında da MYK Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Yönetim Kurulu seçimi gündemiyle 20 Ekim 2009 tarihinde yapılan Genel Kurulda ikinci kez, 31 Ekim 2012 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’da da üçüncü kez Yönetim Kuruluna ve akabinde Yönetim Kurulunun tasvibiyle Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanlığı görevine seçilen Sayın AKBAŞ bu görevini halen sürdürmektedir.

Başkan YardımcılarıEdit

MYK/Sektör komiteleriEdit

Ana hizmet birimleriEdit

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Edit

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun temel görevleri arasında yer alan meslek standartlarının hazırlanması, onaylanması ve ulusal meslek standardı olarak yayımlanmasının sağlanması kapsamındaki faaliyetler, MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Bu kapsamda Meslek Standartları Dairesi Başkanlığının görevleri;Edit

 • Meslek standartlarının geliştirilmesi, hazırlanması, güncellenmesi, onaylanması kapsamında yönetmelik, politika belgesi, prosedür, rehber vb. dokümanları hazırlar ve günceller.
  • Meslek standartlarının geliştirilmesi ile ilgili araştırma yapar, yayın hazırlar, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit eder.
  • Meslek standardı geliştirmek ve güncellemek üzere Kuruma yapılan başvuruları inceler ve inceleme sonuçlarını rapora bağlar.
 • Meslek standardı geliştirmek ve güncellemek üzere çalışma grupları oluşturur ve sekretarya hizmetlerini yürütür.
 • Meslek standardı geliştirmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşların çalışmalarının belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını izleyerek rapora bağlar.
 • Yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veren Sektör sektör Komitelerinin komitelerinin sekretarya hizmetlerini yürütür.
 • Kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşlarında meslek standartlarına yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratma faaliyetlerini yürütür.
 • Mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapar.


Sektörler

Protokol İmzalanan Kuruluşlar

Taslak Meslek Standartları


Yayınlanmış Ulusal Meslek Standartları

Sektörler listesiEdit

Sektör Komitelerinin oluşturulmasına altyapı sağlayacak olan sektörler belirlenmiş ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Sektör ListesiEdit

Protokol imzalanan kuruluşlarEdit

PROTOKOL İMZALANAN KURULUŞLAR

MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı meslek standardı hazırlama konusunda görevlendirilecek gönüllü kurum ve kuruluşlardan talep alınması, taleplerin değerlendirilmesi, kuruluşların görevlendirilmesi, işbirliği protokollerinin imzalanması ve sektör komitelerinin teşkil edilmesine yönelik teknik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu bağlamda, Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine uygun olarak meslek standardı hazırlama konusunda istekli olan kurum ve kuruluşların talepleri değerlendirilmekte ve MYK Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.

Görevlendirmeleri yapılan sektörler ve protokol imzalanan kuruluşlara ilişkin bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz.

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) arasında 9 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) arasında 12 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) arasında 29 Mart 2013 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Bayındır Memur-Sen arasında 06 Eylül 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Pencere ve Kapı Sektörü Derneği  (PÜKAD)  arasında 18 Ekim 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü arasında 3 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

METAL SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 12 Mart 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile HAK-İŞ / ÇELİK-İŞ arasında 12 Mart 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Ankara Sanayi Odası 2.Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında 25 Ağustos 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Ankara Sanayi Odası (ASO) arasında 05 Eylül 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler içintıklayınız.

MYK ile Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği arasında 20 Aralık 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında 9 Mart 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

ENERJİ SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) arasında 23 Temmuz 2008 tarihinde Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında 09 Haziran 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında 9 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) arasında 23 Ocak 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız. MYK ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) arasında 23 Ocak 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında 9 Mart 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Ege Bölgesi Sanayi Odası arasında 19 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(BESOB) arasında 17 Ağustos 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

ULAŞTIRMA, LOJİSTİK VE HABERLEŞME SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) arasında 11 Mart 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) arasında 6 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı arasında 20 Eylül 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği arasında 20 Kasım 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında 4 Ocak 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasında 24 Kasım 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türk Hava Yolları[5]arasında 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile İETT Genel Müdürlüğü arasında 29 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü arasında 5 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile   Türkiye Liman İşletmecileri Derneği arasında 3 Ocak 2014 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

TOPLUMSAL VE KİŞİSEL HİZMETLER SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında 9 Mart 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Temizlik ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği (TESHİAD) arasında 25 Eylül 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

TURİZM, KONAKLAMA, YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

MYK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı,Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB),Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) arasında 22 Mayıs 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında 9 Mart 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Kültür ve Turizm BakanlığıTürkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) arasında 27 Ocak 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO)  arasında 29 Eylül 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

CAM, ÇİMENTO VE TOPRAK SEKTÖRÜ

MYK ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası(ÇEİS) arasında 22 Mayıs 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) arasında 12 Kasım 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SEKTÖRÜ

MYK ile sektörün 15 güçlü Kurumunun oluşturduğu “Kimya Sektör Platformu”nu temsilen Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) arasında 23 Haziran 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) arasında 21 Mart 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) arasında 21 Kasım 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Sağlık İşverenleri Sendikası (SEİS) ve Tüm Tıbbi Cihaz ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) arasında 25 Eylül 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği (TOOMD) arasında 25 Eylül 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Sağlıklı Nesiller Derneği (SND) arasında 30 Eylül 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ileTohum Otizm Vakfı arasında 12 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında 16 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü[6]ve[7]Türkiye Beyazay Derneği[8]arasında 12 Aralık 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü veSüleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında 19 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslek için tıklayınız.

MYK ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 11 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

 

MEDYA, İLETİŞİM VE YAYINCILIK SEKTÖRÜ

MYK ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında 9 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) arasında 09 Eylül 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) arasında 26 Mart 2013 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü arasında 25 Haziran 2013 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

 

TİCARET SEKTÖRÜ

MYK ile[9]Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) arasında 30 Ekim 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında 4 Ocak 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında 13 Ocak 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

ELEKTRİK/ELEKTRONİK SEKTÖRÜ

MYK ile Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı (TEGEV) arasında 09 Haziran 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında 25 Ağustos 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYKile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasında 24 Kasım 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) arasında 24 Kasım 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) arasında 6 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 10 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) arasında 29 Eylül 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

AĞAÇ İŞLERİ, KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

MYK ile Ankara Sanayi Odası arasında 07 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği arasında 27 Mayis 2014 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

İŞ VE YÖNETİM SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Personel Yönetimi Derneği  arasında 3 Eylül 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Yönetim Danışmanları Derneği arasında 01 Kasım 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında 4 Mayıs 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslek için tıklayınız.

MYK ile Koçluk Platformu Derneği ve Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği arasında 2 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslek için tıklayınız.

MYK ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında 6 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslek için tıklayınız.<p style="margin:0px;padding:0px;"></p>

MYK ile Çağrı Merkezleri Derneği arasında 09 Şubat 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Norm Eğitim Danışmanlık Derneği arasında 20 Şubat 2013 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslek için tıklayınız.

MYK ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında 29 Kasım 20013 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslek için tıklayınız.

 

FİNANS SEKTÖRÜ

MYK ile Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSREŞB)  arasında 22 Eylül 2010 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

BİLİŞİM SEKTÖRÜ

MYK ileİstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında 15 Mart 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MADEN SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) arasında 22 Temmuz 2011 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

GIDA SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) arasında 16 Ekim 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler içintıklayınız.

MYK ile Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası  (ÖZ GIDA-İŞ Sendikası) arasında 30 Ekim 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

TARIM, AVCILIK, BALIKÇILIK SEKTÖRÜ

MYK ile Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) arasında 30 Ekim 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

MYK ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında 22 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

KÜLTÜR VE SANAT SEKTÖRÜ

MYK ile Oyuncular Sendikası arasında 07 Aralık 2012 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

ADALET VE GÜVENLİK SEKTÖRÜ

MYK ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği arasında 30 Ekim 2013 tarihinde imzalanan Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında standardı hazırlanacak meslekler için tıklayınız.

Yayınlanmış meslek standartlarıEdit

YAYIMLANMIŞ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI
 

25.08.2009 tarih ve 27330 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Tesis ve Kullanımına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.
 

 

25.08.2009 tarih ve 27330 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otomotivalanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız. 05.11.2009 tarih ve 27397 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otomotiv alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

03.02.2010 tarih ve 27482 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otomotiv alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

03.03.2011 tarih ve 27863 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otomotivalanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

10.07.2012 tarih ve 28349 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otomotivalanına ilişkin ulusal meslek standartları içintıklayınız.

19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız...

11.12.2009 tarih ve 27429 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

16.07.2010 tarih ve 27643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

21.03.2011 tarih ve 27881 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

03.11.2011 tarih ve 28104 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

15.09.2012 tarih ve 28412 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

16.10.2012 tarih ve 28443 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

05.12.2012 tarih ve 28488 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.      

29.01.2013 tarih ve 28543 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.   

26.02.2013 tarih ve 28571 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

29.05.2013 tarih ve 28661 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnşaat  alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

26.11.2009 tarih ve 27418 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Konaklama Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

11.03.2010 tarih ve 27518 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Konaklama Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları içintıklayınız.

05.07.2010 tarih ve 27632 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Konaklama Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları içintıklayınız.

16.07.2010 tarih ve 27643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Konaklama Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

29.12.2010 tarih ve (2. Mükerrer) 27800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Konaklama Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları içintıklayınız.

09.08.2011 tarih ve 28020 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Konaklama Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları içintıklayınız.

29.01.2013 tarih ve 28543 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Konaklama Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

11.12.2009 tarih ve 27429 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

 08.01.2010 tarih ve 27456 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

11.03.2010 tarih ve 27518 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız...

05.07.2010 tarih ve 27632 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız...

15.09.2010 tarih ve 27699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız...

17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

21.03.2011 tarih ve 27881 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

07.06.2011 tarih ve 27881 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

20.12.2011 tarih ve 28148 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

10.04.2012 tarih ve 28260 (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

10.07.2012 tarih ve 28349 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

30.07.2013 tarih ve 28723 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri  alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Liman İşletmeciliğialanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız. 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Liman İşletmeciliğialanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.  14.11.2010 tarih ve 27759 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Liman İşletmeciliğialanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.  
28.12. 2009 tarih ve 27446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çimento alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çimento alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

03.02.2010 tarih ve 27482 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

26.05.2010 tarih ve 27572 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

01.12.2010 tarih ve 27772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

21.03.2011 tarih ve 27881 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

07.06.2011 tarih ve 27881 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

09.08.2011 tarih ve 28020 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

18.08.2011 tarih ve 28029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

03.11.2011 tarih ve 28104 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

20.12.2011 tarih ve 28148 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

10.04.2012 tarih ve 28260 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

13.06.2012 tarih ve 28322 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

10.07.2012 tarih ve 28349 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

15.09.2012 tarih ve 28412 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

16.10.2012 tarih ve 28443 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

05.12.2012 tarih ve 28488 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

29.01.2013 tarih ve 28543 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

30.07.2013 tarih ve 28723 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Metal  alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tren Makinisti ulusal meslek standardı için tıklayınız.

05.09.2012 tarih ve 28402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Raylı Taşımacılıkalanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

29.01.2013 tarih ve 28543 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Raylı Taşımacılık alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

 

12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

05.07.2010 tarih ve 27632 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

24.09.2010 tarih ve 27709 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

13.06.2012 tarih ve 28322 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

16.10.2012 tarih ve 28443 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

26.02.2013 tarih ve 28571 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

 

14.10.2010 tarih ve 27729 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toplumsal ve Kişisel Hizmetler alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toplumsal ve Kişisel Hizmetler alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

26.02.2013 tarih ve 28571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toplumsal ve Kişisel Hizmetler alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

01.12.2010 tarih ve 27772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik ve Elektronikalanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik ve Elektronikalanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

20.12.2011 tarih ve 28148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik ve Elektronikalanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

27.04.2012 tarih ve 28276 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik ve Elektronik alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

13.06.2012 tarih ve 28322 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik ve Elektronik alanına ilişkin ulusal meslek standartları içintıklayınız.

07.06.2011 tarih ve 27881 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş ve Yönetimalanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız. 20.12.2011 tarih ve 28148 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş ve Yönetimalanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

29.05.2013 tarih ve 28661 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş ve Yönetimalanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş ve Yönetim alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

27.09.2011 tarih ve 28067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağaç İşleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

20.12.2011 tarih ve 28148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağaç İşleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağaç İşleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

13.06.2012 tarih ve 28322 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağaç İşleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

16.10.2012 tarih ve 28443 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağaç İşleri alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ofset Baskı alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız…

27.04.2012 tarih ve 28276 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ofset Baskı alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

27.04.2012 tarih ve 28276 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilişim alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

16.10.2012 tarih ve 28443 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilişim alanına ilişkin ulusal meslek standartları içintıklayınız.

26.02.2013 tarih ve 28571(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilişim alanına ilişkin ulusal meslek standartları için[10]tıklayınız.

05.09.2012 tarih ve 28402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

26.02.2013 tarih ve 28571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

29.05.2013 tarih ve 28661 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

15.09.2012 tarih ve 28412 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Medya, İletişim ve Yayıncılık alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

29.01.2013 tarih ve 28543 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Medya, İletişim ve Yayıncılık alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

29.05.2013 tarih ve 28661 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Medya, İletişim ve Yayıncılık  alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

30.07.2013 tarih ve 28723 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Medya, İletişim ve Yayıncılık  alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

16.10.2012 tarih ve 28443 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lojistik alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

 

25 Aralık 2012 tarihli ve 28508 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret alanına ilişkin ulusal meslek standardı için tıklayınız.

29.05.2013 tarih ve 28661 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finans alanına ilişkin ulusal meslek standartları için tıklayınız.

Taslak meslek standartlarıEdit

TASLAK MESLEK STANDARTLARI
[11]

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

 

[12]

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[13]

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[14]

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[15]

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[16]

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[17]

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[18]

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları içintıklayınız.

[19]

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[20] Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.
[21]

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları içintıklayınız.

[22] Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız...
[23] Sağlıklı Nesiller Derneği tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[24]

Çelik-İş tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[25]

TEB tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[26]

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[27]

Türkiye Personel Yönetimi Derneği tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[28]

Teknolojik Eğitim Geliştirme Vakfı tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[29]

Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

Ankara Sanayi Odası 1. OSB tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

Ankara Sanayi Odası 2. Ve 3. OSB tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[30]

Türkiye İşveren Sendikaları Koordinasyonunda hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[31]

İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.
[32] Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.
[33]

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[34]

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız...

[35]

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[36]

Bayındır Memur-Sen tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[37]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Vakfı tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[38]

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme (MEKSA) Vakfı tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[39]

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız...
[40] Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.
[41] Türk Hava Yolları tarafından hazırlanan taslak meslek standartları içintıklayınız.
[42]

[43]

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[44][45]

Koçluk Platformu Derneği (KPD) ve Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (UKPD) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları içintıklayınız.

[46]

Ankara Ticaret Odası tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[47] Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.
[48]

Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

Türkiye Mermer Doğaltaş Ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı Tarafından Hazırlanan Taslak Meslek Standartları için tıklayınız.

Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

İETT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[49]

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

[50]

KOSGEB tarafından hazırlanan taslak meslek standartları içintıklayınız.

Oyuncular Sendikası tarafından hazırlanan taslak meslek standartları için tıklayınız.

Türkiye Beyazay Derneği tarafından hazırlanan taslak meslek standardı için tıklayınız.

[51]

NORM Eğitim Danışmanlık Derneği tarafından hazırlanan taslak meslek standardı için tıklayınız.

[52]

PAGEV tarafından hazırlanan taslak meslek standardı için tıklayınız.

[53]

ÖLÇÜBİR tarafından hazırlanan taslak meslek standardı için tıklayınız.

[54]

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü  tarafından hazırlanan taslak meslek standardı için tıklayınız.

[55]

ÖZ GIDA İŞ SENDİKASI tarafından hazırlanan taslak meslek standardı için tıklayınız.

[56]

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği tarafından hazırlanan taslak meslek standardı için tıklayınız.

[57]

Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan taslak meslek standardı içintıklayınız.

[58]

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından hazırlanan taslak meslek standardı için [59] tıklayınız.

[60]

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taslak meslek standardı için [61] tıklayınız.

[62]

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği tarafından hazırlanan taslak meslek standardı için [63] tıklayınız.

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Edit

Sınav ve belgelendirme yapmak üzere kuruluşların yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve izlenmesi; akredite eğitim öğretim kapsamında kuruluşların yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve izlenmesi; Ulusal Yeterlilik Çerçevesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi, Ulusal Yeterliliklerin güncellenmesine ilişkin gelen taleplerin değerlendirilerek Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı'na ve Sektör Komitlerine görüş oluşturulması, yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğrulanmasına ilişkin faaliyetler MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

MYK Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanlığının görevleri;

 • Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmak isteyen kuruluşların başvurularının incelenmesi raporlanması ve kuruluşların yetkilendirilmesi,
 • Sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşların denetimi ve izlenmesi
 • Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki akredite eğitim öğretim kapsamında kuruluşların yetkilendirilmesi denetimi ve izlenmesi,
 • UYÇ’nin oluşturulmasına, geliştirilmesine,kalite güvencesinin sağlanmasına ve güncelliğinin korunmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Ulusal Yeterliliklerin güncellenmesine ilişkin gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve teknik görüş oluşturulması,
 • Kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşlarında Yeterliliklere yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratma faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) sekretaryasının yürütülmesi,
 • Yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğrulanmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Sınav soru bankalarının oluşturulmasında ve sınav ve belgelendirme çalışmalarında izlenecek yöntemlerin geliştirilmesi,
 • Faaliyetlerin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik araştırma yapılması, raporlama, rehberlik, denetim ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumunun faaliyet alanlarına ilişkin şikayet ve itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

Mevzuatta öngörülen diğer görevlerin yapılması.

Hukuk Müşavirliği Edit

Çalışma hayatını düzenleyen yasalarda son yıllarda yapılan değişiklikleri yakından takip etmek, Kurum ana hizmet birimlerine duyurmak, uygulamada çıkan sorunları incelemek, çözümler üretmek, mesleki yeterliliklerin ülkemizde düzenlenmesi ve tanınması kapsamında çıkarılması gereken kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat araçları ile hazırlanan tasarı ve taslaklar hakkında Kurum görüş ve önerilerini oluşturmak Hukuk Müşavirliğinin ana görevleri arasında olup Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nın danışma birimi olarak teşkil edilmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVLERİ

● Başkanlık ve diğer birimlerden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî,idari ve cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. ● Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak ● Kurum görüşü istenen veya Kurumca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. ● Adlî, idarî davalar ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri ile dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Kurumu temsil etmek.


İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Edit

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Görevleri

Kurumun danışma, personel, bilgi işlem, muhasebe, dokümantasyon ve benzeri faaliyetleri ile araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

İnsan Kaynakları

[http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/StratejikPlan16112011.pdf MYK 2011-2015 Stratejik Planı]

[http://www.myk.gov.tr/images/articles/myk_ikep.pdf Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı]

Raporlar ve Programlar

Yönetim KuruluEdit

Genel KurulEdit

MevzuatEdit

 

Türkçe

English

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU 

[64]

[65]

Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

[66]

[67]

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

[68]

[69]

MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

[70]

[71]

Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği

[72]

MYK Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

[73]

Türkiye’de Çalışmak İsteyen Yabancıların Sahip Oldukları Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının Doğruluğunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

[74]

İtiraz ve Şikayetlerin Yapılması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar

[75]

Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul Ve Esaslar

Basında MYKEdit

Sıra Tarih Yayın Başlık
 1  29.04.2014  Mersin Özgür Haber TARIM SEKTÖRÜNDE MESLEK STANDARTLARI BELİRLENECEK
 2  01.01.2014  Tisk İşveren ABDULLAH ÖZDEMİR
 3  05.12.2013  Ankara Gündem 12 BİN ÇALIŞAN YETERLİLİĞİNİ İSPATLADI
 4  05.12.2013  Ankara Son Söz 12 BİN ÇALIŞAN YETERLİLİĞİNİ İSPATLADI
 5  01.12.2013  A Gazete (Bursa) AİLE YARDIMCILARI GELİYOR!
 6  10.11.2013  İstanbul Gazetesi TÜRKİYE NİN TEMEL SORUNU MESLEKSİZLİK'
 7  01.11.2013  Tisk İşveren MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 8. GENEL KURUL TOPLANTISI
 8  01.11.2013  Tisk İşveren MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN TEŞVİKİNE DAİR TİSK
 9  01.11.2013  Tisk İşveren MESLEKİ EĞİTİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE GENÇ İŞSİZLİĞİ
 10  01.11.2013  Yedigün Gazetesi ŞOFÖRLÜK MESLEK STANDARTLARI BELİRLENDİ
 11  29.10.2013  Bizim Gazete TESK: 'ŞOFÖRLÜK MESLEK STANDARTLARI' KABUL EDİLDİ
 12  25.10.2013  Hürriyet Ek SEKTÖRE YÖNELİK ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİKLER HAZIRLANIYOR
 13  25.10.2013  Milliyet Ankara ŞOFÖRE MESLEK STANDARDI
 14  25.09.2013  Gas&Power MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAHİPLERİ İŞYERİ AÇABİLECEK
 15  01.09.2013  İnşaat Sanayi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ BAĞIMSIZ, ŞEFFAF VE KALİTE GÜVENCELİDİR
 16  01.09.2013  İnşaat Sanayi ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ YAKLAŞIMI VE TÜRKİYE
 17  01.08.2013  Telekom Dünyası BİLİŞİM SERTİFİKASYONU VE MESLEKİ YETERLİLİK
 18  29.07.2013  İzmir 9 Eylül Gazetesi ÇAĞRI MERKEZİNE UZMAN ÇALIŞAN
 19  24.07.2013  Ankara İlke Gazetesi ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜ İÇİN 'ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİKLER' HAZIRLANIYOR
 20  24.07.2013  Haberde Denge ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜ İÇİN'ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİKLER' HAZIRLANIYOR
 21  15.07.2013  Taşıma Dünyası OTOBÜS KAPTANLIĞI SAYGIN BİR MESLEKTİR
 22  08.07.2013  Dünya '2014 SONUNA KADAR 800 MESLEĞE STANDART GELECEK'
 23  04.07.2013  Akdeniz İmece ALTSO 'VOC-TEST' MERKEZİ AÇILDI
 24  04.07.2013  Antalya Gerçek Akdeniz ALTSO 'VOC-TEST' MERKEZİ ACİLDİ
 25  04.07.2013  Hürriyet Akdeniz ALTSO 'VOC-TEST' MERKEZİ AÇILDI
 26  29.06.2013  Ankara Yarın ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜ 'ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA KAVUŞTU
 27  28.06.2013  İstanbul Ticaret İTOTEST SERTİFİKALARI TÖRENLE DAĞITILDI
 28  24.06.2013  Antalya Hilal OTED'DEN BİR SEMİNER DAHA
 29  20.06.2013  Memleket (Konya) NE İŞ OLSA YAPARIM DEVRİ KAPANIYOR MU?
 30  19.06.2013  Milliyet NE İŞ OLSA YAPARIM DEVRİ KAPANIYOR MU ?
 31  16.06.2013  Hürriyet İnsan Kaynakları ÇAĞRI MERKEZLERİNE ULUSAL MESLEK STANDARTLARI GELDİ
 32  05.06.2013  Ticaret Gazetesi (İzmir) 'AMAÇ NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK'
 33  05.06.2013  Yeni Ekonomi İZMİR'İN EĞİTİM VE İŞ DÜNYASI 'NİTELİKLİ, BELGELİ İŞGÜCÜ' İÇİN BİR ARAYA GELDİ
 34  01.06.2013  Kobi Life TÜRKİYE'DE NE IS OLSA YAPARIM DEVRİ KAPANIYOR!
 35  31.05.2013  Gazete Arena GENÇLER İŞSİZ DOLAŞIYOR
 36  31.05.2013  Haber Gazetesi (Samsun) GENÇLERDE KS İŞSİZLİK İKİ KAT FAZLA
 37  31.05.2013  Hedef Halk EĞİTİMCİLERE 'NİTELİKLİ BELGELİ İŞGÜCÜ' SEMİNERİ
 38  31.05.2013  Olay EĞİTİMCİLERE 'NİTELİKLİ BELGELİ İŞGÜCÜ' EĞİTİMİ
 39  24.05.2013  Antalya Beyaz HEDEF 50 MİLYAR DOLAR
 40  23.05.2013  Alanya Postası Gazetesi MESLEKİ YETERLİLİK KALİTEYİ GETİRECEK
 41  21.05.2013  Anadolu'da Vakit - Yerel METAL VE MAKİNECİLER İÇİN 'SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ' KURULACAK
 42  21.05.2013  Haber Vaktim METAL VE MAKİNECİLER İÇİN 'SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ' KURULACAK
 43  03.05.2013  Mavi Kocaeli Gazetesi 'KOBİ DANIŞMANLIĞI' UYGULAMASI GELİYOR...
 44  03.05.2013  Milliyet OYUNCULUĞA ARTIK 'STANDART' GELİYOR!
 45  22.04.2013  Gözlem Kobi Haber BELGELİ KOBİ DANIŞMANLARI GELİYOR
 46  22.04.2013  Taşıma Dünyası METROBÜS SÜRÜCÜSÜ ULUSAL MESLEK STANDARDI BELİRLENDİ
 47  18.04.2013  Akşam YETERLİLİK BELGESİ HEM ÇALIŞANI HEM DE PATRONU SEVİNDİRECEK
 48  17.04.2013  Gas&Power UGETAM, CBS OPERATÖRÜ VE TOPOGRAF SERTİFİKALARINI VERDİ
 49  15.04.2013  Ulaştırma Gazetesi EĞİTİMDEN GEÇEMEYEN ADAY SÜRÜCÜ OLMAYACAK
 50  10.04.2013  Sakarya Halk Gazetesi MEYES İLE PROTOKOL İMZALANDI
 51  10.04.2013  Yeni Sakarya İNŞAATÇILARA EĞİTİM
 52  20.03.2013  Alanya Postası Gazetesi ALTSO SINAV MERKEZİ OKIYOR
 53  05.03.2013  Ankara Gündem GÜZELLİK UZMANINA STANDART
 54  28.02.2013  Ankara Gündem İŞÇİLERİMİZ EHLİYET SAHİBİ OLMAZSA 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL
 55  28.02.2013  Bizim Sakarya BELGESİZ USLA KALMAYACAK
 56  28.02.2013  Sakarya Halk Gazetesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MESLEKİ YETERLİLİK KONFERANSI
 57  28.02.2013  Sakarya Yenigün İNŞAAT USTALARI BİLİNÇLENECEK
 58  27.02.2013  Yeni Sakarya BELGESİZ USTA KALMAYACAK
 59  25.02.2013  Gas&Power ELEKTRİKTE DÖRT YENİ MESLEK STANDARDI GELİYOR
 60  21.02.2013  Önce Vatan KURU TEMİZLEMECİ DEDİĞİN BÖYLE OLACAK
 61  18.02.2013  Sabah67.Yıl KURU TEMİZLEMECİ DEDİĞİN BÖYLE OLACAK
 62  18.02.2013  Yeni Konya KURU TEMİZLEMECİ DEDİĞİN BÖYLE OLACAK
 63  15.02.2013  Hedef İŞGÜCÜNÜN STANDARDI VOC-TEST İLE YÜKSELECEK
 64  02.02.2013  Ankara İlke Gazetesi BAKAN ÇELİK: TARİHİN EN BÜYÜK ARAŞTIRMASI
 65  01.02.2013  Yedikıta RESTORASYON USTALARINA STANDART GETİRİLDİ
 66  31.01.2013  Dünya TÜRKLİM, 'DERNEK BİNASI' İÇİN PARA BİRİKTİRİYOR
 67  15.01.2013  Timreport HAZİR GİYİMDE İŞ GÜCÜNE YATİRİM
 68  14.01.2013  BT Haber BT SEKTÖRÜNDE MESLEKİ ÇERÇEVELER NETLEŞİYOR
 69  09.01.2013  Sabah la Günaydın MİTİNG GİBİ DENEYİM YAŞATMAK İSTİYORUM
 70  01.01.2013  Gas Technics EDİTÖRDEN
 71  01.01.2013  Gas Technics AB PROJESİNDE MUTLU SON GAZBİR VOC TEST MERKEZİ PROJESİNİ TAMAMLADI
 72  01.01.2013  Sigortacı TSEV 2012 YILINDA SINIRLARI AŞTI
 73  01.01.2013  Turizm&Yatırım ATSO MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ VERECEK
 74  01.01.2013  Türsab MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ZİYARET EDİLDİ
 75  25.12.2012  Gas&Power GAZBİR, VOC-TEST MERKEZİ PROJESİNİ TAMAMLADI
 76  01.12.2012  Call Center Magazine ÇAĞRI MERKEZLERİ İÇİN MESLEK STANDARTLARI GELİYOR
 77  01.12.2012  Kalıp Dünyası TİAD ULUSAL MESLEK STANDARDI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
 78  01.12.2012  Kalıp Dünyası MYK 7. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 79  01.12.2012  Makina Store TİAD ULUSAL MESLEK STANDARDI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
 80  01.12.2012  Taxi Gazete ÇALIŞANLARIN %80'İ ŞOFÖR
 81  19.11.2012  Sabah Reel Sektör TEMİZLİK SEKTÖRÜNE DOKUZ DALDA MESLEK STANDARDI GELİYOR
 82  15.11.2012  Hedef HAZIR GİYİMDE İŞGÜCÜ SEFERBERLİĞİ
 83  10.11.2012  Ankara Yarın 351 MESLEK STANDARDA KAVUŞTU
 84  08.11.2012  Zonguldak Pusula Gazetesi REKTÖR ÖZER, MYK'DA YÖK'Ü TEMSİL EDECEK
 85  07.11.2012  Zonguldak Pusula Gazetesi REKTÖR ÖZER, YÖK'Ü MISIR'DA TEMSİL ETTİ
 86  02.11.2012  Ankara Son Söz ÇELİK: KAYITDIŞININ BİZE MALİYETİ 26 MİLYARDIR
 87  02.11.2012  Sungurlu'nun Sesi Gazetesi USLU, MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 7. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI
 88  02.11.2012  Umut Gazetesi YILDA 700 BİN KİŞİYE MESLEKİ EĞİTİM
 89  01.11.2012  Anadolu'da Vakit - Yerel CUMHURBAŞKANI İLE SENDİKALAR YASASI'NI DEĞERLENDİRDİK
 90  01.11.2012  Barış KAYITDIŞILIĞIN ÜLKEYE MALİYETİ YÜKSEK
 91  01.11.2012  Çorum Hakimiyet USLU, MYK GENEL KURULU'NA KATILDI
 92  01.11.2012  Çorum Tek Yıldız Gazetesi USLU, MYK GENEL KURULUNA KATILDI
 93  01.11.2012  Metal Makina TİAD ULUSAL MESLEK STANDARDI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
 94  01.11.2012  Milat KAYITDIŞIMN MALİYETİ 26 MİLYAR LİRA
 95  01.11.2012  WinArt Proje MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) 7. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 96  15.10.2012  BT Haber TUBİDER'İN VOC TEST CENTER PROJESİ GÜNDEMDE
 97  04.10.2012  Antalya Yeni Alanya ALTSO YETKİLENDİRİLDİ
 98  01.10.2012  Call Center Magazine ULUSAL MESLEK STANDARTLARIMIZI TAMAMLADIK!
 99  25.09.2012  Yeni Akit TV YÖNETMENİNE STANDART
 100  24.09.2012  Tünaydın KBU'DE EUROPASS TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ
 101  20.09.2012  Ankara Zafer İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 18 MESLEK AKREDİTE OLDU
 102  20.09.2012  Bizim Anadolu İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 18 MESLEK AKREDİTE OLDU
 103  20.09.2012  Ticari Hayat 15 MESLEK DAHA AKREDITE OLDU
 104  19.09.2012  Hürses İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MESLEKİ YETERLİLİK PROJESİ UYGULANACAK
 105  19.09.2012  Kayseri Yeni Sabah Gazetesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE AKREDİTE OLAN MESLEK SAYISI 18'E YÜKSELDİ
 106  01.09.2012  Dünya İnşaat 'İSTANBUL'UN ISI YALITIM HARİTASINI ÇIKARACAĞIZ'
 107  01.09.2012  İzolasyon Dünyası YALITIM SEKTÖRÜNDE UYGULAYICI PERSONEL BELGELENDİRME SİSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ
 108  01.09.2012  İzolasyon Dünyası MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ'NİN SU-LSI SORUNLARI VE NEDENLERİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ
 109  01.09.2012  İzolasyon Dünyası MESLEKİ YETERLİLİK
 110  01.09.2012  İzolasyon Dünyası MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU VE İZODER ÇALIŞMALARI
 111  01.09.2012  İzolasyon Dünyası ISI YALITIMI ZİRVESİ'NDE YALITIMI GÜNDEME TAŞIDIK
 112  01.09.2012  Termodinamik İSEDA, İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ MESLEK STANDARTLARI'NIN OLUŞTURULMA SÜRECİNE KATKI SAĞLIYOR
 113  27.08.2012  Bursa Kent ŞOFÖRLÜĞE YENİ KRİTERLER
 114  27.08.2012  Dünya Özel Ek TÜRKİYE'NİN İLK İŞ GARANTİLİ LİSESİ
 115  24.08.2012  Sabah Ankara ÇORAP OPERATÖRLERİNİN DE STANDARDI OLACAK
 116  23.08.2012  Ankara Yarın 'ALAYLILARA SERTİFİKA İMKANI...
 117  23.08.2012  Ekonomi ve Politikada Olay 'ALAYLILARA SERTİFİKA İMKANI...
 118  22.08.2012  Yeni Akit 'ALAYLILAR'A SERTİFİKA İMKANI
 119  06.08.2012  Küresel Ana Haber ASO TEKNİK MESLEK KOLEJİ 'İŞ GARANTİLİ OKUL' SLOGANIYLA AÇILDI
 120  03.08.2012  Ordu Tribün OSB'LER TARAFINDAN KURULAN MESLEK LİSESİ HAYATA GEÇİYOR
 121  01.08.2012  İKO Vizyon TÜRKİYE'DE 7 MESLEĞİN STANDARDI HAZIR
 122  01.08.2012  Nalbur&Teknik İŞ PİYASASINDA KURALLAR DEĞİŞİYOR
 123  14.07.2012  Star SON ÜTÜCÜYE MESLEK STANDARDI GETİRİLDİ
 124  11.07.2012  Antalya Yeni Alanya MESEM TOPLANTISI BUGÜN
 125  11.07.2012  Hürriyet Ankara SEKİZ ULUSAL MESLEĞE STANDART
 126  09.07.2012  Sabah Sanayi UMEM PROJESİ İLE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILDI
 127  07.07.2012  Ekonomik Çözüm UMEM BECERİ'10 PROJESİ İLE TARIM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRİLECEK
 128  27.06.2012  Gazete Bursa 'NE İŞ OLSA YAPARIN' DİYENE PİYASADA YER YOK
 129  25.06.2012  Ticari Hayat 'NE İŞ OLSA YAPARIM DEVRİ BİTTİ
 130  24.06.2012  Olay Bursa İşte Olay NE İŞ OLSA YAPARIM DEVRİ GEÇTİ ARTIK MESLEKİ YETERLİLİK ÖN PLANDA
 131  23.06.2012  Antalya Yeni Alanya 'NE İŞ OLSA YAPARIM' DEVRİ BİTTİ
 132  23.06.2012  Bursa Haber 'NE İŞ OLSA YAPARIM DEVRİ BİTTİ
 133  23.06.2012  Bursa Hayat 'NE İŞ OLSA YAPARIM DEVRİ BİTTİ'
 134  23.06.2012  Bursa Kent 'NE İŞ OLSA YAPARIM' BİTTİ
 135  23.06.2012  Ege de Bugün 'NE İŞ OLSA YAPARIM' DEVRİ BİTTİ
 136  23.06.2012  Yeni Adana NE İŞ OLSA YAPARIM DEVRİ BİTTİ
 137  22.06.2012  Hizmet (Denizli) 'NE İŞ OLSA YAPARIM' DONEMİ ARTIK BİTİYOR
 138  20.06.2012  Yeni Olay Gazetesi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ NİTELİKLİ BELGELİ İŞGÜCÜ
 139  18.06.2012  Zaman MESLEKî YETERLİLİK SERTİFİKA SINAVI İÇİN VATANDAŞIN AYAĞINA GİDECEĞİZ
 140  15.06.2012  Anadolu Manşet 17. MESLEK STANDARDI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
 141  15.06.2012  Antalya Yeni Alanya 7 MESLEKTE STANDARTLAR BELLİ OLDU
 142  15.06.2012  Dünya İŞ TANIMI VE STANDARDI BELİRLENMİŞ MESLEKLERİN SAYISI 284'E YÜKSELDİ
 143  11.06.2012  Nevşehir Kent Haber İNŞAATTA KALİTE ARTACAK
 144  07.06.2012  Antalya Gazete Bir 'UMEM BECERİ 10'UN KAPSAMI GENİŞLİYOR
 145  07.06.2012  Antalya Gerçek Akdeniz UMEM BECERİ'10'UN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
 146  07.06.2012  Antalya İleri UMEM BECERİ 10 PROJESİ
 147  07.06.2012  Eskişehir Yenigün Gazetesi UMEM BECERİ'10 PROJESİYLE TARIM SEKTÖRÜNE DE NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRİLECEK
 148  01.06.2012  Atso Vizyon 'UMEM BECERİ'10' PROJESİ KAPSAMINDA HİZMET VE TARIM SEKTÖRLERİNDE DE NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRİLECEK
 149  01.06.2012  Otomasyon MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE YENİ STANDART
 150  27.05.2012  İstanbul Gazetesi NE İŞ OLSA YAPARIM' DİYENE İŞ YOK
 151  01.05.2012  Gas Technics MYK VE TÜRKAK AKREDİTASYONU
 152  01.05.2012  PY Popüler Yönetim PERYÖN HAZIRLADI İK MESLEKLERİ STANDARDA KAVUŞTU
 153  07.02.2012  Dünya TAKIM TEZGAHLARINDA KALİTE VOC TEST MERKEZİ İLE ARTACAK
 154  03.02.2012  Afyon Gözlem Gazetesi '9 ÖNCELİK BELİRLENMİŞTİR'
 155  16.01.2012  BT Haber BİLİŞİM MESLEK STANDARTLARI GELİYOR
 156  12.01.2012  Yeni Söz MEB, 'HAYAT BOYU ÖĞRENME' İÇİN KOLLARI SIVADI
 157  11.01.2012  Habertürk HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİSİ
 158  03.01.2012  Çorum Gazetesi HER İŞSİZİN ARTIK BİR İŞ KOÇU OLACAK!
 159  03.01.2012  Ekonomi Gazetesi HER İŞSİZİN ARTIK BİR İŞ KOÇU OLACAK
 160  01.01.2012  Hayatımız Sigortalı 2011 YILI BİTERKEN...
 161  01.01.2012  Sabah İşte İnsan HER İŞSİZİN İŞ KOÇU OLACAK!
 162  28.12.2011  Ege de Bugün İNŞAATLARDA ARTIK SERTİFİKASIZ USTA ÇALIŞTIRILAMAYACAK
 163  28.12.2011  Kayseri Anadolu Haber KAYSERİ'YE TEKSTİL SEKTÖRÜ SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ KURULACAK
 164  28.12.2011  Kayseri Güneş SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ KURULUYOR
 165  26.12.2011  Çerkezköy Haber 'YETKİ BELGELİ USTA' ZORUNLULUĞU GELYOR
 166  23.12.2011  Adana Haber İMKANSIZI GERÇEKLEŞTİIMEK İÇİN BİR HAYALİNİZ OLMALI
 167  17.12.2011  Sabah Akdeniz YİYECEK-İÇECEK SERTİFİKALANACAK
 168  15.12.2011  Çorum Gazetesi SALİM USLU: MYK; İSTİHDAMA, VERİMLİLİĞE VE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNE KATKI SAĞLAYACAK
 169  15.12.2011  Milliyet Akdeniz İSTİHDAMIN ANAHTARI
 170  14.12.2011  Hürriyet Akdeniz TURİZME 270 BİN EUROLUK İMZALAR
 171  14.12.2011  Yeni Söz İNŞAATTA USTALIK YAPMAK İÇİN 'BELGE' ARANACAK!
 172  12.12.2011  Ege de Bugün GEÇİCİ USTALIK BELGE SAHİPLERİ KURSLA USTA OLACAK
 173  07.12.2011  Hürses 'KOÇ'LAR İSTANBUL'DA TOPLANDI
 174  04.12.2011  Sabah İşte İnsan TÜRKİYE'NİN İLK MESLEKİ EĞİTİM FUARI BAŞLIYOR
 175  03.12.2011  Albayrak KOORDİNATÖRLER TOPLANDI
 176  03.12.2011  Anayurt MAKİNİSTLERE ULUSLARARASI SERTİFİKA GELİYOR
 177  03.12.2011  Ankara Son Söz MAKİNİSTLERE ULUSLARARASI SERTİFİKA GELİYOR
 178  02.12.2011  Ege de Bugün MAKİNİSTLERE ULUSLARARASI SERTİFİKA
 179  02.12.2011  Hürriyet Ankara MAKİNİSTLER TÜM DÜNYANIN
 180  01.12.2011  İzolasyon Dünyası İNŞAAT LABİRENTİNDE DOĞRU YOLU ARAMAK
 181  28.11.2011  Anayurt İNŞAATTA SERTİFİKALI USTA DÖNEMİ
 182  28.11.2011  Posta SERTİFİKASIZ USTA ŞANTİYEYE GİREMEYECEK
 183  28.11.2011  Yenigün (İzmir) İNŞAATLARDA SERTİFİKALI USTA DÖNEMİ
 184  07.11.2011  Sabah EĞİTİM DÜNYASI BULUŞUYOR
 185  04.11.2011  Gazete Arena İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ALTIN ADIM
 186  01.11.2011  Dizayn Konstruksiyon TÜRKİYE BACA ÖLÜMLERİNİ KANIKSADI
 187  01.11.2011  PY Popüler Yönetim EĞİTİM İLE İSTİHDAM ARASINDAKİ KATALİZÖR; ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ
 188  01.11.2011  Termodinamik ISKAV TEKNİK EĞİTİMLERİ KASIM-ARALIK PROGRAMI BELİRLENDİ
 189  01.11.2011  Türkiye Gazetesi MESLEKİ BELGESİ OLMAYAN İNŞAATLARDA ÇALIŞMAYACAK
 190  27.10.2011  Bursa Haber HEDEF, KAYNAK MÜHENDİSLERİ YETİŞTİRMEK
 191  03.10.2011  Hürses KİMYAYA AB STANDARDI
 192  01.10.2011  Kaynak Elektrik ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ MESLEK HARİTALARI ÇALIŞTAY I YAPILDI
 193  01.10.2011  Termodinamik 250 BİN KİMYA ÇALIŞANINA AVRUPA ONAYLI DİPLOMA
 194  30.09.2011  Ankara Başkent KİMYA SEKTÖRÜNE AB STANDARDI
 195  30.09.2011  Ankara İlke Gazetesi KİMYA SEKTÖRÜNE AB STANDARTI GELİYOR
 196  30.09.2011  Yeni Akit KİMYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA AB STANDARDINDA MESLEKİ EĞİTİM
 197  23.09.2011  Kent Haber (Çorum) USLU AHİLİK HAFTASINI KUTLADI
 198  11.09.2011  Yedigün Gazetesi İŞKUR, İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI PERSNNELİ ALACAK
 199  01.09.2011  Beauty Forum TÜRKİYE'DE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU NUN VE ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
 200  01.09.2011  Decor ZESÎAD MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 201  01.09.2011  Isk Teknik 250 BİN KİMYA ÇALIŞANINA AVRUPA ONAYLI DİPLOMA
 202  01.09.2011  Isk Teknik ISKAV TEKNİK EĞİTİMLERİ KASIM-ARALIK PROGRAMI BELİRLENDİ
 203  01.09.2011  Yedigün Gazetesi İŞSİZLER 'İŞ' DANIŞMANI!
 204  15.08.2011  Ankara Gündem HER İŞSİZİN 'EYLEM PLANI' OLACAK
 205  15.08.2011  Hürses 'İŞSİZLER, İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE GÖREVLENDİRİLECEK'
 206  11.08.2011  Bursa Haber HER İŞSİZE ÖZEL 'EYLEM PLANI'
 207  11.08.2011  Günboyu 7 MESLEĞİN DAHA STANDARDI BELİRLENDİ
 208  11.08.2011  Kayseri Yeni Sabah Gazetesi 7 MESLEĞE DAHA STANDART BELİRLENDİ
 209  11.08.2011  Yeni Akit HER İŞSİZİN EYLEM PLâNI OLACAK
 210  01.08.2011  Artı Eğitim ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN MYK ONAYLI İLK KARİYER MERKEZİ AÇILIYOR
 211  01.08.2011  Ulaşım Online TÜRKLİM KARİYER-PORT PROJESİ'NE START VERDİ
 212  01.08.2011  Uta Lojistik TÜRKLİM LİMANCILIĞIN İŞGÜCÜ KALİTESİNİ YÜKSELTECEK
 213  26.07.2011  Ankara Son Söz İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İSTİHDAMI 500 BİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR
 214  26.07.2011  Ayrıntılı Haber KLİMADA 2023 HEDEFİ 60 MİLYAR DOLAR!
 215  25.07.2011  Bursa Hakimiyet HEDEF 500 BİN İSTİHDAM!
 216  25.07.2011  Bursa'da Meydan İKLİMLENDİRME'DE HEDEF 500 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
 217  25.07.2011  Dünya İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN HEDEFİ 500 BİN İSTİHDAM
 218  25.07.2011  Gazete Arena HEDEF 500 BİN İSTİHDAM
 219  25.07.2011  Yeni Akit 60 MİLYAR DOLARLIK PAZAR, 500 BİN İSTİHDAM
 220  25.07.2011  Yeni Gazetem Ege IKLİMLENDİRME'DE YENİ HEDEF
 221  22.07.2011  Zaman Bursa AB FONU İLE BURSA'YA TEST MERKEZİ KURULACAK
 222  18.07.2011  Hürriyet Bursa AB KALİTESİNDE TEST MERKEZİ
 223  17.07.2011  Dünyaya Yeni Söz AB FONU İLE BURSA'YA TEST MERKEZİ KURULACAK
 224  17.07.2011  Yeni Devir AB FONU İLEBURSAYA TEST MERKEZI KURULACAK
 225  15.07.2011  Bursa Kent İKİYÜZ DESİNATÖRE SERTİFİKA VERİLECEK
 226  15.07.2011  Hedef Sağlık LOJİSTİK MESLEK STANDARTLARI YENİDEN BELİRLENİYOR
 227  13.07.2011  Hürriyet Ek İNŞAAT İŞLERİNDE ÇALIŞANLARA TÜRKÜ SÖYLEMEK YETMEYECEK MESLEKİ BELGE DE ARANACAK
 228  10.07.2011  Hürriyet İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TARİHİ BİR KARAR
 229  07.07.2011  Anayurt 'MESLEKİ BELGESİ OLMAYAN İNŞAATTA ÇALIŞAMAYACAK
 230  07.07.2011  Ekonomi Gazetesi İNŞAATTA ÇALIŞANLARIN BELGESİ OLMALI
 231  06.07.2011  Adana Egemen Gazetesi İNŞAAT İŞÇİLERİNE MESLEKİ BELGE ŞARTI
 232  06.07.2011  Ankara Başkent PALANDÖKEN'DEN BELGELİ USTA UYGULAMASINA DESTEK
 233  06.07.2011  Ankara İlke Gazetesi TESK: İNŞAATTA ÇALIŞANLARIN BELGESİ OLMALI
 234  06.07.2011  Ankara Zafer 'İNŞAAT İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLMASI GEREKİYOR'
 235  06.07.2011  Ayrıntılı Haber TESK: İNŞAATTA ÇALIŞANLARIN BELGESİ OLMALI
 236  06.07.2011  Ege Telgraf BELGESİ OLMAYANA İNŞAATLARDA İŞ YOK
 237  06.07.2011  Sabah Ankara BELGESİ OLMAYAN İŞÇİLER ÇALIŞAMAZ
 238  06.07.2011  Yeni Akit 'BELGELİ İNŞAAT ÇALIŞANLARI KALİTEYİ ARTIRACAK'
 239  06.07.2011  Yeni Devir TESK: MESLEKİ BELGESİ OLMAYANLAR İNŞAATLARDA ÇALIŞAMAYACAK
 240  01.07.2011  Ekonometri LEVENT ERKAN
 241  01.07.2011  Gas Technics MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU GAZMER MESLEK STANDARTLARI YETERLİLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
 242  01.07.2011  Gas Technics GAZ SEKTÖRÜ 'GAZ PİYASASINDA STANDARDİZASYON VE PİYASA GÖZETİMİ' PANELİNDE BULUŞTU
 243  01.07.2011  Makina Magazin TİAD, TAKIM TEZGAHLARI VOC-TEST MERKEZİ KURACAK
 244  01.07.2011  Makina Store TİAD VOC-TEST MERKEZİ PROJESİ BAŞLANGIÇ KONFERANSI, 20 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ
 245  01.07.2011  Sektörel Tanıtım Sac İşleme Teknolojileri TİAD'DAN 'BELGELİ' NİTELİKLİ İŞGÜCÜ PROJESİ T
 246  01.07.2011  Subcon Turkey TİAD VOC-TEST MERKEZİ PROJESİ BAŞLANGIÇ KONFERANSI, 20 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ
 247  30.06.2011  Sabah Ek 'TÜRKLİM, TÜRK ÖZEL SEKTÖR LİMANCILIĞININ DAR BOĞAZLARI AŞMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK'
 248  24.06.2011  Dünya TİAD, TAKIM TEZGAHLARI MERKEZİ KURUYOR
 249  24.06.2011  Hürses TÎAD, TAKIM TEZGAHLARI VOC-TEST MERKEZİ KURACAK
 250  21.06.2011  Ankara Başkent TİAD, TEST MERKEZİ KURMAYA HAZIRLANIYOR
 251  21.06.2011  Dünya TİAD, TEST MERKEZİ KURACAK
 252  20.06.2011  Yedigün Gazetesi USTALAR-KALFALAR İÇİN SINIRLAR KALKACAK
 253  04.06.2011  Yedigün Gazetesi USTALARA VE KALFALARA 'SINIRSIZ' MÜJDE!
 254  04.06.2011  Zaman Ankara USTALAR VE KALFALAR İÇİN ÜLKE SINIRLARI KALKIYOR
 255  01.06.2011  Artı Eğitim DÜNYA DEVİ PEARSON'M HEDEFİ TÜRKİYE'DE BÜYÜMEK
 256  01.06.2011  Kobi Efor BURADA HER ŞEY FARKLI
 257  31.05.2011  Günboyu USTA VE KALFALAR İÇİN SINIRLAR KALDIRILACAK
 258  30.05.2011  Ankara İlke Gazetesi USTA VE KALFALAR SINIR TANIMAYACAK
 259  30.05.2011  Hürses USTA VE KALFALARA 'MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ' VERİLECEK
 260  30.05.2011  Özgün Duruş İSTİHDAMIN YENİ ADRESİ; ISIIF'11
 261  29.05.2011  Olay Bursa İşte Olay USTA VE KALFALARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAK
 262  28.05.2011  Bursa'da Meydan USTALAR VE KALFALAR SINIR AŞABİLECEK
 263  28.05.2011  Hürriyet Ankara SINIR TANIMAYAN USTA VE KALFALAR
 264  28.05.2011  Milli Gazete USTALAR-KALFALAR İÇİN SINIRLAR KALKACAK
 265  28.05.2011  Yeni Asya USTA-KALFALAR İÇİN SINIRLAR KALKACAK
 266  23.05.2011  Ekonomi Gazetesi PILOTLAR ARTIK FAKULTEDE YETISTIRILECEK
 267  23.05.2011  Yedigün Gazetesi TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İŞ GARANTİLİ' PİLOTLAR YETİŞTİRECEK
 268  21.05.2011  İstanbul Gazetesi UNIVERSITEDEN SONRA IS ARAMA DERDI YOK
 269  20.05.2011  Yedigün Gazetesi DİNÇER: 'İŞSİZLİK ORANI HIZLA AZALIYOR'
 270  15.05.2011  Hürses TURİZM ÇALIŞANLARINA AB PROJESİ HAZIRLANIYOR
 271  08.05.2011  Cumhuriyet Akdeniz TURİZMDE KALİFİYE SORUNUNA 'NOKTA'
 272  08.05.2011  Sabah Akdeniz TURİZMCİYE AVRUPA KAPILARI AÇILACAK
 273  07.05.2011  Antalya Gerçek Akdeniz TURİZM ÇALIŞANLARINA AB KAPISI AÇILACAK!
 274  07.05.2011  Bursa Haber AB'YE AÇILMA İMKANI
 275  06.05.2011  Dünya KRİZİ HAFİF ATLATAN KOMPOZİT SEKTÖRÜ, HIZLA BÜYÜYOR
 276  06.05.2011  Dünya Sektör Araştırması KRİZİ HAFİF ATLATAN KOMPOZİT SEKTÖRÜ, HIZLA BÜYÜYOR
 277  06.05.2011  Ege Telgraf ÇALIŞAN INSESİ
 278  01.05.2011  Artı Eğitim MAHARET HARVARD'DA OKUMAK DEĞİL
 279  01.05.2011  Hayatımız Sigortalı TÜRK VE AVRUPA SİGORTA SEKTÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ STANDARTLARIN
 280  01.05.2011  Yalıtım QBECTIS
 281  29.04.2011  İstanbul Ticaret İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ'NDE OPTİSYENLİK EĞİTİMİNE DOĞRU
 282  26.04.2011  Hürses PAGEV, MESLEK STANDARTLARI BELİRLEYECEK
 283  23.04.2011  Hürses 'VERİMLİLİK ALTYAPISININ KURULMASI GEREKİYOR'
 284  23.04.2011  Tünaydın VERİMLİLİK HAFTASI AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI
 285  22.04.2011  Posta Ek İŞSİZLİĞİN NEDENİ VASIFSIZ PERSONEL
 286  19.04.2011  Ticaret Gazetesi (İzmir) 'PERFORMANS SİSTEMİ İÇİN HIZLI HAREKET EDİLMELİ'
 287  15.04.2011  İstanbul Ticaret MECLİS ÜYELERİ KÜRSÜDE
 288  15.04.2011  İstanbul Ticaret YAYINCILAR YURT DIŞINA AÇILIYOR
 289  11.04.2011  Yeni Şafak MESLEKî YETERLİLİK STANDARTLARININ ÖNEMİ
 290  10.04.2011  Hürses 'MYK İSTİHDAMLA İLGİLİ SORUNLARDA REHBERLİK EDECEK'
 291  08.04.2011  İstanbul Ticaret BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ STANDARTLARI BELİRLENİYOR
 292  07.04.2011  Dünya DİNÇER: HER BÖLGEYE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI OLUŞTURUYORUZ
 293  01.04.2011  Beauty Forum GÜZELLİK VE BAKIM SEKTÖRÜNDE MESLEK STANDARTLARI
 294  01.04.2011  Cleaner Magazine TESHİAD İLE YENİ YILIN İLK BULUŞMASI
 295  25.03.2011  İstanbul Ticaret İTO, BASIM YAYIN PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURUYOR
 296  09.03.2011  Gas&Power MYK STANDARTLARI EPDK MEVZUATINDA
 297  01.03.2011  Optik ve Optometri V. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI MÜDÜRLER TOPLANTISI İSPARTA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 298  01.03.2011  Optik ve Optometri ÇÖZÜMLER YENİ SORUNLAR GETİRİRSE ÇÖZÜM OLUR MU?
 299  28.02.2011  Ankara Gündem SAĞLIK KURUMLARINDA TEMİZLİĞİN FARKINDALIĞI ÇALIŞTAYI
 300  24.02.2011  Ankara İlke Gazetesi SAĞLIK KURUMLARINDA TEMİZLİĞİN FARKINDALIĞI ÇALIŞTAYI
 301  18.02.2011  İstanbul Ticaret NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İÇİN İŞ VE EĞİTİM DÜNYASI ORTAK HAREKET ETMELİ
 302  03.02.2011  İstanbul İstiklal Gazetesi YENİ LOGOLARDA MAVİ TONLAR SEÇİLDİ
 303  01.02.2011  Kobi Efor MESLEKLERE STANDARTLAR GELİYOR...
 304  01.02.2011  Sigortacı TSEV MEZUNLARINA ULUSLARARASI DİPLOMA
 305  15.01.2011  Hamle Dergisi MESLEK STANDARDINDA BİR ADIM DAHA
 306  01.10.2010  Kariyer Net Ek MESLEKLERE STANDART GELİYOR
 307  01.09.2010  Kariyer MESLEKLERE STANDART GELİYOR
 308  17.08.2010  Dünya THY, SİVİL HAVACILIK MESLEK STANDARTLARINI BELİRLEYECEK
 309  17.08.2010  Hürriyet HAVACILIKTA 'MESLEKİ YETERLİLİK' KRİTERİNİ THY HAZIRLAYACAK
 310  17.08.2010  Sabah THY HAVA ÇALIŞANLARINA AB STANDARDI GETİRİYOR
 311  17.08.2010  Türkiye Gazetesi THY, SİVİL HAVACILIK MESLEK STANDARTLARINI BELİRLEYECEK
 312  17.08.2010  Yeni Şafak THY'DEN ÇALIŞANLARINA MESLEK STANDARDI
 313  17.08.2010  Zaman SİVİL HAVACILIK MESLEK STANDARTLARINI THY BELİRLEYECEK
 314  31.01.2010  Gas&Power 'HER İŞİ YAPARIM' DÖNEMİ BİTTİ'
 315  01.01.2010  Enerji HER İŞİ DEĞİL BİLDİKLERİ İŞİ YAPACAKLAR

MYK Etik KomisyonuEdit

MYK Etik KomisyonuEdit

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereği Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere MYK Etik Komisyonu oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Komisyon BaşkanıEdit

 • Firuzan SİLAHŞÖR
 • Başkan Yardımcısı V.
 • Telefon: 428 72 03
 • e-mail: fsilahsoremail1myk.gov.tr

Komisyon ÜyeleriEdit

Hukuk Müşaviri

SekreteryaEdit

Sıkça Sorulan SorularEdit

1. MYK'nın personel statüsü nedir ve atanma şekli nasıldır?Edit

5544 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre daimi işçi statüsünde istihdam edilen personel eliyle yürütülür. 

MYK münhal(açık) pozisyonları için Maliye Bakanlığı’ndan aldığı daimi işçi kadrolarına İŞKUR'dan sınav sonuçlarına göre gönderilen kişileri istihdam etmek zorundadır. Kamu kurum/kuruluşlarında memur, sözleşmeli ya da işçi statüsünde bulunan kişilerin MYK'nın yönetici, uzman veya diğer pozisyonlarına naklen atanması mümkün değildir.

2. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?Edit

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

3. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin İş ve Eğitim Yaşamına Katkısı Nasıl Olacaktır?Edit

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. 

İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yine eğitim dünyası da, amaçlarından birisi olan nitekli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu sistemin en güçlü yönlerinden birisi, hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde mümkün olacaktır.

4. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sistemdeki rolü nedir?Edit

Bu sistemde koordinasyon MYK tarafından sağlanmakta, MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenmektedir. Kurumun faaliyet alanı eğitim ve istihdam kesimini birlikte ilgilendirdiğinden bütün karar süreçlerinde de ilgili sosyal tarafların katkılarının esas alındığı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin bileşenleri olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler; sektörlere ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum/kuruluşları, işçi, işveren, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından iş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri ile eğitim dünyası ve diğer sosyal tarafların katkılarının esas alınması suretiyle hazırlanmaktadır.

Ulusal meslek standartlarının hazırlanması, sınav ve belgelendirme sürecinde ölçme ve değerlendirmeyi sağlayacak ulusal yeterliliklerin hazırlanmasında temel girdi oluşturmaktadır.

Sınav ve belgelendirme süreci de MYK’nın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Belgelendirilmek istenilen yeterliliklerde TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları MYK tarafından yetkilendirilerek bu kuruluşların yaptığı sınavlarda başarılı olanlara MYK belgelerinin verilmesi sağlanmaktadır.

5. Hangi Meslekler 5544 Sayılı MYK Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır?Edit

5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.

6. Ulusal Meslek Standardı ne Demektir?Edit

Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve tüm meslek standardı çalışmalarında bu biçime uyulur.

Ulusal Meslek standardı;Edit
 • İş analizine dayanır.
 • Sürece sosyal tarafların etkili olarak katılması, görüş ve katkısının alınması esastır.
 • Kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve meslekî açıdan sahip olunmaması gereken hususları içerir.
 • Meslekî yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir.
 • Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri içerir.
 • İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta yazılır.
 • Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.
 • Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez.

7. Ulusal Meslek Standartlarının yararları nelerdir?Edit

İşverenler İçin:Edit
 • İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, nitelikli işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır,
 • İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,
 • İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır,
 • Mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir.
Bireyler İçin:Edit
 • Meslek standartları kişiye, bir işi başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olduğunu göstermektedir,
 • Meslek standartları temel alınarak yapılan mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermektedir,
 • Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.
Eğitimciler İçin:Edit
 • Meslek standartları, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler hakkında bilgi verir,
 • Mesleki eğitim, meslek değiştirme, meslekte ilerleme vb. eğitim programları bu çerçevede hazırlandığında, kişilerin iş yaşamınca kabul gören meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi mümkün olmaktadır,
 • Eğitimciler ne öğretmeleri gerektiğini bilmektedirler,
 • Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurulmakta ve iş yaşamının eğitime katılımı ve katkısı alınmaktadır.
 • Meslek standartlarının orta ve uzun vadede genel etkileri ise işsizliğin azaltılması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla beraber, ülke ekonomisinin ve rekabet edebilirliğin güçlenmesi olarak ifade edilebilir.

8. Ulusal Meslek Standardı hazırlama süreci nasıl işler?Edit

Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve Sektör Komitelerinin önerileri de dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

MYK'nın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar veya oluşturulan çalışma grupları taslak meslek standartlarını hazırlar.

Sektör Komitelerinde taslak meslek standartları incelenir.

Geçerlilik kazanan standartlar Yönetim Kurulunca onaylanır ve Resmi Gazetede yayımlanarak ulusal meslek standardı niteliğini kazanır.

Yürürlükte olan ulusal meslek standartlarının güncellenmesi en geç beş (5) yılda bir yapılır. Mevcut birikimlerin değerlendirilmesi aynı prosedüre tabidir.

9. Sektör Komiteleri nedir?Edit

Sektör komiteleri; Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanan meslek standartlarının Ulusal Meslek Standardı, yeterliliklerin Ulusal Yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve karar veren uzmanlık komiteleridir. MEB, ÇSGB, YÖK, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, Genel Kurulda temsil edilen işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri ve görüşülen konularla ilgili uzman kişiler görüşleri alınmak üzere komite toplantılarına davet edilebilir.

Hangi sektör komitelerinin kurulacağı, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak, MYK Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

10. Meslek standardı hazırlama konusunda işbirliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşların izlemesi gereken yol nedir?Edit

İlgili kurum ve kuruluşlardan gelen işbirliği talepleri Kurumumuzca değerlendirilmektedir. İşbirliği yapmak isteyen kurum ve kuruluşların, işbirliği talebinin mahiyetini ve kendi kurum ve kuruluşlarını tanıtan resmi bir yazıyla Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. Kuruluşlardan standart formatta bilgi alınmasını ve değerlendirilmesini temin edebilmek için Meslek Standardı Hazırlama Başvuru Formu hazırlanmıştır.

Meslek Standardı Hazırlama Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

11. Ulusal Yeterlilik nedir?Edit

MYK tarafından onaylanarak UYÇ’ye yerleştirilen bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır.


12. Ulusal Yeterliliklerin yararları nedir?Edit

Yeterlilikler öğrenme ve değerlendirme amaçlı kullanılarak yaygın ve sargın (informal) öğrenmenin tanınmasına imkân sağlar, kredilerin taşınabilirliği ve ilerlemeyi sağlar, esneklik ve çeşitliliği sağlayarak kariyer hareketliliğini kolaylaştırır.


13. Ulusal Yeterlilik hazırlama süreci nasıl işler?Edit

Ulusal yeterlilikler MYK tarafından belirlenen ulusal yeterlilik formatına uygun olarak Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar Meslek kuruluşları Personel belgelendirmesi yapan ve Kuruma yetkilendirilmek üzere ön başvuru yapmış kuruluşlar ya da bunlardan birkaçının müşterek çalışmasıyla hazırlanır.

Hazırlanma süreci aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir;Edit

Hazırlanan yeterlilik taslağı ilgili tarafların ve kamuoyunun görüşüne sunulur.

Görüşler doğrultusunda revize edilen taslak MYK’da teknik yönden incelenerek Sektör Komitesine sunulur.

Sektör komitesi, ulusal yeterlilik taslağını ve buna ilişkin Kurum tarafından yapılmış ilgili tüm çalışmaları inceleyerek değerlendirir.

Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan taslaklar onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak kabul edilir ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesine yerleştirilir.

(Ulusal Yeterlilik taslağı geliştirmek isteyen kuruluşlar “Ulusal Yeterlilik Taslağı Hazırlama/Geliştirme Başvuru Formu” nu doldurarak başvuru da bulunabilirler. )


14. Bir kişi birden fazla alan için yeterlilik belgesine sahip olabilir mi?Edit

Hayat boyu öğrenme nin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.


15. Hangi Mesleklerde MYK belgeleri verilecektir?Edit

5544 sayılı MYK Kanunu n 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır.

Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.

16. Sınav ve belgelendirme süreci nasıl işlemektedir?Edit

Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek için geliştirilen Ulusal Yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Bu konuda yürütülen işlemlerin detayları MYK tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.


17. Yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak için gereken şartlar nelerdir?Edit

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre Kurum tarafından sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilecek personel belgelendirme kuruluşlarının, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili yeterlilikte TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sınav ve belgelendirme sisteminin oluşturulması, dokümantasyonu, uygulanmaya başlanması ve ardından akreditasyon kuruluşu tarafından yerinde denetimleri içeren bir süreçtir. Bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (www.turkak.org.tr) detaylı bilgi edinilebilir.Yetkilendirmeye ilişkin diğer hususlar ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir. (http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/klavuz-ve-formlar/208-yetklendrlm-belgelendrme-kurululari-bavuru-formu-ve-der-belgeler)


18. Mesleki Yeterlilik Belgelerinin uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliği nasıl sağlanacaktır?Edit

MYK'nın en önemli görevlerinden biri Türk işgücünün küresel düzeyde rekabet edebilecek nitelik ve hareketliliğe sahip olmasıdır. Bunun için söz konusu belgelerin akreditasyon sistemi ile kalite güvencesinin sağlanması ve uluslar arası düzeydeki yeterlilik çerçevelerine uyumlu bir yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. MYK bu kapsamda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin geliştirilmesini sağlamakta; belgelendirme süreçlerinin kalite güvencesi ise MYK tarafından işletilen kalite güvence önlemlerine ek olarak Türkak veya Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesindeki çok taraflı tanıma anlaşmasına taraf olan akreditasyon kuruluşları aracılığıyla sağlamaktadır.

19. Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu nedir?Edit

Ulusal Yeterlilik Sisteminde eğitim kurumlarının akreditasyonu; yetkili bir kurum tarafından, eğitim kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Eğitim ve öğretim kuruluşlarının akreditasyonunda esas alınacak değerlendirme ölçütleri, MEB, YÖK, eğitim akreditasyon kuruluşları ve işçi, işveren ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak MYK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu MYK tarafından yetkilendirilecek eğitim akreditasyon kuruluşları tarafından yapılacaktır.

20. Ulusal Europass Merkezi Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?Edit

Europass, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluşturulmuştur. Kişilerin beceri ve yeterliliklerinin Avrupa’da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasında ve hareketliliği sağlamada önemli bir araçtır.

Ulusal Europass Merkezlerinin Görevleri:Edit
 • Europass belgelerinin yönetimini koordine etmek;
 • Europass'ı ve Europass belgelerini tanıtmak;
 • Bilgi ve rehberlik merkezlerinin Europass ve Europass belgeleri hakkında iyi bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Tüm Europass belgelerinin ayrıca kağıda basılmış versiyonlarının bulunmasını sağlamak,
 • Avrupa Ulusal Europass Merkezlerinde bir ulusal ortak görevi yapmak.
 • Europass belgeleri ve diğer hususlarda ayrıntılı bilgi www.europass.gov.tr adresinden edinilebilir.


21. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?Edit

AYÇ, Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını sağlamak için bir karşılaştırma aracı gibi çalışan ve ülkelerin yeterlilik sistemlerini birbirine bağlayan ortak referans çerçevedir. AYÇ tavsiye kararı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilmiştir.

Avrupada her ülkenin Ulusal Yeterlilik Çerçevesini (UYÇ) oluşturması ve bu referans çerçeve ile ilişkilendirmesi hedeflenmektedir. Bu sayede farklı ülke ve sistemler arasında açık ve kıyaslanabilir mekanizma oluşturulacaktır. UYÇ ile bireylerin sahip oldukları öğrenme çıktılarının tanınması, biriktirilmesi ve taşınması sağlanacaktır. Türkiye’de Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin hazırlanmasından ve AYÇ ile referanslandırılmasından MYK sorumludur. AYÇ ve UYÇ ile ilgili ayrıntılı bilgi MYK Web Sitesinden elde edilebilir.


22. İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı’nda MYK’nın Görevleri Nelerdir?Edit

Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın koordinasyonunda ve MYK’nın sekretaryasında başta MEB ve YÖK olmak üzere ilgili bakanlıklar, kurumlar ve işçi-işveren ve meslek kuruluşları ile birlikte “İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı” hazırlanmıştır. Söz konusu Eylem Planı Bakanlar Kurulunca uygun bulunarak 15 Temmuz 2010 tarihli ve 27642 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem Planı dahilinde MYK’nın sorumlu kuruluş olduğu öncelik alanlarında Ulusal Yeterlilik Sisteminin oluşturulması, ulusal meslek standartlarının eğitim programlarına yansıtılması gibi temel hususlar yer almaktadır. Eylem Planında kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlenerek takvime bağlanmış olup İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile uygulamalar ve gerçekleşmeler izlenmektedir.

KavramlarEdit

Yeterlik -Yeterlilik - Ehliyyet - Selahiyyet - Kifayet


Mesleki Yeterlik
Mesleki yeterlik
Vocational sufficiency
Vocational efficiency
Vocational proficiency


proficiency. 2. competence. 3. competency. 4. ability. 5. qualıfıcatıon. 6. efficiency. 7. sufficiency. 8. qualification. 9. adequacy. 10. capacity


MYK - AYÇ - TYÇ - UYÇ


Mesleki Yeterlik Kurumu - MYK [76]
AB Bologna kriterleri Eğitim kriterleri mesleki yeterlik kriterleri getiriyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 13 sektörde toplam 250 adet Ulusal Yeterlilik yayınlanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri 25 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 120 Ulusal Yeterlilikte devam etmektedir.


5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
MYK/Ulusal standartlar hazırlattı. 296 adet standart RG de yayınlandı.
AYÇ - Avrupa Yeterlilik Çerçeve Proğramları - AYÇP bu kriterler AB mesleki eğitim standartlarında uyum çerçevesi kapsamında Ulusal Yeterlilik Çerçeve Proğramı çıktı. Sendikalar, Üniversiteler, İşveren temsilcileri var. Ama işi yapacak olan okul müdürleri yok, gariptir.


Ulusal yeterlilikler - Ulusal yeterlilik nedir?
Ulusal yeterlilikler/YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI
AKREDİTE EĞİTİM ÖĞRETİM
BİREYLERİN BELGELENDİRİLMESİ
Mesleki yeterlilik/Klavuz ve Formlar
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi - UYÇ - Uyep.net www.uyep.net/web/tr-tr/projeçıktıları/ulusalyeterliliklerçerçevesi.aspx**

Çalışma Ziyareti - UYÇ Uzmanı Edwin Mernagh - 15-17 Kasım 2011 - Ankara. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi uzmanı Edwin Mernagh, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ...


Bologna Süreci


https://bologna.yok.gov.tr/.../9a16cce97237e81bf02f6c0db6f3d0b6..ppt**

UYÇ'nin oluşturulması,; UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması,; Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi,; HBÖ'yi desteklemek ...


[PPT]


Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) - Milli Eğitim Bakanlığı


Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için .


Mesleki eğitim ve hayatboyu öğrenme neden?
Çünkü meslek erbabı daha üst eğitimlerle 3. 4. seviye ustalık belgesi almalı Mesleki eğitimde becerikli bir ustaya mühendis olabilme yolunu açmak gerekir.

Alaylılara kabiliyetine göre dikey yükselme sağlanmalıdır.
Çıraklık Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi 3. seviye sınavına girebilir. Meslek lisesini bitiren 4. seviye UYS - (Ulusal Yeterlik Sertifikası) sınavına girebilir. 6. seviye mühendis seviyesidir. 7 seviye master, Dokrora 8 seviye


Tophane TEML/İktisadi işletme
Tophane TEML/BEK (Tophane TEML MYK tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olamk istiyor. Akreditasyon seviyesindeyiz. Okulun yetkilendirilebilmesi için TÜRKAK tarafından 17024 standardında akredite edilmesi gerekir.
VOC-TEST - VOCH-TEST Merkezleri - Bursa VOCTEST [77]

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası BESOB projeyi AB projesi olarak hazırladı ve MYK dan taşeron olarak aldı. Sonuçlara ulaşamadı. MYK tarafından Akredite olamadılar. Kalite el kitabı , talimatlar , prosedürleri , formları hazırlayaadılar 180.000 euro kullandı. Sadece tekstilcilere desinatörlükte yeterlik çalışması yapıldı...

VOCHTEST merkezleri, MYK tarafından Türkiyede 25 adet yapıldı. Standartları hazırlamak ve akredite olarak tyetki almak. Tophane sadece dokuma değil, beş kuruşsuz 10 ayrı ulusal yeterlikte çalıştı. Soru bankaları hazırlandı. TÜRKAK - Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından tanınacak bir "Tüzel Kişilik" olmalı diyor. UYS - Ulusal Yeterlik Sertifikası alan gerçek kişileri çalıştıran işverenler 6111 sayılı kanunla vergi muafiyeti ve siğorta işverenpayı muafiyeti getirilmiştir.


Yetkilendirlimiş personel belgelendirme kurluşu olanlar:
İstanbul BŞB kuruluşu UGETAM kaynakçılık ve doğal gaz işinde, özel teşebbüste BELGETÜRK BS - Ankara'da İNTES inşaat


Mesleki Eğitim Merkezi
Meslekî Rehberlik
Mesleki yarışmalar
Meslek Yüksekokulu
Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü


Mesleki akreditasyon
Uluslararası akreditasyon
Uluslararası Akreditasyon Birliği
Uluslararası Akreditasyon Birliği/Türkiye temsilciliği
TÜRKAK temsilcisi.


Eğitimde akreditasyon - İTÜ rektörü : Muhammed Şahin
Üniversite eğitiminde akreditasyon
Fundemantal of engeenering
Profeccianal of engeneering


Mesleki eğitim protokolleri


Sorunlar:
Kitapları yazanlar teknik eğitimde emek verenlerce yazılmadı.
Okuldaki modüllerin RG yayınlanarak Ulusal yeterlilikler paraleline getirilmeli.


Mesleki yetkinlik - Mesleki yeterlik
Mesleki kazanımlar


Mesleki eğitimde akreditasyon


Resmi kurum tarafından akreditasyon
Odalar tarafından akreditasyon

İletişimEdit

 • Adres: Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:12 Balgat - Çankaya/ANKARA
 • Tel: (312) 428 72 08-09
 • Fax: (312) 428 72 07
 • E-posta: mykemailmyk.gov.tr
 • Başkanlık

Tel: (0 312) 428 72 02 E-posta: baskanlikemailmyk.gov.tr

 • Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı

Tel: (0 312) 428 72 03 E-posta: msdemailmyk.gov.tr

 • Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

Tel: (0 312) 428 72 04 E-posta: sbdemailmyk.gov.tr

 • Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

Tel: (0 312) 428 72 20 E-posta: uademailmyk.gov.tr

 • Hukuk Müşavirliği

Tel: (0 312) 428 72 05 E-posta: hukukemailmyk.gov.tr

 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Tel: (0 312) 428 72 06 E-posta: imidemailmyk.gov.tr

 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Tel: (0 312) 428 72 08 E-posta: stratejiemailmyk.gov.tr

 • BİMER Tel: (312) 428 72 08 Fax: (312) 428 72 07 E-mail: myk@myk.gov.tr

Dış linklerEdit

# Görüntüle 5101520253050100Tümü
1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
2 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
3 Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
4 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)
5 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
6 Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
7 Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
8 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
9 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
10 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
11 Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
12 Hak-İş Konfederasyonu (HAK-İŞ)
13 Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
14 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
15 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)
16 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)
17 Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
18 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
19 Scottish Qualifications Authority (SQA)
20 Qualifications and Curriculum Authority (QCA)
21 COLO Association of Centres of Expertise on Vocational Education, Training and the Labour Market
22 National Qualifications Authority of Ireland (NQAI)
23 Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB)
24 European Training Foundation (ETF)
25 European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)
26 European Commission
27 EuroSkills
28 EuroGuidance
29 European Qualifications Framework
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.