FANDOM


Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim/Bursa - d
Şablon:Mesleki eğitim


Mesleki eğitim/Bursa - Mesleki eğitim
Bursa MEM/Mesleki eğitim
MTAL
MTAL/Bursa

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim - d {{Mesleki eğitim}}
Şablon:Mesleki eğitim/Bursa


Meslek - Mesleki eğitim
Vocational education

Teknik - Teknik eğitim - Çıraklık eğitimi

Son konular
Kalfalık ve Ustalık Sınav Programı
Görsel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okul sayısını 2'ye düşürdü
UMEM[1] - UMEM Beceri'10 [2]
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri

Askerlikte mesleki eğitim
Askeri kurumlarda mesleki eğitim (Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF
ESK/Kıt'a içi kurslar
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Kuruluda Milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı üye olmalıdır. İş-Kur dan sorumlu vali yrd değil. Uygulama illerde yanlış...

Kurumlar
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Ömer Açıkgöz - MYK üyesi - Baki hoca
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Mevzuatta Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü var , ama fiiliyatta yok
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(İdari personelin tamamen bayan) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(Atatürk tarafından kurulmuş, demek kız-erkek ayrı eğitim olması Atatürk tarafından murad edilmiş.
Yani Atatürk bilinenin aksine karma eğitime karşıdır.
(İdari Personel tamamen erkek)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
HEM - (Mesleki Eğititim Merkezi - MEM bağlı)
Genel Müdürlük idari personeli hizmetlilikten gelen ve genel idareden gelen şube müdürlerinden oluşmakta (genelde)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Mevzuat
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF

METEM - MEGEP - METEF
METEM olmak, MEM olmaktan daha iyi herşey yapabilir. Yani çıraklık eğitimi, turizme bağlı bölümler açabilir, yaygın mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri düzenleyebilir, iyi olur. Her genel müdürlüğe bağlı olan her alan için ayrı müdür yardımcısı yönetici olarak atanabilir. Böylece üniversite mantığında kampüsleşme olabilir. Hatta yatılı ve sosyal aktivitelerin ,salonların oluşturulabileceği bir kurum olur. Bu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden daha avantajlıdır. Müdürü de eğitim koçu gibi. Eğitim CEO su pozisyonunda hizmet verebilecek geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

HEM'de mesleki eğitim

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması
Genelge 2014/8
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeniden Yapılandırılan Okullara Ad Verme Şablon:İstihdambakınız

Wikipedia-logo-tr
'den Mesleki eğitim/Bursa ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Yeterlik - d


Yeterlik -Yeterlilik - Ehliyyet - Selahiyyet - Kifayet
Mesleki Yeterlik
Mesleki yeterlik
Vocational sufficiency
Vocational efficiency
Vocational proficiency

proficiency. 2. competence. 3. competency. 4. ability. 5. qualıfıcatıon. 6. efficiency. 7. sufficiency. 8. qualification. 9. adequacy. 10. capacity
MYK - AYÇ - TYÇ - UYÇ
Mesleki Yeterlik Kurumu - MYK [3]
AB Bologna kriterleri Eğitim kriterleri mesleki yeterlik kriterleri getiriyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 13 sektörde toplam 250 adet Ulusal Yeterlilik yayınlanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri 25 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 120 Ulusal Yeterlilikte devam etmektedir.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
MYK/Ulusal standartlar hazırlattı. 296 adet standart RG de yayınlandı.
AYÇ - Avrupa Yeterlilik Çerçeve Proğramları - AYÇP bu kriterler AB mesleki eğitim standartlarında uyum çerçevesi kapsamında Ulusal Yeterlilik Çerçeve Proğramı çıktı. Sendikalar, Üniversiteler, İşveren temsilcileri var. Ama işi yapacak olan okul müdürleri yok, gariptir.

MYK Ulusal yeterlilikler - Ulusal yeterlilik nedir?
MYK Ulusal yeterlilikler/YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI
MYK AKREDİTE EĞİTİM ÖĞRETİM
MYK BİREYLERİN BELGELENDİRİLMESİ
MYK ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)
MYK TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)
MYK/Stratejik Plan 2011-2015
Mesleki yeterlilik/Klavuz ve Formlar
MYK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi - UYÇ - Uyep.net www.uyep.net/web/tr-tr/projeçıktıları/ulusalyeterliliklerçerçevesi.aspx** Çalışma Ziyareti - UYÇ Uzmanı Edwin Mernagh - 15-17 Kasım 2011 - Ankara. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi uzmanı Edwin Mernagh, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ...
Bologna Süreci
https://bologna.yok.gov.tr/.../9a16cce97237e81bf02f6c0db6f3d0b6..ppt** UYÇ'nin oluşturulması,; UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması,; Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi,; HBÖ'yi desteklemek ...
[PPT]
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) - Milli Eğitim Bakanlığı
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için .
Mesleki eğitim ve hayatboyu öğrenme neden?
Çünkü meslek erbabı daha üst eğitimlerle 3. 4. seviye ustalık belgesi almalı Mesleki eğitimde becerikli bir ustaya mühendis olabilme yolunu açmak gerekir.
Alaylılara kabiliyetine göre dikey yükselme sağlanmalıdır.
Çıraklık Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi 3. seviye sınavına girebilir. Meslek lisesini bitiren 4. seviye UYS - (Ulusal Yeterlik Sertifikası) sınavına girebilir. 6. seviye mühendis seviyesidir. 7 seviye master, Dokrora 8 seviye
Tophane TEML/İktisadi işletme
Tophane TEML/BEK (Tophane TEML MYK tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olamk istiyor. Akreditasyon seviyesindeyiz. Okulun yetkilendirilebilmesi için TÜRKAK tarafından 17024 standardında akredite edilmesi gerekir.
VOC-TEST - VOCH-TEST Merkezleri - Bursa VOCTEST [4]
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası BESOB projeyi AB projesi olarak hazırladı ve MYK dan taşeron olarak aldı. Sonuçlara ulaşamadı. MYK tarafından Akredite olamadılar. Kalite el kitabı , talimatlar , prosedürleri , formları hazırlayaadılar 180.000 euro kullandı. Sadece tekstilcilere desinatörlükte yeterlik çalışması yapıldı...
VOCHTEST merkezleri, MYK tarafından Türkiyede 25 adet yapıldı. Standartları hazırlamak ve akredite olarak tyetki almak. Tophane sadece dokuma değil, beş kuruşsuz 10 ayrı ulusal yeterlikte çalıştı. Soru bankaları hazırlandı. TÜRKAK - Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından tanınacak bir "Tüzel Kişilik" olmalı diyor. UYS - Ulusal Yeterlik Sertifikası alan gerçek kişileri çalıştıran işverenler 6111 sayılı kanunla vergi muafiyeti ve siğorta işverenpayı muafiyeti getirilmiştir.
Yetkilendirlimiş personel belgelendirme kurluşu olanlar:
İstanbul BŞB kuruluşu UGETAM kaynakçılık ve doğal gaz işinde, özel teşebbüste BELGETÜRK BS - Ankara'da İNTES inşaat
Mesleki Eğitim Merkezi
Meslekî Rehberlik
Mesleki yarışmalar
Meslek Yüksekokulu
Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Mesleki akreditasyon
Uluslararası akreditasyon
Uluslararası Akreditasyon Birliği
Uluslararası Akreditasyon Birliği/Türkiye temsilciliği
TÜRKAK temsilcisi.
Eğitimde akreditasyon - İTÜ rektörü  : Muhammed Şahin
Üniversite eğitiminde akreditasyon
Fundemantal of engeenering
Profeccianal of engeneering
Mesleki eğitim protokolleri

Sorunlar:
Kitapları yazanlar teknik eğitimde emek verenlerce yazılmadı.
Okuldaki modüllerin RG yayınlanarak Ulusal yeterlilikler paraleline getirilmeli.

Mesleki yetkinlik - Mesleki yeterlik
Mesleki kazanımlar

Mesleki eğitimde akreditasyon

Resmi kurum tarafından akreditasyon
Odalar tarafından akreditasyon

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim kurumları - d


Mesleki eğitim kurumları

Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü

Çıraklık Eğitim Merkezi
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Bakınız

Şablon:METEF [ http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Şablon:METEF?action=edit d]


MEGM - METEGM - METEM -

MEGEP

METEF

METEM olmak, MEM olmaktan daha iyi herşey yapabilir. Yani çıraklık eğitimi, tuzime bağlı bölümler açabilir, yaygın mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri düzenleyebilir, iyi olur. Her genel müdürlüğe bağlı olan her alan için ayrı müdür yardımcısı yönetici olarak aranabilir. Böylece üniversite mantığında kampüsleşme olabilir. Hatta yatılı ve sosyal aktivitelerin ,salonların oluşturulabileceği bir kurum olur. Bu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden daha avantajlıdır. Müdürü de eğitim koçu gibi. Eğitim CEO su pozisyonunda hizmet verebişlecek geniş bir yelpazeye sahiptir.
HEM
Mevzuattta Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü var , ama fiiliyatta yok

Kız Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
(Personel tamamen bayan)
Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
(İdari Personel tamamen erkek)
------- Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

HEM
(Mesleki Eğititim Merkezi - MEM bağlı)

Genel Müdürlük idari personeli hizmetlilikten gelen ve genel idareden gelen şube müdürlerinden oluşmakta (genelde)

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim - d {{Mesleki eğitim}}
Şablon:Mesleki eğitim/Bursa


Meslek - Mesleki eğitim
Vocational education

Teknik - Teknik eğitim - Çıraklık eğitimi

Son konular
Kalfalık ve Ustalık Sınav Programı
Görsel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okul sayısını 2'ye düşürdü
UMEM[5] - UMEM Beceri'10 [6]
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri

Askerlikte mesleki eğitim
Askeri kurumlarda mesleki eğitim (Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF
ESK/Kıt'a içi kurslar
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Kuruluda Milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı üye olmalıdır. İş-Kur dan sorumlu vali yrd değil. Uygulama illerde yanlış...

Kurumlar
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Ömer Açıkgöz - MYK üyesi - Baki hoca
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Mevzuatta Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü var , ama fiiliyatta yok
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(İdari personelin tamamen bayan) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(Atatürk tarafından kurulmuş, demek kız-erkek ayrı eğitim olması Atatürk tarafından murad edilmiş.
Yani Atatürk bilinenin aksine karma eğitime karşıdır.
(İdari Personel tamamen erkek)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
HEM - (Mesleki Eğititim Merkezi - MEM bağlı)
Genel Müdürlük idari personeli hizmetlilikten gelen ve genel idareden gelen şube müdürlerinden oluşmakta (genelde)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Mevzuat
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF

METEM - MEGEP - METEF
METEM olmak, MEM olmaktan daha iyi herşey yapabilir. Yani çıraklık eğitimi, turizme bağlı bölümler açabilir, yaygın mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri düzenleyebilir, iyi olur. Her genel müdürlüğe bağlı olan her alan için ayrı müdür yardımcısı yönetici olarak atanabilir. Böylece üniversite mantığında kampüsleşme olabilir. Hatta yatılı ve sosyal aktivitelerin ,salonların oluşturulabileceği bir kurum olur. Bu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden daha avantajlıdır. Müdürü de eğitim koçu gibi. Eğitim CEO su pozisyonunda hizmet verebilecek geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

HEM'de mesleki eğitim

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması
Genelge 2014/8
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeniden Yapılandırılan Okullara Ad Verme Şablon:İstihdambakınız

Wikipedia-logo-tr
'den Mesleki eğitim/Bursa ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Yeterlik - d


Yeterlik -Yeterlilik - Ehliyyet - Selahiyyet - Kifayet
Mesleki Yeterlik
Mesleki yeterlik
Vocational sufficiency
Vocational efficiency
Vocational proficiency

proficiency. 2. competence. 3. competency. 4. ability. 5. qualıfıcatıon. 6. efficiency. 7. sufficiency. 8. qualification. 9. adequacy. 10. capacity
MYK - AYÇ - TYÇ - UYÇ
Mesleki Yeterlik Kurumu - MYK [7]
AB Bologna kriterleri Eğitim kriterleri mesleki yeterlik kriterleri getiriyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 13 sektörde toplam 250 adet Ulusal Yeterlilik yayınlanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri 25 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 120 Ulusal Yeterlilikte devam etmektedir.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
MYK/Ulusal standartlar hazırlattı. 296 adet standart RG de yayınlandı.
AYÇ - Avrupa Yeterlilik Çerçeve Proğramları - AYÇP bu kriterler AB mesleki eğitim standartlarında uyum çerçevesi kapsamında Ulusal Yeterlilik Çerçeve Proğramı çıktı. Sendikalar, Üniversiteler, İşveren temsilcileri var. Ama işi yapacak olan okul müdürleri yok, gariptir.

MYK Ulusal yeterlilikler - Ulusal yeterlilik nedir?
MYK Ulusal yeterlilikler/YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI
MYK AKREDİTE EĞİTİM ÖĞRETİM
MYK BİREYLERİN BELGELENDİRİLMESİ
MYK ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)
MYK TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)
MYK/Stratejik Plan 2011-2015
Mesleki yeterlilik/Klavuz ve Formlar
MYK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi - UYÇ - Uyep.net www.uyep.net/web/tr-tr/projeçıktıları/ulusalyeterliliklerçerçevesi.aspx** Çalışma Ziyareti - UYÇ Uzmanı Edwin Mernagh - 15-17 Kasım 2011 - Ankara. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi uzmanı Edwin Mernagh, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ...
Bologna Süreci
https://bologna.yok.gov.tr/.../9a16cce97237e81bf02f6c0db6f3d0b6..ppt** UYÇ'nin oluşturulması,; UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması,; Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi,; HBÖ'yi desteklemek ...
[PPT]
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) - Milli Eğitim Bakanlığı
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için .
Mesleki eğitim ve hayatboyu öğrenme neden?
Çünkü meslek erbabı daha üst eğitimlerle 3. 4. seviye ustalık belgesi almalı Mesleki eğitimde becerikli bir ustaya mühendis olabilme yolunu açmak gerekir.
Alaylılara kabiliyetine göre dikey yükselme sağlanmalıdır.
Çıraklık Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi 3. seviye sınavına girebilir. Meslek lisesini bitiren 4. seviye UYS - (Ulusal Yeterlik Sertifikası) sınavına girebilir. 6. seviye mühendis seviyesidir. 7 seviye master, Dokrora 8 seviye
Tophane TEML/İktisadi işletme
Tophane TEML/BEK (Tophane TEML MYK tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olamk istiyor. Akreditasyon seviyesindeyiz. Okulun yetkilendirilebilmesi için TÜRKAK tarafından 17024 standardında akredite edilmesi gerekir.
VOC-TEST - VOCH-TEST Merkezleri - Bursa VOCTEST [8]
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası BESOB projeyi AB projesi olarak hazırladı ve MYK dan taşeron olarak aldı. Sonuçlara ulaşamadı. MYK tarafından Akredite olamadılar. Kalite el kitabı , talimatlar , prosedürleri , formları hazırlayaadılar 180.000 euro kullandı. Sadece tekstilcilere desinatörlükte yeterlik çalışması yapıldı...
VOCHTEST merkezleri, MYK tarafından Türkiyede 25 adet yapıldı. Standartları hazırlamak ve akredite olarak tyetki almak. Tophane sadece dokuma değil, beş kuruşsuz 10 ayrı ulusal yeterlikte çalıştı. Soru bankaları hazırlandı. TÜRKAK - Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından tanınacak bir "Tüzel Kişilik" olmalı diyor. UYS - Ulusal Yeterlik Sertifikası alan gerçek kişileri çalıştıran işverenler 6111 sayılı kanunla vergi muafiyeti ve siğorta işverenpayı muafiyeti getirilmiştir.
Yetkilendirlimiş personel belgelendirme kurluşu olanlar:
İstanbul BŞB kuruluşu UGETAM kaynakçılık ve doğal gaz işinde, özel teşebbüste BELGETÜRK BS - Ankara'da İNTES inşaat
Mesleki Eğitim Merkezi
Meslekî Rehberlik
Mesleki yarışmalar
Meslek Yüksekokulu
Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Mesleki akreditasyon
Uluslararası akreditasyon
Uluslararası Akreditasyon Birliği
Uluslararası Akreditasyon Birliği/Türkiye temsilciliği
TÜRKAK temsilcisi.
Eğitimde akreditasyon - İTÜ rektörü  : Muhammed Şahin
Üniversite eğitiminde akreditasyon
Fundemantal of engeenering
Profeccianal of engeneering
Mesleki eğitim protokolleri

Sorunlar:
Kitapları yazanlar teknik eğitimde emek verenlerce yazılmadı.
Okuldaki modüllerin RG yayınlanarak Ulusal yeterlilikler paraleline getirilmeli.

Mesleki yetkinlik - Mesleki yeterlik
Mesleki kazanımlar

Mesleki eğitimde akreditasyon

Resmi kurum tarafından akreditasyon
Odalar tarafından akreditasyon

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim kurumları - d


Mesleki eğitim kurumları

Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü

Çıraklık Eğitim Merkezi
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

İç linklerEdit

"Genelge 2014/8" yazı. Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması" konulu…


About 14.000 results for bursa mesleki eğitim from Yenişehir Wiki

www.kalder.org/kalderhakkinda.aspx?id=311 Yedek Konu başlıkları 1Bursa KALDER hakkında 2 Bursa'da Ulusal Kalite Ödülü 3 Ulusal Kalite Kongresi 4 Eğitim

Şablon:Okulailebirliği d Okul Aile Birliği - Okul - Aile Birliği Okul Aile Birlikleri Okul Aile Üst Birlikleri Bursa Okul Aile…

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE  PERSONELİ İSİM LİSTESİ   Adalet KAYA                       Şef/Ayniyat Saymanı        05327883646 Yaşar…

31.07.2008 tarihinde Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan protokolle binanın restorasyon, bakım ve onarım işleri…

yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Eğitim Öğretim Hizmetleri Hizmetler MADDE 8 – (1) İl millî eğitim müdürlükleri; a) Temel Eğitim, b) Ortaöğretim, c) Mesleki ve TeknikEğitim

Bursa valiliği Bursa İl Milli Eğitim Bursa (il) - Bursa/VP - Bursa/WPBursa/Wikitravel -Bursa/VİDEO Bursa - Bursa (anlam ayırım) - Bursa (etimoloji)Bursa

- RAM/Nilüfer - RAM/Yıldırım Bursa Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Uludağ MeslekOkulu Nilüfer İş okulu Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(okulu…

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMASI YAPILMAYAN MESLEK DALLARINDAMESLEKİ BELGELERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Çıraklık EğitimiUygulaması Yapılmayan…

Başkanlığı MEB/Taşra teşkilatı Bursa MEM Mersin MEM MEB/Dyned MEB/Açık lise MEB/Taşımalı eğitim MEB/DÖSEBİS - Döner Sermaye Bilgi İşlem Sistemi http…

Bursa Okul Sütü Komsiyonu Vali Yrd.Eyüp Sabri KARTAL -Komisyon Bşk. Tahsin YAZIR-İl Milli Eğitim Md.Şube Md. Erdal KUZUCU-İl Gıda Tarım…

Eğitim mevzuatı -MİA mevzuatı -Memur mevzuatı - Okul mevzuatı - UA mevzuat - İhale mevzuatı -Özlük mevzuatıKaymakamlık mevzuatı - İlçe mevzuatı - İdare…

Bursa Eğitim Zirvesi - Model Çalıştayı - Açılış hitabı 3,00 dk 19,12,2013(06:44) Added by EculumBursa İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması - İlk…

Şablon:Bursa sürücü kursları - d Bursa sürücü kursları - 19,03,2011 Sınav görevlendirme İlçe'den İl'e alındı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü…

kurulları - d {{Eğitim kurulları}} Eğitim kurulları - Eğitim komisyonları İl İstihdam veMesleki Eğitim Kurulu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu İl Danışma…

hazırlanan genel ve mesleki eğitim programları ile özel eğitim okul/kurum ve sınıflarında öğrencilerin özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim programları…

EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİDisiplin mevzuatı MEB Disiplin mevzuatıİlköğretim kurumları yönetmeliği[5] - Milli…

şenliği - Öğrenme festivali Bursa Öğrenme Şenliği Öğrenme Şenlikleri - Öğrenme Festivalleri Eğitim Festivalleri Education Festival Lodon Education Festival…

eğitimi Meslek eğitimi İşletme eğitimi 18:02 Bursa Otizm Paneli 2014 - 3 - Veysel Şahin Bursa Otizm Paneli 2014 - 3 - Veysel Şahin Şablon:Otizm - d Otizm…

amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları, n) Uygulama sınıfı:Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları nda çocuk gelişimi ve eğitimi

Şablon:Vali yardımcısı Şablon:MİA Added by Ragıp ALKANŞablon:Bursabakınız d -
Wikipedia-logo-tr
'den Mesleki eğitim/Bursa ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Bursabakınız d - {{Şablon:Bursabakınız}}
Bursa valiliği Bursa eski hükümet konağı Bursa İl Milli Eğitim Bursa hadisesi ve Atatürk


Bursa (il) Bursa/VP Bursa/WP Bursa/Wikitravel Bursa/VİDEO
Bursa'nın yeni logosu
Bursa Bursa (anlam ayırım) Bursa (etimoloji) Bursa Bursae (p.) Προύσα
Huda Hüdâ Hüdavendigâr Hüdavendigar خداوندگار - Xudavandigar Sultan Murad I Hudavendigar sancağı "Hükümdar" or "Bey HÜDÂVENDİGÂR OĞLU YILDIRIM BAYEZİD ZAMANI
Bursa (Anatomi) Bursitis BursitBursit hastalığı Bursitis SymptomsSynovial bursa
Rektör Ali Sürmen Sürmeneli Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Süleyman Uludağ Merzifon'lu Bursa İlahiyat Fakültesi

Bursa valiliği Münir Karaloğlu Bursa valileri İl protokol listesi Bursa valiliği/Başbakan ve Bakanların Karşılama ve Uğurlanmaları
Bursa Adliyesi
Bursa nasıl gezilir?
Bursa camilleri Bursa Medreseleri Bursa hanları Bursa'nın Gezinti Yerleri Bursa mesire yerleri Bursa hâkimlerinin vasıfları
Emir Sultan
Emir Sultan ve Yıldırımhan

Evliya Çelebi ve Bursa
Bursa/Evliya Çelebi Seyehatnamesi
Bursa Şehri Hamamları
Bursada bir çeşme hikayesi
Bursa'nın Gezinti Yerleri
Bursa Çeşmeleri
Bursa Evliyasının Ziyaret Yerleri
Bursa hâkimlerinin vasıfları
Hükümet Merkezi ve İpek Yeri Bursa Konağının Vasıfları EÇS/3/10 Hz Süleyman ise Uludağ'da havada uçarken durmuştur.
Bursa/Amasyalılar
Önemli linkleri
http://www.bursa.gov.tr
http://wowturkey.com/forum/viewforum.php?f=22

 Bursa valiliği Bursa İl Milli Eğitim Bursa (il) - Bursa/VP…

Bursa – Çekirge Rotary Kulübü, Salı günleri saat 19.30′ da, Çekirge Kervansaray Termal Otel’de toplanmaktadır. Çekirge Rotary Kulübü hamiliğinde, 2008…

Şerife Uludağlı Olgunlaşma Enstitüsü - Sıhhıye * Antalya İsmet İnönü Olgunlaşma Enstitüsü - Antalya * Bursa Necatibey Olgunlaşma Enstitüsü - Bursa

]=

geneli Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ne bağlı Açık lise kayıtlları (HalkEğitime verdiler . Son genelgede . Meslek liseleri kendi okullarında kayıt…

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, bağlı, mesleki eğitim veya diğer deyişle çıraklık eğitimi veren bir kurumdur. Kurumun başlıca görevleri…

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, bağlı, mesleki eğitim veya diğer deyişle çıraklık eğitimi veren bir kurumdur. Kurumun başlıca görevleri…

Yeşim Sp.Kl. Çakır Eğitim Sp.Kl. Basketbol M.E. Play Off 2.Devre 08.06.2014 Pazar Atatürk Spor Salonu 11:30 Nilüfer Belediye Sp.Kl. Bursa Kolejliler Sp.Kl…

komisyonları İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu İl Danışma Kurulu - İl Danışma Komisyonu İl Milli Eğitim Danışma Kurulu İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa İl…

yirmi üç programda eğitim veren Meslek Yüksekokulu yıl boyunca yürüteceği bir Sosyal Sorumluk Projesi kapsamında, 13 il ile birlikte İlimizdeki lise son sınıf…

Konu : Vitamin Meslek Paylaşım  Toplantısı.                                                   VALİLİK MAKAMINA İlgi   :SEBİT Eğitim ve Bilgi…

Dosya:PROJELER-İL MEM 2012 Ekim.pdf BURSA İL MİLLİ EĞİTİMMÜDÜRLÜĞÜ BURSA PROJELERİ YIL ADI İŞBİRLİĞİ KURUM 2010 Hep Birlikte Başarılı Olalım İlçe…

Şablon:BOTML - d
Bakınız

Şablon:BOTML - d {{BOTML}}


ZM - Ziraat Mektebi
TML - Tarım Meslek Lisesi
BOTML - Bursa Osmangazi Tarım Meslek Lisesi BTML- Bursa Tarım Meslek Lisesi
ZMO - Ziraat Meslek Okulu

Fahri Yıldız Tercan'lı
MEB Tarım Meslek Lisesi Yönetmeliği
MEB Tarım Meslek Lisesi Yönetmeliği/Taslak
Tarım Meslek Lisesi Yönetmeliği

BOTML/Tamiratlar 150 mly istendi.
BOTML/Çatı tamiratı 35 myr .İÖİ müteahhide vermek yerine okula vermesi daha iyi olurdu. Müteahhit sorun çıkarmış. Okula müdür istemesine rağmen gelmemiş.Kenar saçakları . Boruları bırakıp gittiler sonra düzelttiler.

BOTML/Sorunlar
BOTML/Master Planı
BOTML/Gündem
NOTML/İş planı

Coat of arms of Moldavia.svg
ZM - Ziraat Mektebi TML - Tarım Meslek Lisesi BOTML - Bursa Osmangazi Tarım Meslek Lisesi BTML- Bursa Tarım MeslekLisesi…

Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Yüz Yüze Semineri Temel eğitim mevzuatıAdded by Ragıp ALKAN…

f) Bursa Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü g) Bursa Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü h) İl Sabotaj Komisyonu i) İl İstihbarat Komisyonu j) Deniz…

Eğitim - Öğretim Alo 147 İlköğretim - İlköğretim okulu Ders dışı egzersiz [1] Ders dışı eğitim çalışmaları Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim…

Konserleri düzenlemek istemekte olup; Bursa Bölge Devlet Senfoni  Orkestrası Müdürlüğü’nün ilgi yazıları ilişikte gönderilmiştir.   2013-2014 eğitim-öğretim…

142 NOLU ILO SÖZLEŞMESİ İNSAN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMENİN YERİ HAKKINDA SÖZLEŞME [1] Uluslararası Çalışma…

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’ne dönüştürülmüştür. 1 Şubat 1997 tarihinden itibaren de inşası tamamlanan şu anda eğitim öğretim faaliyetlerimizi…

ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (BUTGEM) verdiği eğitimlerin, dünyada teknik ve mesleki eğitimde lider olan Almanya BUTGEM'E ULUSLARARASI AKREDİTASYON Bursa

Bursa Osmangazi Btso Baha Cemal Zağra Otistik Çocuklar Eğitim Merkezieğitimi verilen meslek dalları hakkında aşağıdaki telefon numarasından bilgi…

Müdürleri Bursa MEM/Özel Eğitim Şube Müdürlüğü Bursa MEM/Özel eğitimBursa'da özel eğitim kurumları *1968. Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi * 1976…

Müdürleri Bursa MEM/Özel Eğitim Şube Müdürlüğü Bursa MEM/Özel eğitimBursa'da özel eğitim kurumları *1968. Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi * 1976…

Bursa'da özel eğitim kurumları Konu başlıkları[göster] BURSA ÖZEL EĞİTİMOKUL VE KURUMLARININ AÇILIŞ KRONOLOJİSİ 1960lı yıllar 1968. Yıldırım…

ve Değerlendirme Bölümü Bursa MEM/İnsan Kaynakları Bursa MEM/TemelEğitim Bursa MEM/Orta Öğretim, Denklik Bursa MEM/Din Öğretimi BursaMEM/Mesleki ve Teknik Eğitim

bilimler eğitimi Yabancı diller eğitimi Sanat eğitimi Beden eğitimi Teknolojieğitimi Meslek eğitimi İşletme eğitimi Şablon:Otizm - d Otizm - Otizm/WP Otizm…

TALEP VE ÖNERİLER Ana madde: İl Millî Eğitim Komisyonu/Bursa/4 Haziran 2013 toplantısı 1- 24 kişilik sınıfların oluşturularak tekli eğitime

Ana madde: İl Millî Eğitim Komisyonu/Bursa/Aralık 2013 toplantısı Açılış Saygı duruşu İstiklal Marşı Kurul Başkanının konuşması Bir önceki toplantıda…

hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler…

Okul Aile Birliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Aile Birliği Bursa İl Milli EğitimMüdürlüğü Okul Aile Birliği Konu: Komisyon VALİLİK MAKAMINA İlgi…

Eğitim kurulları - Eğitim komisyonları İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İlEğitim Personeli Planlama Kurulu İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim

Proğramı var öğretmenler ama uygulanmıyor. Eğitim destek odası Bursa'da özeleğitim Bursa'da özel eğitim kurumları Bursa OÇEM - Bursa'da PDR BursaDuyum…

sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında…

ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az birimeslek dersleri alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liseleri müdür…

belediyelerle işbirliğine gitmesi önerildi. 4- Bursa’ da Eğitim Şurası oluşturulması önerildi. 5- Bursa genelinde pansiyonlu okullara ihtiyaç duyulduğu…

MEM/Mesleki ve Teknik Eğitim Bursa MEM/Özel Eğitim ve Rehberlik BursaMEM/Hayat boyu öğrenme Bursa MEM/Özel Büro Bursa MEM/Hukuk BursaMEM/Strateji…

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Genel Sekreterliği Sayı :B.01.0.KİB.02-83-l 15/22481 26/11/2011 Konu : 81 İlden 81 Yıldız Eğitim Projesi BURSA VALİLİĞİNE…

A B C D 1 2 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA İLİ İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM, MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN BURSLU…


Yüksekokulu programlarından mezun olanlar ön lisans diploması alırlar. Toros Üniversitesi’nde meslek yüksekokulu eğitimi aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak…

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Meslek_Yüksekokulu

kurumları RAM/Bursa - RAM/Nilüfer - RAM/Yıldırım Bursa Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Uludağ Meslek Okulu Nilüfer İş okulu Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim

Mustafakemalpaşa İbn-i Sina İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu 80 li yıllar 1980. Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) 1987. Nilüfer İpek Özel…

eğitimi Beden eğitimi Teknoloji eğitimi Meslek eğitimi İşletme eğitimi 18:02Bursa Otizm Paneli 2014 - 3 - Veysel Şahin Bursa Otizm Paneli 2014 - 3 - Veysel…

MEM/Spor/İl görevlendirmeleri BUrsa MEM/İzcilik/Görevlendirme Bursa MEM/Okul dönüşümleri Bursa'da İÖO'ları Bursa'da Orta Öğretim Bursa'da Mesleki Eğitim

ve mesleki eğitim görme haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik; özel eğitime

Bursa MEM/Orta öğretim Bursa MEM/Mesleki eğitim Bursa MEM/ARGE BursaMEM/İnsan Kaynakları Bursa MEM/Din öğretimi Bursa MEM/Hayat boyu öğrenme Kamu Hizmet…

Okul dönüşümleri Bursa'da İÖO'ları Bursa'da Orta Öğretim Bursa'da MeslekiEğitim Bursa meslek eğitim merkezlerinin iletişim adresleri Bursa'da Din…

Şablon:RAMbakınız - d - RAM - RAM/Bursa - RAM merkezleri RAM/öğrenci değerlendirmeleri RAM/Soruşturma Ram -(f.İtaatli) - Rami - Bayram…

İl Millî Eğitim Komisyonu/Bursa Komisyon üyeleri İl millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek bir müdür…

eğitimi Meslek eğitimi İşletme eğitimi Added by Ragıp ALKAN 'den Türk PDR Derneği/Bursa Şubesi ile ilgili bir şeyler var…

düzenlenir. Şablon:Mesleki eğitim - d {{Mesleki eğitim}} Meslek Mesleki eğitimVocational education Teknik - Teknik eğitim - Çıraklık eğitimi Mesleki ve Teknik…

Öğretimi Bursa MEM/Mesleki ve Teknik Eğitim Bursa MEM/Özel Eğitim ve Rehberlik Bursa MEM/Hayat boyu öğrenme Bursa MEM/Özel Büro BursaMEM/Hukuk Bursa MEM…

Eğitim Genel Müdürleri - Mustafa Baloğlu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Bursa'da özel eğitim kurumları RAM/Bursa - RAM/Nilüfer - RAM/Yıldırım Bursa

Konu: Özel Bursa Hatem Anadolu Lisesi Kurum Açma İzni MİLLİ EĞİTİMBAKANLIĞINA (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü) İlimiz Nilüfer İlçesi…

eğitimi Sanat eğitimi Beden eğitimi Teknoloji eğitimi Meslek eğitimi İşletmeeğitimi 18:02 Bursa Otizm Paneli 2014 - 3 - Veysel Şahin Bursa Otizm Paneli…

kurulları - Eğitim komisyonları İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İl EğitimPersoneli Planlama Kurulu İl Danışma Komisyonu veya İl Milli Eğitim Danışma…

Çocuk Kulüpleri Yönergesi MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMPROGRAMI OÖE/Vali talimati Konu başlıkları[göster] SUNUŞ “36-72 Aylık Çocuklar…

Konu başlıkları[göster] 1. TANIM 1.1 Projenin Adı Badminton Eğitim ve Kamp Merkezi 1.2 Projenin Uygulanacağı Yer(ler) Bursa İli 1.3 Projenin Yaklaşık…

Konu başlıkları[göster] Büke kurumları hakkında Büke Eğitim Kurumları yılların deneyimiyle, istikrar ve başarının buluşmasıyla başlayan sürecimiz…

- Örgün eğitim -HBÖ/Bursa- Osmanlıda/Örgün eğitim - Osmanlıda/Yaygıneğitim LLL - Lifelong Learning LLP- Lifelong Learning Proğram Lifelong - Learning…

personel vb.) yasal izinlerini yurt dışında geçirebilme onayları, 16. İl MeslekiEğitim Kurulu toplantı ve karar onayları, 17. Kurum Ambulansının il dışına…

"Genelge 2014/8" yazı. Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması" konulu…

lise kayıtlları (Halk Eğitime verdiler . Son genelgede . Meslek liseleri kendi okullarında kayıt yapacak. Yüz yüz yüze eğitim olduğu için..) Okullara…

Bursa Faaliyet Proğramı T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı  : B. 08.4.MEM.4. / Konu  : Yetiştirici Sınıf Uygulaması İlgi: a) 222…

Şablon:Özel hatem anadolu sağlık meslek lisesi Konu başlıkları[göster] Hatemeğitim kurumları hakkında Sadece sağlık sektöründe işsizlik sorunu…

Hoca “Bursa nasıl gezilmeli?” diyerek başlıyor söze. Bir mezarlığın içindeyiz, asırlık ağaçların gölgesinde. Bir usûl; kronolojik bir gezi…

Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanları/Bursa, BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi…

ve kuruluşları tespit etmek. c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tâbi teknik ve meslekî eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına…

Dış linklerEdit

AramalarEdit

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği


Bursa Eğitim ZirvesiBursa MEM/Temel Eğitim


]
]=

]=

]=

]=

]=

]=

]=

]=

]=

Mesleki yetkinlikEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.