MEVZUAT BÜLTENİ ( Aralık/2014)[düzenle | kaynağı değiştir]

I-YASAMA BÖLÜMÜ[düzenle | kaynağı değiştir]

1-02/12/2014 gün ve 6572 sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 12.12.2014 gün ve 29203 sayılı R.G. yayımlanmıştır. Kanunla, yargı alanındaki 12 ayrı kanunda bazı ek/değişikler yapılmıştır.

Bu bağlamda;

-Noterlere elektronik imza kullanılarak işlem yapma yetkisi getirilmiştir. -Danıştay ve Yargıtay’da yeni daireler kurulmuş; başkan/üye sayıları artırılmış, daireler arası iş bölümü esasları yeniden düzenlenmiştir. -Hakim ve savcı aylıklarında (15.000 x 0.076998 =1.155) 1.155 TL tutarında iyileştirme (ek ödeme) yapılmıştır. -Hakim ve savcılar hakkında 01.09.2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerinden dolayı disiplin affı getirilmiştir. -Adalet Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verilmiş, bu amaçla 30 adet Adalet Müşaviri kadrosu ihdas edilmiştir. Adalet müşavirlerinin görev yetki ve sorumlulukları Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir. -5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 116, (Şüpheli/sanıkla ilgili arama), 128, (Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma), 135, (İletişim tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınması), 140, (Teknik araçlarla izleme), 153, (Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi) başlıklı maddelerinde ek/değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca CMK’na eklenen geçici bir madde ile, 31.12.2019 tarihine kadar asliye ceza mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda Cumhuriyet savcısının bulunmayacağı kuralı getirilmiştir.


-Adalet Bakanlığı için 4.030 hakim/savcı kadrosu ihdas edilmiştir. Bakanlıktaki mevcut kadro yüzde 20.4 oranında bir artışla 23.831 sayısına ulaşmıştır. Danıştay (112) ve Yargıtay (129) için toplam (241) adet meslek mensubu kadrosu ihdas edilmiştir. Böylelikle ülkemizdeki hakimlik/savcılık ve bu meslekten sayılanlara ait (tüm) kadroların toplamı 26.923’ e yükselmiştir.

2-Askerlik yükümlülerinin 18.000 TL karşılığında temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklarına ve askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanların da sözleşmeli er olarak atanabileceklerine ilişkin hususları düzenleyen 10.12.2014 gün ve 6582 sayılı “Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 13.12.2014 gün ve 29204 sayılı R.G. yayımlanmıştır.

3-22.12.2014 gün ve 6583 sayılı, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 26.12.2014 gün ve 29217 sayılı (M) R.G. yayımlanmış olup 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Planda (OVMP) belirlenmiş politika, hedef/ önceliklere göre ve özel mevzuatına göre hazırlanmış olan 2015 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının:

TBMM yapılan görüşmeler sonucunda bütçenin rakamlarında hangi bir değişikliğe uğramadan; Tasarı maddelerinin ise, bazı küçük değişiklikler (Tasarısının 10. 4 maddesindeki, il özel idareleri kaldırılmış olan illerdeki büyükşehir belediyelerine, söz konusu il özel idarelerinin 2013 yılında öz kaynakları ile gerçekleştirilmiş olan eğitim ve sağlık amaçlı yatırım tutarlarının dörtte üçünden az olmamak üzere eğitim ve sağlık yatırım harcaması yapmaları koşulu getiren düzenlemenin kaldırılması vb.) dışında, satır satır, aynen kabul edilmiş olduğu görülmüştür.


II-YÜRÜTME ve İDARE BÖLÜMÜ[düzenle | kaynağı değiştir]

4-Tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları belirleyen; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa dayanılarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanmış” olan, tarımsal arazı sahiplerini yakından ilgilendiren, çok önemli bir düzenleme olarak değerlendiğim, “Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik”, 31.12.2014gün ve 29222 sayılı R.G. yayımlanmıştır.

5-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanmış olan aşağıdaki yönetmelikler 18.12.2014 gün ve 29209 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

b) İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Yayımlanmış bu yönetmeliklerle, 2013 yılında yürürlüğe giren (asıl) yönetmeliklerde geniş kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

6-Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren bina/yerleşmelerle ilgili değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulması, belgelendirme süreçlerinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanmış olan “Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik”, 08.12.2014 gün ve 29199 sayılı R.G. yayımlanmıştır.

7-6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hk. Kanuna dayalı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Hazırlanmış olan: Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak; çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla Reklam Konseyi kuruluşu, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Reklam Konseyi Yönetmeliği” 24.12.2014 gün ve 29215 sayılı R.G. yayımlanmıştır.

8-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca, birlikler ve bağlı sağlık tesislerindeki hizmetlerinin verimlilik değerlendirilmesine tabi tutulmasının usul ve esaslarını düzenleyen Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış olan “Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği”, 10.12.2014 gün ve 29201 sayılı R.G. yayımlanmıştır.


Mali ve Sosyal Güvenlikle İlgili Konular[düzenle | kaynağı değiştir]

9-“Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği”, 23.12.2014 gün ve29214 sayılı R.G. de, “Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” ise 27.12.2014 gün ve 29218 (M) sayılı R.G. yayımlanmış olup, sekiz yıldır uygulamada olan konuya ilişkin eski yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

10-Kamu idareleri bazında ve konsolide verilerden genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri düzeyinde malî rapor, tablo ve istatistiklerin üretilip, belirlenen sürelerde yayımlanmasına imkân verecek detayda ortak yardımcı hesapların oluşturulması ve detaylı hesap planlarının hazırlanmasında kamu idarelerinin uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olan “Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları” Konulu, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) 27.12.2014 gün ve 29218 (M) sayılı R.G. yayımlanmıştır.

11-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde görevli muhasebe yetkililerinin, yardımcılarına yapacakları yetki devrine ilişkin usul ve esasları belirleyen, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 38) 27.12.2014 gün ve 29218 (M) sayılı R.G. yayımlanmıştır.

12-Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan:
a)-Kanunda tanımlanan Hazine alacağı dışında kalan ve Müsteşarlığın Devlet tüzel kişiliğini temsilen taraf olduğu işlemlerden kaynaklanan alacaklarının yönetimi, takip ve tahsili ile kaydedilmesine dair usul ve esasları düzenleyen, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanmış, “Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili İle Kaydedilmesine Dair Yönetmelik” 23.12.2014 gün ve 29214 sayılı R.G. yayımlanmıştır.

b)-4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde borç üstlenim taahhütleri hariç olmak üzere dış finansman sağlanmasına, sağlanan dış finansmanın dış borcun tahsisi, dış borcun ikrazı, Hazine geri ödeme garantisi ve yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ile benzeri finansman modelleri kapsamında verilenler hariç olmak üzere Hazine karşı garantisi altında kuruluşlara kullandırılmasına ve Dış Borç Ödeme Hesabının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen, belediyeleri de kapsamı içine alan, “4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 25.12.2014 gün ve 29216 sayılı R.G. yayımlanmıştır.

c)-Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemelerin gerçekleştirilebilmesini teminen Banka nezdinde risk hesabı oluşturulması; hesabın kaynakları ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenleyen; belediye yönetimlerini de kapsayan ” Risk Hesabı İle İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 31.12.2014 gün ve 29222 sayılı R.G. yayımlanmıştır.

13-BÜMKO Genel Md. tarafından, 2015 yılının ilk yarısında kamu personeline yapılacak mali ve sosyal haklara ilişkin genelge (2014/34) yayımlanmıştır. (http://www.bumko.gov.tr/Genel/HaberListesi.aspx?A=4938) Genelgede, diğer konuların yanı sıra, memur aylıklarına uygulanacak aylık katsayısı (0,079308), memuriyet taban aylık katsayısı (1,24144), yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak açıklanmıştır.

14-2015 yılında uygulanmak üzere 20.12.2014 gün ve 29221 sayılı R.G. yayımlanmış tebliğler aşağıya çıkarılmıştır. — Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

— Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)

— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

— Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) — Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) — Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) — Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287) — Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442) — Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443) — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1)

Bu değişiklikler hakkında genel/özlü bilgi edinmek isteyenler için Yeminli Mali Müşavir Talha APAK ’ın “2015 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler” başlıklı yazısı yararlı olacaktır. (http://www.alomaliye.com/2015/talha-apak-2015-yilinda-uygulanmak-uzere-vergi-ve-sosyal-guvenlik.htm)

15-Asgari ücret tespit komisyonunun kararı, 31.12.2014 gün ve 29222 sayılı R.G. yayımlanmıştır.

Komisyon kararıyla, 2014 yılında olduğu gibi, milli seviyede tek asgari ücret belirlenmiştir. İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti: 1/1 2015-30/6/2015 tarihleri arasında 40,05 TL, 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında ise 42,45 TL olarak tespit edilmiştir.

16- Mükelleflerin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla GİB hazırlananmış olan “2015 Yılı Vergi Takvimi”, internet ortamında kullanıma sunulmuştur.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/vergi_takvimi_2015.pdf

17-2014 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı olan %10,11 esas alınarak, 2015 yılında uygulanacak para cezalarına ilişkin tebliğlerden:

a)- Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ”; 27.12.2014 gün ve 29218 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. b)-Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” (2015/1) 28.12.2014 gün ve 29219 R.G. yayımlanmıştır


III-YARGI BÖLÜMÜ[düzenle | kaynağı değiştir]

(Önemli/ilginç bulduğum (yeni) yargı kararlarından)

A) Anayasa Mahkemesi Kararları 18- 25.12.2014 tarihinde yapılan toplantıda, Ankara 10. İdare Mahkemesinin, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun, 89.maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler…dikkate alınmaz.” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi üzerine: “5434 sayılı Kanun’un, 89. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan:

“…verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler…” ibaresinin, ibareden sonra gelen artık uygulanma olanağı kalmayan “ ile” sözcüğünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,” karar verilmiştir. Karar, 13 gün gibi kısa bir sürede (jet hızıyla) yazılmış ve 7.01.2015 gün ve 29229 sayılı R.G. yayımlanmıştır. Böylece, (konuya ilişkin engelleyici nitelikte yeni bir yasal düzenlemeye gidilmez ise,) memurlara, 30 yılı geçen hizmetleri için de, (işçilere kıdem tazminatı ödemelerinde olduğu gibi,) ikramiye ödenmesi yapılacaktır. 19- 3/7/2014 tarihli ve E:2014/9 ve K:2014/121 sayı ile, 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin onbirinci fıkrasındaki (Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesisler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. Yapı ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve tazminat talep edemezler.)” şeklindeki düzenlenmenin ikinci cümlenin, “ …Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapı ya da tesis yapan kişilerin haklılıklarını ileri sürüp kanıtlayabilmelerine ve zararlarını giderebilmelerine engel olmakta, böylece hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırmakta olduğundan Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE” karar verilmiştir.

20-03.07.2014 gün ve E: 2014/50, K:2014/124 sayı ile,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının, (f) bendinin,

( Sit alanı ilan edilen ve 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulü koşuluyla, başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil veya hisseli olarak değiştirilebilir.) şeklindeki ilk cümlesinde yer alan “…aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir. 21-22.5.2014 gün ve E:2013/104, K:2014/96 sayı ile,

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 216. maddesindeki ( Yetkili idareler tarafından, gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde idarece faiz ödenmez.) şeklindeki ilk cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir. 22- 3.7.2014 gün ve E:2014/62, K:2014/125 sayı ile,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ek 10. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin birinci cümlesinin (44 üncü madde gereğince alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösteren kişi mahallî mülkî amir tarafından onbin Türk Lirasından otuzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır. ) Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, kararın R.G. yayımlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.B)-Yargıtay Kararları[düzenle | kaynağı değiştir]

23-Tüketici mahkemelerince 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında karara bağlanmış; ancak Yargıtay Başsavcılığının vaki itirazı üzerine Yargıtay Hukuk Dairelerince kanun yararına bozma kararları verilmiş, 06.12.2014 gün ve 29197 sayılı R.G. de yayınlanmış, geniş bir tüketici kitlesini ilgilendireceğini düşündüğüm kararlardan; Klonlanmış cep telefonunun bedelinin tüketiciye iadesine ilişkin tüketici hakem heyeti kararının iptali için dağıtıcı şirket tarafından açılmış bir davada: “….Klonlanmış cep telefonunun 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanunun 4. maddesi gereğince ayıplı mal olduğunun kabulü gerektiğine, tüketicin yasada ön görülen (bedel iadesi/değiştirilmesi/onarımını isteme) seçimlik haklarını kullanabilmesi için ayıbın malın satış sözleşmesinin yapıldığı anda mevcut olması gerektiğine, kullanımdan doğan arızaların ayıp kapsamına girmeyeceğine, klonlama hatasının kimden kaynaklandığının bilirkişi aracılığıyla araştırılıp doğacak sonucu göre karar verilmesi gerektiğine…” karar verilmiştir. ( 13. Dairenin 18.10.2011 gün ve E: 2011/12119 K:13872 sayılı.)


C)-Danıştay Kararları[düzenle | kaynağı değiştir]

24-Danıştay Başkanlar Kurulunun 22.12.2014 tarihli toplantısında aldığı Danıştay Dava Daireleri arasında yaptığı iş bölümü kararı, aynı gün günlü ve 29213 (M) sayılı R.G. yayımlanmıştır.

Anılan iş bölümü kararında, 02.12.2014 gün ve 6572 sayılı Kanunla idare daire olarak (yeni) oluşturulmuş ve Birinci Daire ile birlikte görevleri yasa ile ortaklaşa belirlenmiş olan 17.Daire de idari değil, dava dairesi olarak görevlendirilmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.