FANDOM


Bakınız

Şablon:MEB mevzuat bakınız - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/2014 Ekim 23 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz 26 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği/2004 Haziran 8
Eğitim mevzuatı - sektörel Eğitim mevzuatı/OÖE Eğitim mevzuatı/Temel eğitim Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008 Eğitim mevzuatı/İÖO Eğitim mevzuatı/OÖ Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim Eğitim mevzuatı/HBÖ Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici Eğitim mevzuatı/Öğretmen Eğitim mevzuatı/MEM Eğitim mevzuatı/İÖK Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite Eğitim mevzuatı/HEM Eğitim mevzuatı/ORGM Eğitim mevzuatı/RAM Eğitim mevzuatı/BSM
Eğitim mevzuatı - hiyerarşik Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [1] Eğitim mevzuatı/Anayasa Eğitim mevzuatı/Kanunlar Eğitim kanunları Eğitim mevzuatı/KHK Eğitim mevzuatı/Tüzükler Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler Eğitim yönetmelikleri Eğitim mevzuatı/Yönergeler Eğitim mevzuatı/Genelgeler Eğitim mevzuatı/Talimatlar Eğitim mevzuatı/Baş Emirler Eğitim mevzuatı/Emirler Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri
Kanunlar Eğitim mevzuatı/Kanunlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönergeler Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE < ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Genelgeler Konusal eğitim mevzuatı MEM/Disiplin MEM/Taşıma Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı
Mevzuat/Eğitim Eğitim mevzuatı/MEB
Şablon:MEB Şablon:MEM Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/ http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarEdit

AmaçEdit

 • Madde 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Şûrasının teşkili ile çalışma esas ve usullerini belirlemektir.

KapsamEdit

 • Madde2

(1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Şûrasının teşkili ile çalışma esas ve usullerini kapsar.

DayanakEdit

 • Madde 3

(1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

 • Madde 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 • a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
 • b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 • c) Genel Kurul: Tabii üyeler ve davetli üyelerden oluşan kurulu,
 • ç) Genel Sekreterlik: Millî Eğitim Şûrası Genel Sekreterliğini,
 • d) Gündem: Şûrada ele alınacak konu başlıklarını,
 • e) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
 • f) Şûra: Millî Eğitim Şûrasını ifade eder.

İkinci Bölüm: Şûranın Teşkili ve İşleyişiEdit

ŞûraEdit

 • Madde 5

(1) Şûra; Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder; tavsiye kararları alır.

Şûranın teşkiliEdit

 • Madde 6

(1) Bakan, Şûranın tabii üyesi ve başkanıdır. Şûra, tabii üyeler ile davetli üyelerden teşekkül eder.

Şûra genel kurulu üyeleriEdit

 • Madde 7

(1) Tabii üyeler;

(2) Davetli üyeler; Bakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında Şûra konusuyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar arasından Genel Sekreterlikçe belirlenerek Bakan onayına sunulur.

Millî eğitim şûrası genel sekreterliğiEdit

 • Madde 8

(1) Şûra çalışmalarını yürütmek üzere Kurul üyeleri arasından belirlenen Genel Sekreterin yönetiminde, Kurul ve Şûra İşleri Daire Başkanlığı ve diğer birimlerden görevlendirilen personelin katılımıyla Genel Sekreterlik birimi oluşturulur.

Genel sekreterin görevlendirilmesiEdit

 • Madde 9

(1) Kurulca üyeler arasından bir Genel Sekreter belirlenir. Genel Sekreterin teklifi ile biri Kurul üyesi olmak üzere en çok üç genel sekreter yardımcısı görevlendirilir.

Bu görevlendirmeler, Kurul Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile kesinleşir.

Genel sekreter ve yardımcısının görevleriEdit

 • Madde 10

(1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

 • a) Şûra gündemini dikkate alarak ilgili birimlerden sağlanacak personel desteğiyle Şûra Genel Sekreterliğini Bakan onayı ile oluşturmak,
 • b) Şûranın herhangi bir aşamasına katılacak üyeleri belirleyerek Bakan onayına sunmak,
 • c) Daha önce yapılan şûraların genel değerlendirmesini yapmak ve gerektiğinde Kurula bilgi vermek,
 • ç) Şûranın teşkili için gerekli çalışmaları yapmak,
 • d) Şûra bütçesini hazırlamak, usulüne uygun harcamayı sağlamak ve harcama yetkililiği görevini yerine getirmek,
 • e) Şûranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
 • f) Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Şûra kararlarının basılı ve/veya elektronik ortamda kitap hâline getirilmesi, Şûra üyelerine ve ilgili yerlere elektronik ortamda veya CD ile gönderilmesi, Şûra kararlarının Tebliğler Dergisinde yayımlanması için gerekli tedbirleri almak,
 • g) Şûra kararlarını ilgili birimlere göndermek.

(2) Genel sekreter yardımcısının görevleri şunlardır:

 • a) Yazışmaları koordine etmek,
 • b) Davetlerin zamanında yapılmasını ve Şûra gündemiyle ilgili dokümanların elektronik ortamda Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak,
 • c) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetler ile karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak,
 • ç) Şûra konularıyla ilgili hazırlık çalışmalarını koordine ederek hazırlık raporlarını Genel Sekretere sunmak,
 • d) Şûra konularıyla ilgili özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarını koordine ederek raporlarını Genel Sekretere sunmak,
 • e) Çalışma gruplarını, Şûra üyelerinin görüşleri doğrultusunda dengeli bir şekilde oluşturmak,
 • f) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları, Genel Kurulda görüşülmek üzere elektronik ortamda veya çoğaltarak Başkanlık divanına sunmak,
 • g) Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Şûranın toplanmasıEdit

 • Madde 11

(1) Şûranın, Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır. Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Şûra gündemiEdit

 • Madde 12

(1) Şûranın gündemi ve toplantı tarihi, doğrudan Bakan tarafından tespit edilebilir ya da Kurul tarafından belirlenerek Bakana sunulur. Gündemin belirlenmesinde merkez ve taşra birimleriyle diğer kurum ve kuruluşların görüşleri de alınabilir.

Şûra ön hazırlıklarıEdit

 • Madde 13

(1) Şûra Genel Sekreterliği nce gündem konularıyla ilgili olarak,

 • a) Bakan tarafından uygun görülecek merkezlerde, illerde, bölgelerde ve/veya yurtdışı merkezlerinde Şûra hazırlık çalışmaları yapılarak Hazırlık Raporları düzenlenir.
 • b) Gerektiğinde diğer Bakanlık, üniversite, şahıslar ile kurum ve kuruluşların da görüşleri alınarak hazırlık çalışmalarının boyutları genişletilebilir.
 • c) Gündem konularıyla ilgili raporlar hazırlanması, hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi, belirlenen tespit ve görüşlerin Şûra için hazır hâle getirilmesi amacıyla özel ihtisas komisyonları oluşturularak Özel İhtisas Komisyonu Raporları düzenlenir.

(2) Bu çalışmaların esas ve usulleri Genel Sekreterlikçe belirlenir.

Dokümanların gönderilmesiEdit

 • Madde 14

(1) Şûra gündemiyle ilgili Özel İhtisas Komisyonu Raporları toplantıdan en az 10 gün önce üyelere elektronik ortamda gönderilir.

Şûranın çalışma esas ve usulleriEdit

 • Madde 15

(1) Şûra çalışmalarında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır:

 • a) Genel Kurul; İlk oturumunda Başkanlık Divanında görev yapacak, biri Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ve dört raportör seçer.
 • b) Gündem konularının her biri için üyelerin ilgi ve tercihleri doğrultusunda çalışma grupları oluşturulur.
 • c) Üye dağılımında denge sağlanması da dikkate alınarak ilgilileri bilgilendirmek kaydıyla çalışma grupları arasında Genel Sekreterlikçe üye değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik, grup çalışmaları başlamadan önce sonuçlandırılır.
 • ç) Hazırlanan raporlar çalışma grubu başkanlarınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûra Genel Kuruluna sunulur. Şûra Genel Kurulu bu raporları inceler, görüşür ve karara bağlar.
 • d) Şûra gündeminde olmayan ve raporlarda belirtilmeyen konular Genel Kurulda görüşülmez.

Çalışma grupları=Edit

 • Madde 16

(1) Çalışma grupları, çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yapar:

 • a) Her çalışma grubu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçer. Şûra gündemi doğrultusunda bir çalışma planı hazırlar.
 • b) Çalışma grupları çalışmalarını gerekirse alt gruplar da kurarak hazırlanan plan dâhilinde yürütür.
 • c) Çalışma gruplarında kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar birer tutanağa bağlanır.
 • ç) Her çalışma grubu, kendi konusu ile ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Bu raporlar; çalışma grubu başkanı, başkan yardımcısı ve raportörler tarafından imzalanır.
 • d) Çalışma grubu başkanları, raporlarını zamanında Şûra Genel Sekreterliğine teslim eder.
 • e) Divan Başkanlığının sunumuyla Genel Kurulda görüşülen çalışma grubu raporları, alınan kararlar doğrultusunda varsa ilave veya çıkarmayı gerektiren düzenlemelerin yapılabilmesi için çalışma grubu başkanlarına verilir.

(2) Çalışma grubu başkanları ve raportörleri tarafından yeniden düzenlenen raporlar, imzalanarak toplantı tutanaklarıyla birlikte Genel Sekreterliğe teslim edilir.

Şûra kararlarının kabulüEdit

 • Madde 17

(1) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylamalar açık tasnif usulüyle yapılır. Oyların eşit olması hâlinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilir.

Şûra kararlarının yayımlanmasıEdit

 • Madde 18

(1) Şûra Genel Kurulunda alınan kararlar Bakan oluru ile Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Şûra kararlarının uygulanmasıEdit

 • Madde 19

(1) Şûra kararları tavsiye niteliğindedir. Genel Sekreterlik, Şûra kararlarını ilgili birimlere gönderir.

Şûranın sekreterya işleriEdit

 • Madde 20

(1) Şûranın sekreterya işleri Kurul Başkanlığınca yürütülür.

Üçüncü Bölüm: Çeşitli ve Son HükümlerEdit

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikEdit

 • Madde 21

(1) 8/9/1995 tarihli ve 22398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YürürlükEdit

 • Madde 22

(1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

 • Madde 23

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.