Şablon:MEB mevzuat bakınız - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/2014 Ekim 23 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz 26 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği/2004 Haziran 8
Eğitim mevzuatı - sektörel Eğitim mevzuatı/OÖE Eğitim mevzuatı/Temel eğitim Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008 Eğitim mevzuatı/İÖO Eğitim mevzuatı/OÖ Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim Eğitim mevzuatı/HBÖ Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici Eğitim mevzuatı/Öğretmen Eğitim mevzuatı/MEM Eğitim mevzuatı/İÖK Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite Eğitim mevzuatı/HEM Eğitim mevzuatı/ORGM Eğitim mevzuatı/RAM Eğitim mevzuatı/BSM
Eğitim mevzuatı - hiyerarşik Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [1] Eğitim mevzuatı/Anayasa Eğitim mevzuatı/Kanunlar Eğitim kanunları Eğitim mevzuatı/KHK Eğitim mevzuatı/Tüzükler Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler Eğitim yönetmelikleri Eğitim mevzuatı/Yönergeler Eğitim mevzuatı/Genelgeler Eğitim mevzuatı/Talimatlar Eğitim mevzuatı/Baş Emirler Eğitim mevzuatı/Emirler Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri
Kanunlar Eğitim mevzuatı/Kanunlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönergeler Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE < ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Genelgeler Konusal eğitim mevzuatı MEM/Disiplin MEM/Taşıma Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı
Mevzuat/Eğitim Eğitim mevzuatı/MEB
Şablon:MEB Şablon:MEM Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/ http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

(03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

Tebliğler Dergisi

Şubat 2010/2629


BİRİNCİ BÖLÜM[düzenle | kaynağı değiştir]

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Bu Yönergenin amacı okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Bu Yönerge, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin uygulanması ve yürütülmesine ilişkin esaslar, hizmetleri yürüten birimler ile personelin görev ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Bu Yönerge, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Bu Yönergede geçen;

a) Aile: Evde veya hastanede eğitim hizmeti alacak bireyin ailesini,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Birey: Evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanan çocuk ya da öğrenciyi,
ç) Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP): Aile ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda bireyin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan ve destek eğitim hizmetlerini içeren eğitim programını,
d) Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin kayıtlı bulunduğu okulda oluşturulan ve BEP’i hazırlayan birimi,
e) Değerlendirme kurulu: Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerini yürütmek üzere rehberlik ve araştırma merkezinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulunu,
f) Destek eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbi ve eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda kendisine, ailesine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç gereç ve danışmanlık hizmetleri sağlanmasını,
g) Evde eğitim: Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayanlara eğitim hizmetlerinin evde sunulması esasına dayanan eğitimi,
ğ) Genel Müdürlük: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
h) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için destek eğitim hizmetlerini evde ve/veya hastane ilköğretim okulunda sürdüren öğretmeni,
ı) Hastane ilköğretim okulu: Yatarak tedavi gören ve/veya süreğen hastalığı nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini kesintisiz sürdürmeleri amacıyla Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler arasında imzalanan protokole göre hastanede açılan okulu,
i) Hastanede eğitim: Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden yatarak tedavi görmesi ve/veya süreğen hastalığı olması nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayanlara eğitim hizmetlerinin hastanede sunulması esasına dayanan eğitimi,
j) Kurul: İl ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki özel eğitim hizmetleri kurulunu,
k) Kurum: Hastane ilköğretim okulunu,
l) Kurum müdürü: Hastane ilköğretim okulunda müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan kişiyi,
m) Okul: Evde veya hastanede eğitim hizmeti alacak bireyin kayıtlı olduğu okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim okulu veya ilköğretim okulunu,
n) Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM): Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan ve koordinesini sağlayan, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama işlemlerini yaparak uygun eğitim ortamı ile programlara yönlendiren merkezi,
o) Süreğen hastalığı olan birey: Sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,
ö) Veli: Evde veya hastanede eğitim hizmeti alacak bireyin anne ya da babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
p) Veli sözleşmesi: Evde eğitim hizmetinden yararlanacak bireyin velisinin eğitim sürecinde gerekli koşulları sağlamayı ve iş birliği yapmayı beyan ettiği belgeyi,
r) Yönetmelik: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM[düzenle | kaynağı değiştir]

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri

Uygulama esasları

MADDE 5-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Evde ve hastanede eğitim uygulamaları aşağıdaki esaslar doğrultusunda düzenlenir ve yürütülür:

a) Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından birini uygulayan örgün eğitim kurumlarından sağlık problemi nedeniyle doğrudan yararlanamayanlara evde veya hastanede eğitim verilir.
b) Bireyin eğitim hizmetine bir örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanıp yararlanamayacağı fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden değerlendirilerek karar verilir.
c) Eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın yapılır.
ç) Evde eğitim hizmetine kurul tarafından, hastanede eğitim hizmetine ise veli ve ilgili hekimin görüşleri doğrultusunda karar verilir.
d) Evde eğitim hizmeti, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından; hastanede eğitim hizmetinin ise sınıf ve diğer alan öğretmenleri tarafından verilmesi esastır. Ancak evde eğitim hizmetinde bireyin yaş ve gelişim özellikleri ve öncelikli ihtiyaçlarına göre diğer alan öğretmenleri de görevlendirilir.
e) Birey, öğrenimini kayıtlı bulunduğu okulun eğitim programına göre sürdürür ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.
f) Evde ve hastanede eğitim hizmetinde aile bilgilendirilir, desteklenir ve eğitimin her aşamasına katılımları sağlanır.
g) Bireyin sağlık durumu, gelişimi ve yeterlikleri sürekli değerlendirilir ve buna göre eğitim sürecinde değişiklik ve düzenleme yapılır.

Eğitim hizmeti için gerekli belgeler

MADDE 6-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1)- Evde eğitim hizmeti verilebilmesi için;

a) Bireyin en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığı ya da yararlanması hâlinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık raporu,
b) Veli başvuru dilekçesi,
c) Öğrenci belgesi,
ç) Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu (EK-1),
d) Veli Sözleşmesi (EK-2),
e) Değerlendirme kurulu raporu

gerekir.

(2) Hastanede tedavi süresince eğitim hizmeti verilebilmesi için ilgili hekimin ve velinin onayının yer aldığı Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formu (EK-4) gerekir.

Eğitim hizmetine karar verilmesi, izlenmesi ve sonlandırılması

MADDE 7-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Bireyin evde eğitim hizmetinden yararlanmasına ilişkin karar, değerlendirme kurul raporu doğrultusunda kurulca alınır ve RAM’a, okula ve veliye yazılı olarak bildirilir. Bireyin hastanede eğitim hizmetinden yararlanmasına yönelik karar ise ilgili hekimin ve velinin onayı doğrultusunda alınır.

(2) Kurul, öğretim yılının başlamasından 30 (otuz) gün önce evde eğitimi gerekli kılan şartları yeniden değerlendirerek bireyin, o öğretim yılında evde eğitim hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağına karar verir.

(3) Bireyin evde ve/veya hastanede eğitim hizmeti almasını gerektiren şartların ortadan kalkması durumunda hizmet sona erdirilir.

Kayıt işlemleri ve nakil

MADDE 8–[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanacak bireylerin kayıtlarının yapılacağı okulların belirlenmesi, kayıt ve nakil işlemlerinin yapılmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Evde eğitim hizmetinden yararlanacak bireylerin kayıt ve nakillerinde kurulun yerleştirme kararı esas alınır. Hastanede eğitim hizmeti alacak bireylerin ise hastane ilköğretim okuluna geçici kaydı velisi ve ilgili hekimin onayı doğrultusunda yapılır.

b) Kurul, evde eğitim hizmetinden yararlanacak bireyin yerleştirilmesinde okuldaki öğretmen sayısı, aynı okulda kayıtlı olup evde eğitim alan birey sayısı ve bireyin ikamet adresi ve benzeri hususları dikkate alır.

c) Evde eğitim hizmetinden yararlanması gereken bireyler, kurulun vereceği karar doğrultusunda kayıtlı bulunduğu okula devam edebileceği gibi ikamet bölgesindeki herhangi bir okula da nakledilebilir.

ç) Evde eğitim hizmeti alırken kayıtlı bulunduğu okuldan başka bir okula nakli gereken bireylerin e-okul sistemi üzerinden nakledildikleri, okul yönetimince en geç 15 (on beş) gün içinde kurulda görüşülmek üzere millî eğitim müdürlüğüne bildirir.


Haftalık ders saati sayısı

MADDE 9-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Evde eğitim hizmetine ilişkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere kurulca; hastanede eğitim hizmetine ilişkin planlama ise okul yönetimince yapılır. Eğitim hizmetlerinin etkililiğini ve eğitimin devamlılığını sağlamak için gerektiğinde birey ve ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar da haftalık ders saati içinde planlanır.

Öğretmenlerin çalışma saatlerinin planlanması

MADDE 10-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin haftalık çalışma saatleri, sınıf öğretmenleri gibidir. Ancak, çalışma saatlerine, bireyselleştirilmiş eğitim programı çalışmaları ile aile eğitimi programları da dâhil edilir.

(2) Evde ve hastanede eğitim hizmeti veren diğer öğretmenlerin çalışma saatleri, görev yaptığı okulda uygulanan mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Görevlendirme

MADDE 11-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Evde veya hastanede eğitim hizmetlerini yürüten öğretmenler ile yöneticilerin görevlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Evde veya hastanede eğitim hizmetinde bireyin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilir.
b) Kurulun yapacağı planlama doğrultusunda gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, il ya da ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla bireyin eğitimi için görevlendirilebilir.
c) Eğitim hizmetine ilişkin planlama yapılırken öğretmenin ikameti ve görev yeri, evde eğitim alacak bireyler ile hastane ilköğretim okulunun ikamet adresi dikkate alınır.

Eğitim ortamının düzenlenmesi

MADDE 12-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Eğitim ortamının düzenlenmesi aşağıdaki hususlara göre yapılır:

a) Eğitim ortamı temizlik, ısınma, aydınlatma, havalandırma ve benzeri bakımlardan sağlıklı bir eğitim yapılmasına ve öğretmenin önerileri doğrultusunda bireyin özelliğine uygun olarak düzenlenmesine özen gösterilir.
b) Eğitim ortamının dersin özelliğine göre düzenlenmesine, eğitimi kolaylaştıracak nitelikte materyal ve eşya bulundurulmasına özen gösterilir. Eğitim ortamında bilgisayar kullanımına olanak sağlayacak düzenlemeler yapılır. Dikkat dağıtabilecek her türlü uyarıcıdan kaçınılır.
c) Evde eğitim ortamı, öğretmen ile bireyin etkileşimini kolaylaştıracak ve dersin verimliliğini artıracak biçimde düzenlenir.

ç) Hastane ilköğretim okulunda bulunan sınıflar, okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılır ve sınıflardaki donatım malzemeleri özel durumlarına göre seçilir.

d) Hastane ilköğretim okulunda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. Sınıf ortamında grup eğitimi alamayacak durumda olan birey için odasında bire bir eğitime olanak sağlayacak düzenleme yapılır.
e) Hastane ilköğretim okulundaki okul öncesi ile ilköğretimde grupların en fazla 10 (on) öğrenciden oluşması esastır. Eğitim hizmeti için talebin karşılanamaması durumunda kurumun şartları da göz önünde bulundurularak ikili öğretime imkân tanıyacak şekilde düzenleme yapılabilir.
f) Hastane ilköğretim okulunda bulundurulacak öykü, roman, kaynak kitap ve benzeri materyal, 22/8/2001 tarihli ve 24501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Öğretim programları

MADDE 13-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanan bireylere, kayıtlı bulunduğu okulda uygulanan öğretim programlarının uygulanması esastır. Ancak BEP geliştirme birimince, bu programlara dayalı olarak bireyin eğitim performansına göre, ihtiyaç duyduğu alanlarda BEP hazırlanır.

(2) Hastanede bir aydan daha az süre yatarak tedavi gören bireylerin eğitimleri ise sorumlu olduğu öğretim programları esas alınarak okuma- yazma, problem çözme, resim yapma ve benzeri serbest çalışmalar şeklinde sürdürülür.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 14-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Evde veya hastanede eğitim alan bireylerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Bireylerin başarılarının değerlendirilmesi, kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, hastanede eğitim hizmetinden yararlanan bireyin başarısının değerlendirilebilmesi için en az bir ay süreyle kuruma devam etmiş olması gerekir.
b) Başarının değerlendirilmesinde bireyin özelliği, yetersizliği ve sağlık durumu dikkate alınarak değerlendirme şekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli değişiklikler yapılarak alınır.

c) Bireyin BEP’inde yer alan amaçlara ilişkin değerlendirme sonuçları, BEP geliştirme birimine öğretmen tarafından bildirilir. Yapılan değerlendirme sonuçları dikkate alınarak gerektiğinde BEP’te değişiklik ve düzenleme yapılır.

ç) Bireylerin başarı değerlendirme sonuçları evde eğitim hizmetinde öğretmenler, hastanede eğitim hizmetinde ise kurum müdürü tarafından kayıtlı bulundukları okul idaresine dönem sonlarında not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme ve diploma işlemleri, kayıtlı oldukları okul idaresi tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM[düzenle | kaynağı değiştir]

Görev, Yetki, Sorumluluk, Rehberlik ve Denetim

Millî eğitim müdürlüğünün görevleri

MADDE 15-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) İl ya da ilçe millî eğitim müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, eş güdümü, değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler arasında imzalanan protokol doğrultusunda hastanelerin bünyesinde ilköğretim okulu açılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Eğitim hizmetlerini yürütecek öğretmenlerin görevlendirilmesini sağlamak ve öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla gerekli önlemleri almak.
ç) Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim materyalinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.
d) Kurulun önerileri doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Kurulun görevleri

MADDE 16 –[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Evde eğitim hizmetine yönlendirilen bireylerin yerleştirilmesine yönelik karar almak.
b) Evde eğitim hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
c) Eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek öğretmenlerin alan ve yeterliklerini belirleyerek millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak.
ç) Eğitim hizmetini yürütecek öğretmenlerin görev dağılımı ve görev yerleriyle ilgili planlamayı yapmak.
d)Evde eğitim hizmetine karar vermeden önce, bireyin bir örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasına imkân verecek fiziksel, sosyal ve ekonomik önlemlerin alınıp alınmadığını değerlendirerek varsa alınabilecek önlemler için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
e) Gerekli personel, araç ve gereç, taşıt ve benzeri ihtiyaçların karşılanması ve eğitim ve öğretim programlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak.
f) Evdeki eğitim ortamına yönelik fiziki şartların aile tarafından karşılanamadığı durumlarda, okul aile birliği ve diğer kişi, kurum, kuruluşlarla iş birliği yaparak ailenin desteklenmesini sağlamak.
g) Eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla öğretmenlere hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi hususunda millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak.
ğ) Eğitim hizmetinden yararlanan ve ilköğretim okulunun 6, 7 veya 8 inci sınıfına kayıtlı olan öğrencileri gerektiğinde Açık İlköğretim Okuluna yönlendirmek.

Değerlendirme kurulunun görevleri

MADDE 17- [düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Evde eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen ya da bu hizmetten yararlanması gerektiği düşünülen bireyleri gerektiğinde ev ortamında eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecine almak.
b) Bireyin değerlendirme kurulu raporunu hazırlamak.
c) Görevlendireceği üyelerle ev ortamının eğitim öğretime uygunluğunu değerlendirmek.
ç) Evde eğitim alan bireyleri izlemek, ilgili okul ile iş birliği yapmak ve gerekli durumlarda tanılama sürecini yenilemek.
d) Okula, aileye, öğretmene, bireye rehberlik ve danışmanlık yapmak.
e) Ailelerin ihtiyacı doğrultusunda aile eğitim programları düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen aile eğitim programları hakkında aileyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.

Bireyin kayıtlı olduğu okul yönetiminin görevleri

MADDE 18-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Okul yönetiminin görevleri şunlardır:

a) Evde veya hastanede eğitim alan bireyin her türlü idari işlemlerini yürütmek.
b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda BEP geliştirme birimini oluşturmak.
c) Kurulun planlamaları doğrultusunda evde eğitim hizmeti verecek öğretmenlerin haftalık ders programını hazırlamak.
ç) Evde eğitim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kurulu bilgilendirmek.
d) Evde eğitim hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili hususlarda veliyi bilgilendirmek.

Kurum müdürünün görevleri

MADDE 19-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Hastane ilköğretim okulunda müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilenler sınıf okutmanın yanı sıra aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Kurumun ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda amaçlarına uygun olarak yönetilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.
b) Kurumun donatım ve diğer ihtiyaçlarını düzenlenen protokole göre sağlamak.
c) Kurumda eğitim alan öğrencilerin kayıt bilgilerini tutmak.
ç) Başarı değerlendirme sonuçlarını ve her türlü işlemleri kayıtlı bulunduğu okula bildirmek.
d) Kurumdaki öğretmen ihtiyacını bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.
e) Hastanede eğitim hizmetinden yararlanırken tedavisi tamamlanan ve örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan öğrencileri RAM’a yönlendirmek.
f) Hastane yönetiminin uygun onayı doğrultusunda öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak etkinlikler düzenlemek.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görevleri

MADDE 20-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) BEP geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

a) BEP hazırlamak, programların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak öğretmenlere rehberlik etmek.
b) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kurul, değerlendirme kurulu, aile ve öğretmenlerle iş birliği yapmak.
c) Bireyin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve düzenleme yapmak.
ç) Eğitim materyalinin sağlanması ve kullanımında kurul, değerlendirme kurulu, aile ve öğretmenle iş birliği yapmak.
d) BEP’in hazırlanması ve uygulanması kapsamında birey ve aileye rehberlik ve danışmanlık yapmak.

Öğretmenin görevleri

MADDE 21-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Kurulun planlaması dâhilinde eğitim hizmetini sürdürmek,
b) Bireyselleştirilmiş eğitim programları ve ölçme değerlendirme araçlarının hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak.
c) BEP’i uygulamak ve değerlendirmek.
ç) Eğitim hizmetleriyle ilgili olarak birey, aile, diğer öğretmenler ve okula danışmanlık yapmak.
d) Aile eğitimi çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
e) Bireyin kullandığı teknik cihaz ve aletler hakkında eğitim hizmetini yürüten diğer öğretmenlere bilgi vermek.
f) Eğitim hizmetlerinin yürütüleceği ortamın düzenlenmesinde rehberlik etmek.
g)Evde eğitim hizmeti kapsamında yürüttüğü faaliyetleri Evde Eğitim Hizmet Planı Aylık Uygulama Çizelgesi (EK-3)’e uygun olarak doldurmak.

(2) Diğer öğretmenler ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlerini yapar.

Ailenin sorumlulukları

MADDE 22-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Ailenin sorumlulukları şunlardır:

a) Veli sözleşmesinde taahhüt ettiği hususlar doğrultusunda etkili bir eğitimin gerçekleşmesi için ev ortamına ilişkin düzenlemeleri imkânları ölçüsünde yapmak.
b) Ev ortamına ilişkin fiziksel düzenlemelerin gerçekleştirilemediği durumlarda kurulla iş birliği yaparak eğitim ortamının hazırlanmasını sağlamak.
c) Bireyin eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili BEP geliştirme birimine bilgi vermek ve BEP hazırlanması sürecine katılmak.
ç) BEP’in amaçlarının gerçekleşmesi ve eğitimin devamlılığını sağlamak amacıyla evde eğitime katılan öğretmenlerle iş birliği yapmak.
d) Aile eğitim programlarına katılmak.
e) Evdeki eğitim hizmetleri uygulamalarında bireyin kayıtlı bulunduğu okul idaresini bilgilendirmek.

Rehberlik ve denetim

MADDE 23-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Evde eğitim hizmetlerinin denetiminde;

a) Öğretmenlere bireyin özelliği ve yetersizliğine uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma ve buna uygun değerlendirme yapma, BEP’in amaçlarını gerçekleştirme ve aile ile iş birliği yapma hususlarında her ders yılında en az bir defa olmak üzere eğitim hizmetinin yürütüldüğü ortamda rehberlikte bulunulur.
b) Evde eğitim hizmetinin özelliği dikkate alınarak denetleme yapılır ve veli önceden bilgilendirilir.
c) Eğitim hizmetlerinin denetimi, özel eğitim ve/veya psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında yetişmiş müfettişlerce yapılır.

(2) Hastanede eğitim hizmetlerinin denetlenmesi Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 86 ncı maddesi hükmü doğrultusunda yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM[düzenle | kaynağı değiştir]

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 24-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25-[düzenle | kaynağı değiştir]

(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.