FANDOM


La Commission Internationale de l'État Civil

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (veya Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu / La Commission Internationale de l'État Civil / International Commission on Civil Status) uluslararası alandaki gelişmelerin, bireylerin vatandaşlık ve nüfus kayıtlarında meydana gelecek değişikliklerin izlenmesi, bununla ilgili sorunların çözümü konusunda işbirliğini zorunlu hale getirmesi sonucu, (CIEC) 25 Eylül 1950 yılında İsviçre’nin Bern şehrinde Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre arasında imzalanan bir protokol ile kurulmuştur.

AmaçEdit

Devletler arasında ekonomik, siyasi, idari ve kültürel ilişkiler teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte giderek yoğunlaşmış, bunun bir sonucu olarak ülkeler arasındaki nüfus hareketleri de önemli bir şekilde artmıştır. Ahvali şahsiye kayıtları, bir yandan vatandaşların sosyal ve hukuki haklarını belirlerken diğer yandan devletlerin saygınlığını ilgilendirmesi nedeniyle etkin, güvenilir ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi gereken önemli bir kamu hizmeti haline gelmiştir.

Komisyonun Kuruluşu Edit

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’u (C.I.E.C.) 25 Eylül 1950 yılında İsviçre’nin Bern şehrinde Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre arasında imzalanan bir protokol ile kurulmuştur. Türkiye 24.09.1953 tarihinde bu Protokole katılarak sonradan üye olan ilk ülke olmuştur.

KOMİSYON’A ÜYE ÜLKELER VE ÜYELİK TARİHLERİ Edit

1.Fransa 25 Eylül 1950 2.Belçika 25 Eylül 1950 3.Lüksemburg 25 Eylül 1950 4.Hollanda 25 Eylül 1950 5.İsviçre 25 Eylül 1950 6.Türkiye 24 Eylül 1953 7.Yunanistan 3 Eylül 1958 8.Portekiz 13 Eylül 1973 9.İspanya 13 Eylül 1974 10.Polonya 9 Eylül 1998 11.Hırvatistan 25 Mart 1999 12.Meksika 15 Ekim 2010

GÖZLEMCİ ÜLKELER VE GÖZLEMCİ STATÜSÜ VERİLİŞ TARİHİ Edit

1. Vatikan Eylül 1992 2.İsveç Mart 1993 3.Rusya Eylül 1993 4.Litvanya Mart 1994 5. Slovenya Mart 1996 6.Kıbrıs Rum Kesimi Mart 1999

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyine üye ülkeler C.I.E.C. sözleşmelerine istemeleri halinde katılabilirler. Komisyon’un resmi dili Fransızca olup, merkezi Fransa’nın Strazburg kentindedir.

Üye ülkelerEdit

Komisyon üyeliğine sırası ile 24 Eylül 1953’de Türkiye, 27 Eylül 1956’da Almanya, 4 Eylül 1958’de İtalya, 3 Eylül 1958’de Yunanistan, 14 Eylül 1961’de Avusturya, 13 Eylül 1973’de Portekiz ve 13 Eylül 1974 yılında İspanya alınmıştır.

Komisyon Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Avusturya, İspanya, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Hırvatistan ve Polonya’nın da katılımıyla büyümüş ve önemli bir uluslararası kuruluş haline gelmiştir.

Vatikan, İsveç, Rusya, Litvanya, Slovenya ve Kıbrıs ise Komisyon’a gözlemci ülkelerdir.

Komisyonun resmi dili Fransızca olup, merkezi Fransa’nın Strazburg kentindedir. Sürekli yazmissiniz

TürkiyeEdit

Türkiye Komisyon’a 1953 yılında katılarak sonradan üye olan ilk ülkedir. Aynı zamanda bugüne kadar Komisyon tarafından imzaya açılan sözleşmelerde en fazla imza ve onaya sahiptir. Bugüne kadar imzaya açılan 31 sözleşmenin 27’sini imzalamış, 24’ünü onaylamış olup, 22’si yürürlüğe girmiştir.

Amacı ve Görevi Edit

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun temel amacı, şahısların durumuna, aileye ve vatandaşlığa ilişkin konularda komisyona üye devletlerin hukukunu inceleyerek, ahvali şahsiye ile ilgili üye devletlerde yürürlükte bulunan hükümleri ahenkleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, üye devletlerin nüfus idarelerindeki teknikleri geliştirip iyileştirmektir.

Yapılan Sözleşmeler Edit

Kaynakça Edit


Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilerEdit

Devletler arasında ekonomik, siyasi, idari ve kültürel ilişkiler teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte giderek yoğunlaşmış, bunun bir sonucu olarak ülkeler arasındaki nüfus hareketleri de önemli bir şekilde artmıştır.

Ahvali şahsiye kayıtları, bir yandan vatandaşların sosyal ve hukuki haklarını belirlerken diğer yandan devletlerin saygınlığını ilgilendirmesi nedeniyle etkin, güvenilir ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi gereken önemli bir kamu hizmeti haline gelmiştir.

Uluslararası alandaki gelişmeler, bireylerin vatandaşlık ve nüfus kayıtlarında meydana gelecek değişikliklerin izlenmesi, bununla ilgili sorunların çözümü konusunda işbirliğini zorunlu hale getirmiştir.

Bu amaçla Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre 1950 yılında Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’nu (C.I.E.C.) kurmuştur.

Komisyon üyeliğine sırası ile 24 Eylül 1953’de Türkiye, 27 Eylül 1956’da Almanya, 4 Eylül 1958’de İtalya, 3 Eylül 1958’de Yunanistan, 14 Eylül 1961’de Avusturya, 13 Eylül 1973’de Portekiz ve 13 Eylül 1974 yılında İspanya alınmıştır.

Komisyon’un resmi dili Fransızca olup, merkezi Fransa’nın Strazburg kentindedir.

Vatikan, İsveç, Rusya, Litvanya, Slovenya ve Kıbrıs Rum Kesimi ise Komisyon’a gözlemci ülkelerdir.

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun temel amacı, şahısların durumuna, aileye ve vatandaşlığa ilişkin konularda komisyona üye devletlerin hukukunu inceleyerek, ahvali şahsiye ile ilgili üye devletlerde yürürlükte bulunan hükümleri ahenkleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu hususlarda karşılıklı bilgi alıp vermeyi ve böylece sorunlarını çözmeyi hedef almak, üye devletlerin nüfus idarelerindeki teknikleri geliştirip incelemektir.

Türkiye bugüne kadar imzaya açılan 32 sözleşmenin 27’sini imzalamış, 24’ünü onaylamış olup, 22’si yürürlüğe girmiştir.

Komisyon her yıl Eylül ayında sırayla bir üye ülkede ve Mart ayında Komisyon merkezinin bulunduğu Strazburg’da olmak üzere genel kurul toplantıları ve diğer bazı aylarda çalışma grubu toplantıları düzenlemekte, tavsiye kararları almakta ve sözleşme tasarıları hazırlamaktadır.

Ülkemiz genel kurul toplantılarına 1958, 1968 ve 1991’de İstanbul’da, 1979’da Çeşme’de ve 2005 yılında Antalya’da ev sahipliği yapmıştır.


Komisyonun Organları Edit

1.Genel Kurul 2.Büro 3.Komisyon Başkanı 4.Genel Sekreter

Genel Kurul Edit

Komisyon Genel Kurul’u her yıl mart ayında Strazburg’ta, eylül ayında bir önceki yıl toplantısında tespit edilen yer ve tarihte toplanır. Eylül genel kurul toplantıları genelde sırasıyla Komisyon’a üye ülkelerin birinde o ülkenin daveti üzerine yapılır.

Genel Kurul, her üye devletin 8 kişiyi aşmamak üzere tespit ettiği milli seksiyonlardan oluşur. Ancak genel kurulun yapıldığı ülkenin seksiyon üye sayısına bir sınırlama getirilmemiştir.

Genel Kurul’a, Büro tarafından davet edilen gözlemciler de katılabilirler.

Genel Kurul, gündemde yer alan konular ile milli seksiyonlarca gündeme alınması teklif edilen konuları ve mali yönetmelik gereğince yetkisi dahilindeki sorunları karara bağlar.

Kararlar adi çoğunlukla alınır. Çekimser oylar dikkate alınmaz. Her devletin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Genel Kurul toplantıları, Genel Sekreterce bir tutanakla tespit edilir ve müteakip toplantıda Genel Kurul’un onayına sunulur.

Büro Edit

Büro toplantıları mart ve eylül aylarındaki genel kurul toplantıları sırasında yapılır. Büro milli seksiyon başkanlarından oluşur. Seksiyon başkanının toplantıya katılmaması halinde yerine aynı seksiyon üyelerinden biri başkanı temsilen katılır.

Büronun görevleri Edit

• Genel Kurul toplantısına hazırlık yapar; Genel Kurul kararlarının uygulanmasını gözetir. • Gelecek genel kurul toplantısına kadar her türlü kararı alır. • Komisyon Başkanını, Başkan Yardımcısını ve Genel Sekreteri seçer. • Genel Kurul tarafından belirlenmemişse genel kurulun gelecek toplantı yerini ve tarihini belirler. • Genel kurul toplantısının yapılacağı ülkenin milli seksiyonun da görüşünü aldıktan sonra gelecek genel kurulun toplantısının gündemini hazırlar. • Mali yönetmelik esaslarına göre Genel Sekreterin hesaplarını ve bütçe tasarısını kabul eder. • Komisyon çalışmaları ile ilgili milletlerarası kuruluşların temsilcilerini gözlemci olarak davet eder.

Büro toplantıları bir tutanakla tespit edilir ve büronun müteakip toplantısında Büro üyelerinin tasvibine sunulur.

Komisyon Başkanlığı Edit

Komisyon başkan ve başkan yardımcıları, Büro üyeleri arasından iki yılık bir süre için seçilir. Başkanlık görevinin süresinden önce kesintiye uğraması halinde gelecek genel kurul sırasında yapılacak büro toplantısında yeni bir başkan seçilinceye kadar başkan yardımcısı başkanlık görevini yürütür.

= Komisyon Başkanının Görevleri Edit

• Komisyon’un diğer makamlarla ilişkilerinde Komisyon’u temsil eder. • Genel Kurul’ ve Büro toplantılarına başkanlık eder. • Büro toplantılarının gündemini tespit eder.

Genel Sekreterlik Edit

Genel Sekreter, milli seksiyon üyeleri arasından veya istisnai olarak Komisyon’un işlevi konusunda ehliyetli kişiler arasından üç yıllık süre içinde seçilir.

Genel sekreter yardımcısı da aynı usuller ile seçilir.

Genel Sekreterin Görevleri Edit

• Komisyon kararlarını uygular. • Mali yönetmelikle kendisine verilen görevleri yerine getirir. • Komisyon başkanının talimatı üzerine Genel Kurul’u ve Büroyu toplantıya davet eder. • Büro ve Genel Kurul toplantılarına, oy kullanmadan tartışmalarda görüş bildirmek üzere katılır. Çalışmalara ve alınan kararlara ait tutanakları düzenler ve en çok iki ay içinde milli seksiyonlara gönderir. • Milli seksiyonlardan gelen teklif ve her türlü yazıların, diğer milli seksiyonlara dağıtımını yapar. • Komisyon arşivlerinin ve kütüklerinin tutulmasını ve muhafazasını sağlar, işlemleri yürütür. • Komisyon tarafından görüşülen çeşitli sözleşmelerin kabulü ve imzasına ait tabloyu düzenler. • Komisyon başkanı ile mutabık kalarak ilgili diğer milletlerarası kuruluşlarla ilişki ve işbirliğini sağlar. • Bir milli seksiyon tarafından hazırlanıp Genel Sekreterliğe gönderilen sözleşme tekliflerini en çok bir ay içerisinde diğer milli seksiyonlara ulaştırır.

Türk Milli Seksiyonunun Oluşumu Edit

Türk Milli Seksiyonu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünün Başkanlığında Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı en fazla sekiz kişiden oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Sıra No Toplantı Tarihi Toplantı Yeri 1 29-30.09.1948 Amsterdam

2 28-29.09.1949 Brüksel


3 25-26.09.1950 Bern


4 27-29.09.1951 Paris


5 25-27.09.1952 Lüksemburg


6 24-26.09.1953 Lahey


7 23-25.09.1954 Brüksel


8 22-24.09.1955 Lugano


9 22-19.09.1956 Paris


10 26-28.09.1957 Lüksemburg


11 04-06.09.1958 İstanbul


12 03-05.09.1959 Lahey


13 01-04.09.1960 Berlin


14 14-16.09.1961 Roma


15 12-14.09.1962 Brüksel


16 04-06.09.1963 Montrö


17 10-12.09.1964 Paris


18 08-11.09.1965 Viyana


19 14-18.09.1966 Atina


20 06-09.09.1967 Lüksemburg


21 03-07.09.1968 İstanbul


22 09-12.09.1969 Wiesbaden


23 07-12.09.1970 Roma


24 06-11.09.1971 Lahey


25 05-08.09.1972 Brüksel


26 10-14.09.1973 İnterlaken


27 10-13.09.1974 Paris


28 09-12.09.1975 Lizbon


29 07-12.09.1976 Viyana


30 12-16.09.1977 Atina


31 12-16.09.1978 Madrid


32 04-08.09.1979 Çeşme


33 02-06.09.1980 Münih


34 08-12.09.1981 Lüksemburg


35 07-11.09.1982 Lahey


36 06-10.09.1983 Brüksel


37 03-08.09.1984 Roma


38 02-07.09.1985 Bâle


39 01-07.09.1986 Paris


40 07-12.09.1987 Lizbon


41 05-10.09.1988 Salzburg


42 04-09.09.1989 Patras


43 03-08.09.1990 Madrid


44 09-14.09.1991 İstanbul


45 07-12.09.1992 Berlin


46 06-10.09.1993 Mondorf-les-Bains


47 05-10.09.1994 Lahey


48 04-09.09.1995 Brüksel


49 09-14.09.1996 Roma


50 09-12.09.1997 Neuchatel


51 08-11.09.1998 Paris


52 14-17.09.1999 Lizbon


53 12-15.09.2000 Viyana


54 17-20.09.2001 Atina


55 10-13.09.2002 Dubrovnik


56 23-26.09.2003 Madrid


57 14-17.09.2004 Edimburg


58 12-18.09.2005 AntalyaKomisyon’un Diğer Milletlerarası Kuruluşlarla İlişkileri Edit

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’u;

•28 Ekim 1955 tarihinde Avrupa Konseyi, •17 Ekim 1969 tarihinde La Haye Milletlerarası Özel Hukuk Konferansı, • 4 Mayıs 1981 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, •14 Temmuz 1983 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ahvali şahsiyeyi ilgilendiren konularda işbirliğine girmiştir.

Bu kuruluşlar her yıl yapılan genel kurul toplantılarına gözlemcilerini göndermekte ve kişi hallerine ilişkin sorunların çözümünde karşılıklı bilgi teatisinde bulunmaktadırlar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.