FANDOM


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK


Tebliğler Dergisi

30.1.1995/2423Ek ve Değişiklikler: 1) 27/11/1996 tarih ve 166955 sayılı Makam Onayı Not : Ek-2 Çizelge değiştirildi.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere aday olarak atanan Devlet memurlarının yetiştirilmeleri ve aslî memurluğa geçirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 21/02/1983 gün ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik"in 33. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Merkez Teşkilatı", Bakanlığa doğrudan bağlı kurul, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri,

"Taşra Teşkilatı", Bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatı dışında kalan okul ve kurumları,

"Aday memur", bu Yönetmelikte belirlenen temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimlere tabi tutulmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere ilk defa Devlet memuru olarak atananları,

"Aslî memur", adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimlerin hepsinde başarılı olan ve bu süre sonunda olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılanları,

"Adaylık eğitimi", aday memurların yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim devrelerim içine alan eğitimi,

"Temel eğitim", aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellik ve nitelikleriyle ilgili konularda verilen eğitimi,

"Hazırlayıcı eğilim", aday memurlara atandıkları hizmet sınıfları ve görevleriyle ilgili olarak verilen eğitimi,

"Uygulamalı eğitim", aday memurlara atandıkları hizmet sınıfı ve görevleriyle ilgili olarak yaptırılan stajı,

"Sınav", temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için aday memurların bilgi seviyelerini ölçme işlemini,

"Değerlendirme", temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile uygulamalı eğitim sonundaki bilgi ve beceri seviyesini ölçme işlemini,

"Rehber öğretmen", aday öğretmeni yetiştirmek üzere görevlendirilen öğretmeni,

"Rehber eğitici", aday memuru yetiştirme görevi verilen eğiticiyi,

"Yıl", bu Yönetmelik ile belirlenen eğitimlerde toplam bir takvim yılı esasına göre geçen süreyi,

"Öğretim yılı", öğretimin başladığı tarihten itibaren bunu takibeden öğretim yılının başlamasına kadar geçen süreyi,

"İlgili birim", memurun görevli bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü veya merkez teşkilatı bünyesinde adaylık islemlerinin yürütüldüğü birimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Kurul ve Komisyonlar

Eğitim İle İlgili Genel İlkeler

Madde 5- Aday memurların;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Anayasa'da ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisiyle dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur olacak şekilde yetiştirilmeleri,

b) Hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak zaman ve kaynak israfına meydan vermeden hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesini sağlayacak yönde yetiştirilmeleri,

c) Adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi,

d) Aslî memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitimlerinin her devresini başarı ile tamamlamış olmaları,

e) Temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenecek eğitim merkezlerinde, uygulamalı eğitimlerinin ise atandıkları okul ve kurumda yapılması, esastır.

Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun Kuruluşu

Madde 6- Bakanlık merkez teşkilatında Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar yardımcısının başkanlığında; Personel Genel Müdürü, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı İle Müsteşarca görevlendirilecek yeteri kadar öğretim dairesi amirinden olmak üzere Merkezî Eğitim Yönetme Kurulu kurulur. Bu kurulun sekreterya işleri Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun Görevleri

Madde 7- Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Temel ve hazırlayıcı eğitim programlarını ve bu programların uygulanmasında gerekli araç ve gereçleri ve sınav sorularının konulara göre ağırlık derecelerini belirlemek, sınav çesidine göre sorulan hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak,

b) Eğitici personelin niteliklerini belirlemek,

c) Her bir eğitim ve bunlarla ilgili sınavların programları çerçevesinde yapılması ve yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

d) Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek,

e) Diğer kurum ve kurutuşlarla gerekli her türlü is birliğini sağlamak,

f) Eğitim faaliyetlerini denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,

h) Her bir eğitim devresinin süresini ayrı ayrı belirlemek,

ı) Eğitim faaliyetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından ilgili birimler arasında gerekli iş bölüşümünü yapmak,

j) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin esas ve usuller konusundaki tekliflerini değerlendirerek sonuçlandırmak.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun Kuruluşu

Madde 8- Eğitim ve sınav işlemlerini yürütmek üzere merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve sınav yürütme komisyonları kurulur.

Bu komisyonlar;

a) Merkez teşkilatında, Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanı başkanlığında; Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunu oluşturan birimlerin her birinde en az şube müdürü düzeyinde görevlendirilecek üyelerden oluşur. Bu komisyonun sekreterya içleri Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

b) Taşra teşkilatında, il millî eğitim müdürünün başkanlığında; ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, il millî eğilim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından görevlendirilecek bir il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, özel öğretim ve yaygın eğitim kurumlarını temsilen kendi aralarından seçecekleri birer üyeden oluşur. Komisyonun sekreteryasını başkan tespit eder.

Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

Madde 9- Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun görevleri ve bu kurulca alınan kararlar doğrultusunda eğitim ve sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

b) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek, ilgili birimlere göndermek,

c) Sınav sonuçlanna yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temel ve Hazırlayıcı Eğitim

Temel Eğitimin Öğeleri

Madde 10- Temel eğitimle ilgili ilkeler şunlardır;

a) Temel eğitimin hedefi, aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermektir.

b) Temel eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program içinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

c) Temel eğitimin süresi toplam 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, iki aydan çok olamaz.

d) Temel eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

e) Temel eğitim, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte baslar.

Temel Eğitim Programı

Madde 11- Temel eğitim programı aday memurların atandıkları görev ve öğrenim durumları dikkate alınarak aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanır.

1) Atatürk ilkeleri,

2) T.C. Anayasası,

3) Genel olarak Devlet teşkilatı,

4) Devlet Memurları Kanunu,

5) Yazışma kuralları ve dosyalama usulleri,

6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,

7) Halkla ilişkiler,

8) Gizlilik ve gizliliğin önemi,

9) İnkılap Tarihi,

10) Millî güvenlik bilgileri.

11) Türkçe Dil bilgisi kuralları.

Temel Eğitim Programının Uygulanması

Madde 12- Temel eğitim programı eğitim ve sınav yürütme komisyonları sorumluluğunda uygulanır. Bu uygulama sonunda aday memurların başarı seviyelerini tespit etmek amacıyla 16. maddede belirtilen ilke ve yöntemler çerçevesinde temel eğitim sınavı yapılır.

Hazırlayıcı Eğitimin ilkeleri

Madde 13- Hazırlayıcı eğitimin ilkeleri şunlardır:

a) Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

b) Hazırlayıcı eğitim süresi toplam 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere bir aydan az, üç aydan çok olamaz,

c) Hazırlayıcı eğicim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

d) Hazırlayıcı eğilim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

Hazırlayıcı Eğitim Programı

Madde 14- Hazırlayıcı eğitim programı aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak aşağidaki konular çerçevesinde hazırlanır.

1) Bakanlık Teşkilatının;

a)Tanıtılması,

b) Görevleri,

c) Teşkilatı,

d) İlgili mevzuatı,

e) Diğer kurumlarla ilişkileri,

2) Aday memurun görevleriyle ilgili konular,

3) Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun uygun göreceği diğer konular.

Hazırlayıcı Eğitim Programının Uygulanması

Madde 15- Hazırlayıcı eğitim programı egitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda uygulanır. Bu uygulama sonunda aday memurların başarı seviyelerim tespit etmek amacıyla 16. maddede belirtilen ilke ve yöntemler çerçevesinde hazırlayıcı eğitim sınavı yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlarla İlgili İlke ve Yöntemler

Madde 16 - Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilke ve yöntemler şunlardır:

a) Sınavlar test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır, uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir.

b) Sınav önceden duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.

c) Sınav sorulan, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

d) Sınavlarda standart kağıt kullanılması zorunludur.

e) Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözcü tarafından imzalanır.

f) Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak, eğitim sonunda yapılacak sınavlara hazırlamak amacıyla temel ve hazırlayıcı eğitim süreleri içinde ara sınavları yapılabilir.

Sınav Sorularının Hazırlanması ve Uygulanması

Madde 17 - Temel ve hazırlayıcı eğitim sına soruları, merkezi eğitim yönetme kurulu tarafından; aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak eğitim programlarında her konu için tespit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde her hizmet sınıfı için ayrı ayrı ve sınavda sorulacak soruların en az üç katı olmak üzere hazırlattırılarak, eğitim ve sınav yürütme komisyonlarına iletilir.

Sorulacak sınav soruları, hazırlanmış bulunan bu sorular arasından konuların eğitim programlarındaki ağırlıkları dikkate alınarak, her konu için ayrı ayrı olmak üzere kur'a usulü ile ve adaylar arasından seçilecek en az üç kişi huzurunda eğitim ve sınav yürütme komisyonu tarafından tespit edilerek uygulanır. Sınavların test usulüyle yapılması halinde soru tespitinde soruların üç kat olarak hazırlanması ve kur'a ile belirlenmesi yöntemi uygulanmaz.

Temel ve Hazırlayıcı Eğitimin Değerlendirilmesi

Madde 18 - Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavlarda sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirmede 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar. Başarısız sayılan aday memurların sınav kağıtları komisyonca en geç bir gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

Madde 19 - Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü izleyen iki gün içinde ilan edilir. Başarısız adaylara sonuçlar ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir.

İtiraz

Madde 20 - Aday memurların sıva sonucunda başarısız olanlar sınav sonuçlarının kendilerine tebliğini takip eden ili gün içinde dilekçe ile eğitim ve sınav yürütme komisyonu başkanlığına itiraz edebilirler.

Eğitim ve sınav yürütme komisyonu bu şekilde yapılan itirazları on gün içinde inceler ve karara bağlar. Sonuç itiraz yapana yazı ile duyurulur. Sınavlara itiraz edenler, itirazları sonuçlanıncaya kadar bir sonraki adaylık eğitimine devam ederler. Yapılacak incelemede başarılı olmadığına karar verilenlerin başarısız oldukları eğitimleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlattırılır.

İtirazı inceleyen komisyonun verdiği karar kesindir.

Ayrıca, kendi yerine başkasını sınava sokanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavlara Katılmama

Madde 21 - Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır.

Zorlayıcı sebeplerle sınava katılmadıklarını belgeleyenlerin sınavları bu özürlerinin kalktığı tarihi takip eden ilk hafta içinde yapılır.

Sınavları Geçersiz Sayılanlar

Madde 22 - Aday memurların adaylık eğitim sınavları aşağıdaki durumlarda geçersiz sayılır;

a) Kopya çekmeye teşebbüs etmek, kopya çekmek veya kopya vermek,

b) Sınav düzenine aykırı davranışta bulunmak,

c) Kendi yerine başkasını sınava sokmak.

Bu durumları bir tutanakla belirlenerek (a) ve (c) fıkrası kapsamına girenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ve 57 nci maddeleri; (b) fıkrası kapsamına girenler hakkında ise eğitim ve sınav yürütme komisyonunca verilecek karar doğrultusunda işlem yapılır.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 23 - Sınavlarla ilgili evraklar 2 yıl, yargı yoluna başvurulması halinde dava sonuna kadar saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulamalı Eğitim

Uygulamalı Eğitimle İlgili İlke ve Yöntemler

Madde 24- Uygulamalı eğitimle ilgili ilke ve yöntemler şunlardır:

a) Uygulamalı eğitimin hedefi, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.

b) Uygulamalı eğitim hazırlayıcı eğitimden sonra Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca belirtilen tarihte başlar.

c) Uygulamalı eğitim süresi toplam 220 saatlik programdan aşağı olmamak üzere iki aydan az, beş aydan çok olamaz.

d) Aday öğretmenlerin uygulamalı eğitim yerlerinin belirlenmesinde, kendi branşında rehber öğretmenlik yeterliğini taşıyan en az bir öğretmenin ve branşı ile ilgili ders araç, gereci vb. imkanların bulunması gerekli şart olarak aranır.

e) Uygulamalı eğitime tabi tutulan öğretmenler;

1) Görevli bulundukları okulda yapılan öğretmenler kurulu toplantıları ile görevlendirildikleri her türlü kurs, seminer, konferans ve diğer eğitsel etkinliklere katılmak zorundadırlar.

2) Bağımsız nöbet görevi üstlenemezler, ancak nöbetçi öğretmenin yanında, çalışma programını aksatmamak şartı ile yardımcı olarak nöbet görevi yaparlar ve nöbet sırasında öğretmeni olmayan sınıfların derslerine girerler.

3) Rehber öğretmen nezaretinde derse girer, müstakil ders veremezler.

Uygulamalı Eğitim Programları

Madde 25- Aday memurların uygulamalı eğitim programları merkezî eğitim yönetme kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının sorumluluğunda adayın görevlendirileceği birimin özelliği dikkate alınarak aşağıda belirtilen konularda hazırlanır:

1) Yazışma ve dosyalama kuralları,

2) Sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma ve bakımını yapma,

3) Görevi ile ilgili mevzuatı bilme ve kurallarına uyma,

4) İç ilişkileri,

5) Çevre ilişkileri,

6) Ast, üst ilişkileri,

7) İnsan ilişkileri,

8) Gizlilik dereceleri, yazışma ve gizlilik dereceli evrakın saklanması,

9) Görevi ile ilgili gözlem, araştırma ve incelemeler,

10) Güvenlik ve koruma tedbirleri,

11) Uygulamada tarafsızlık,

12) Zamanın ve kaynakların verimli şekilde kullanılması.

13) İlgili diğer konular.

Aday öğretmenlerin uygulamalı eğitim programları yukarıda belirtilenlerle birlikte, aşağıdaki konuları da kapsar:

1) Yıllık plan,

2) Ünite planı,

3) Günlük ders planı,

4) Dersin işlenmesi için gerekli araç, gereçler,

5) Atölye öğretiminde öğrencilerin yapacakları iş ve uygulamalara ilişkin temrin resimleri ve projeler,

6) Okulun bulunduğu çevrenin ve bu çevredeki çeşitli kuruluşların eğitim faaliyetleri ve ders amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünden incelenmesi ile ilgili hususlar,

7) İnceleme gezilerinin planlaması, uygulaması ve değerlendirilmesi,

8) Bir kısım ders ve uygulamaları endüstride yapan okullarda, öğrencilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi,

9) Sınıf ve danışman öğretmenlik çalışmaları,

10) Öğretmenler kurulunun görevleri ve kurulun sekreterlik hizmetleri,

11) Öğrenci rehberlik hizmetleri,

12) Atölye ve laboratuvarların yönetimine ilişkin konular,

13) Ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesi,

14) Okulun genel işleyişi ile ilgili yönetmelikler,

15) Okulun yönetimi ile ilgili uygulamalar

Uygulamalı Eğitimin Yaptırılması

Madde 26- Uygulamalı eğitim, belirlenen uygulamalı eğitim programları doğrultusunda aday memurun görevlendirileceği okul veya kurum amirinin sorumluluğunda yaptırılır.

Rehber Eğitici ve Rehber Öğretmenlerin Seçimi

Madde 27- Uygulamalı eğitim yapacak personelin görevlendirildiği birim amirleri tarafından; yeterli görev ve meslek tecrübesine sahip, hizmete yatkın ve başarılı personel arasından,

a) Aday öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla rehber öğretmen,

b) Öğretmenler dışındaki aday memurların yetiştirilmesi amacıyla rehber eğitici, görevlendirilir.

Rehber Eğitici ve Rehber Öğretmenlerin Görevleri

Madde 28- Rehber eğitici ve rehber öğretmenlerin aday memurların yetiştirilmesinde görevleri şunlardır;

a) Okul veya kurum amirinin emirleri doğrultusunda aday memurun uygulamalı eğitim programında gösterilen faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

b) Aday memurun uygulamalı eğitim programlarına uygun olarak yetişmesi için izleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmak,

c) Periyodik olarak aday memur hakkındaki görüşlerini raporlar halinde birim amirlerine sunmak. Bu raporlarda aday memur hakkında

1) Eksiklerini tamamlamaya ve yetiştirilmesine yönelik önerileri,

2) Değerlendirilmesine ilişkin hususları, belirtmek,

3) Varsa bu hususlara ilişkin belgeleri ibraz etmek.

d) Uygulamalı eğitim süresi sonunda aday memurun adaylığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin görüşünü, sicil amirlerince dikkate alınmak üzere uygulamalı eğitim değerlendirme belgesindeki nitetiklere uygun olarak belirtmek.

Rehber eğitici ve rehber öğretmenler bu görevlerin yerine getirilmesinde okul veya kurum amirine karşı sorumludurlar.

Uygulamalı Eğitimin Değerlendirilmesi

Madde 29- Aday memur uygulamalı eğitim dönemi sonunda sicil amirlerince (EK-1)'de gösterilen uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi ile ve aşağıdaki genel özelliklere göre toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

a) Genel nitelikler (10 puan)

b) Disiplin (15 puan)

c) Çalışkanlık (15 puan)

d) İş birliği (5 puan)

e) Güvenirlik (5 puan)

f) Meslek bilgisi (50 puan)

ALTINCI BÖLÜM

Adaylığın Kaldırılması

Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesinin Doldurulması

Madde 30- Adaylığın kaldırılması için uygulamalı eğitim sonunda, (EK-l)'deki uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi;

a) Birinci sicil amirince bu belgedeki değerlendirmeye esas her bir niteliğe,

b) İkinci sicil amirince yine bu belgedeki değerlendirmeye esas niteliklerin toplam puanlarının gösterildiği genel özelliklere,

ayrı ayrı puan verilerek doldurulur.

Değerlendirmede kesirli puan verilemez.

Uygulamalı eğitim sonunda doldurulan uygulamalı eğitim değerlendirme belgesine göre, birinci ve ikinci sicil amirlerinin bu belge üzerinde ayrı ayrı verecekleri toplam puanlarının aritmetik ortalamasının 60 ve daha yukarı olması durumunda, aday memur uygulamalı eğitimde de başarılı sayılır.

Belgelendirme

Madde 31- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesine göre, sicil amirlerince verilen puanların aritmetik ortalamasının, adaylığın kaldırılması için gerekli olan 60 puanın altında ya da değerlendirmeye esas her bir niteliğe verilen puanların verilebilecek en fazla puanın yarısı veya yarısından daha az olması durumunda, az puan vermeyi gerektiren sebeplerin belge ile ispatı zorunludur.

Aday Memur ile Birlikte Çalışma Süresi

Madde 32- Uygulamalı eğitim değerlendirme belgesini dolduracak sicil amirlerinin, değerlendirmeye esas nitelikler çerçevesinde aday memuru izleme, denetleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmaları ve bu belgeyi doldurabilmeleri için aday memur ile en az altı ay birlikle çalışmaları zorunludur.

Ancak, sicil amirlerinin görev değişikliği, istifa ve emeklilik gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmaları dolayısıyla aday memur ile birlikte altı aydan az çalışmaları durumunda değerlendirme belgesi, aday memurun mevcut sicil amirleri tarafından rehber eğitici veya rehber Öğretmenlerin, varsa önceki sicil amirlerinin yazılı görüşleri de alınarak doldurulur.

Memur ile iki aydan az olmamak üzere birlikte çalışan sicil amirlerinden, ölüm ve görevine son verilme dışındaki çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılanlar aday memur hakkındaki yazılı görüşlerini varsa belgeleri ile birlikte kendi yerlerine atananlara bırakmak zorundadırlar.

Adaylığın Kaldrılması Teklifi

Madde 33- Aday memurlardan uygulamalı eğitim değerlendirmesi sonunda başarılı olduğu anlaşılanların adaylıklarının kaldırılması teklifi, değerlendirme belgesi ile birlikte adaylığın kaldırılması gereken tarihten bir ay önce; öğretmenler ve sicil dosyaları valilikte tutulan personel açısından il millî eğitim müdürlüğündeki; sicil dosyaları Bakanlıkta tutulan personel açısından ise merkez teşkilatındaki adaylık işlemlerini yürüten birimde bulundurulacak şekilde gönderilir.

Adaylığın Kaldırılması

Madde 54- İlgili birimler 33. maddede belirtilen süreler içinde kendilerine intikal eden belgeleri inceleyerek usul ve işlem eksikliği bulunmayanları (EK-2) formla makamın onayına sunarlar.

Usul ve işlem eksikliği bulunanların bu eksiklikleri en kısa sürede tamamlatırılır. Asgarî adaylık süresinde başarılı olanlar için alınacak onaylarda bu sürenin bittiği tarih;asgarî adaylık dönemi içinde başarılı olamamaları nedeni ile adaylık süreleri uzatılanlardan başarılı olanlar hakkında alınacak adaylık kaldırma onayında ise başarılı oldukları eğitim programının bittiği tarih esas alınacaktır.

Adaylığı kaldırılan personelle ilgili onayların birer örneği, sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili birimlere ve Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmak üzere Yayımlar Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.

Adaylık İşlemlerinin Takibi

Madde 35- Adaylık işlemlerini yürüten birimler, işlemlerin yönetmeklikte belirtilen sürelerde yapılıp yapılmadığını takip eder ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.

Adaylık Süresinin Uzatılması

Madde 36- Aday memurlar adaylık eğitiminin herhangi bir devresinde başarılı olmadıkça bir üst eğitim devresine alınmazlar. Bu eğitim devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlara, başarısız oldukları eğitim devresi bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlattırılır.

Bu tekrarlamalar sonucunda toplam adaylık süresi hiçbir şekilde iki yılı geçemez. Adaylığın, uygulamalı eğitim devresinde başarılı olamayanların bu eğitimlerini başka sicil amirleri maiyetinde tekrarlamalarına karar verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Adaylık Süresi

Madde 37- Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Bu Yönetmelikle belirlenen haller dışında adaylık süresi içerisinde aday memurların hiçbir şekilde görev yerleri değiştirilemez.

Eksik Eğitimin Tamamlattırılması

Madde 38- Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle ders saati olarak belirlenen her programın 1/5'ine devam edemeyenlerin eksik eğitimleri, eğitim programı bütünlüğü içinde tamamlattırılır.

Belirlenecek Hizmet Alanlarındaki Aday Öğretmenler

Madde 39- Öğretmen politikasının en etkin ve verimli olarak hayata geçirilebilmesi bakımından, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayı ile gerekli görülen hizmet alanlarındaki aday öğretmenlerin adaylık eğitimleri rehber öğretmen gözetiminde müstakil derse girerek tamamlattırılır,

Bununla ilgili esas ve usuller ile gerekli diğer düzenlemeler Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklarla ilgili yürütülen işlemler sırasında Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunca sonuçlandırılır.

Askerlik Durumu

Madde 40- Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda terhislerinden sonra göreve başlamalarını müteakip durumlarına uygun eğitim programına dahil edilerek kalan eğitimleri 38. maddede belirtilen şartlarda tamamlattırılır.

Adaylık İçinde Göreve Son Verme

Madde 41- Uzatma süreleri dahil adaylık eğitimin her bir devresinde başarısız olanların; disiplin cezası vermeyi gerektirecek veya memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ve 57. maddelerine göre adaylık eğitimlerini sürdürdükleri yerlerdeki sicil amirlerinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetle ilişkileri kesilir.

Tekrar Memuriyete Alınma

Madde 42- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişkileri kesilenler için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tespitinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

Sınıf Değiştirenlerin Adaylığı

Madde 43- Diğer hizmet sınıflarından birinde adaylığı kaldırılmış iken Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına öğretmen olarak atananlar, öğretmenlik mesleği açısından uygulamalı eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitim sonunda başarılı olamadıkları anlaşılanlar diğer hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun görevlere kazanılmış hak aylık dereceleri ile atanırlar.

Eğitim Programlarının Hazırlanması

Madde 44- Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak olan eğitim programları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç 3 ay içinde hazırlanır.

Bildirme İşlemi

Madde 45- Görevlerine son verilen aday memurlar, görevlerine son vermeyi gerektiren sebepler de belirtilerek Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca en geç bir ay içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'na bildirir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 46- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte adaylık eğitimlerine başlamış olan aday memurlar hakkında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Kaldırılan Hükümler

Madde 47- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin adaylıkları ile ilgili yönetmelik yönerge ve genelgeler yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 48- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49- Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK1: Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesi

EK2: Adaylık Kaldırma Onayı (Değişik: 27/11/1996 tarih ve 166955 sayılı Makam Onayı)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.