Yenişehir Wiki
Advertisement

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

Tebliğler Dergisi'nde Yayım Tarihi ve Sayısı : 24/10/1994-2417

İçindekiler

BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[]

Amaç[]

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtında görevli personelin her türlü hizmet içi eğitimlerini sağlamak maksadıyla yapılacak eğitim faaliyetlerinin hedefleri, ilkeleri plânlaması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam[]

Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtında görevli personelin hizmet içi eğitimlerini sağlamak maksadıyla yapılacak eğitim faaliyetlerinin yönetimini, bu faaliyetlerde görevlendirilecek yöneticiler ve eğitim görevlilerinin görev yetki ve sorumlulukları ile eğitim faaliyetine katılanların hak ve yükümlülüklerine ait esasları kapsar.

Dayanak[]

Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. maddesi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[]

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,

“Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığını,

“Daire Başkanlığı”, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığını,

“Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri”, personeli hizmet içi eğitim ile yetiştirmek amacıyla düzenlenen kurs, seminer gibi faaliyetleri,

“Öğretim Programı”, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin amaçlarını, muhtevasını, öğrenme ve öğretme faaliyetlerini ve değerlendirme boyutunu kapsayan programı,

“Eğitim Yöneticisi”, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu kişiyi,

“Yönetici Yardımcısı”, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim yönetici yardımcısı olarak görevlendirilen kişiyi,

“Eğitim Görevlisi”, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde öğretici olarak görevlendirilen kişiyi,

“Kurs”, yeni bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmayı amaçlayan ve bir öğretim programına göre yürütülen ve sonunda başarı değerlendirilmesi yapılan faaliyeti,

“Seminer”, eğitim sisteminin problemlerini tespit etme, çözüm yolları arama, plân, program ve proje geliştirme, araştırma ve değerlendirme maksadıyla grup çalışması şeklinde gerçekleştirilen faaliyeti,

“Başarı Belgesi”, kurslara katılıp, kurslar sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara verilen belgeyi,

“Seminer Belgesi”, seminere katılanlara verilen belgeyi,

“Komisyon Üyesi”, eğitim sisteminin problemlerini tespit etme, çözüm yolları arama, plân, program ve proje geliştirme, araştırma ve değerlendirme maksadıyla oluşturulan, komisyonlarda görevlendirilen kişiyi,

“Eğitim Koordinatörü”, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde yönetici, eğitim görevlisi ve komisyon üyeleri ile kursiyerler arasında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM: Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri ve İlkeleri[]

Hedefler[]

Madde 5- Devlet memurları eğitimi genel plânı ve kalkınma plânlarının eğitim hedefleri doğrultusunda, Bakanlığın her kademesinde görevli personelin eğitimi amacıyla yapılan hizmet içi eğitimin hedefleri aşağıdadır.

 • a) Hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma intibakını sağlamak,
 • b) Personele Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş sağlamak ve uygulamada birlik kazandırmak,
 • c) Meslekî yeterlilik açısından, hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlamak,
 • d) Eğitim alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak,
 • e) Personelin meslekî yeterlik ve anlayışlarını geliştirmek,
 • f) İstekli ve yetenekli personelin, mesleklerinin üst kademelerine geçişlerini sağlamak,
 • g)Farklı eğitim görenler için yan geçişleri sağlayacak tamamlama eğitimi yapmak,
 • h) Türk Millî Eğitim politikasını yorumlamada bütünlük kazandırmak,
 • ı)Eğitime ait temel prensip ve teknikleri uygulamada birlik sağlamak,
 • i)Eğitim sisteminin geliştirilmesine destek olmak.

İlkeler[]

Madde 6- Hizmet içi eğitimin hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır:

 • a)Eğitimin sürekli olması,
 • b)Personelin eğitim ihtiyacına uygun programların düzenlenmesi,
 • c)Her amirin, mahiyetinde çalışan personelin eğitime gönderilmesinden ve yetiştirilmesinden sorumlu olması,
 • d)Personelin iş başı eğitimine önem ve ağırlık verilmesi,
 • e)Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak bütün personele fırsat eşitliği sağlanması,
 • f)Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,
 • g)Hizmet içi eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
 • h)Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla iş birliği yapılması,
 • I)Hizmet içi eğitime katılan personelin başarısının izlenmesi.

ÜÇÜNCÜ KISIM: Kuruluş ve Görevler[]

Kuruluş[]

Madde 7- Hizmet içi eğitim faaliyetleri

 • a)Eğitim Kurulu,
 • b)Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.


Eğitim Kurulu[]

 • Ana madde: Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Kurulu

Madde 8- Eğitim Kurulu; Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili genel politikasını belirlemek amacıyla kurulur. Eğitim Kurulu Müsteşar veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında Bakanlık merkez teşkilâtı birim amirlerinden oluşur. Eğitim Kurulu her yıl bir defa Eylül ayında olağan, gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Eğitim Kurulunun kararı Bakanlık makamının onayı ile kesinleşir. Üyelerin mazeretleri nedeniyle toplantılarına katılamamaları halinde kurul toplantılarına yardımcılarından biri katılır.


Eğitim Kurulunun görevleri[]

Madde 9- Eğitim kurulunun görevleri

 • a)Bakanlığın hizmet içi eğitime ilişkin genel politikasını belirler,
 • b)Hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit eder,
 • c)Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir.


Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı[]

Madde 10- Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bakanlık personelinin yurt içinde veya yurt dışında hizmet içi eğitim yoluyla ve diğer usullerle yetiştirilmeleri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütür. Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Devlet Memurları Eğitimi Genel Plânı, Kalkınma ve İcra Plânlarının ilke ve amaçlarına uygun olarak Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı personelinin eğitim ihtiyacı çerçevesinde hizmet içi eğitim plân ve programları hazırlar ve uygular.

Her yıl hazırlanan yıllık eğitim plânının iki örneğini malî yılbaşından önce yapılan eğitim faaliyetlerini de altı aylık dönemler halinde, Temmuz ve Ocak ayları içinde rapor halinde Devlet Personel Başkanlığı’na gönderir.

DÖRDÜNCÜ KISIM: Eğitim Faaliyetlerinde Görevlendirilecek Personel[]

Görevlendirme[]

Madde 11- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim yöneticisi ve diğer personel, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca görevlendirilir. Mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ise görevlendirme Valilikçe yapılır.

Eğitim Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları[]

Madde 12- Eğitim yöneticisinin görev ve sorumlulukları aşağıdadır.

 • a)Eğitim programının uygun bir şekilde yürütülebilmesi için yönetici yardımcıları, eğitim merkez müdürü, müdür yardımcısı ve eğitim görevlileri ile iş birliği yapar.
 • b)Eğitim faaliyeti ile ilgili hususlar için faaliyetin yapıldığı yerin ilgili yetkilileri ile temasa geçer ve gerekli tedbirleri alır.
 • c)Eğitim faaliyeti için gerekli araç ve gereçleri temin etmek, yapılacak çevre inceleme ve araştırma gezileri ile diğer zarurî masrafları karşılamak üzere eğitim merkezine gönderilen ödenekten harcamaların yapılması için eğitim görevlilerinin de görüşünü alarak, eğitim merkezi müdürüne yazılı olarak durumu bildirir.
 • d)Faaliyetin başladığı gün, faaliyete katılanlara kişisel bilgi formunu dağıtır ve doldurmalarını sağlar.
 • e)Eğitim faaliyetine katılanların devam durumlarını, devam çizelgesine günü gününe işler.
 • f)Eğitim görevlilerinin programa göre işleyecekleri konuları günlük çalışma çizelgesine uygun bir şekilde işlemelerini kontrol eder.
 • g)Ders ücretlerini ödemeye esas olacak, işlenen konuların saat toplamlarını gösteren cetveli hazırlar.
 • h)Eğitim merkezi müdürü ile birlikte, süresi iki hafta ile dört hafta arasında olan faaliyetlerin ilk üç günü sonunda, süresi dört haftadan fazla olan faaliyetlerde de ilk haftadan sonra ilk raporu düzenleyerek Bakanlıkça yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığı’na, mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ise valiliğe gönderir.

Süresi iki haftadan az olan faaliyetlerde ilk rapor düzenlenmez.

 • ı) Eğitim merkez müdürü ile birlikte eğitim faaliyetinin sonunda faaliyetle ilgili son raporu düzenler.
 • i) Kurslarda eğitim görevlilerinin ayrı ayrı değerlendirme fişi doldurmaları halinde bunların ortalamasını alıp, kursiyerin başarı notunu tespit ederek, değerlendirme fişini doldurur.
 • j) Kursların sonunda, başarılı olanlara başarı belgelerini, seminerlerin sonunda da “Seminere Katılma” belgelerini Bakanlıkça yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanı, valilikçe yapılan mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ise il millî eğitim müdürü ile müştereken düzenleyerek verir.
 • k)Eğitim merkez müdürü ile birlikte faaliyetin sonunda hizmet içi eğitim faaliyeti bilgi formunu doldurur.
 • l)Gerekli gördüğü zamanlarda, eğitim görevlileri, eğitim merkezi müdürü ve diğer görevlilerle, öğretim programının uygulanışı ile ilgili değerlendirme ve gelecek faaliyetler için yeni öneriler almak amacıyla toplantılar yapar. Kursiyerlere faaliyet konusu ile ilgili anket uygular, sonuçları değerlendirerek bir raporla birlikte mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde valiliklere, Bakanlıkça yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ise Daire Başkanlığına teslim eder.
 • m)Eğitim faaliyetlerinin sonunda faaliyetle ilgili her türlü evrak ve dokümanları eksiksiz olarak en geç bir hafta içinde mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde valiliklere, Bakanlıkça yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığına bir tutanakla birlikte teslim eder.


Eğitim Yönetici Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları[]

Madde 13- Eğitim yönetici yardımcılarının görev ve sorumlukları aşağıdadır.

 • a) Eğitim yöneticisinin faaliyetle ilgili her türlü işlerinde yardımcı olmakla yükümlü ve sorumludurlar. Eğitim yöneticisi yardımcıları, eğitim yöneticisinin faaliyetle ilgili vereceği görevleri yaparlar.
 • b) Eğitim yöneticisi yardımcısının birden fazla olması durumunda eğitim yöneticisinin yapacağı iş bölümüne göre koordineli olarak çalışırlar.


Eğitim Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları[]

Madde 14- Eğitim görevlilerinin görev ve sorumlulukları aşağıdadır.

 • a) Programda belirtildiği şekilde derslerini zamanında ve amacına uygun olarak verirler.
 • b) İşledikleri her dersin konusu ve derse katılmayanların adını ve soyadını günlük çalışma çizelgesine yazarak imza ederler.
 • c) Eğitim yöneticisinin başkanlığında oluşturulacak bir komisyonda sınav sorularını ve cevap anahtarlarını hazırlar ve sınav sonuçlarını değerlendirirler.
 • d) Faaliyete katılanların sınavlarda aldıkları puanları değerlendirme fişine yazarak, altını imzalayıp eğitim yöneticisine teslim ederler.
 • e) Ders notlarını Bakanlıkça yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığına, mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde de valiliğe, faaliyet başlamadan bir hafta önce teslim ederler. Belirtilen zamanda ders notlarının teslimine engel bir mazeret olması halinde faaliyetin sonuna kadar ders notlarını teslim etmekle sorumludurlar.


Görev Mahallinde Bulunma[]

Madde 15- Eğitim yöneticileri ve yönetici yardımcıları faaliyetin ön hazırlığını yapmak amacıyla eğitim amacıyla eğitim faaliyetinin başlamasından bir gün önce görev mahallînde bulunurlar. Eğitim faaliyetinin bitiminde de gerekli evrakı tanzim edip, faaliyetin değerlendirilmesini yaptıktan sonra görev mahallînden ayrılırlar.

BEŞİNCİ KISIM

Eğitim Faaliyetine Katılanlar

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetine Katılma

Madde 16- Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacak personel mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde valiliklerin, Bakanlık tarafından yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığının onayı ile tespit edilir. Eğitim yöneticileri mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde valiliklerin, Bakanlıkça yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığının onayı olmadan faaliyete hiçbir şekilde kursiyer kabul edemez.

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Katılma

Madde 17- Bakanlık ve valilikler, masrafları kendilerine veya kurumlarına ait olmak kaydıyla özel öğretim kurumları veya Bakanlığın dışından diğer Bakanlık, kurum ve kuruluş personeli için bu Yönetmelik çerçevesinde eğitim faaliyeti düzenleyebilir. Veya Bakanlıkça ya da valilikçe açılan faaliyetlere katılmaları kabul edilebilir.

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Katılmayanların Durumu

Madde 18- Herhangi bir sebeple faaliyetle ilişkisi kesilenlere ve sınavlara katılmayanlara başarı belgesi verilmez.

Devam Durumu

Madde 19- Hizmet içi eğitim faaliyetlerine haftada bir günden fazla devam etmeyenlerin faaliyetle ilişiği kesilir.

15 hafta ve daha fazla süreli eğitim faaliyetlerinde haftada bir günü geçmemek kaydıyla mazeretli olarak faaliyet süresince toplam 15 gün ve daha fazla devamsızlık yapanların da faaliyetle ilişiği kesilir.

Eğitim yöneticisi, gerekli hallerde acil bir durumu ya da hastalığı mazeret olarak kabul edebilir. Eğitim yöneticisinin mazeret olarak kabul ettiği günlerin sayısı en fazla haftada bir (1) iş günü kadar olabilir.

İzinler

Madde 20- Hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanılmaz. Eğitime katılanlar, eğitim süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin A, B, C fıkraları dışında izin kullanamazlar.

Başka kurum ve kuruluşlardan eğitime katılanlar, o kurum ve kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tâbi olurlar.

Disiplin

Madde 21- Eğitim faaliyetine katılanlar, öğretim programında yer alan faaliyetlere katılmak ve bunların gerektirdiği çalışma ve ödevleri yapmak zorundadırlar. Eğitim faaliyetlerini engelleyici ve aksatıcı tutum ve davranışları görülenlerin eğitim yöneticisi tarafından faaliyetle ilişiği kesilir. Durum onaya bağlanmak üzere en hızlı şekilde (fax, telefon) mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde valiliklere, Bakanlıkça yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığı’na bildirilir. Bu gibiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

ALTINCI KISIM: Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Plânlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi[]

Yıllık Hizmet İçi Eğitim Plânı[]

Madde 22- Bakanlığa bağlı her kademedeki personelin hizmet içi eğitim ihtiyacı, ilgili birimlerin görüş ve teklifleri, Bakanlık Müfettişleri ve yönetici raporları ile araştırma sonuçları dikkate alınarak, Daire Başkanlığınca yıllık hizmet içi eğitim plânı hazırlanır ve makam onayı alındıktan sonra uygulanır.

Her türlü hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacak kişiler ve sayıları, faaliyetin yapılacağı eğitim merkezleri, faaliyet tarihi ve süresi, faaliyetlerde uygulanacak öğretim programı, bu faaliyetlerde görevlendirilecek eğitim yöneticileri, yönetici yardımcıları ve eğitim görevlileri Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca tespit edilir.

Bakanlık Makamının onayı alınmadıkça hizmet içi eğitim plânında herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Mahallî Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri[]

Madde 23- Mahallî hizmet içi eğitim faaliyetleri:

a) Millî eğitim müdürlüklerince, mahallî hizmet içi eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim plânları hazırlanır ve valilik onayı alındıktan sonra yürürlüğe konur.

b) Bu faaliyetlerin tarihi, yeri, programı, eğitim yöneticileri, eğitim yönetici yardımcıları, eğitim görevlileri ile kursiyerler valilikçe seçilir ve görevlendirilir.

c) Yıllık hizmet içi eğitim plânına yeni bir eğitim faaliyeti ilâve edilmesi ya da iptal edilmesi veya gerekli görülen her türlü değişiklik valilik onayı alınarak yapılabilir.

d) Valilikler, yıllık hizmet içi eğitim plânları ve uygulama sonuçlarını Daire Başkanlığı’na bildirirler.

Hizmet İçi Eğitim Türleri[]

Madde 24- Hizmet içi eğitim;

a) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” esaslarına göre,

b) Aslî memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Hizmet İçi Eğitim Programları[]

Madde 25- Hizmet içi eğitim programları öncelikle kurumun amacına uygun olarak personelin eğitim ihtiyacına göre hazırlanır. Bununla birlikte Pedagojik Formasyon, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Program Geliştirme, Atatürk İlke ve İnkılâpları, Eğitim Yönetimi, Bilgisayar, Yabancı Dil Ön Lisans ve Lisans Tamamlama programlarına yer verilir. Bu programlar hazırlanırken önem ve öncelik sırası dikkate alınır.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi Madde 26- Hizmet içi eğitim faaliyetleri Bakanlığa bağlı eğitim merkezlerinde yapılır. Bu faaliyetlerin yönetimi ile ilgili görevler Bakanlıkça görevlendirilen eğitim yöneticisi tarafından yürütülür.

Diğer Hizmet İçi Eğitim Yerleri ve Görevlendirilecek Personel[]

Madde 27- Mevcut eğitim merkezlerinin ihtiyacı karşılayamaması halinde Bakanlığa bağlı diğer eğitim kurumlarında da eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde hizmet içi eğitim yapılabilir. Bu takdirde hizmet içi eğitim yeri olarak belirlenen kurumlarda yöneticilik yapan personele görev verilebilir. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen söz konusu personel eğitim merkezi müdürü ve müdür yardımcılarının yapması gereken görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Yabancı Dil Eğitimi[]

Madde 28- Yabancı dil öğretmek amacıyla “Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde yapılan eğitim faaliyetleri hizmet içi eğitimden sayılır.

Yurt Dışında Eğitim[]

Madde 29- Personelin bilgi ve ihtisaslarını artırmak maksadıyla Bakanlık bütçesi veya yabancı ülkelerin teknik yardım kaynaklarından yararlanılarak yaptırılan eğitimdir. Dış ülkelere eğitime gönderilecek personel hakkında “Yetiştirmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Öğretim Programı Madde 30- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde uygulanacak öğretim programında faaliyetin amacı, konusu, öğretme ve öğrenme faaliyetleri, öğretim ilkeleri, öğretim metod ve teknikleri değerlendirmeye esas olacak ölçme araçları yer alır.

Öğretim Programı Değişikliği[]

Madde 31- Eğitim faaliyeti başlamadan önce hazırlanan öğretim programında hangi konuların hangi eğitim görevlisi tarafından verileceği açıkça belirtilir. Faaliyetin türü ne olursa olsun, öğretim programı dışına çıkılamaz. Ancak, gerekli görüldüğü takdirde eğitim yöneticisi ve eğitim görevlilerinin birlikte vereceği teklif ile mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde valiliklerin, Bakanlıkça yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığı’nın onayının alınması şartıyla değişiklik yapılabilir.

Günlük ve Haftalık Çalışma Süresi[]

Madde 32- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin haftalık çalışma saati (25) ders saatinden az, (40) ders saatinden fazla; günlük çalışma saati (4) ders saatinden az, (10) ders saatinden fazla olamaz. Günlük ders saatleri (50) dakika, blok ders saati ise (90) dakikadır. Mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde haftalık çalışma saati (10) ders saatinden az olamaz.

Eğitim Faaliyeti Süresi Değişikliği[]

Madde 33- Eğitim faaliyeti süresinin veya ders saatlerinin gerektiğinde artırılması ya da azaltılması eğitim yöneticisi ve eğitim görevlilerinin birlikte yapacağı teklif ile mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde valiliklerin, Bakanlıkça yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde Daire Başkanlığı’nın onayı alınarak yapılabilir.

Sınavların Yapılışı[]

Madde 34- Sınavların yapılması ve değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Sınavlar, öğretim programının amaçlarına göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı hem sözlü hem de uygulamalı olarak yapılabilir.

b) Sınavla ilgili tedbirler, eğitim yöneticisi, yardımcısı, eğitim merkezi müdürü ve eğitim görevlileri tarafından ortaklaşa alınır.

c) Sınav sonuçları eğitim görevlileri tarafından değerlendirilir.

d) Sınavlarda boş cevap kâğıdı verenlere 0 (sıfır) puan verilir.

e) Faaliyete katılanların başarı ortalamaları bulunurken, faaliyet süresince yapılan yazılı, sözlü, uygulamalı, ya da hem yazılı hem sözlü, hem de uygulamalı sınavlardan alınan notların aritmetik ortalaması alınır.

f) Faaliyet süresince eğitim görevlilerinin ayrı ayrı sınav yapmaları halinde her eğitim görevlisi sınav kâğıtlarını, cevap anahtarını ve sınav puanlarını çizelgeye yazar ve eğitim yöneticisine teslim eder. Eğitim yöneticisi faaliyet sonunda puanların aritmetik ortalamasını alarak sonucu değerlendirme formuna yazar.

g) Sınavların faaliyet sonunda yapılması halinde eğitim görevlileri sınav kâğıtlarını, cevap anahtarını ve sınav puanlarını çizelgeye yazar ve eğitim yöneticisine teslim ederler. Eğitim yöneticisi puanları değerlendirme formuna yazar. Bu form, eğitim yöneticisi ve eğitim görevlileri tarafından imzalanır.

Eğitim sonunda sınavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılırlar. Ayrıca, haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

Puan ve Not Verme[]

Madde 35- Sınavlarda verilen puanlar ve bunların değerleri aşağıdadır.


Puanlar

Değer

85-100

65-84

45-64

Pekiyi

İyi

Orta45 ve daha fazla puan alanlar başarılı, 44 ve daha az puan alanlar ise başarısızdır.

Belge Verilmesi

Madde 36- Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanların başarıları sınavla tespit edilir. Başarılı olanlara başarı belgesi verilir. Başarısız olanlara da katılma belgesi verilir.

YEDİNCİ KISIM:Malî Hükümler[]

Eğitim Giderleri[]

Madde 37- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin giderler kurum bütçesinin ilgili faslından karşılanır.

Eğitim Görevlilerinin Giderleri[]

Madde 38- Hizmet içi eğitimde görevlendirilen eğitim görevlilerinin eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel[]

Madde 39- Hizmet içi eğitime katılan personel hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Eğitimin görev yerinde yapılması halinde eğitime katılan personele kurs gündeliği verilmez.

SEKİZİNCİ KISIM:Yürürlük,Yürütme[]

Kaldırılan Mevzuat[]

Madde 40- 07/06/1976 tarih ve 15609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri İdarî Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük[]

Madde 41- Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[]

Madde 42- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Advertisement