FANDOM


Birinci Bölüm : Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarEdit

AmaçEdit

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî/özel örgün ve yaygın eğitim okul/kurumlarının Ulusal Bayram, resmî bayramlar, Atatürk günleri ve mahallî kurtuluş günlerindeki geçit töreni uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KapsamEdit

Madde 2 - (1) Bu Yönerge, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî/özel örgün ve yaygın eğitim okul/kurumlarının Ulusal Bayram, resmî bayramlar, Atatürk günleri ve mahallî kurtuluş günlerindeki geçit töreni uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

DayanakEdit

Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 19/3/1981 tarihli ve 17284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 17/3/1985 tarihli ve 18697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayrağı Tüzüğü, 1/10/1981 tarihli ve 17475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği, 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Atatürk günleri: Atatürk’ün il, ilçe ve diğer yerleşim birimlerine yaptığı ziyaret ve gezi tarihlerinin yıl dönümü olan günleri,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Boru trampet takımı yöneticisi: Boru trampet takımını ve seslendirdiği yürüyüş ritmini elindeki asa ile yöneten öğrenciyi,

ç) Geçit töreni: Bir topluluğun özel günlerde belli bir yerden düzenli bir biçimde geçişini,

d) Kutlama komitesi: İl ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını gerçekleştirmek amacıyla mülki idare amirinin başkanlığında oluşturulan komiteyi,

e) Mahalli kurtuluş günü: Mahallin kurtuluş tarihinin yıl dönüm gününü,

f) Okul/kurum flaması: İki farklı şekilde tasarlanmış olan; ön yüzü Türk Bayrağı renginde, ön yüzün göndere temas eden üst köşesinde Bakanlığın amblemi ve siyah renkte temel büyük harflerle yazılı okul/kurumun adı, kuruluş tarihi, arka yüzünde Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği’nde Pantone numaraları belirtilen Bakanlığın flama rengini temsil eden açık mavi renk ile okul öncesi eğitim kurumlarında pembe, ilköğretim kurumlarında mavi, ortaöğretim kurumlarında sarı, çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında ise yeşil renkte dik üçgen şeklinde paylaşımlı olarak yer alan boyu 150 cm, eni 100 cm, ön ve arka yüzü dikdörtgen şeklinde atlas kumaştan imal edilen tanıtım bayrağını,

g) Resmî bayramlar: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramını,

ğ) Seyyar bayrak direği: Törenlerde bayrak taşımak için kullanılan; çevresi 11 cm, uzunluğu 250 cm, tepesinde krom, nikel veya pirinç metalden alem bulunan, koyu maun renkte ahşap, demir veya benzeri metal malzemeden yapılmış direği,

h) Seyyar direkle taşınan tören Bayrağı: Türk Bayrağı Tüzüğünün 3’ üncü maddesinde belirtilen kumaşlardan yapılan, eni 150 cm, boyu 225 cm uzunluğunda olan Türk Bayrağını,

ı) Seyyar flama direği: Çevresi 11cm, uzunluğu 200 cm olan ve tepesinde alem bulunmayan krom, nikel veya pirinç metal kaplama tepeliği bulunan, koyu maun renkte ahşap, demir veya benzeri metal malzemeden yapılmış direği,

i) Taşıma askısı: Sol omuzdan çapraz olarak bele inen, seyyar bayrak direği veya seyyar flama direğini taşımada kullanılan hamaylıyı,

j) Teknik komite: İl, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tören ve gösterilerini hazırlamak ve gerçekleştirmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önerilen, mülki idare amiri tarafından onaylanan öğretmen ve teknik elemanlardan oluşan kurulu,

k) Tepelik: Seyyar flama direğinin tepesine takılan krom, nikel veya pirinç malzemeden yapılmış metal aksamı,

l) Tören yöneticisi: Koordinasyonu Bakanlığımıza verilen bayram kutlamalarının, programa göre akışını sağlamak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önerilen, mülki idare amiri tarafından onaylanan teknik komitede görevli beden eğitimi öğretmenini,

m) Ulusal Bayram: Cumhuriyet Bayramını ifade eder.

İkinci BölümEdit

Tören Yöneticisinin Görevleri, Tören Düzeni, Geçit Töreni ve Selamlama

Tören yöneticisinin görevleriEdit

Madde 5- (1) Tören yöneticisi;

a) Bayramın başlama saatinden bitiş saatine kadar kutlama komitesince kesinleşen program akışını takip eder.

b) Törene katılan okulları, Bayrak, flama, boru trampet takımları ile diğer kurum ve kuruluşları tören alanında programa göre düzenler.

c) Tören alanında gerekli ilk yardım tedbirlerinin alınmasını sağlar.

Tören düzeniEdit

Madde 6- (1) Törene katılacak okullar, tören alanının konumuna göre tören düzeni alırlar. Tören duruşunda;

a) Okullar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramında teknik komite tarafından belirlenen esaslara göre tören alanında yerlerini alırlar.

b) Okullar arasında üç adım aralık bulunur.

c) Bayram kutlaması için protokol mensupları öğrenci grubuna yaklaşınca; Tören yöneticisi, “Hazır ol, Dikkat, sağa/sola bak.” komutunu verdikten sonra “Sayın valim/kaymakamım gruplar törene hazırdır. Arz ederim.” şeklinde takdimini yapar.

ç) Öğrenciler, bayramı kutlayan protokol mensuplarını karşılarına gelinceye kadar hazır ol duruşta başları ile takip eder; vali/kaymakamın, “………bayramınız kutlu olsun.” seslenişine hep birlikte ve yüksek sesle “Sağ ol.” şeklinde karşılık verirler.

d) Tören yöneticisi, kutlamanın bitmesi ve protokol mensuplarının şeref tribününde yerini almasından sonra “İstiklal Marşı. Hazır ol. Dikkat!” komutunu verir. İstiklal Marşı’nın bitimini takiben “Rahat.” komutu ile öğrenciler rahat duruşa geçerler. Bu komutla seyyar bayrak direği ve seyyar flama direğini tutan öğrencilerde direkleri taşıma askısından çıkararak, alt uçları yere değecek şekilde sağ elle tutarlar.

e) Tören duruşu, İstiklal Marşı, geçit töreni ve çelenk sunma törenlerinde seyyar bayrak direği ile seyyar flama direkleri taşıma askısında takılı bulundurulur.

Geçit TöreniEdit

Madde 7- (1) Koordinasyon görevi Bakanlığımıza verilmiş bayramlarda; ilköğretim, ortaöğretim okulları, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri geçit töreninde aşağıda belirtilen şekilde sıralanır.

a) Tören yöneticisi,

b) Bayrak grubu,

c) Flama grubu,

ç) Teknik komite,

d) İzci grubu,

e) Gösteri grupları,

f) Halk oyunları grubu,

g) İlköğretim ve ortaöğretim okulları; kuruluş tarihine, aynı olması durumunda ise alfabetik sıraya göre,

ğ) Askerî lise ve polis koleji grubu,

h) Üniversiteler; kuruluş tarihine, tarihlerin aynı olması durumunda ise alfabetik sıraya göre,

ı) Kutlama komitesince törene katılması uygun bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlar,

(2) Teknik komite, Ulusal Bayram, resmî bayramlar, Atatürk günleri ve kurtuluş günlerindeki geçit töreninde öğrencilerin yaş grubu ve gösteri sırasını dikkate alarak (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışındaki sıralamada değişiklik yapabilir.

(3) Tören yöneticisi, "Geçit töreni. Hazır ol. Yerinde say. Marş!" komutu verir. Bu komutla bayrak, flama ve öğrenci grupları ile boru trampet takımının tertip almasından sonra “ İleri marş!” komutu vererek, bayrak grubunun önünde geçit törenini gerçekleştirir.

(4) Geçit töreninde gruplar arasında altı adım aralık bulunur. Grup sorumluları, arkasındaki grubunun ön sırasının üç adım önünde yürür.

(5) Geçit törenlerinde sıra genişliği yürüyüş alanının durumuna göre 4 ile 10 arasında sayıda kişiden, sıra derinliği ise 10 kişiden oluşur.

Geçit Töreninde SelamlamaEdit

Madde 8- (1) Geçit töreninde selamlama; protokol mensuplarının yer aldığı şeref tribünü önündeki yürüyüş güzergâhının kırmızı işaret levhalarıyla başlangıç ve bitimi belirlenen bölümünde aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:

a) Tören yöneticisi: Kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında diz çekip kolları sallamadan uygun adımla yürür ve şeref tribününde geçit törenini ayakta kabul eden protokol mensuplarını başlarıyla ve bakışlarıyla takip ederek,

b) Bayrak grubu: Taşıma askısına takılı seyyar bayrak direğini, sağ el baş hizasında dirsekten 90 derece bükülü olarak içten, sol el kemer hizasında dıştan, dik olacak şekilde tutarak,

c) Flama grubu: Taşıma askısına takılı seyyar flama direğini, sağ el baş hizasında dirsekten 90 derece bükülü olarak içten, sol el kemer hizasında dıştan tutarak, direğin öne eğilmesi şeklinde,

ç) Teknik komite üyeleri ve diğer görevli öğretmenler: Kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında, diz çekip kolları sallamadan uygun adımla yürürken, şeref tribününde geçit törenini ayakta kabul eden protokol mensuplarını başlarıyla ve bakışlarıyla takip ederek,

d) Grup sorumlusu izci lideri: Kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında diz çekip kolları sallamadan uygun adımla yürürken, şeref tribününde geçit törenini ayakta kabul eden protokol mensuplarını başlarıyla ve bakışlarıyla takip ederek izci selamı veya keple izci selamı verir. İzci liderleri ise kız ve erkek öğrencilerde belirtildiği gibi,

e) Kız öğrenci grupları: Kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında ayak parmakları önce, taban sonra yere değecek şekilde, kolları sallayarak uygun adımla yürürken, sıraların sağ başındakiler ileri bakarak; diğerleri ise şeref tribününde geçit törenini ayakta kabul eden protokol mensuplarını başlarıyla ve bakışıyla takip ederek,

f) Erkek öğrenci grupları: Kırmızı işaret levhaları arasında yürüyüş güzergâhında diz çekip, kolları sallayarak uygun adımla yürürken sıraların sağ başındakiler ileri bakarak, diğerleri ise şeref tribününde geçit törenini ayakta kabul eden protokol mensuplarını başlarıyla ve bakışıyla takip ederek, selamlar.

Boru Trampet Takımının Geçit Töreni ve SelamlamasıEdit

Madde 9- (1) Boru trampet takımı/takımlarının geçit töreni aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a) Boru trampet takımı yöneticisinin selamı: Boru trampet takımı yöneticisi geçit töreni için kırmızı işaret levhaları arasında yerini alır. Asayı başı üzerinde 360 derece çevirerek, ucu sağ tarafta yeri gösterecek şekilde tutar ve sol kolu sallamadan diz çekerek uygun adımla yürürken, şeref tribününde geçit törenini ayakta kabul eden protokol mensuplarını başıyla ve bakışıyla takip ederek selamlar.

b) Boru ile selamlama: Sağ elde bulunan boru, kırmızı işaret levhaları arasında sert bir hareketle çene altı hizasına bir el genişliği ileride olacak şekilde kaldırılır. Borunun geniş ağzı ileride, gövdesi yere paralel durumda ve kıvrık tarafı bilek üzerinde bulundurulur. Dirsek yana kaldırılarak ileri bakılır ve sol kol sallanarak uygun adımla yürünür.

c) Trampetle selamlama: Trampet çubukları, sağ çubuk sol çubuğun üstünde olacak şekilde trampetin üstünde çapraz tutulur ve ileri bakılarak uygun adımla yürünür.

ç) Zil ile selamlama: Ziller kapalı olarak kenarı göğse yakın şekilde tutulur, ileri bakarak uygun adımla yürünür.

d) Davul ile selamlama: Okul boru trampet takımları, garnizon komutanlığı veya belediye bandosu eşliğinde geçiş yapılması durumunda davul çalmadan geçer. Davul tokmağı, davulun sağ taraf derisi üzerinde tutulur. Sol kol sallanarak uygun adımlarla yürünür. İki davul bulunması durumunda da selamlama aynı şekilde yapılır.

e) Yalnız bir okulun boru trampet takımı eşliğinde geçit töreni yapılması durumunda, davul/davullar, kırmızı işaret levhaları arasında yürüyüş için ritim verir.

f) Garnizon komutanlığı veya belediye bandosu eşliğinde yapılacak geçit törenine çok sayıda okulun boru trampet takımının katılması durumunda (a), (b), (c), (ç) ve (d) bent hükümleri uygulanır.

Üçüncü BölümEdit

Törenlerde Öğretmen ve Öğrenci KıyafetleriEdit

Madde 10- (1) Törenlere katılan öğretmen ve öğrenciler, 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile 7/12/1981 tarihli ve 17537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen; üniversitelerde görevli öğretim elemanı ve öğrenciler, geçit törenine katılmaları hâlinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan kıyafetleri giyerler.

(2) Bayram kutlamalarında gösterilere katılan öğretmen ve öğrenciler, hareket ve mevsim özellikleri dikkate alınarak, teknik komite tarafından belirlenen ve kutlama komitesi tarafından kabul edilen kıyafetleri giyerler.

Dördüncü BölümEdit

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 11- (1) Okullarda Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname yürürlükten kaldırılmıştır.

YürürlükEdit

Madde 12- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

Madde 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.