Miskin Yunus


Suretten gel sıfâta onda ma’ni bulasın

Hayâlllerde kalmagıl erden mahrum kalasın.


Bu yolda acayip çok sen acebe aldanma

Acâyip anda ola dost yüzünü göresin.


Aşk kuşağın kuşangıl dostun yoluna vargıl

Mücâhede çekersen müşâhede göresin.


Bundan aşkın şehrine üçyüz deniz geçerler

Üçyüz deniz geçiben yedi tamu bulasın.


Yedi tamuda yangıl her birinde kül olgıl

Vücudun onda kogıl ayrık vücud bulasın.


Hakıykattir Hak şarı yedirir kapıları

Dergâhında yazılıdır girip kudret göresin.


Evvelki kapısında bir kişi olur onda

Sana aydır teslim ol sen miskinlik bulasın.


İkinci kapısında ilk’arslan vardır onda

Niceleri korkutmuş olmasın kim korkasın.


Üçüncü kapısında üç evren vardır onda

Sana hamle ederler olmasın kim dönesin.


Dördüncü kapısında dört pirler vardır onda

Bu söz sana rumuzdur gör kim delil bulasın.


Beşinci kapısında beş rühban vardır,onda

Türlü mata’lar sadar olmasın kim alasın.


Altıncı kapısında bir hur’oturur onda

Sana aydır gel beri olmasın kim varasın.


Çün sen onda varasın ol huriyi alasın

Bir vayadan ötürü yolda mahrum kalasın.


Yedinci kapısında yediler oturur onda

Sana derler kurtuldun gir dost yüzün göresin.


Şu dediğim sözlerin vücuddan daşra değil

Tefekkür kılar isen cümle sende bulasın.


Yunus iş bu sözleri Hak varlığından söyler

İster isen kânını miskinlerle bulasın.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.