MUAMELATI DEVLETTE TAKVİMİ GARBİNİN KABULÜ HAKKINDA KANUN 8 Şubat 1332

Madde 1- Tarihi hicri kameri kemakan iştimal edilmek şartıyla devlet muamelatı mebdei takvim müstesna olmak üzere takvimi garbiyi etmiştir.

Bınaenaleyin 1332 senesi Şubat7ın 16 ıncı günü 1333 senesi Martı’nın 1 inci günü itibar edilecektir.

Madde 2- Senei haliyenin 13 gün kısaltmasından dolayı mükellefiyetinin tekalif tahakkuk atından bir şey tenzil edilmeyecektir.

Madde 3- İş bu kanun ahkamı bundan evvel vaki olup, müddetli mukayyet olan bilcümle ahval ve muamelatta haizi tesir değildir.

Madde 4- (Mülgadır)

Madde 5- İş bu kanunun icrasına Heyeti Vukala memurdur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.