FANDOM


Muhalefet Kabulsüzlük. Karşı durma. Uyuşmazlık. Zıt gitmek. Zıddiyet. Muvafık olmamak.

Birisinden sonra gelmek, arkasında olmak, birine halef ve bedel olmak anlamlarındaki "h-l-f" kökünden türeyen muhalefet sözlükte; aykırı davranmak, isyan etmek, karşı çıkmak, yüz çevirmek ve izinsiz ayrılmak demektir. Bu kelime Kur'ân'da iki âyette geçmiş ve emre karşı çıkmak anlamında kullanılmıştır: "...(Allah ve Rasûlünün) emrine aykırı davrananlar kendilerine bir belanın gelmesinden, yahut onlara acı bir azabın uğramasından korksunlar." (Nûr, 24/63) meâlindeki âyeti, muhalefet kelimesinin anlamını açıkça ifade etmektedir. Türk örfünde de bu kelime birisinin görüş ve uygulamalarına karşı çıkmak anlamında kullanılmaktadır. Hidâd ve şıkâk kelimeleri ile aynı anlamdadır. (İ.K.)

Muhalefet Türkçedeki manasiyle muhalefet ve aykırılık manasına gelen muhalefet Hadis Usulünde ravinin, zayıf ise sika ravilere, sika ise kendisinden daha sika olana aykırı rivayette bulunmasına denir.

Muhalefet cerh sebeplerindedir. Ravinin ta'n edilmesine sebep teşkil eden on ta'n noktasından (meta'in-i aşere) zabtla ilgili olanlardan biridir. Bu manada muhalefetu's-sikât terimi ile de bilinir.

Bir ravinin ister zayıf, isterse sika olsun kendisinden daha güvenilir ravilere muhalefeti çeşitli şekillerde olur. Söz gelişi ravi bazen, isnadın siyakını değiştirerek başka ravilere muhalefet eder. Bu takdirde muhalif olarak rivayet ettiği hadis mudrecu'l-isnâd adını alır. Bazen metnine hadisten olmayan sözler ilavesiyle muhalefet eder ki bu takdirde ise başka ravilere muhalif olarak rivayet ettiği hadise mudrecu'1-metn denir.

Muhalefet bazen ravinin isnaddaki isimleri veya metindeki ibarelerin yerini değiştirmesiyle meydana gelir. Bu takdirde de hadisine maklûb adı verilir.

Muhalefet bazen de ravinin muttasıl olan bir isnadın ortasına ravi ismi eklemesiyle meydana gelir. İdracdan farklı bu eklemeyi ihtiva eden isnadla rivayet edilen hadise el-Mezîd fi muttasili'l-esânîd denir.

Muhalefet şekillerinden biri de metin içinde geçen bir kelimenin yazılışındaki muhalefettir. Bu muhalefet harfin noktası sebebiyle meydana gelebileceği gibi harflerin yer değiştirmesi veya yerlerine başka harflerle yazılması şeklinde meydana gelebilir. Bu takdirde muhalif hadislere musahhaf ve muharref isimleri verilir.

Hadislerin gerek isnadlannda gerekse metinlerinde değişiklik yapılarak meydana gelen muhalefet ravinin vehminden veya hata etmesinden doğar. Fazlalaşması halinde zabtına dokunur. Haliyle ravinin rivayetlerinde ister kendisi gibi zayıf, ister sika olsun, isterse kendisinden daha güvenilir biri olsun başka raviye muhalefeti daima hadislerine şüpleri gözle bakmayı gerektirir. Hüküm bakımından ise muhalefet yüzünden ta'n edilmemiş ravinin hadisi tercih edilir.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık.
[2] Karşı görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu.
[3] Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler.

Nuvola apps bookcase Köken

[1] (Arapça)

Blue & gray people Sözcük Birliktelikleri

[1] muhalefet etmek, muhalefet partisi, muhalefet şerhi, ana muhalefet, kıyasa muhalefet
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin eş anlamlıları">Balance icon Eş Anlamlılar
[1] karşıtlık
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili atasözleri">Crystal Clear app Community Help Atasözleri
[1] Cumhura muhalefet kuvveihatadandır

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler
  • (İngilizce): [[opposition#(İngilizce)|opposition]] (en), [[contrariety#(İngilizce)|contrariety]] (en), [[defiance#(İngilizce)|defiance]] (en), [[dissension#(İngilizce)|dissension]] (en), [[dissidence#(İngilizce)|dissidence]] (en), [[hostility#(İngilizce)|hostility]] (en), [[the outs#(İngilizce)|the outs]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

en:muhalefet

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.