FANDOM


Bakınız

Kanuni - Kanunî - Kanûnî - Kânûnî
Kanuni Sultan Süleyman
Sultan Süleymân
Bâyezid'in, babası Kanunî’ye mektubu

Bâyezid'in, babası Kanunî’ye mektubu:Edit

Bakınız

cânum baba
Rûh-ı a'zam
Îsî-yi Meryem

Ey ser-â-ser âleme Sultan Süleymân’um baba Tende cânum cânumun içinde cânânum baba

Bâyezid’ine kıyar mısun benüm cânum baba

Bî-günâham Hak bilür devletlü sultânum baba

Enbiyâ ser-defteri ya'ni ki Âdem hakkıçün

Hem dahi Mûsî ile Îsî-yi Meryem hakkıçün

Kâinâtun serveri ol Rûh-ı a'zam hakkıçün

Bî-günâham Hak bilür devletlü sultânum baba

Sanki Mecnûnam dağlar başı oldı durak

Ayrılup bi'1-cümle mâl ü mülkden düşdüm ırak

Dökerem göz yaşını vâ-hasretâ dâd el-firak

Bî-günâham Hak bilür devletlü sultânum baba

Kim sana arz eyleye hâlüm eyâ şâh-ı kerîm

Anadan kardaşlarumdan ayrılup kaldum yetîm

Yok benüm bir zerre isyânum sana Hakdur ‘alîm

Bî-günâham Hak bilür devletlü sultânum baba

Bir nice masumun olduğun şehâ bilmez misün

Anların kanına girmekden hazer kılmaz mısun

Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısun

Bî-günâham Hak bilür devletlü sultanum baba

Hak Taâlâ kim cihânun şahı itmişdür seni

Öldürüp ben kulun güldürme şâhum düşmeni

Gözlerüm nûrı oğullarumdan ayırma beni

Bî-günâham Hak bilür devletlü sultanum baba

Tutalum iki elüm başdan başa kanda ola

Bu meseldür söylenür kim kul günâh itse n’ola

Bâyezid'ün suçını bağışla kıyma bu kula

Bî-günâham Hak bilür devletlü sultanum baba

Türü: murabba

Kanunî’nin oğluna cevaben yazdığı mektup:Edit

Ey dem-â-dem mazhar-ı tuğyân u isyânum oğul

Takmayan boynına hergiz tavk-ı fermânum oğul

Ben kıyar mıydum sana ey Bâyezid hânum oğul

Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

Enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı a'zam hakkıçün

Nûh ü İbrahim ü Mûsî İbn-i Meryem hakkıçün

Hatm-ı âsâr-ı nübüvvet Fahr-ı lem hakkıçün

Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

Adem adın itmeyen Mecnûna sahralar durak

Kurb-ı tâatdan kaçanlar dâima düşer ırak

Tan degüldür dir isen vâ hasretâ dâd el-firak

Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

Neş'et-i Hakdur nübüvvet râm olan olur kerîm

"Lâtekul üf" kavlini inkâr iden kalur yetîm

Tâata isyana alîmdür Hudâvend-i Kerîm

Bî-günâham dime bari tevbe kıl canım oğul

Rahm u şefkat zîb-i îmân olduğın bilmez misün

Yâ dem-i ma’sûmı dökmekden hazer kılmaz mısun

Abdi âzâd ile Hak dergâhına varmaz mısun

Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

Hak reâyâ-yı muti'e râi itmişdür beni

İsterem mağlûb idem ağnama zib-i düşmeni

Hâşâlillah öldürürsem bî-güneh nâgâh seni

Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul

Tutalum iki elüm başdan başa kanda ola

Çünki istiğfar idersün biz de afv itsek n’ola

Bâyezidüm suçını bağışlaram gelsen yola

Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul


Açıklama: Vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün


Gazel - Halk İçinde Mu'teber Bir Nesne Yok Devlet GibiEdit

Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi


Ko bu ays u isreti çünkim fenâdur âkibet

Yâr-i baaki ister isen olmaya tâat gibi

Olsa kumlar sagisinca ömrüne hadd ü aded

Gelmeye bu sise-i çarh içre bir sâat gibi

Saltanat didükleri ancak cihân gavgaasidur

Olmaya baht u saâdet âlem-i vahdet gibi

Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fârig ol

Var midur vahdet makaami gûse-i uzlet gibi

Gazel / BahsEdit

Cânı mı var kimsenün eyleye cânân ile bahs

Bendeye lâyık mıdur kim ide sultân ile bahs

İtdügi cevr ü cefâ bana vefadan yeg gelür

Kıymet-i derdi bilen ider mi dermân ile bahs

Ben de yakdum meclis-i gamda bu gönlüm şem'ini

Eyledüm tâ subha dek şem'-i şebistân ile bahs

Ruhlarını bâg-arâ gördükde didüm misli yok

Oldı mülzem itdügümde ben gülistân ile bahs

Şi'r-i pür-sûzun görüp tahsîn ide Husrev dahi

Ey Muhibbî eyle şimdengirü Selmân ile bahs


kıssadan hisseEdit

Kanuni Sultan Süleyman,sarayın bahçesindeki armut ağacını kurutan karıncaların öldürülmesinin caiz olup olmadığını:


"Dırahta ger ziyanetse karınca


Zarar var mıdır anı karınca"


beyitiyle Şeyhülislam Ebussuud Efendi'den sorduğunda,Ebussuud Efendi de yine:


"Yarın Hakk'ın divanına varınca


Süleyman'dan hakkın alır karınca"


beyiti ile orjinal bir cevap vermiştir..

gazelEdit

Pâdişâh-ı 'aşkam u dil defter u dîvân bana


Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter 'unvân bana

İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi


Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana

Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile


Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana

Öldürür gerçi ki gamzen 'âşıka virmez amân


Leblerün Îsî-nefes her lahza virür cân bana

Yanayum pervâne veş şem'-i cemâli nûrına


Şem'-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana

muhubbiEdit

Bana dildârın cefâsı hoş gelir


Nitekim gayre vefâsı hoş gelir

Derdi ile hoş geçer dil dilberin


Derd sanma kim devâsı hoş gelir

Zahm-ı peykânı kızıl güldür bana


Bülbülüm hâr-ı belâsı hoş gelir

Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost


Cânıma tîr-i belâsı hoş gelir

Ey Muhibbî âleme şâh olmadan


Dilberin olmak gedâsı hoş gelir

Şair : Kanuni Sultan Süleyman- Muhibbi

gazelEdit

Celîs-i halvetim varım habîbim mâh-ı tâbânım


Enîsim mahremim varım güzeller şâhı sultânım

Hayâtım hâsılım ömrüm şarâb-ı Kevser’im Adn’im


Bahârım behcetim rûzum, nigârım verd-i handânım

Neşâtım işretim bezmim çerâğım neyyirim şem'im


Turunc ü nâr ü nârencim benim şem'-i şebistânım

Nebâtım sükkerim gencim cihân içinde bî-rencim


Azîzim Yûsuf’um varım gönül Mısr’ındaki hânım

Stanbul’um Karaman’ım diyâr-ı milket-i Rûm’um


Bedahşân’ım ve Kıpçak’ım ve bağdâ’ım Horasân’ım

Saçı varım kaşı yâyım gözü pür-fitne bîmârım


Ölürsem boynuna kanım meded hey nâ-Müslümân’ım

Kapında çünki meddâhım seni medh iderim dâim


Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibb’îyem ve hoş hâlim

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.