FANDOM


Şeyh Mustafa İsmail.. Ğaşiye,Fecr.

Şeyh Mustafa İsmail.. Ğaşiye,Fecr.. (Nadir Kayıt)

Makamı nihavend M İsmail

Makamı nihavend M İsmail

Makamı nihavendde Mustafa İsmailin Ses çıkışı

Bakınız


Şablon:Mustafa İsmail d
Kari Qari Moustafa İsmail
Mustafa Ismail Mustafa İsmail/Muhteşem kıraatinden örnekler Kıraat ile tilavet arasındaki fark nedir? Remzi Kaya Mustafa İsmail/Anılar Mustafa İsmail/Sözler
Kur'an/VİDEO
Video Kur'an
مصطفى إسماعيل
Wikipedia-logo-tr
ile ilgili daha fazla bilgiye ingilizce wikipedia'dan ulaşabilirsiniz.
Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Mustafa İsmail ile ilgili bir şeyler var

Best of Imam of recitors Sheikh Mustafa Ismail part3

Best of Imam of recitors Sheikh Mustafa Ismail part3.flv

Best of Imam of recitors Sheikh Mustafa Ismail part3.flv

Introduction to Maqamat Al-Quran

Introduction to Maqamat Al-Quran

المقامات الموسيقية

المقامات الموسيقية

Bakınız

Şablon:Makambakınız - d


Makam - Maqam -
Makâm - Maqâm - MAKÂM
Makamat - Maqamat

Kur'am kırratında kırk makam [1]
Muqam - Uygur
Makam araçları - Musiki'de makamlar
Makam/WP - Makam/VP

Sözlükte "ayakların bastığı yer, oturulan yer, menzil, merhale, konak" anlamlarına gelir
Tasavvufta, kulun tekrar etmek suretiyle kazandığı ve kendisinde özellik haline getirdiği edebler ve ahlâk veya kulun riyazet ve mücahede ile ulaştığı derece demektir. Haller, Allah vergisi (vehbi) iken, makâmlar kulun çalışması ile (kesbi)dir.
Hal geçicidir, makâm ise süreklidir.
Ayrıca velilerin mezarlarına veya hatıralarını taşıyan yerlere de makâm denilmektedir. (M.C.)
Makam-ı İbrahim
Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya halkı hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Mümkün olursa tavaf namazının burada (Makam-ı İbahim'in arkasında) kılınması efdaldir.
LIVÂÜ'L-HAMD
Hamd sancağı; kıyamet günü insanların altında toplanacakları sancak; Hz. Peygamber'in sancağı. Kıyamet günü övgü ve şeref Hz Peygamber'e ait olacağı için, onun ümmetini toplayacağı sancağın ismi "Hamd sancağı" diye isimlendirilmiştir.

Makam-ı mahmud
"Gecenin bir kısmında da sana mahsus olmak üzere, onunla (Kur'an) gece namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni bir Makam-ı Mahmud'a gönderir" (el-Isrâ, 17/79). Bu ayeti kerimede geçen makam-ı mahmud, ahiret günü Hz. Peygamber'e verilecek şefaat makamı olarak tefsir edilmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte Hz. Peygamber makam-ı mahmudun ne olduğunu soran sahâbiye "o şefaattır" diye cevap vermiştir (Ahmed b. Hanbel, II, 444). Bu açıdan değerlendirildiğinde hamd sancağının, şefaatla alâkası ortaya çıkmaktadır.
Ebû Saîd el-Hudrî (r.a), Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Öğünmek için söylemiyorum, ben Âdemoğullarının efendisiyim! Kıyamet gününde ilk diriltilecek benim. Öğünmek için söylemiyorum; ilk şefaat isteyen ve şefaati ilk kabul edilenim. Öğünmek için söylemiyorum; kıyamet gününde hamd sancağı benim elimde olacaktır" (Tirmizî, Menâkıb, I; Ibn Mâce, Zühd, 37; Dârimî, Mukaddime, 8; Ahmed b. Hanbel, I, 281, 295, III, 14, 4). Hamd sancağı Hz. Peygamber'e ait olan hususi özelliklerdendir. Bir rivayete göre diğer peygamberlerde bulunmayan, yalnızca Hz. Peygamber'e ait olan bu sancak altında Âdem (a.s)'den kıyamete kadar bütün müminler toplanacaklardır (Mübarekfürî, Tuhfetü'l-Ahvezî, Beyrut t.y, IV, 130).
MAKÂM
Bir kimse şu on şeyi, kendine farz bilmedikçe, tam verâ ehli (dînimizde şüpheli olan şeylerden sakınan) olamaz: Başkalarını çekiştirmemeli. Mü'minlere sû-i zan (kötü zan) etmemeli, kötü bilmemeli. Kimse ile alay etmemeli. Yabancı kadınlara, kızlara bakmamalı. Doğru söylemeli. Kendini beğenmemek için, Allahü teâlânın kendisine yaptığı ihsânları (iyilikleri), nîmetleri düşünmeli. Malını helâl yerlere harcayıp, haramlara vermemeli. Nefsi, keyfi için, mevki makâm istemeyip, bunları insanlara hizmet yeri bilmeli. Beş vakit namazı vaktinde kılmağı birinci vazîfe bilmeli. Ehl-i sünnet (Resûlullah efendimiz ve arkadaşlarının bildirdiği doğru yolda giden İslâm) âlimlerinin bildirdiği îmânı ve işleri iyi öğrenip, kendini bunlara uydurmalı. (Ahmed Fârûkî)
Emeli, arzû ve istekleri kısa yapmak lâzımdır. Makâm, mevkî kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. (Ahmed bin Âsım Antâkî) Makam ne kadar mühim olsa da, şahsiyetinizi vermeyin. Kendinizi küçültmeyin. (Ferîdüddîn Şeker Genç) Mal için makam için hep uğraştım,
Sonsuz nîmetlerden oldum, âh yazık!
Yol bozuk ve karanlık, önde şeytan,
Günâh ağır, ağlarım hep, âh yazık!
(Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)
2. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin bu yolda ilerlerken kazandığı mânevî derecelerden her biri.

Makam ile hal arasındaki fark
Makâmı kazanmakta kulun gayreti lâzımdır. Bu bakımdan makâm ile hâl arasında fark vardır. Çünkü hâl, kulun gayreti olmadan kalbde meydana gelir. (Ali bin Hüseyin)

Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kazandığı makâmın hükümlerini, îcâblarını yerine getirmeden, tamamlamadan, başka makâma geçmekte acelecilik yapmaması, sabırsızlık göstermemesi lâzımdır. Zîrâ, kanâati olmayan hırslı kimsenin tevekkülü, sıhhatli olmaz. Tevekkülü tam olmayanın teslimiyetinde sıhhat bulunmaz. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)
Makâm-ı İbrâhim
Haccın farzlarından üçüncüsü, Kâbe-i muazzamayı tavaf etmektir. Tavaf, Mescid-i harâm içinde, Kâbe-i muazzama etrâfında dönmek demektir. Dördü farz, üçü vâcib olmak üzere yedi kerre dönülür. Zemzem kuyusunun ve makâm-ı İbrâhim'in dışından dolaşarak da tavâf etmek câizdir. (İbn-i Âbidîn) Yeryüzünde Cennet'e âit varlıklardan yalnız Hacer-ül-esved (Cennet'ten getirilen, Kâbe'nin duvarına konan kıymetli siyah taş) ile Makâm-ı İbrâhim bulunmaktadır. Eğer bunlara müşriklerin (Allah'a ortak, eş koşanların) elleri dokunmamış olsaydı, onlara dokunan derd sâhiblerine mutlaka cenâb-ı Allah şifâ verirdi. (İbn-i Abbâs)
Makâm-ı İlliyyîn
Bir ma'sûm (günâhsız, suçsuz) çocuk hasta olup, ölüm döşeğine girdiğinde, makâm-ı İlliyyîn, onun makâmı olur. Oradan üç yüz altmış melek gelip, saf saf olup o çocuğun karşısında dururlar ve; "Yâ ma'sûm çocuk! Müjdeler olsun sana, bugün öyle bir gündür ki, geçmiş olan, anaların ve dedelerinin ve cümle komşularının günâhlarının affı için Hak teâlâdan dile (iste)" derler. (İmâm-ı Gazâlî)

مقامات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى سبعة مقامات-0

مقامات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى سبعة مقامات-0

Dünyanın en meşhur Qur'an karii (okuyucusu) olup sesini piyano ile akord ederdi. Gece ağlamak ve hüzünle dinlemek için tercih edilen kaaridir. Bilhassa kıraatında tiyatral özellikler kullanarak bir kur'an bölümünün anlaşılmasını ve hissetrtirilmesini muhteşem becerirdi. Bunu anlayan cemaat yerinde duramaz ve bağırırdı.

Mustafa İsmail Kur'an Videolarının Dış linklerEdit

 • Kalpleri titrettiği an [2]
 • Cenazesi videosu [3]
 • Hayatı arapça[4]
مقامات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى سبعة مقامات-1

مقامات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى سبعة مقامات-1

 • Mustafa İsmail^'den muhtelif makamlarda "Ey İnsanlar sizler Allah'a karşı fakirlersiniz" mealindeki ayeti sesisyle tiyatral olarak tasvir etmesi. Buradan şunu anlıyoruz ki Osmanlı'da insanların neden fakir sıfatını kullandıkları şimdi daha iyi anlaşılıyor. İşte ayette ey insanlar sizler fukarasınzı(fakirlersiniz) ayetinin Kari tarafından muhteşem okunuşlarını dinleyelim .[5]

Musiki makamlarına göre kıraatıEdit

 • Nihavend makamında kıraatı (Ana babaya ihsanda bulunma ve Allahdan rahmet dilerken ve "rabbi erham huma" demesi ve sonra aniden Rabbi kümle başlayan Allah sizin yaptıklarınızı bilir derken inmesi muhteşem ve bu sure ancak bu makamda bu kadar güzel okunabilir.[6] - İsra suresi - İsra SuresiRabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” [1] İsra,23-24

Sureler göre Mustafa İsmail in Kur'an videoları linkleriEdit

EzanlarıEdit

Mustaf ismail belgeselleriEdit

Wikipedia 'da Mustafa İsmail maddesiEdit

Dosya:ModernEgypt, Farouk I during Ramadan, DHP13655-30-14 01.jpg

Early life Edit

Shaykh Mustafa Ismael is one of the most well known Qaris (Quran reciter). [kaynak belirtilmeli] He was born in a village called Mit Gazal, a village near Tanta in Egypt on 17 June 1905 and his parents named him Mustafa, he was raised by his grandfather.

Shaykh Mustafa Ismael focused on Quran at an early age and when he became 10 years old he became a Hafiz (memorized the Quran). He went to Ahmadi Institution at Tanta and learned Tafsir (exegises), Qiraat (science of recitation) and Fiqh (Islamic jurisprudence). After that he devoted his life to the service of the Quran and. It is noted that once he recited the Quran at a very large gathering and thus became very popular among the people. His son Wahid Mustafa said:

"Somebody pointed at my father and said that this young man recites the Quran well. My father was to recite for 10 minutes with Shaykh Rifat but since Shaykh Rifat liked it so much, my father recited for an hour and a half." [kaynak belirtilmeli]

The Qari who recited the Quran from Egypt radio became ill and instead Shaykh Mustafa Ismael was put on the radio chair to recite. King Faruq was one of the audience. King Faruq liked Shaykh Mustafa Ismael so much that he requested him to recite Quran during the Ramadan for himself. He was now King’s Qari.

Unique Style Edit

Dr. Ahmed Nuaina, an Egyptian Qur’an reader, once told noted composer Ammar El-Shereii: “Mostafa Ismail is not just one sheikh. He is several methods and sheikhs in one. You can find all musical forms in his recitation. Whenever I hear a sheikh say something, I remember that Sheikh [Ismail] had said it before. Reciters have failed to come up with anything new after him. He moves easily between maqamat, and never went off tune. The listener’s ear never feels tired of him, because he always intrigues his listeners. He is creative in his qafalat [endings]. I can often predict qafalat, but his are always unexpected.” [1]

Late great composer Abdel-Wahab was of much the same opinion: “He was big in his art, he was big in his management of his voice, and was the only reciter who surprised listeners with unexpected maqam routes,” he once declared. [kaynak belirtilmeli]

In his Dream TV program two years ago, El-Shereii tried to analyze the sheikh’s musical approach by replaying a few short recitations. “His recitation was miraculous, and he was a musical miracle as well. He was unique.” [1]

Analyzing a different verse, the composer says: “He would go up to the very highest notes of the maqam, and he would do it with ease, enjoying himself. It is enough to drive you crazy. This man must have understood music very well, and must have meant what he was doing. He uses saba maqam at first to demonstrate huzn [sadness], then moves to the C, or agam, and then he takes his voice high up the notes when he says al-samaa (the sky) If this were not a musician, then we the musicians know nothing, and must go home. He knew what he was doing and did it depending on his knowledge of the [seven] qira’at [readings] and his very special expressive ability.” [1]

Chronology Edit

 • 1905 Mostafa Mohamed El-Mursi Ismail is born on June 17 in Mit Ghazal, a Gharbeya governorate village.
 • 1911 The young Mostafa starts learning the Qur’an in the kuttab of Sheikh Abdel Rahman Abul Einein
 • 1913 Mostafa moves to the kuttab of Sheikh Abdallah Shehata
 • 1915 The 10-year-old becomes a celebrity reciter in his village, as his voice starts drawing listeners.
 • 1917 Sheikh Mostafa Ismail finishes studying the art of tilawa and tajwid with Sheikh Idriss Fakher. He later moves to Tanta to study at the Religious Institute, after an Azhar Sheikh hears him recite in Oteif mosque. The young Sheikh embarks on his career as a reciter.
 • 1920 He receives 70 pt for his first official three-night aaza [mourning] event.
 • 1925 He recites during the aaza of one of Tanta’s richest men, Hussein El-Qasabi, and soon becomes a celebrity all over rural Egypt.
 • 1927 He recites at the aaza of national leader Saad Zaghloul in Damietta. Meets his wife, the mother of his six children, and is also heard by all of Egypt’s pashas. He has to open an office in Tanta to organize his schedule.
 • 1943 He recites in Cairo for the first time. He becomes a radio star.
 • 1944 He becomes King Farouk’s favorite reciter. His famous recitations from the King’s palace every Ramadan were heard by radio listeners all over the Arab world. Sheikh Mostafa travels all over the Arab world.
 • 1947 He becomes Al-Azhar’s reciter, a prestigious post.
 • 1965 Receives the Distinction Medal from Gamal Abdel Nasser, who had also made him his official reciter. Umm Kulthum and Mohamed Abdel Wahab receive their medals on the same night as Ismail.
 • 1977 Ismail travels to Jerusalem with President Anwar Sadat. He recites the Qur’an inside the Al-Aqsa mosque.
 • 1978 On Dec. 22, he recites the Qur’an for the last time in Damietta. Dies on Dec. 26.

References Edit

Wikimedia Commons'ta:
Mustafa İsmail ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.
 1. 1,0 1,1 1,2 http://www.mustafaismail.org/index/sy-11.asp?dil_no=107&xp=1891&session=256bn4345cx&gorev=hayat Sheikh Mustafa Ismail

External links Edit


ar:مصطفى إسماعيل (مقرئ) fa:مصطفی اسماعیل ur:مصطفی اسماعیل

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.