İnfitar Suresi Mutaffifın Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
İnşikak Suresi
Mutaffifın Suresi/NAKİLLER - Mutaffifın Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Veyl o mutaffifîne
OLYCKLIGA de som snålar med mått och vikt,
Woe unto the defrauders:
Ki nâs üzerinden kendilerine ölçtükleri zaman tam basarlar
de som vid köp kräver fullt mått,
Those who when they take the measure from mankind demand it full,
Onlara ölçtükleri veya tarttıkları vakıt ise eksiltirler
men som vållar förlust [för andra när de säljer] genom att mäta och väga upp snålt!
But if they measure unto them or weigh for them, they cause them loss.
Zannetmez mi bunlarki büyük bir gün için ba's olunacaklar?
Tror dessa [människor] att de inte skall uppväckas från de döda,
Do such (men) not consider that they will be again
Zannetmez mi bunlarki büyük bir gün için ba's olunacaklar?
ja, [uppväckas] till en fruktansvärd Dag,
Unto an awful Day,
O günki nâs rabbül'âlemîn için kıyam edecekler
då människorna [i all sin ynklighet] skall stå inför världarnas Herre
The day when (all) mankind stand before the Lord of the Worlds?
Hayır hayır: çünkü fâcirlerin yazısı siccîndedir
NEJ! Registret över [de handlingar som] de som sjunkit djupt i synd [har begått finns] i Sidjdjeen -
Nay, but the record of the vile is in Sijjin
Bildinmi siccîn nedir?
och vad kan låta dig förstå vad Sidjdjeen är? -
Ah! what will convey unto thee what Sijjin is!
Terkıym olunmuş bir kitab
[Det är] en bok med outplånlig skrift.
A written record.
Veyl o gün o yalan diyenlere
Förlorarna denna Dag är de som förnekade sanningen,
Woe unto the repudiators on that day!
O dîn gününü tekzîb edenlere
som förnekade Domens dag!
Those who deny the Day of Judgment
Ki onu ancak her bir haddini aşgın, günaha düşgün, tekzîb eder
Ingen förnekar den utom den som överträder alla förbud och som sjunkit djupt i synd,
Which none denieth save each criminal transgressor,
Karşısında âyetlerimiz okunurken evvelkilerin esatîri dedi
den som, när Våra budskap läses upp för honom, säger: "[Det där är bara] sagor från förfädernas tid!"
Who, when thou readest unto him Our revelations, saith: (Mere) fables of the men of old
Hayır hayır: fakat onların kazancları kalblerinin üzerine pas bağlamıştır
Nej [de är lögnare]! Det [onda] de har gjort har förlamat deras hjärtan!
Nay, but that which they have earned is rust upon their hearts.
Hayır hayır: muhakkakki onlar o gün rablarından hicabda kalacaklar
Nej! Denna Dag kommer de förvisso att se sig utestängda från Guds nåd
Nay, but surely on that day they will be covered from (the mercy of) their Lord.
Sonra onlar muhakkak Cahîme yaslanacaklar
och de kommer helt säkert att brinna i helvetets eld,
Then lo! they verily will burn in hell,
Sonra da denecek: işte bu, sizin o tekzîb edip durduğunuz
medan de [hör en röst] säga: "Det är detta som ni brukade kalla en lögn!"
And it will be said (unto them): This is that which ye used to deny.
Hayır hayır: Çünkü ebrarın yazısı ılliyyîndedir
NEJ! Registret över de gudfruktigas [handlingar finns] i `Illiyyun -
Nay, but the record of the righteous is in Iliyin
Bildinmi ılliyyîn nedir?
och vad kan låta dig förstå vad `Illiyyun är? -
Ah, what will convey unto thee what Iliyin is!
Terkıym olunmuş bir kitab
Det [är] en bok med outplånlig skrift,
A written record,
Ki ona mukarrebîn şâhid olurlar
bevittnad av dem som är i Guds närhet.
Attested by those who are brought near (unto their Lord).
Haberiniz olsunki ebrar muhakkak bir naîm içindedir
De gudfruktiga skall förvisso finna salighet.
Lo! the righteous verily are in delight,
Erîkler üzerinde nezaret ederler
[När de, vilande] på högsäten, betraktar [allt det som deras Herre har skänkt dem]
On couches, gazing,
Yüzlerinde naîmîn revnakını tanırsın
kommer deras ansikten att ses stråla av lycka.
Thou wilt know in their faces the radiance of delight
Onlara öyle bir rahîktan sunulur ki mahtum
De skall få dricka [paradisets] rena vin, förseglat med [Guds eget] sigill,
They are given to drink of a pure wine, sealed,
Hıtamı misk, işte ona imrensin artık imrenenler
[ett sigill] med [doft av] mysk. Låt dem som strävar [mot höga mål] tävla om [att få dricka av] detta [vin] -
Whose seal is musk. For this let (all) those strive who strive for bliss
Hem mizacı Tesnîmden
blandat med [vatten från en källa vars namn är] Tasneem,
And mixed with water of Tasnim,
Bir çeşmeki mukarrebîn onunla içerler
en dryck för dem som är i Guds närhet.
A spring whence those brought near to Allah drink
Evet, o cürm işleyenler iyman edenlere gülüyorlardı
DE som har slagit sig till ro med sin synd försöker göra de troende till åtlöje,
Lo! the guilty used to laugh at those who believed,
Ve onlara uğradıkları zaman birbirlerine göz kırpıyorlardı
och när de går förbi [någon av] dem utbyter de sinsemellan menande blickar;
And wink one to another when they passed them;
Ve evlerine döndükleri zaman zevklanarak dönüyorlardı
när de sedan återvänder till de sina [fortsätter de] med sina skämt.
And when they returned to their own folk, they returned jetting;
Ve onları gördükleri vakıt ha, işte bunlar sapıklar diyorlardı
Och när de ser dem säger de: "De där [människorna] har sannerligen gått vilse!"
And when they saw them they said: Lo! these have gone astray.
Halbuki üzerlerine gözcü gönderilmemişlerdi
Men de hade inget uppdrag att vaka över de troende!
Yet they were not sent as guardians over them.
İşte bugün de iyman edenler kâfirlere gülecekler
På denna [Uppståndelsens] dag skall de troende kunna se med [medlidsamt] löje på dem som förnekade sanningen;
This day it is those who believe who have the laugh of disbelievers,
Erîkler üzerinde nazar edecekler
[där de sitter] på tronerna [i paradiset] kommer de att bevittna [deras straff och säga till varandra:]
On high couches, gazing.
Nasıl kâfirler ettiklerinin cezasını buldularmı?
"Har inte förnekarna fått en [rättvis] lön för sina handlingar?"
Are not the disbelievers paid for what they used to do?

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri