İnfitar Mutaffifın

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

İnşikak
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Veyl o mutaffifîne
Çəkidə və ölçüdə aldadanların vay halına!
Woe unto the defrauders:
Ki nâs üzerinden kendilerine ölçtükleri zaman tam basarlar
O kəslərin ki, camaatdan bir şey aldıqda onu tam almaq istəyərlər,
Those who when they take the measure from mankind demand it full,
Onlara ölçtükleri veya tarttıkları vakıt ise eksiltirler
onlar üçün bir şey ölçdükdə və ya çəkdikdə onu ziyana salarlar.
But if they measure unto them or weigh for them, they cause them loss.
Zannetmez mi bunlarki büyük bir gün için ba's olunacaklar?
Onlar dirildiləcəklərini fikirləşmirlərmi?
Do such (men) not consider that they will be again
Zannetmez mi bunlarki büyük bir gün için ba's olunacaklar?
Həm də əzəmətli bir gündə.
Unto an awful Day,
O günki nâs rabbül'âlemîn için kıyam edecekler
O gündə ki, insanlar aləmlərin Rəbbinin qarşısında dayanacaqlar.
The day when (all) mankind stand before the Lord of the Worlds?
Hayır hayır: çünkü fâcirlerin yazısı siccîndedir
Xeyr! Həqiqətən, günahkarların kitabı Siccindədir.
Nay, but the record of the vile is in Sijjin
Bildinmi siccîn nedir?
Sən haradan biləsən ki, Siccin nədir?!
Ah! what will convey unto thee what Sijjin is!
Terkıym olunmuş bir kitab
O, yazılı bir kitabdır!
A written record.
Veyl o gün o yalan diyenlere
O gün haqqı yalan hesab edənlərin vay halına!
Woe unto the repudiators on that day!
O dîn gününü tekzîb edenlere
O kəslərin ki, Haqq-hesab gününü yalan hesab edirlər.
Those who deny the Day of Judgment
Ki onu ancak her bir haddini aşgın, günaha düşgün, tekzîb eder
Amma bunu, həddini aşan günahkardan başqa, heç kəs yalan hesab etməz.
Which none denieth save each criminal transgressor,
Karşısında âyetlerimiz okunurken evvelkilerin esatîri dedi
Ayələrimiz ona oxunduğu zaman: “Bu, keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrdir!”– deyir.
Who, when thou readest unto him Our revelations, saith: (Mere) fables of the men of old
Hayır hayır: fakat onların kazancları kalblerinin üzerine pas bağlamıştır
Xeyr! Onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür.
Nay, but that which they have earned is rust upon their hearts.
Hayır hayır: muhakkakki onlar o gün rablarından hicabda kalacaklar
Xeyr, həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək!
Nay, but surely on that day they will be covered from (the mercy of) their Lord.
Sonra onlar muhakkak Cahîme yaslanacaklar
Sonra onlar Cəhənnəmə girəcəklər
Then lo! they verily will burn in hell,
Sonra da denecek: işte bu, sizin o tekzîb edip durduğunuz
və onlara deyiləcək: “Budur sizin yalan hesab etdiyiniz Cəhənnəm!”
And it will be said (unto them): This is that which ye used to deny.
Hayır hayır: Çünkü ebrarın yazısı ılliyyîndedir
Xeyr! Həqiqətən, itaətkarların kitabı İlliyyundadir!
Nay, but the record of the righteous is in Iliyin
Bildinmi ılliyyîn nedir?
Sən haradan biləsən ki, İlliyyun nədir?!
Ah, what will convey unto thee what Iliyin is!
Terkıym olunmuş bir kitab
O, elə bir yazılı kitabdır ki,
A written record,
Ki ona mukarrebîn şâhid olurlar
onu yalnız Allaha yaxın olanlar görürlər!
Attested by those who are brought near (unto their Lord).
Haberiniz olsunki ebrar muhakkak bir naîm içindedir
Həqiqətən, itaətkarlar nemətlər içində olacaqlar.
Lo! the righteous verily are in delight,
Erîkler üzerinde nezaret ederler
Onlar taxtlar üstündə seyrə dalacaqlar.
On couches, gazing,
Yüzlerinde naîmîn revnakını tanırsın
Sən onların çöhrəsində səadət parlaqlığı görəcəksən.
Thou wilt know in their faces the radiance of delight
Onlara öyle bir rahîktan sunulur ki mahtum
Onlara möhürlü şərabdan içirdiləcəkdir.
They are given to drink of a pure wine, sealed,
Hıtamı misk, işte ona imrensin artık imrenenler
Onun möhürü müşkdür. Qoy çalışanlar onun üçün səy göstərsinlər!
Whose seal is musk. For this let (all) those strive who strive for bliss
Hem mizacı Tesnîmden
Onun qatışığı isə təsnim bulağındandır.
And mixed with water of Tasnim,
Bir çeşmeki mukarrebîn onunla içerler
O təsnim elə bir bulaqdır ki, ondan Allaha yaxın olanlar içərlər.
A spring whence those brought near to Allah drink
Evet, o cürm işleyenler iyman edenlere gülüyorlardı
Doğrudan da, günah edənlər iman gətirənlərə gülürdülər,
Lo! the guilty used to laugh at those who believed,
Ve onlara uğradıkları zaman birbirlerine göz kırpıyorlardı
onların yanından keçdikdə bir-birinə qaş-göz edirdilər,
And wink one to another when they passed them;
Ve evlerine döndükleri zaman zevklanarak dönüyorlardı
öz ailələrinin yanına fərəhlə qayıdırdılar,
And when they returned to their own folk, they returned jetting;
Ve onları gördükleri vakıt ha, işte bunlar sapıklar diyorlardı
möminləri gördükdə isə deyirdilər: “Həqiqətən, bunlar azmışlardır!”
And when they saw them they said: Lo! these have gone astray.
Halbuki üzerlerine gözcü gönderilmemişlerdi
Halbuki bu günahkarlar onlara gözətçi qoyulmamışdılar.
Yet they were not sent as guardians over them.
İşte bugün de iyman edenler kâfirlere gülecekler
Bu gün məhz iman gətirənlər kafirlərə güləcəklər.
This day it is those who believe who have the laugh of disbelievers,
Erîkler üzerinde nazar edecekler
Onlar taxtlar üstündə ətrafa baxacaqlar.
On high couches, gazing.
Nasıl kâfirler ettiklerinin cezasını buldularmı?
Kafirlər törətdiklərinin cəzasını aldılarmı?!
Are not the disbelievers paid for what they used to do?

Mutaffifın Suresi/NAKİLLER - Mutaffifın Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri