FANDOM


Sözlükte "çözülmüş, bırakılmış, salıverilmiş, mubah kılınmış" gibi anlamlara gelen mutlak, fıkıh usulünde, teklik, çokluk veya herhangi bir sıfat, hal, gaye veya şartla kayıtlı olduğuna dair delil bulunmayan lafız demektir. Mesela, adam veya adamlar sözü, belirli bir fert veya fertleri ifade etmediği ve herhangi bir kayıtla da sınırlandırılmadığı için mutlaktır. Mutlak, mukayyedin zıddıdır. (bk. Mukayyet)

Bir nassda lafız, mutlak olarak geçtiğinde, takyit edildiğine dair bir delil bulunmadıkça, mutlak haline göre amel edilir; herhangi bir şekilde takyit edilmesi doğru olmaz. Meselâ, evlenilmesi haram olan kadınlar sıralanırken "eşlerinizin anneleri" (Nisâ, 4/23) denilmiş, herhangi bir kayıt getirilmemiştir. Bu nedenle, eşlerle zifafa girilmiş olsa da, olmasa da anneleri ile evlenmek haramdır. (İ.P.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.