FANDOM


NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel HükümlerEdit

AmaçEdit

 • MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yayın faaliyetlerine ait esas ve usulleri belirlemektir.

KapsamEdit

 • MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatınca yürütülecek yayın faaliyetlerinde uyulacak esas ve usulleri kapsar.

Hukuki dayanakEdit

 • MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesinin Basın Yayın Şube Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

 • MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü,

c) Bakanlık Genel Yayın Numarası: Yayınlanacak eserlere İçişleri Bakanlığınca verilecek yayın kayıt numarasını,

ç) Eser: Türü, hacmi ve kapsamı ne olursa olsun, yayımlanmaya elverişli, gizlilik derecesi taşımayan, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine yönelik fikir ürününü,

d) Yayın: Yerli ve yabancı her türlü basılı, sesli, görsel ve bunların karması eserleri, e) Süreli Yayın: Belirli aralıklarla çıkan, tamamlanma sorunu bulunmayan ve her sayısı birden çok yazarın yazılarından oluşan yayın türünü, ifade eder.

Genel esaslarEdit

 • MADDE 5- (1) Genel Müdürlüğün yayın faaliyetleri 14/02/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesindeki görevler çerçevesinde yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM Yayın Kurulunun Kuruluş ve GörevleriEdit

KuruluşEdit

 • MADDE 6- (1) Genel Müdürlüğün yayın faaliyetlerinin yürütülmesine ait esasları belirlemek ve gerekli kararları almak üzere “Genel Müdürlük Yayın Kurulu” kurulmuştur.

Yayın kuruluEdit

 • MADDE 7- (1) Genel Müdürlük Yayın Kurulu; Genel Müdürün onayı ile 1 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü ve Basın Yayın Şube Müdüründen oluşur.

(2) Kurul üyelerinin görev süresi 1 yıl olup, üyeler her takvim yılı için Genel Müdürlük onayı alınmak sureti ile yeniden belirlenir.

(3) Basın Yayın Şube Müdürü bu Kurulun raportörüdür.

(4) Genel Müdürlüğün yayın faaliyetlerinin yürütülmesi için hazırlanan “Yıllık Yayın Programı” Yayın Kurulunca görüşülür.

(5) Kurulda alınan kararların uygulanması, gerekli kayıtların tutulması, belgelerin korunması ve yazışmaların yürütülmesi görevleri Basın Yayın Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

Yayın kurulunun görevleriEdit

 • Madde 8- (1)Yayın Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her yılın Ocak ayında Genel Müdürlüğün yıllık yayın programlarını hazırlamak,

b) İhtiyaç ve istek konusu eser ve yazıların satın alınması, yayımlanması veya çevirisi ile ilgili önerileri inceleyerek karara bağlamak,

c) Basılacak veya çoğaltılacak kitap, broşür, dergi ya da bültene girecek eserleri veya yazıları seçmek, ç) Yayınların teknik özelliklerini ve baskı şartnamesinin esaslarını belirlemek,

d) Yayınların baskı miktarı ve dağıtım usulünü belirlemek,

e) Satın alınacak veya yayımlanacak eserleri aşağıdaki esaslara göre değerlendirerek karara bağlamak.

 • A – Şekil bakımından;

a) Kağıdın tek yüzüne bilgisayar ortamında veya daktilo ile iki satır aralıkla her türlü maddi hatadan arındırılmış ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmış bulunması,

b) Yazarınca veya yazarlarınca imzalanmış olması,

c) En az iki nüsha olarak gönderilmiş olması,

ç) Harita, grafik, tablo, çizelge ve şekillerin usulüne uygun çizilmiş olması.

 • B – Esas Bakımından;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olması, kanunlara göre suç teşkil etmemesi,

b) Genel Müdürlüğün faaliyet konularıyla ilgili olması, bilimsel, eğitici ve bilgi verici nitelikte bulunması,

c) Genel Müdürlük çalışmalarını tanıtıcı ve personelin mesleki ve teknik bilgilerini artırıcı ve genel kültürlerine katkıda bulunacak nitelikte olması,

ç) Eserlerin Türk dilinin zengin varlığından faydalanarak herkesin kolayca anlayabileceği yaşayan Türkçenin kullanılmasıyla hazırlanmış olması,

d) Daha önce yayımlanıp yayımlanmadığının belirtilmesi.

Toplantı ve kararEdit

 • MADDE 9- (1) Kurul, Kurul Başkanının daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır. Kurul üyelerine ait eserlerin görüşüleceği toplantıya eser sahibi üye katılmaz. Alınan kararlar Genel Müdürlük oluru ile kesinleşir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Amaçlar ve FaaliyetlerEdit

Yayın amaçlarıEdit

 • MADDE 10- (1) Genel Müdürlük yayın faaliyetlerinin amaçları şunlardır:

a) Nüfus ve vatandaşlık alanındaki uygulamaları yerine getiren ya da getirecek olan personelin yetiştirilmesine ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesine yardımcı olmak,

b) Nüfus ve vatandaşlık alanına giren konulardaki araştırmaları ve incelemeleri yayınlayarak nüfus ve vatandaşlık hizmet literatürünün genişlemesini ve bu alanda hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini ve yeni gelişmelerin duyurulmasını sağlamak,

c) Nüfus personelinin hizmet içi eğitimine katkıda bulunmak, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin kalitesini artırmak,

ç) Genel Müdürlüğün kanuni görevleri ile ilgili olarak toplumun nüfus hizmetleri bilincinin gelişmesine ve kamuoyu oluşmasına katkı sağlamak,

Yayın faaliyetleriEdit

 • MADDE 11- (1) Genel Müdürlüğün yayın faaliyetleri; yayın amaçları doğrultusunda süreli veya süreli olmayan yayınlar, Braille yayın, afiş, broşür, bilgilendirici belge gibi basılı eserler ile basılı olmayan CD, DVD, vb. manyetik depolama ünitesi şeklinde ve Genel Müdürlük internet sitesinde hizmete sunulacak elektronik eserleri hazırlamak, hazırlatmak, temin etmek, yayınlamak ve dağıtmaktır.

Yayın faaliyetlerinin yürütülmesiEdit

 • MADDE 12- (1) Genel Müdürlükçe yayımlanacak eserlerle ilgili iş ve işlemler Yayın Kurulunca, yayın faaliyetleri ise Basın Yayın Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Yayın şartlarıEdit

 • Madde 13 –(1) Yazar, eserin ilk ve sonraki baskılarına ait haklarını Genel Müdürlüğe devretmiş olduğuna dair noterlikçe düzenlenecek bir temliknameyi vermekle yükümlüdür. Ancak, Genel Müdürlüğün süreli yayınlarında yer alacak yazılarda temliknamenin noterlikçe düzenlenmesi şartı aranmaz . Yazılı bildirim yeterli olur.

(2) Yazar, eserinin daha önce herhangi bir şekilde yayımlanıp yayımlanmadığı hususunu belirtir bir beyannameyi Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.

(3) Çeviri önerisinde bulunan eser sahibinin 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli çeviri iznini almış olması ve belgelemesi şarttır.

(4) Yayımlanması için Genel Müdürlüğe gönderilen eserler bir yıl içerisinde basılmadığı takdirde yazarına iade edilir.

(5) Genel Müdürlükçe çıkarılan süreli yayınlarda yayımlanmak için gönderilen eserler yayımlansın veya yayımlanmasın, iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli HükümlerEdit

Bakanlık yayın numarası, ISBN ve ISSN alınmasıEdit

 • MADDE 14- (1) Genel Müdürlük tarafından yayımlanacak süreli yayınlar dışındaki kitap ve CD’lere Genel Müdürlükçe “Bakanlık Yayın Numarası” verilir.

(2) Bakanlık Yayın Numarası almayan yayınlar yayımlanamaz.

(3) Yayın Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilen süreli yayınlara uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası, süresiz yayınlara, kitaplara ve CD gibi kitap dışı materyale ise Uluslararası Standart Kitap Numarası, Basın Yayın Şube Müdürlüğünce Kültür ve Turizm Bakanlığından alınır.

(4) Bakanlık Yayın Numarası kitaplarda, iç kapağın arka yüzü sol alt köşesi ile arka kapağın dış yüzü sağ alt köşesine, CD’ler de ise etikete ve koruyucu kapağa basılır.

Basım ve dağıtımEdit

 • MADDE 15- (1) Genel Müdürlük yayınları ücretsiz olarak dağıtılabilir. Yayınların ücretsiz olarak dağıtılması veya satılması ve bu konudaki faaliyetin gerçekleşmesine yönelik gerekli prensip kararlarının alınması ve uygulamanın şekil şartlarının belirlenmesi ile ilgili her türlü konuda, Yayın Kurulu yetkili ve görevlidir. Satışı yapılacak Genel Müdürlük yayınları Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce basılır, bastırılır veya satılır.

(2) Yayın Kurulunun ücretsiz dağıtım veya satışa ilişkin bütün kararları Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer ve Genel Müdürlüğün yetkili ve görevli birimlerince yerine getirilir.

Yayın haklarıEdit

 • MADDE 16- (1) Genel Müdürlük yayınlarının her hakkı saklıdır. İzin almaksızın ticari amaçlarla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Ancak ticari amaçlar dışında kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Basım ve satın alma işlemleriEdit

 • MADDE 17- (1) Bu Yönerge esaslarına göre, yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına veya satın alınmasına ilişkin işlemler 22/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu” hükümleri çerçevesinde yapılır.

YürürlükEdit

 • MADDE 18- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

 • MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.