FANDOM


Bakınız


Şablon:Sivilsavunmabakınız - d
Sivil Savunma


Mevzuat
SSGM/Mevzuat
Sivil Savunma mevzuatı
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü


Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun Edit

  • Kanun Numarası: 711
  • Kabul Tarihi: 18/01/1966
  • Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29/01/1966
  • Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12213

Madde 1- Yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile bakanlıklarda ve bakanlıklarca uygun görülecek teşkilat ve kurumlarında birer nöbetçi memurluğu kurulur.

Madde 2 - Nöbetçi memurluğu görevini yapacak subay, memur, hizmetlilerle diğer personele bu görevden ötürü herhangi bir ücret verilmez. Nöbet tutanlar, nöbetin bitiminde bir iş günü izinli sayılırlar.

Nöbet konusu ile ilgili özel kanunlardaki haklar saklıdır.

Madde 3 - Nöbetçi memurların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için lüzumlu oda, yatak ve telefon gibi ihtiyaçlar mensup oldukları teşkilatça sağlanır.

Madde 4 - Nöbet tutacakların nitelikleri, görevleri ve nöbetle ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. Ayrıca Bakanlar, kendi özelliklerine uygun olarak bu yönetmeliğin uygulanmasını sağlıyacak tedbirleri ve nöbet tutacaklara verilecek ek sorumlulukları ve nöbetçi memurunu tesbit edecek ve onu denetliyecek sorumlu makam ve görevliyi özel bir talimatla tesbit eder.

Madde 5 - Olağanüstü hal tatbikatlarında 24 saat süreli çalışma sekizer saatlik üç posta halinde yürütülür. Bu takdirde veya mesai saatleri dışında daha az süre ile yapılacak bu nevi tatbikatlar için herhangi bir ücret ödenmez.

Madde 6 - Nöbetini hiç tutmıyan veya kusurlu tutan nöbetçi personel ile görev aldığı halde tatbikata katılmıyan personel hakkında, fiilin derecesine göre, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 7 - Bu Kanun hükümleri Milli Savunma Bakanlığı teşkilatı hakkında uygulanmaz.

Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.