FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Nüfus/Mersin ile ilgili bir şeyler var
World Population

World Population

Watch human population grow from 1 CE to present and see projected growth in under six minutes. One dot = 1 million people. https://www.youtube.com/user/worldof7billion/videos

Bakınız

Şablon:Nüfusbakınız - d {{Nüfusbakınız}} Şablon:Nüfus


Demografi Galebe-i nüfus 5490 Nüfus Nefis Nefes Enfes Enfas Nefese Teneffüs
Son: Yeni ehliyet ve kimlik Nüfus işlemleri Nüfus cüzdanızı kaybederseniz Nüfus İşlemlerinde Uyulacak Kamu Hizmeti Standartları Tablosu
*Teşkilat: İlçe Nüfus Müdürlüğü Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü Mersin İl Nüfus Müdürlüğü <Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü *KavramlarNüfus Nüfus olayları Doğum Ölüm Evlenme Boşanma Adres *SistemlerAdres Adres Kayıt Sistemi Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Standardı ve Adres Kayıt Sistemi Kimlik Paylaşım Sistemi *RakamlarNüfus/Mersin Nüfus/Yenişehir Nüfus/Türkiye Mersin İlinin 31.12.2008 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,Nufüs Durumu *Yenişehir : Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü Nüfus/Yenişehir mahalleleri Nüfus/Yenişehir seçmeni * Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü: Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Personel Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Görev dağılımı Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Brifing Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Eski-Yeni Hali Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/Vatandaş rehberi Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü/SSS * Denetim: Mülkiye Müfettişleri için İlçe Nüfus Müdürlüğü Teftiş Rehberi * Genel konular: SSS/Nüfus Portal:Nüfus Müdürlüğü Portal:Nüfus Nüfus mevzuatı *Nüfus mevzuatı:5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Nüfus mevzuatı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının tutulması Hakkında Yönetmelik
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Şablonlar Şablon:Nüfus Şablon:Nüfusbakınız Şablon:Nüfus AKSS Şablon:Nüfus Brifing Şablon:Nüfus Faaliyet Raporu Şablon:Nüfus Müdürlüğü Personeli Şablon:Nüfus QMatik Şablon:Adresbakınız


Bakınız

Şablon:Adresbakınız - d {{Adresbakınız}}


Adres - İkamet

Adres beyanı
Adres değişikliği 20 gün içerisinde yapılmalıdır. Yoksa 2012 de 390 TL ceza ödenir. Gerçeğe aykırı beyanda 782 TL ödenir. ceza

Adres tanımları
Adres bileşenleri
Yerleşim yeri adresi
Diğer adres
Adres ile ilgili ilkeler
Adresleri ve görevlinin adı-telefonu

*Sistemler:
Adres Kayıt Sistemi < Ulusal Adres Veri Tabanı < Adres Standardı ve Adres Kayıt Sistemi < Kimlik Paylaşım Sistemi

*Kavramlar:
Nüfus < Nüfus olayları

*Teşkilat:
İlçe Nüfus Müdürlüğü < Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü < Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Mersin İlinin 31.12.2008 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,Nufüs Durumu
Mevzuat
Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Adres kayıt sistemi yönetmeliği
Adres kayıt sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Adres kayıt sistemi uygulama yönergesi

Şablonlar
Şablon:Adresbakınız - Şablon:Adres - Şablon:Nüfus - Şablon:Nüfusbakınız - Şablon:Nüfus AKSS - Şablon:Nüfus Brifing - Şablon:Nüfus Faaliyet Raporu - Şablon:Nüfus Müdürlüğü Personeli - Şablon:Nüfus QMatik

Adres Kayıt Sistemi
Adres Kayıt Sistemi (AKS), adres işlemlerindeki dağınık yapının tek bir kurumda toplanması, vatandaşlara ait adres bilgilerinin standardının belirlenmesi, paylaşımının sağlanması ve koordinasyon işlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

ADRES KAYIT SİSTEMİ RESMİ SİTESİ
Adres Kayıt Sistemi konusundaki tüm bilgilere bu sayfa yoluyla erişebilirsiniz.[1]

ADRES KAYIT SORGULAMA
TC Kimlik No'nuzu girerek, Adres Kayıt Sistemi içerisinde kayıtlı olup olmadığınızı veya adresinizin doğru olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. [2]

ADRES KAYIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ FORMLAR
Bu sayfada, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar için adres beyan formlarıyla, adres değişikliği bildirim listesi, yerleşim yeri ve diğer adres belgesini edinebilirsiniz.

İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi ile adres değişikliği bildirimlerinin şahsen, posta ya da elektronik imza yoluyla yapılması öngörülmüştür. Yerleşim yeri ve diğer adres değişiklik bildirimlerinizi çevrim içi gerçekleştirmek için https://adres.nvi.gov.tr/pages/bildirim/internetbeyan/internetbeyan.aspx linkine tıklayınız.

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak "adres"e bir standart getirilmiştir. Numarataj çalışmaları belediye ve özel idarelerce yeniden yapılmıştır. Vali ve kaymakamların başkanlığını yaptığı yürütme kurullarınca adres bilgileri ile T.C. Kimlik Numaralarının eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Devlet İstatistik Kurumu tarafından yapılan bu çalışmalar tamamlanarak oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı" Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 17.08.2007 tarihinde devredilmiştir. Sistem devreye girmiş olup, özel idare ve belediyeler yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmeye başlamışlardır. Bu sayede UAVT de güncellenmeye başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde veri tabanındaki bilgiler KPS ile kurumların paylaşımına açılacaktır. (TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)


Mersin'de nüfus durumuEdit

Nüfus1

Mersin Yenişehir ilçesinin 2008 ve 2009 genel nüfus durumu ve nüfus artış hızı

MERSİN İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Edit

Adres Camişerif Mahallesi Uray Cadddesi Vilayet Konağı No:19 33060 MERSİN

Telefon 0-324-237 22 23 0-324-237 31 48

Faks 0-324-237 22 23 0-324-237 31 48


GÖREV ALANLARINI KAPSAYAN KONULAR Edit

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Edit

MADDE 77- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü, il nüfus ve vatandaşlık müdürünün yönetiminde nüfus müdürü, yeteri kadar şef ve memurdan oluşur.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün görevleri Edit

MADDE 78-

(1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İl içinde nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini ve nüfus kütüklerinin eksiksiz, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Valiliğin; Bakanlık, ilçeler ve diğer kuruluşlarla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak,

c) İl içerisinde nüfus ve vatandaşlık işlerine ait ödeneklerin harcanmasına ilişkin bütçe, tahakkuk, ayniyat ve diğer işleri yapmak,

ç) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

d) Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonuyla ilgili sekreterya görevlerini yapmak.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu Edit

MADDE 79- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Nüfus, vatandaşlık ve evlenme hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, nüfus müdürlükleri ile evlendirme memurluklarını denetlemek, nüfus müdürlükleri ve evlendirme memurluklarının denetimine ait raporları değerlendirmek ve gereğini yapmak,

b) Gerektiğinde personele yetkisi dahilinde disiplin cezası vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname verilmesi için tekliflerde bulunmak,

c) Nüfus personelinin atama, yer değiştirme ve yükselmelerine ilişkin valiye teklifte bulunmak,

ç) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinde Valinin danışmanlığını yapmak.

(2) İl idare şube başkanı olan il nüfus ve vatandaşlık müdürü, nüfus hizmetlerinin zamanında, etkin ve yasalara uygun şekilde yürütülmesinden, memurların çalışmalarının izlenip denetlenmesinden valiye karşı sorumludur.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli nüfus müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu Edit

MADDE 80-

(1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli nüfus müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kendisine bağlı olan büro, bölüm veya servisi yönetmek,

b) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlemlerini yürütmek,

c) Bütçe, tahakkuk, ayniyat ve diğer işleri yapmak,

ç) Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek,

d) İl nüfus ve vatandaşlık müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli nüfus müdürü, büro işlerinin düzgün, zamanında, yasalara ve verilen emirlere uygun bir şekilde yürütülmesinden il nüfus ve vatandaşlık müdürüne karşı sorumludur.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü şefinin görev, yetki ve sorumluluğu Edit

MADDE 81- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü şefinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kendisine bağlı olan büro, bölüm veya servisi yönetmek,

b) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlemlerini yürütmek,

c) Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak,

ç) Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek,

d) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli nüfus müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü şefi büro işlerinin düzgün, zamanında, yasalara ve verilen emirlere uygun bir şekilde yürütülmesinden il nüfus ve vatandaşlık müdürüne ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli nüfus müdürüne karşı sorumludur.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü programcısının görev, yetki ve sorumluluğu Edit

MADDE 82-

(1) Programcının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kendisine verilen programlama çalışmaları ile ilgili görevleri verilen zaman planına göre yapmak, kontrol etmek ve çalışır duruma getirmek,

b) Programlarda meydana gelen değişiklikleri yapmak,

c) Yaptığı programları belgelemek,

ç) Programların sistemde güvenli bir şekilde saklanması için gereken tedbirleri almak,

d) Programların geliştirilmesi veya tekrar düzenlenmesi için çalışmalar yapmak,

e) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçe nüfus müdürlükleri ve bunlara bağlı diğer temsilciliklerin bilgisayarlarının aktif halde bulundurulması, MERNİS yazılımının işlerliğinin sağlanması ve yazılım ile ilgili gerekli programların yüklenmesi veya kaldırılması işlemlerini yapmak.

(2) Programcı, yukarıda belirtilen görevlerin mevzuata uygun düzenli, verimli, süratli etkin ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesinden il nüfus ve vatandaşlık müdürüne karşı sorumludur.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görev, yetki ve sorumluluğu Edit

MADDE 83-

(1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlerini yürütmek,

b) Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak,

c) Personelin sicil ve işlem dosyalarını tutmak ve özlük işlerini yürütmek,

ç) Şefin verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü veri hazırlama ve kontrol işletmeni büro işlerinin yasalara ve verilen emirlere uygun olarak zamanında ve düzgün bir şekilde yürütülmesinden şefe karşı sorumludur.Sözleşmeli personelin görev ve sorumluluğu Edit

MADDE 89- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak Genel Müdürlükte görevlendirilen personel, görev ve unvanlarına göre çalıştırıldıkları birimde verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Sözleşmeli olan personel, yaptıkları görev itibariyle sıralı amirlerine karşı sorumludurlar.

(3)Sözleşmeli olan personelin çalışma saat ve süreleri, Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ancak, haftanın belli gün ve saatlerinde kısmi zamanlı olarak çalışanların saat ve süreleri, Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri esas alınarak kurumca belirlenir.


Tekniker ve teknisyenin görev ve sorumluluğu Edit

MADDE 90 - (1) Tekniker ve teknisyenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kendisine verilen görevlerin en iyi ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, görev alanına giren iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,


b) Atölyelerin temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

c) Kendisine teslim edilen demirbaş malzeme ile alet ve edevatın usulüne uygun olarak kullanılmasını, bakımını ve muhafazasını sağlamak,

ç) Haftalık, aylık ve yıllık olarak cihaz, makine ve teçhizatın gerekli bakım onarımlarının talimatlar uyarınca yapılmasını sağlamak,

d) Kendisine verilen teknik konulardaki görevlerin süratle yerine getirilmesini sağlamak,


e) Her türlü cihaz, makine ve teçhizatın sürekli çalışır vaziyette bulunmalarını sağlamak,

f) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve buna bağlı diğer temsilciliklere ait hizmet binaları içinde elektrik aksamlarından meydana gelebilecek yangına karşı gerekli tüm tedbirleri almak,

g) Jeneratörler ile kalorifer kazan dairesinde doğal gaz ve yanıcı maddelere karşı gerekli tedbirleri almak,

ğ) Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

(2) Tekniker ve teknisyen, bu maddede belirtilen görevlerin teknik şartlara uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne, İlçe Nüfus Müdürüne, Mühendise ve şefe karşı sorumludur.

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ Edit

İlçe Adres Telefon Faks

MERKEZ 0-324-238 70 90 0-324-238 27 52 0-324-238 27 53

Akdeniz Camişerif Mah. Uray Cad. Vilayet Konağı No:19 p.k:33060 0-324-238 27 52 0-324-2382753

ANAMUR Yeşilyurt Mah. Halide Edip Adıvar Cad. Hükümet Konağı No:20/A ANAMUR 0-324-814 25 18 0-324-814 25 18

AYDINCIK Merkez Mah. S.Çakmakoğlu Cad. Hükümet Konağı No:15-1/C AYDINCIK 0-324-841 26 49 0-324-841 26 49

BOZYAZI Merkez Mah. Gökmustafa Cad. Hükümet Konağı No:40/101 BOZYAZI 0-324-851 34 17 0-324-851 34 17

ÇAMLIYAYLA Kale Mah. Saybaşı Sk. Hükümet Konağı A-Blok No:2 Kat:2 ÇAMLIYAYLA 0-324-681 20 98 0-324-681 20 98

ERDEMLİ  Alata Mah. Osman Bölükbaşı Cad. Hükümet Konağı No:3 Kat:3 ERDEMLİ  0-324-515 46 77  0-324-515 46 77 

GÜLNAR Ayvalı Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı No:3 Kat:3 GÜLNAR 0-324-751 32 22

 0-324-751 71 91  0-324-751 71 91 

MUT Doğancı Mah. Hükümet Cad. Zemin kat No:62/B MUT 0-324-774 13 31 0-324-774 13 31

SİLİFKE Saray Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hükümet Konağı No:39 SİLİFKE 0-324-715 11 63

 0-324-714 15 64  0-324-715 11 63 

TARSUS Kızılmurat Mah. Adana Cad. Hükümet Konağı Kat:2 TARSUS 0-324-613 44 66 0-324-624 32 45

Toroslar Mithat Toroğlu Mah. H. Okan Merzeci Bulv. No: 327 TOROSLAR 0-324-321 44 47 0-324-321 44 48

Yenişehir Barbaros Mah. GMK Bulv. No:463 YENİŞEHİR 0-324-327 16 06 0-324-327 16 07

MEZİTLİ NÜFUS TEMSİLCİLİĞİ Viranşehir Mah. Viranşehir Cad. Mezitli Belediyesi Altı Zemin Kat MERSİN 0-324-357 21 07 0-324-357 33 12

ADLİYE NÜFUS TEMSİLCİLİĞİ Yeni Mahalle Uray Cad. Adliye Sarayı MERSİN 0-324-237 24 31 0-324-237 24 31

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.