Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages


MERSİN-YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Nüfus Müdürlülüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1)

DOĞUM

-Bildirimde bulunmaya yetkili kişilerin bizzat kendisi ile resimli kimlik belgesinin(nüfus cüzdanı, ehliyet, aile cüzdanı veya pasaport) aslının ibrazı halinde, doğum raporu veya beyana göre tescil işlemi yapılır.
5 DAKİKA

2)
ÖLÜM

-Ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yetkili makam ve görevliler tarafından, örneğine uygun olarak düzenlenen Mernis Ölüm Tutanağının ibrazı halinde tescili yapılır.


5 DAKİKA

-Ölü olup da kütükte sağ görünenler;

—Ölüm olayını gösterir belge ibraz etmesi durumunda işleme alınır.

30 GÜN

—Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda;

—Dilekçe ile ölüm beyanının doğruluğunu tahkik ettirdikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı ile tescili yapılır.


3)
EVLENME

—Evlendirmeye yetkili makamlar tarafından (evlendirme memurlukları, köylerde muhtarlar) örneğine uygun olarak düzenlenen Mernis Evlenme Tutanağının İbrazı halinde evlenme tescil işlemi yapılır.
5 DAKİKA


4)

EVLENME CÜZDANI

— Varsa Eski Evlenme Cüzdanı

—Uluslararası Evlenme Cüzdan Talep Belgesi

—Her iki eşe ait 1 adet fotoğraf


5 DAKİKA

5)


NÜFUS

CÜZDANI

—Nüfus Cüzdanı almak isteyen kişi ergin ise kendisi, ergin değilse veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlerin bizzat gelmesi zorunludur. Bu durumda;

—Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise nüfus cüzdanı ve cüzdan fotokopisi ile müracaatı;

—Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı alınması mümkündür.—Nüfus cüzdanındaki cüzdan seri numarası sistemde yer almıyorsa; Cüzdan Talep Belgesi

— Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu muhtarlıklardan cüzdan talep belgesi,

—Ehliyet veya Pasaport Fotokopisi… Vb

5 DAKİKA

6)

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

—İlgilinin kendisi veya birinci dereceden akrabasının başvurusu halinde
-Nüfus cüzdanı
-İkinci dereceden yakınlık var ise veya vekalet, vasi… vb
-Matbu Dilekçe

- Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

-Vekalet Fot.

-Vasi kararına ilişkin karar fotokopisi2 DAKİKA
7)
DOĞUM VE EVLENME KAYIT ÖRNEĞİ

—İlgilinin kendisi veya birinci dereceden akrabasının başvurusu halinde,
-Nüfus cüzdanı
-İkinci dereceden yakınlık var ise veya vekalet, vasi… vb

-Matbu Dilekçe

-Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

-Vekalet Fot.

-Vasi kararına ilişkin karar fotokopisi2 DAKİKA8)

ADRES İŞLEMLERİ

- Şahsi Başvuru

-Adresin Boş olması durumunda (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, aile cüzdanı) yeterlidir.

-Adresin sistemde dolu görünmesi durumunda

-Tapu örneği

-Kira Kontratı noter onaylı

-Elektrik, su. Telefon faturası veya sözleşmesi

- Şahsi başvuru olmaması halinde;

-Özel vekâletname

4 DAKİKA9)

SAKLI NÜFUS

Fotoğraflı saklı nüfus ilmühaberi- dilekçe beyan forumunu ilmühaber bölümü ikamet edilen köy veya mahalle muhtarlığı tarafından onaylandıktan ve ilgilinin beyan bölümünü imzaladıktan sonra yerleşim yerinin mülki idare amiri tarafından havale edilerek saklı nüfus işlemi kaydı başlatılır. Anne-babasının evli ve nüfusa kayıtlı oldukları başka bir devlet vatandaşı olmadıkları anlaşılması halinde, mülki idare amirinin onayı alınarak aile kütüklerine tescili yapılır. Anne ve balalarının evli olmamaları veya nüfusta kayıtlı olmamaları gibi durumlarda ise hazırlanan dosya, başvurunun yapıldığı ilçenin bağlı olduğu valilik kanalı ile Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça tescil kararı verilmesi halinde düzenlenecek tescil formları başvurunun yapıldığı Valiliğe gönderilerek işlemin tamamlanması sağlanır.


Saklı nüfus dosyasının durumuna göre tescil süresi değişmektedir.Saklı Nüfus Dosyasını Tescile hazır olması durumunda;10 DAKİKA


10)DİĞER

OLAYLAR

—Tanıma: Babanın noter, nüfus müdürlüğü, mahkeme, konsolosluğa yazılı olarak başvurarak düzenlenecek olan tanıma senedine göre tescil işlemi yapılır.
5 DAKİKA

-Soybağı:Çocuk ile baba arasında soybağı , anne ile evlilik, tanıma veya hakimin hükmü ile kurulur.Evlilik dışı doğan çocuk anne ve babanın birbiri ile evlenmesi halinde soybağı kendiliğinden düzelir.Anne ve babanın evlenme anında evlendirme memurluğuna evlenmeden sonra nüfus müdürlüğüne evlenerek soybağı düzenleme dilekçesi ile müracaat etmesi halinde işlem yapılır.
5 DAKİKA


—Kayıt Dışı Kalanlar: Nüfus Yazımlarında kayıt dışı kalanlar, nüfus ve uluslar arası aile cüzdanları, nüfus müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt örnekleri, askerlik terhis belgesi, yaş ad soyad soybağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararları, Genel Müdürcülükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları, Türkiye Cumhuriyeti pasaportları ve kayıtlı olduğu yeri göstermek kaydıyla okul, diploma tasdikname veya diğer belgeler ile çalışılan kurumlarca verilmiş onaylı kimlik belgelerinden birinin nüfus müdürlüğüne ibrazı halinde işlem yapılır.
10 DAKİKA11)

BOŞANMA
—Evlilik Birliğinin bozulmasına karar veren mahkemeler tarafından düzenlenen kesinleşmiş kararın aslının ibrazı halinde boşanma işlemi tescili yapılır.

5 DAKİKA

12)
KAYIT

DÜZELTME
—Aile kütüklerine tescil edilmiş olan nüfus kayıtlarının bir kısmının düzeltildiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararının ibrazı halinde Kayıt düzeltme işlemi tescil edilir.

—Aile Kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler, dayanak belgesine göre düzeltilir veya tamamlanır.

5 DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim :İnci Narin İsim : Bahattin AVCI

Unvan : Nüfus Şefi Unvan : Nüfus Müdürü

Adres :Yenişehir Kaymakamlığı ilçe Nüfus Müdürlülüğü Adres : Yenişehir Kaymakamlığı ilçe Nüfus Müdürlülüğü

Tel :0324-3271607 Tel : 0324-3271606

Faks : 0324-3271607 Faks : 0324-3271607

E-Posta :inci.narinicişleri.gov.tr E-Posta :bahattin.avci.icişleri.gov.tr