FANDOM


Şehbenderlerimize Ve Şehbenderlik Umurunu Tedvire Memur Olanlara Nüfus Ve Evlenme Memurluğu Selahiyetinin Tevdii Hakkında Kararname

ŞEHBENDERLERİMİZE VE ŞEHBENDERLİK UMURUNU TEDVİRE MEMUR OLANLARA NÜFUS VE EVLENME MEMURLUĞU SELAHİYETİNİN TEVDİİ HAKKINDA KARARNAME

Ecnebi memleketlerdeki şehbenderlerimize şehbenderlik umuruna tedvire memur olanlara nüfus ve evlenme memurluğu selahiyetinin itası, Hariciye Vekaleti Celilesinin 23 Mart 1927 tarih ve 119/6115 numaralı tezkeresiyle vukubulan teklifi ve Dahiliye Vekaleti Celilesinin 29 Mart 1927 tarih ve 1197/286 numaralı mütaalanamesi üzerine İcra Vekilleri Heyete’nin 10 Nisan 1927 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.