Nebe Naziat

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Abese
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O daldırıp nez'edenlere
And olsun kafirlərin canını zorla alanlara!
By those who drag forth to destruction,
Ve usulcacık çekenlere
And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara!
By the meteors rushing,
Ve yüzüp yüzüp gidenlere
And olsun göydə üzdükcə üzənlərə!
By the lone stars floating,
Derken yarışıp geçenlere
And olsun ötdükcə ötənlərə!
By the angels hastening,
Derken bir emir çevirenlere kasem olsun ki (Kıyamet var)
And olsun buyruqları yerinə yetirənlərə!
And those who govern the event,
O gün ki sarsar râcife
O gün lərzəyə gələn lərzələnəcək,
On the day when the first trump resoundeth
Onu velyeder o râdife
onun ardınca təkrar lərzələnəcək.
And the second followeth it,
Yürekler o gün oynar kaygıdan
Həmən gün qəlblər qorxudan tir-tir əsəcək.
On that day hearts beat painfully
Gözleri kalkmaz saygıdan
Bu qəlb sahiblərinin gözləri məzlum görkəm alacaq.
While eyes are downcast
Diyorlar ki: biz, gerçek döndürülecekmiyiz o hufrede
Onlar deyirlər: “Yəni biz yenidən bundan qabaqkı halımıza döndəriləcəyik?
(Now) they are saying: Shall we really be restored to our first state
Ya' ufalanmış kemikler olduğumuz vaktı ha?
Sümüklərimiz çürüdükdən sonra?”
Even after we are crumbled bones?
O dediler: o halde husranlı bir dönüş
Onlar dedilər: “Belə olduğu halda bu, zərərli bir qayıdışdır”.
They say: Then that would be a vain proceeding.
Fakat o zorlu bir kumandadır
O surun üfürülməsi təkcə qorxunc bir səsdir.
Surely it will need but one shout,
Bakarsın uyanmışlar hepsi meydandadır
O vaxt onlar ləngimədən qəbirlərindən yerin səthinə çıxacaqlar.
And lo! they will be awakened.
Geldi ye sana Musânın kıssası?
Musanın hadisəsi sənə yetişdimi?
Hath there come unto thee the history of Moses?
O vakıt ki ona rabbı nidâ etmişti o mukaddes vadîde: Tuvada
O zaman Rəbbi onu müqəddəs Tuva vadisində səsləyib demişdi:
How his Lord called him in the holy vale of Tuwa,
Haydi demişti git Firavne de, çünkü o pek azdı
“Fironun yanına yollan! O, həddini çox aşmışdır.
(Saying:) Go thou unto Pharaoh Lo! be hath rebelled
De ki: istermisin temizlenesin?
De: “Günahlardan xilas olmaq istəyirsənmi?
And say (unto him): Hast thou (will) to grow (in grace)?
Ve rabbına irşad edeyim de seni saygılanasın?
Səni Rəbbinə doğru yönəldimmi ki, Ondan qorxub çəkinəsən?”
Then I will guide thee to thy Lord and thou shalt fear (Him).
Vardı ona o büyük mu'cizeyi de gösterdi.
Musa ən böyük möcüzəni Firona göstərdi.
And he showed him the tremendous token.
Fakat o tekzîb etti, ısyan etti
O isə haqqı yalan sayıb üsyankar olduğunu göstərdi.
But be denied and disobeyed,
Sonra koşarak idbara gitti
Sonra da üz döndərib fəsad törətməyə girişdi.
Then turned he away in haste,
Derken mahşerini topladı da bağırdı:
O, camaatını toplayıb onlara hündür səslə müraciət edərək
Then gathered he and summoned
Benim en yüksek rabbınız, dedi
dedi: “Sizin ən uca rəbbiniz mənəm!”
And proclaimed: "I (Pharaoh) am your Lord the Highest."
Allah da onu tuttu sonuna önüne nekâl olmak üzere tenkîl ediverdi
Belə olduqda, Allah da onu dünya və Axirət əzabı ilə yaxaladı.
So Allah seized him (and made him) an example for the after (life) and for the former.
Şübhesiz ki bunda bir ıbret var, saygı duyacaklar için
Həqiqətən, bunda Allahdan qorxanlardan ötrü işarə var.
Lo! herein is indeed a lesson for him who feareth.
Sizmi daha çetinsiniz yaratılışça yoksa Semamı? O «Allah» onu bina etti
Sizin yaradılışınız çətindir, yoxsa göyün? Allah onu qurdu,
Are ye the harder to create, or is the heaven that He built?
Boyuna irtifa' verdi. Nizamına koydu
onun qübbəsini yüksəltdi və düzəldib kamilləşdirdi,
He raised the height thereof and ordered it;
Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı
gecəsini qaranlıq edib, səhərini də nurlandırdı.
And He made dark the night thereof, and He brought forth the morn thereof.
Ondan sonra da arzı döşedi
Sonra yeri döşəyib,
And after that He spread the earth,
Ondan suyunu ve mer'asını çıkardı
onda su və otlaq yaratdı,
And produced therefrom the water thereof and the pasture thereof,
Ve dağlarını oturttu
dağları da yerə bərkitdi.
And He made fast the hills,
Sizin ve davarlarınızın intifa'ı için
Bunlar sizin və mal-qaranızın faydalanmasından ötrüdür.
A provision for you and for your cattle.
Fakat geldiği vakıt o «tâmmei kübrâ»
Ən böyük fəlakətin gəldiyi zaman –
But when the great disaster cometh,
O insanın neye koştuğunu anlıyacağı gün
o gün insan törətdiklərini xatırlayacaqdır.
The day when man will call to mind his (whole) endeavour,
Ve Cahîm hortlatıldığı vakıt, görür kimseler için
Cəhənnəm isə hər görmə qabiliyyətliyə göstəriləcəkdir.
And hell will stand forth visible to him who seeth,
Artık herkim azgınlık etmiş,
Kim həddi aşmışsa,
Then, as for him who rebelled
Dünya hayatı tercih eylemiş ise
dünya həyatını axirətdən üstün bilmişsə,
And chose the life of the world,
muhakkak Cahîmdir onun varacağı
həqiqətən, Cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır.
Lo! hell will be his home.
Herkim de rabbının makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehy eylemiş ise
Ancaq kim Rəbbinin hüzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə,
But as for him who feared to stand before his Lord and restrained his soul from lust,
muhakak Cennettir onun varacağı
həqiqətən, Cənnət onun məskəni olacaq.
Lo! the Garden will be his home.
Sana o saattan soruyorlar: ne zaman demir atması?
Səndən o Saat barəsində: “O nə vaxt qopacaq?”– deyə soruşurlar.
They ask thee of the Hour: when will it come to port?
Nerde senden onu anlatması?
Axı sən onu haradan biləsən?!
Why (ask they)? What hast thou to tell thereof?
Rabbınadır onun müntehası
Onu kamil bilmək sənin Rəbbinə aiddir.
Unto thy Lord belongeth (knowledge of) the term thereof.
Sen ancak bir münzirisin ondan haşyet duyacakların
Sən yalnız ondan qorxanı xəbərdar edənsən.
Thou art but a warner unto him who feareth it.
Onu görecekleri gün onlar, sanki bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler
Onlar Qiyaməti gördükləri an dünyada yalnız bir axşam çağı və yaxud bir gündüz qədər yaşadıqlarını güman edəcəklər!
On the day when they behold it, it will be as if they had but tarried for an evening or the morn thereof.

Naziat Suresi/NAKİLLER - Naziat Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri