FANDOM


Nebe Naziat Abese
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Bulgarca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
O daldırıp nez'edenlere
VID STJÄRNORNA som stiger [över horisonten] för att [sedan sjunka och] försvinna,
By those who drag forth to destruction,
Ve usulcacık çekenlere
som rör sig i jämna och stadiga banor,
By the meteors rushing,
Ve yüzüp yüzüp gidenlere
som svävar med lätthet [genom rymden],
By the lone stars floating,
Derken yarışıp geçenlere
som passerar varandra [i sina kretslopp]
By the angels hastening,
Derken bir emir çevirenlere kasem olsun ki (Kıyamet var)
och som ger fasta hållpunkter [för människornas liv].
And those who govern the event,
O gün ki sarsar râcife
[TÄNK PÅ] den Dag då [jorden] skall skälva i ett väldigt skalv,
On the day when the first trump resoundeth
Onu velyeder o râdife
följt av ännu ett [skalv],
And the second followeth it,
Yürekler o gün oynar kaygıdan
och då allas hjärtan skall bulta av fruktan
On that day hearts beat painfully
Gözleri kalkmaz saygıdan
[och] allas blickar vara naglade vid marken!
While eyes are downcast
Diyorlar ki: biz, gerçek döndürülecekmiyiz o hufrede
[Om detta] säger de: "Skall vi återställas i vårt ursprungliga skick,
(Now) they are saying: Shall we really be restored to our first state
Ya' ufalanmış kemikler olduğumuz vaktı ha?
sedan våra ben förmultnat?"
Even after we are crumbled bones?
O dediler: o halde husranlı bir dönüş
[Och] de fortsätter: "På denna återkomst skulle vi förlora!"
They say: Then that would be a vain proceeding.
Fakat o zorlu bir kumandadır
Ett enda dån [skall höras]
Surely it will need but one shout,
Bakarsın uyanmışlar hepsi meydandadır
och de [döda och begravda] skall stå där, fullt vakna!
And lo! they will be awakened.
Geldi ye sana Musânın kıssası?
HAR DU hört berättelsen om Moses?
Hath there come unto thee the history of Moses?
O vakıt ki ona rabbı nidâ etmişti o mukaddes vadîde: Tuvada
Det hände sig att hans Herre ropade till honom i den heliga dalen Tuwa [och sade]:
How his Lord called him in the holy vale of Tuwa,
Haydi demişti git Firavne de, çünkü o pek azdı
"Gå till Farao - han har gått för långt i sitt övermod -
(Saying:) Go thou unto Pharaoh Lo! be hath rebelled
De ki: istermisin temizlenesin?
och säg [till honom]: ”Vill du bli renad [från synd]?
And say (unto him): Hast thou (will) to grow (in grace)?
Ve rabbına irşad edeyim de seni saygılanasın?
Vill du att jag visar dig vem din Herre är – så att du kan frukta Honom?'”
Then I will guide thee to thy Lord and thou shalt fear (Him).
Vardı ona o büyük mu'cizeyi de gösterdi.
Och [Moses begav sig till Farao och] visade honom [Guds] största tecken.
And he showed him the tremendous token.
Fakat o tekzîb etti, ısyan etti
Men [Farao] kallade honom lögnare och ville inte lyssna till honom.
But be denied and disobeyed,
Sonra koşarak idbara gitti
Därefter vände han Moses ryggen och gick
Then turned he away in haste,
Derken mahşerini topladı da bağırdı:
för att samla [sina styrkor]
Then gathered he and summoned
Benim en yüksek rabbınız, dedi
och sade: "Jag [och ingen annan] är er högste Herre!"
And proclaimed: "I (Pharaoh) am your Lord the Highest."
Allah da onu tuttu sonuna önüne nekâl olmak üzere tenkîl ediverdi
Och Gud gav honom hans straff såväl i det kommande livet som i denna värld och gjorde honom till ett varnande exempel [för eftervärlden].
So Allah seized him (and made him) an example for the after (life) and for the former.
Şübhesiz ki bunda bir ıbret var, saygı duyacaklar için
I detta ligger helt visst en lärdom för dem som står i bävan [inför Gud].
Lo! herein is indeed a lesson for him who feareth.
Sizmi daha çetinsiniz yaratılışça yoksa Semamı? O «Allah» onu bina etti
VAR DET en svårare uppgift att skapa er än att skapa den himmel som Han har byggt?
Are ye the harder to create, or is the heaven that He built?
Boyuna irtifa' verdi. Nizamına koydu
Han har rest dess valv och format det [med hänsyn till den uppgift det skall fylla];
He raised the height thereof and ordered it;
Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı
Han har höljt dess natt i djupt mörker och låtit dess morgon framträda i klart ljus.
And He made dark the night thereof, and He brought forth the morn thereof.
Ondan sonra da arzı döşedi
Och efter detta har Han brett ut jordens yta
And after that He spread the earth,
Ondan suyunu ve mer'asını çıkardı
och låtit dess vatten komma i dagen och dess ängar och beteshagar [frodas]
And produced therefrom the water thereof and the pasture thereof,
Ve dağlarını oturttu
och förankrat bergen;
And He made fast the hills,
Sizin ve davarlarınızın intifa'ı için
[allt detta har Han gjort] till nytta för er och er boskap.
A provision for you and for your cattle.
Fakat geldiği vakıt o «tâmmei kübrâ»
OCH när den Dag kommer då allt omstörtas,
But when the great disaster cometh,
O insanın neye koştuğunu anlıyacağı gün
den Dag då människan skall återkalla i minnet allt det som hon strävade mot
The day when man will call to mind his (whole) endeavour,
Ve Cahîm hortlatıldığı vakıt, görür kimseler için
och då helvetet skall göras fullt synligt för alla som kan se -
And hell will stand forth visible to him who seeth,
Artık herkim azgınlık etmiş,
då skall han som alltid överskred [Guds bud]
Then, as for him who rebelled
Dünya hayatı tercih eylemiş ise
och som valde det jordiska livet [framför evigheten],
And chose the life of the world,
muhakkak Cahîmdir onun varacağı
[då skall han få se att] helvetet är [hans] slutliga bestämmelse!
Lo! hell will be his home.
Herkim de rabbının makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehy eylemiş ise
Men den som bävade vid tanken att en Dag stå [till svars] inför sin Herre och som kunde lägga band på sina begär
But as for him who feared to stand before his Lord and restrained his soul from lust,
muhakak Cennettir onun varacağı
skall [få se att] paradiset är [hans] slutliga bestämmelse.
Lo! the Garden will be his home.
Sana o saattan soruyorlar: ne zaman demir atması?
DE FRÅGAR dig om den Yttersta stunden och när den skall komma.
They ask thee of the Hour: when will it come to port?
Nerde senden onu anlatması?
Hur skulle du kunna säga något om detta?
Why (ask they)? What hast thou to tell thereof?
Rabbınadır onun müntehası
Ingen annan än din Herre vet när den [Yttersta stunden] till sist skall komma.
Unto thy Lord belongeth (knowledge of) the term thereof.
Sen ancak bir münzirisin ondan haşyet duyacakların
Du [Muhammad] är bara varnaren som skall varna dem som fruktar denna [Stund].
Thou art but a warner unto him who feareth it.
Onu görecekleri gün onlar, sanki bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler
Den Dag då de får uppleva den, [skall det förefalla dem] som om de inte hade tillbringat mer än en afton eller en morgon [på jorden].
On the day when they behold it, it will be as if they had but tarried for an evening or the morn thereof.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri