Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.768
pages
Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile Hatıralar Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Biz ki yarmıştık şu unun büyük ummanını
Disambig.svg Bakınız: Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden/1 , Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden/2 , Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden/3 , Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden/4 , Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden/Osmanlıca , Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden/İngilizce

Düz Lİseler için sunumu[]

Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden
Güncel Türkçesi

Kimin bu dünyada gözü kapalı ise âhirette de kapalı,

Nihayet neyse idrâk ettiğin şey ömr-i fâniden;

Kimin bu dünyada gözü kapalı ise âhirette de kapalı,

Nihayet neyse anladığın şey fani ömürden;

Onun bir aynıdır mutlak nasibin ömr-i sânîden.

Hatâdır âhiretten beklemek dünyâda her hayrı:

Onun aynısıdır mutlaka nasibin ikinci hayatından.

Hatâdır âhiretten beklemek dünyada her hayrı:

Öbür dünya bu dünyâdan değil, hem hiç değil, ayn.

Sen ey sersem ki "üç günlük hayâtın hükmü yok" der de,

Öbür dünya bu dünyadan değil, hem hiç değil, ayrı.

Sen ey sersem ki "üç günlük hayatın hükmü yok" der de,

Sanırsın umduğun amadedir ferdâ-yı mahşerde;

Ne ekmiştin ki mahsûl istiyorsun bir de ferdadan?

Sanırsın umduğun hazır olacaktır mahşer sonrasında.

Ektiğin ne ki yarın için bir ürün istersin?

Senin meşru' olan hakkın: Bugün hüsran, yarın hüsran!

Eğer maksûdu ancak âhiret olsaydı Yezdan 'in;

Bugün de yarm da acı ve yokluk, senin meşru hakkın.

Eğer amacı ancak ahiret olsaydı Allah'ın:

Ne hikmet vardı ibdâında hiç yoktan bu dünyânın?

"Ezel"den ayrılan ruhun nişîmen-gâh-ı bakîsi:

Ne sebep vardı yaradılışında hiç yoktan bu dünyanın?

"Ezel'den ayrılan ruhun daimî ikamet yeri

"Ebed"ken, yolda eşbâhın niçin olsun mülâkisi?

"Elest"in arkasından gelmesin Cennet, Cehennem de,

"Ebed"ken, yolda niçin bedenlerle buluşsun?

"Elest'in (2) arkasından niçin gelmesin Cennet, Cehennem de,

Neden ervaha tekrar imtihan olsun bu âlemde?

Demek: Dünyâ değil pek öyle istihfafa şâyeste;

Neden ruhlara tekrar imtihan olsun bu âlemde?

Demek: Dünya değil pek öyle küçümsenmeye lâyık!

Demek: Bir feyz-i bakî var, bu fâni ömre vabeste!

Diyorlar: "Kâinatın aslı yoktur, çünkü fânidir. "

Demek ki bu geçici ömre bağlı bir kalıcı feyiz var!

Diyorlar: "Kâinatın aslı yoktur, çünkü geçicidir."

Evet, fânidir amma, bir nazardan câvidânîdir.

Süreksizmiş hayat... Olsun! Müebbed zevki, hüsranı;

Evet, geçicidir fakat, bir balamdan dâimidir.

Süreksizmiş hayat... Olsun! Ama zevk ve acılan sonsuza dek kalır.

Onun bir sermediyyettir bu haysiyyetle her ânı.

"Cihanın aslı yoktur, çünkü fânidir" diyen sersem,

Onun bir dâimîliktir bu yönüyle her ânı.

"Cihanın aslı yoktur, çünkü geçicidir" diyen sersem.

Ne der "Öyleyse hilkat pek abes bir şey çıkar" dersem?

Nedir dünyâya gelmekten garaz, gitmek midir ancak?

Ne der "Öyleyse yaratılış pek saçma bir şey olur" dersem?

Nedir dünyaya gelmekten amaç, gitmek midir ancak?

Velev bir anlamak hırsıyle olsun yok mu uğraşmak?

Ganimettir hayâtın, iğtinâm et, durma erkenden,

Bir anlamak hırsıyla olsa bile yok mu uğraşmak?

Hayatın ganimettir, durma, erkenden bu fırsattan yararlan.

Yarın milyonla feryâd olmasın enfâs-ı ma 'düden!

Bu âlem imtihan meydânıdır ervah için madam,

Yarın milyonla feryada dönüşmesin sayılı nefeslerin!

Bu dünya imtihan meydanıdır ruhlar için madem ki,

Demek: İnsan değilsin eylemezsen durmayıp ikdam.

Neden geçsin sefaletlerle, haybetlerle, ezmânın?

Demek: İnsan değilsin eğer durmaksızın çalışmazsan.

Neden geçsin sefaletlerle, yoksunluk ve ümitsizlikle zamanların?

Neden azmin süreksiz, yok mudur Allah'a îmânın?

Çalış, dünyâda inşân ol, dindeyken henüz dünya;

Neden azmin süreksiz, yok mudur Allah'a imânın?

Çalış, dünyada insan ol, dindeyken henüz dünya;

Öbür dünyâda insanlık değilmiş yağma, gördün ya!

Dilinden âhiret hiç düşmüyor ey müslüman, lâkin,

Öbür dünyada insanlık değilmiş yağma, gördün ya!

Ey müslüman, gerçi dilinden ahiret hiç düşmüyor,

Onun hakkında âtıl bir heves mahsûlü idrâkin! lma

Bu mecnûnâne vehminden şifâyâ olma, şâyed

Ama onun hakkındaki anlayışın boş bir hevesin ürünüdür.

Bu delicesine kuruntudan şifâ bulmadan, şayet!

Gidersen böyle sıfru'l-yed, kalırsın sonra sıfru'l-yed!

Hayâlât arkasından koştuğun yetmez mi hey şaşkın?

Gidersen böyle elin bomboş, kalırsın sonra elin bomboş!

Hayaller arkasından koştuğun yetmez mi hey şaşkın?

Senin hâlâ hakikatten nedir iğmâz için hakkın?

Bu âlem şöyle birrü'yâ imiş, yâhud muvakkatmiş...

Senin hâlâ hakikâte göz yummak için var mı hakkın?

Bu dünya şöyle bir rüya imiş, yâhud geçiciymiş...

Evet ukbâda anlarsın ne müdhiş bir hakîkatmiş!
Evet âhirette anlarsın ne müdhiş bir hakikatmiş!
16 Teşrinievvel 1330
29 Ekim 1914

Anadolu Liseleri ve İngilizce eğitim veren Üniversiteler için sunumu[]

Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme

Kimin bu dünyada gözü kapalı ise âhirette de kapalı,

Nihayet neyse idrâk ettiğin şey ömr-i fâniden;

Kimin bu dünyada gözü kapalı ise âhirette de kapalı,

Son olarak anladığın şey neyse geçici hayatından

Here after in this world whose eyes are closed off, even there, rather than surprise. (1)
Finally you understood that is from your life

Onun bir aynıdır mutlak nasibin ömr-i sânîden.

Hatâdır âhiretten beklemek dünyâda her hayrı:

Onun aynısıdır mutlaka nasibin âhiret hayatından.

Hatâdır âhiretten beklemek dünyada her hayrı:

Necessarily the same as his portion in the life hereafter.
Hereafter is a mistake to expect any good of the world:

Öbür dünya bu dünyâdan değil, hem hiç değil, ayn.

Sen ey sersem ki "üç günlük hayâtın hükmü yok" der de,

Öbür dünya bu dünyadan değil, hem hiç değil, ayrı.

Sen ey sersem ki "üç günlük hayatın hükmü yok" der de,

The other world is not of this world, and no, not separate.
Thou fool that "No provision of a three-day life," he says, the

Sanırsın umduğun amadedir ferdâ-yı mahşerde;

Ne ekmiştin ki mahsûl istiyorsun bir de ferdadan?

Sanırsın umduğun hazır olacaktır mahşer sonrasında.

Ektiğin ne ki yarın için bir ürün istersin?

After you think you hope will be ready to apocalyptic.
What is planted in a product that you want for tomorrow?

Senin meşru' olan hakkın: Bugün hüsran, yarın hüsran!

Eğer maksûdu ancak âhiret olsaydı Yezdan 'in;

Bugün de yarm da acı ve yokluk, senin meşru hakkın.

Eğer amacı ancak ahiret olsaydı Allah'ın:

Today, the pain and the absence of Yarm, your legitimate right.
The aim of the Hereafter, but if you are of God:

Ne hikmet vardı ibdâında hiç yoktan bu dünyânın?

"Ezel"den ayrılan ruhun nişîmen-gâh-ı bakîsi:

Ne sebep vardı yaradılışında hiç yoktan bu dünyanın?

"Ezel'den ayrılan ruhun daimî ikamet yeri

What had caused creation of this world out of nothing?
"Permanent place of residence of the soul separated from past

"Ebed"ken, yolda eşbâhın niçin olsun mülâkisi?

"Elest"in arkasından gelmesin Cennet, Cehennem de,

"Ebed"ken, yolda niçin bedenlerle buluşsun?

"Elest'in (2) arkasından niçin gelmesin Cennet, Cehennem de,

"Eternal," while on the road, why meet bodies? (2)
Why not get behind the Heaven, Hell

Neden ervaha tekrar imtihan olsun bu âlemde?

Demek: Dünyâ değil pek öyle istihfafa şâyeste;

Neden ruhlara tekrar imtihan olsun bu âlemde?

Demek: Dünya değil pek öyle küçümsenmeye lâyık!

Why get tested again in this realm the soul?
So: The World is not so much worthy belittle!

Demek: Bir feyz-i bakî var, bu fâni ömre vabeste!

Diyorlar: "Kâinatın aslı yoktur, çünkü fânidir. "

Demek ki bu geçici ömre bağlı bir kalıcı feyiz var!

Diyorlar: "Kâinatın aslı yoktur, çünkü geçicidir."

So due to this temporary life have a permanent fertile!
They say: "There is no truth of the universe, because they are temporary."

Evet, fânidir amma, bir nazardan câvidânîdir.

Süreksizmiş hayat... Olsun! Müebbed zevki, hüsranı;

Evet, geçicidir fakat, bir balamdan dâimidir.

Süreksizmiş hayat... Olsun! Ama zevk ve acılan sonsuza dek kalır.

Yes, it is temporary, but a forever. transient life...
You! But the pleasure and the drop will remain forever.

Onun bir sermediyyettir bu haysiyyetle her ânı.

"Cihanın aslı yoktur, çünkü fânidir" diyen sersem,

Onun bir dâimîliktir bu yönüyle her ânı.

"Cihanın aslı yoktur, çünkü geçicidir" diyen sersem.

Every moment of this aspect of his always.
"Earth There is no truth, because it is temporary," said stunned.

Ne der "Öyleyse hilkat pek abes bir şey çıkar" dersem?

Nedir dünyâya gelmekten garaz, gitmek midir ancak?

Ne der "Öyleyse yaratılış pek saçma bir şey olur" dersem?

Nedir dünyaya gelmekten amaç, gitmek midir ancak?

What he says, "So creation is something very absurd," I say?
What is the aim of coming to the world, but it Is to go?

Velev bir anlamak hırsıyle olsun yok mu uğraşmak?

Ganimettir hayâtın, iğtinâm et, durma erkenden,

Bir anlamak hırsıyla olsa bile yok mu uğraşmak?

Hayatın ganimettir, durma, erkenden bu fırsattan yararlan.

Do not have an ambition to understand, even if a deal?
Treasure your life, do not stop, early benefit from this opportunity.

Yarın milyonla feryâd olmasın enfâs-ı ma 'düden!

Bu âlem imtihan meydânıdır ervah için madam,

Yarın milyonla feryada dönüşmesin sayılı nefeslerin!

Bu dünya imtihan meydanıdır ruhlar için madem ki,

No. complain million breaths turn into tomorrow!
Test for the souls of this world is an arena of seeing that

Demek: İnsan değilsin eylemezsen durmayıp ikdam.

Neden geçsin sefaletlerle, haybetlerle, ezmânın?

Demek: İnsan değilsin eğer durmaksızın çalışmazsan.

Neden geçsin sefaletlerle, yoksunluk ve ümitsizlikle zamanların?

I mean: You're not human if not worked ceaselessly.
Throughout misery Why, deprivation and despair-time?

Neden azmin süreksiz, yok mudur Allah'a îmânın?

Çalış, dünyâda inşân ol, dindeyken henüz dünya;

Neden azmin süreksiz, yok mudur Allah'a imânın?

Çalış, dünyada insan ol, dindeyken henüz dünya;

Why discontinuous determination, belief marching to God is not there?
Try to be human in the world, yet the world to religion;

Öbür dünyâda insanlık değilmiş yağma, gördün ya!

Dilinden âhiret hiç düşmüyor ey müslüman, lâkin,

Öbür dünyada insanlık değilmiş yağma, gördün ya!

Ey müslüman, gerçi dilinden ahiret hiç düşmüyor,

The other in the world of humanity was not looting, see!
O Muslims, though the language does not the here after ever,

Onun hakkında âtıl bir heves mahsûlü idrâkin! lma

Bu mecnûnâne vehminden şifâyâ olma, şâyed

Ama onun hakkındaki anlayışın boş bir hevesin ürünüdür.

Bu delicesine kuruntudan şifâ bulmadan, şayet!

But an empty ambition, his understanding about the product.
This is insanely delusion finds healing, if!

Gidersen böyle sıfru'l-yed, kalırsın sonra sıfru'l-yed!

Hayâlât arkasından koştuğun yetmez mi hey şaşkın?

Gidersen böyle elin bomboş, kalırsın sonra elin bomboş!

Hayaller arkasından koştuğun yetmez mi hey şaşkın?

So if you go empty hand, empty hand, then you'll stay!
Dreams are not enough to run to the back you fool?

Senin hâlâ hakikatten nedir iğmâz için hakkın?

Bu âlem şöyle birrü'yâ imiş, yâhud muvakkatmiş...

Senin hâlâ hakikâte göz yummak için var mı hakkın?

Bu dünya şöyle bir rüya imiş, yâhud geçiciymiş...

Do you still have to wink at the truth right?
This world is like a dream, Jewish temporary...
Evet ukbâda anlarsın ne müdhiş bir hakîkatmiş!
Evet âhirette anlarsın ne müdhiş bir hakikatmiş!
Yes, you know what terrific a truth Here after!
16 Teşrinievvel 1330
29 Ekim 1914
October 29, 1914

Sosyal Bilimler Lisesi için sunumu[]

Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-i fânîden
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca

Kimin bu dünyada gözü kapalı ise âhirette de kapalı,

Nihayet neyse idrâk ettiğin şey ömr-i fâniden;

Kimin bu dünyada gözü kapalı ise âhirette de kapalı,

Son olarak anladığın şey neyse geçici hayatından

Here after in this world whose eyes are closed off, even there, rather than surprise. (1)
Finally you understood that is from your life
örnek osmanlıca مقدمة

Onun bir aynıdır mutlak nasibin ömr-i sânîden.

Hatâdır âhiretten beklemek dünyâda her hayrı:

Onun aynısıdır mutlaka nasibin âhiret hayatından.

Hatâdır âhiretten beklemek dünyada her hayrı:

Necessarily the same as his portion in the life hereafter.
Hereafter is a mistake to expect any good of the world:
örnek osmanlıca مقدمة

Öbür dünya bu dünyâdan değil, hem hiç değil, ayn.

Sen ey sersem ki "üç günlük hayâtın hükmü yok" der de,

Öbür dünya bu dünyadan değil, hem hiç değil, ayrı.

Sen ey sersem ki "üç günlük hayatın hükmü yok" der de,

The other world is not of this world, and no, not separate.
Thou fool that "No provision of a three-day life," he says, the
örnek osmanlıca مقدمة

Sanırsın umduğun amadedir ferdâ-yı mahşerde;

Ne ekmiştin ki mahsûl istiyorsun bir de ferdadan?

Sanırsın umduğun hazır olacaktır mahşer sonrasında.

Ektiğin ne ki yarın için bir ürün istersin?

After you think you hope will be ready to apocalyptic.
What is planted in a product that you want for tomorrow?
örnek osmanlıca مقدمة

Senin meşru' olan hakkın: Bugün hüsran, yarın hüsran!

Eğer maksûdu ancak âhiret olsaydı Yezdan 'in;

Bugün de yarm da acı ve yokluk, senin meşru hakkın.

Eğer amacı ancak ahiret olsaydı Allah'ın:

Today, the pain and the absence of Yarm, your legitimate right.
The aim of the Hereafter, but if you are of God:
örnek osmanlıca مقدمة

Ne hikmet vardı ibdâında hiç yoktan bu dünyânın?

"Ezel"den ayrılan ruhun nişîmen-gâh-ı bakîsi:

Ne sebep vardı yaradılışında hiç yoktan bu dünyanın?

"Ezel'den ayrılan ruhun daimî ikamet yeri

What had caused creation of this world out of nothing?
"Permanent place of residence of the soul separated from past
örnek osmanlıca مقدمة

"Ebed"ken, yolda eşbâhın niçin olsun mülâkisi?

"Elest"in arkasından gelmesin Cennet, Cehennem de,

"Ebed"ken, yolda niçin bedenlerle buluşsun?

"Elest'in (2) arkasından niçin gelmesin Cennet, Cehennem de,

"Eternal," while on the road, why meet bodies? (2)
Why not get behind the Heaven, Hell
örnek osmanlıca مقدمة

Neden ervaha tekrar imtihan olsun bu âlemde?

Demek: Dünyâ değil pek öyle istihfafa şâyeste;

Neden ruhlara tekrar imtihan olsun bu âlemde?

Demek: Dünya değil pek öyle küçümsenmeye lâyık!

Why get tested again in this realm the soul?
So: The World is not so much worthy belittle!
örnek osmanlıca مقدمة

Demek: Bir feyz-i bakî var, bu fâni ömre vabeste!

Diyorlar: "Kâinatın aslı yoktur, çünkü fânidir. "

Demek ki bu geçici ömre bağlı bir kalıcı feyiz var!

Diyorlar: "Kâinatın aslı yoktur, çünkü geçicidir."

So due to this temporary life have a permanent fertile!
They say: "There is no truth of the universe, because they are temporary."
örnek osmanlıca مقدمة

Evet, fânidir amma, bir nazardan câvidânîdir.

Süreksizmiş hayat... Olsun! Müebbed zevki, hüsranı;

Evet, geçicidir fakat, bir balamdan dâimidir.

Süreksizmiş hayat... Olsun! Ama zevk ve acılan sonsuza dek kalır.

Yes, it is temporary, but a forever. transient life...
You! But the pleasure and the drop will remain forever.
örnek osmanlıca مقدمة

Onun bir sermediyyettir bu haysiyyetle her ânı.

"Cihanın aslı yoktur, çünkü fânidir" diyen sersem,

Onun bir dâimîliktir bu yönüyle her ânı.

"Cihanın aslı yoktur, çünkü geçicidir" diyen sersem.

Every moment of this aspect of his always.
"Earth There is no truth, because it is temporary," said stunned.
örnek osmanlıca مقدمة

Ne der "Öyleyse hilkat pek abes bir şey çıkar" dersem?

Nedir dünyâya gelmekten garaz, gitmek midir ancak?

Ne der "Öyleyse yaratılış pek saçma bir şey olur" dersem?

Nedir dünyaya gelmekten amaç, gitmek midir ancak?

What he says, "So creation is something very absurd," I say?
What is the aim of coming to the world, but it Is to go?
örnek osmanlıca مقدمة

Velev bir anlamak hırsıyle olsun yok mu uğraşmak?

Ganimettir hayâtın, iğtinâm et, durma erkenden,

Bir anlamak hırsıyla olsa bile yok mu uğraşmak?

Hayatın ganimettir, durma, erkenden bu fırsattan yararlan.

Do not have an ambition to understand, even if a deal?
Treasure your life, do not stop, early benefit from this opportunity.
örnek osmanlıca مقدمة

Yarın milyonla feryâd olmasın enfâs-ı ma 'düden!

Bu âlem imtihan meydânıdır ervah için madam,

Yarın milyonla feryada dönüşmesin sayılı nefeslerin!

Bu dünya imtihan meydanıdır ruhlar için madem ki,

No. complain million breaths turn into tomorrow!
Test for the souls of this world is an arena of seeing that
örnek osmanlıca مقدمة

Demek: İnsan değilsin eylemezsen durmayıp ikdam.

Neden geçsin sefaletlerle, haybetlerle, ezmânın?

Demek: İnsan değilsin eğer durmaksızın çalışmazsan.

Neden geçsin sefaletlerle, yoksunluk ve ümitsizlikle zamanların?

I mean: You're not human if not worked ceaselessly.
Throughout misery Why, deprivation and despair-time?
örnek osmanlıca مقدمة

Neden azmin süreksiz, yok mudur Allah'a îmânın?

Çalış, dünyâda inşân ol, dindeyken henüz dünya;

Neden azmin süreksiz, yok mudur Allah'a imânın?

Çalış, dünyada insan ol, dindeyken henüz dünya;

Why discontinuous determination, belief marching to God is not there?
Try to be human in the world, yet the world to religion;
örnek osmanlıca مقدمة

Öbür dünyâda insanlık değilmiş yağma, gördün ya!

Dilinden âhiret hiç düşmüyor ey müslüman, lâkin,

Öbür dünyada insanlık değilmiş yağma, gördün ya!

Ey müslüman, gerçi dilinden ahiret hiç düşmüyor,

The other in the world of humanity was not looting, see!
O Muslims, though the language does not the here after ever,
örnek osmanlıca مقدمة

Onun hakkında âtıl bir heves mahsûlü idrâkin! lma

Bu mecnûnâne vehminden şifâyâ olma, şâyed

Ama onun hakkındaki anlayışın boş bir hevesin ürünüdür.

Bu delicesine kuruntudan şifâ bulmadan, şayet!

But an empty ambition, his understanding about the product.
This is insanely delusion finds healing, if!
örnek osmanlıca مقدمة

Gidersen böyle sıfru'l-yed, kalırsın sonra sıfru'l-yed!

Hayâlât arkasından koştuğun yetmez mi hey şaşkın?

Gidersen böyle elin bomboş, kalırsın sonra elin bomboş!

Hayaller arkasından koştuğun yetmez mi hey şaşkın?

So if you go empty hand, empty hand, then you'll stay!
Dreams are not enough to run to the back you fool?
örnek osmanlıca مقدمة

Senin hâlâ hakikatten nedir iğmâz için hakkın?

Bu âlem şöyle birrü'yâ imiş, yâhud muvakkatmiş...

Senin hâlâ hakikâte göz yummak için var mı hakkın?

Bu dünya şöyle bir rüya imiş, yâhud geçiciymiş...

Do you still have to wink at the truth right?
This world is like a dream, Jewish temporary...
örnek osmanlıca مقدمة
Evet ukbâda anlarsın ne müdhiş bir hakîkatmiş!
Evet âhirette anlarsın ne müdhiş bir hakikatmiş!
Yes, you know what terrific a truth Here after!
örnek osmanlıca مقدمة


Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca

Kimin bu dünyada gözü kapalı ise âhirette de kapalı,

hattâ oradaki şaşkınlığı daha ziyâde.


Nihayet neyse idrâk ettiğin şey ömr-i fâniden;

Onun bir aynıdır mutlak nasibin ömr-i sânîden.

Hatâdır âhiretten beklemek dünyâda her hayrı:

Öbür dünya bu dünyâdan değil, hem hiç değil, ayn.

Sen ey sersem ki "üç günlük hayâtın hükmü yok" der de,

Sanırsın umduğun amadedir ferdâ-yı mahşerde;

Ne ekmiştin ki mahsûl istiyorsun bir de ferdadan?

Senin meşru' olan hakkın: Bugün hüsran, yarın hüsran!

Eğer maksûdu ancak âhiret olsaydı Yezdan 'in;

Ne hikmet vardı ibdâında hiç yoktan bu dünyânın?

"Ezel"den ayrılan ruhun nişîmen-gâh-ı bakîsi:

"Ebed"ken, yolda eşbâhın niçin olsun mülâkisi?

"Elest"in arkasından gelmesin Cennet, Cehennem de,

Neden ervaha tekrar imtihan olsun bu âlemde?

Demek: Dünyâ değil pek öyle istihfafa şâyeste;

Demek: Birfeyz-i bakî var, bu fâni ömre vabeste!

Diyorlar: "Kâinatın aslı yoktur, çünkü fânidir. "

Evet, fânidir amma, bir nazardan câvidânîdir.

Süreksizmiş hayat... Olsun! Müebbed zevki, hüsranı;

Onun bir sermediyyettir bu haysiyyetle her ânı.

"Cihanın aslı yoktur, çünkü fânidir" diyen sersem,

Ne der "Öyleyse hilkat pek abes bir şey çıkar" dersem?

Nedir dünyâya gelmektengaraz, gitmek midir ancak?

Velev bir anlamak hırsıyle olsun yok mu uğraşmak?

Ganimettir hayâtın, iğtinâm et, durma erkenden,

Yarın milyonla feryâd olmasın enfâs-ı ma 'düden!

Bu âlem imtihan meydânıdır ervah için madam,

Demek: İnsan değilsin eylemezsen durmayıp ikdam.

Neden geçsin sefaletlerle, haybetlerle, ezmânın?

Neden azmin süreksiz, yok mudur Allah'a îmânın?

Çalış, dünyâda inşân ol, dindeyken henüz dünya;

Öbür dünyâda insanlık değilmiş yağma, gördün ya!

Dilinden âhiret hiç düşmüyor ey müslüman, lâkin,

Onun hakkında âtıl bir heves mahsûlü idrâkin! lma Bu mecnûnâne vehminden şifâyâ olma, şâyed

Gidersen böyle sıfru'l-yed, kalırsın sonra sıfru'l-yed!

Hayâlât arkasından koştuğun yetmez mi hey şaşkın?

Senin hâlâ hakikatten nediriğmâz için hakkın?

Bu âlem şöyle birrü'yâ imiş, yâhud muvakkatmiş... Evet ukbâda anlarsın ne müdhiş bir hakîkatmiş!

16 Teşrinievvel 1330

Kimin bu dünyada gözü kapalı ise âhirette de kapalı,

hattâ oradaki şaşkınlığı daha ziyâde. (1)


Son olarak anladığın şey neyse geçici hayatından

Onun aynısıdır mutlaka nasibin âhiret hayatından.

Hatâdır âhiretten beklemek dünyada her hayrı:

Öbür dünya bu dünyadan değil, hem hiç değil, ayrı.

Sen ey sersem ki "üç günlük hayatın hükmü yok" der de,

Sanırsın umduğun hazır olacaktır mahşer sonrasında.

Ektiğin ne ki yarın için bir ürün istersin?

Bugün de yarm da acı ve yokluk, senin meşru hakkın.

Eğer amacı ancak ahiret olsaydı Allah'ın:

Ne sebep vardı yaradılışında hiç yoktan bu dünyanın?

"Ezel'den ayrılan ruhun daimî ikamet yeri

"Ebed"ken, yolda niçin bedenlerle buluşsun?

"Elest'in (2) arkasından niçin gelmesin Cennet, Cehennem de,

Neden ruhlara tekrar imtihan olsun bu âlemde?

Demek: Dünya değil pek öyle küçümsenmeye lâyık!

Demek ki bu geçici ömre bağlı bir kalıcı feyiz var!

Diyorlar: "Kâinatın aslı yoktur, çünkü geçicidir."


(1) İsrâ Sûresi, 72. âyet.

(2) Elest: Allah'ın ruhları yarattıktan sonra

"Elestü bi Rabbiküm: Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demesi.


Evet, geçicidir fakat, bir balamdan dâimidir.

Süreksizmiş hayat... Olsun! Ama zevk ve acılan sonsuza dek kalır.

Onun bir dâimîliktir bu yönüyle her ânı.

"Cihanın aslı yoktur, çünkü geçicidir" diyen sersem.

Ne der "Öyleyse yaratılış pek saçma bir şey olur" dersem?

Nedir dünyaya gelmekten amaç, gitmek midir ancak?

Bir anlamak hırsıyla olsa bile yok mu uğraşmak?

Hayatın ganimettir, durma, erkenden bu fırsattan yararlan.

Yarın milyonla feryada dönüşmesin sayılı nefeslerin!

Bu dünya imtihan meydanıdır ruhlar için madem ki,

Demek: İnsan değilsin eğer durmaksızın çalışmazsan.

Neden geçsin sefaletlerle, yoksunluk ve ümitsizlikle zamanların?

Neden azmin süreksiz, yok mudur Allah'a imânın?

Çalış, dünyada insan ol, dindeyken henüz dünya;

Öbür dünyada insanlık değilmiş yağma, gördün ya!

Ey müslüman, gerçi dilinden ahiret hiç düşmüyor,

Ama onun hakkındaki anlayışın boş bir hevesin ürünüdür.

Bu delicesine kuruntudan şifâ bulmadan, şayet!

Gidersen böyle elin bomboş, kalırsın sonra elin bomboş!

Hayaller arkasından koştuğun yetmez mi hey şaşkın?

Senin hâlâ hakikâte göz yummak için var mı hakkın?

Bu dünya şöyle bir rüya imiş, yâhud geçiciymiş...

Evet âhirette anlarsın ne müdhiş bir hakikatmiş!

29 Ekim 1914

Finally you understood that is from your life


Here after in this world whose eyes are closed off, even there, rather than surprise. (1) Finally, whatever thing you know I'm the life of the temporary Necessarily the same as his portion in the life hereafter. Hereafter is a mistake to expect any good of the world: The other world is not of this world, and no, not separate. Thou fool that "No provision of a three-day life," he says, the After you think you hope will be ready to apocalyptic. What is planted in a product that you want for tomorrow? Today, the pain and the absence of Yarm, your legitimate right. The aim of the Hereafter, but if you are of God: What had caused creation of this world out of nothing? "Permanent place of residence of the soul separated from past "Eternal," while on the road, why meet bodies? (2) Why not get behind the Heaven, Hell Why get tested again in this realm the soul? So: The World is not so much worthy belittle! So due to this temporary life have a permanent fertile! They say: "There is no truth of the universe, because they are temporary." (1) Surah Isra ', 72 verse. (2) Elest: After creating the souls of God "Elestü bi Rabbiküm: Can I not your Lord?" say. Yes, it is temporary, but a forever. transient life ... You! But the pleasure and the drop will remain forever. Every moment of this aspect of his always. "Earth There is no truth, because it is temporary," said stunned. What he says, "So creation is something very absurd," I say? What is the aim of coming to the world, but it Is to go? Do not have an ambition to understand, even if a deal? Treasure your life, do not stop, early benefit from this opportunity. No. complain million breaths turn into tomorrow! Test for the souls of this world is an arena of seeing that I mean: You're not human if not worked ceaselessly. Throughout misery Why, deprivation and despair-time? Why discontinuous determination, belief marching to God is not there? Try to be human in the world, yet the world to religion; The other in the world of humanity was not looting, see! O Muslims, though the language does not the here after ever, But an empty ambition, his understanding about the product. This is insanely delusion finds healing, if! So if you go empty hand, empty hand, then you'll stay! Dreams are not enough to run to the back you fool?


Do you still have to wink at the truth right? This world is like a dream, Jewish temporary... Yes, you know what terrific a truth Here after! October 29, 1914

الرحيم

ومن كانفيهذه اعميفهوفيالا خرةاعمي واضل سبيلاً

مأل جليلى

كمين بو دنياده كوزي قاپالي ايسه آخرتده ده قاپالي ، حتي اوراده كي شاشقينلغي دها زيياده.

نهايت نه يسه ادراك ايتديكن شي امر فانيدن ؛


اونك بر عينيدر مطاق نصيبن ابر ثانيدن.


خطادر آخيرتدن بكلهمك دنيادن هر خيري :

اوبر دنيا بو دنيادن دكل ، هم ده هيچ دكل ، آيري.


سن أي سرسم كي <<اوچ كونلك حياتك حكمي يوق.>> دير ده ،


صانيرسين اومديغك آمادهدر فرداي محشرده ؛

نه أكمشدك كي محصول ايستهيورسين بر ده فردادن ؟


سنك نشروع اولان حقك: بوكون خسران ، يارين خسران!


اكر مقصودي آنجق آخررت اولسهيدي يزداننك ؛

<<ازل>>دن آيريلان روحك نشيمنكاه باقيسي


<<ابد>>كن ، يولده اشباحك نيچون اولسون ملاقيسي ؟


<<ألست>>ك آرقهسندن كلمسين جنت ، جهنمده ،

نهدن ارواحه تكرار امتحان اولسون بو عالمده ؟


ديمك : دنيا دكل پك اويله استخفافه شايسته ؛


ديمك : بر فيض باقي وار بو فاني امر ه فالبسته !


دييورلر: <<كاءناتك اصلي يوقدر ، چونكه فانيدر.>>

اوت ، فانيدر اما بر نظردن جاودانيدر.


سوركسزمش حيات... اولسون ! مؤبد ذوقي ، خسراني ؛


اونك بر سرمديتدر بو حيثيتله هر آني.

<<جهانك اصلي يوقدر چونكه فانيدر>> ديين سرسم ،


نه دير <<اويله يسه خلقت پك عبث بر شي چيقار.>> ديرسهم ؟


نه در دنيايه غلمكدن غرض ، كيتمكميدر آنجق ؟

ولو بر آكمق حرصيله اولسون يوقمي اوغراشمق ؟


غنيمتدر حياتك ، اغتنام ايت ، طورمه ايركندن ،


يارين ميليونله فرياد اولمهسين انفاس معدودڭ !

بو عالم امتحان ميدانيدر يرواح يچون مادام ،


ديميك : انسان دكلسين ايله مزسه ڭ طورمايوب اقدام.


نه دن كچسين سفالتلرله ، خيبتلرله ، ازمانك ؟

نه دن عزمك سوركسز ، يوقميدر اللهه ايمانك ؟


چاليش دنياده ينسان اول ، الڭده يكن هنوز دنيا ؛


اوبر دنياده انسانلق دكلمش يغما ، كوردوڭ يا!

ديلڭدن آخرت هيچ دوشميور اي مسلمان ، لكن ،


اونك حقنده عاطل بر هوس محصولي ادراكيك !


بو مجنونانه وهمڭدن شفاياب اولمادن ، شايد

كيدرسهك بويله صفراليد ، قاليرسين سوكره صفراليد!


خيالات آيقه سندن قوشديغك يتمز مي هي شاشقين؟


سنك حالا حقيقتدن نه در اغماض اڭون حقك؟

بو عالم شويله بر رؤيا ايمش ، ياخود موقتمش...


أوت عقباده آكلارسين ني مدهش بر حقيقتمش !


۱۶ تشرينافل ۳۳۰


Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement