FANDOM


Bakınız

Şablon:Dernekbakınız - d {{Dernekbakınız}}


Dernek - Cemiyet

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az 7 gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır. Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, hiç kimse dernek kurmaya veya derneğe üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır. Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen kanuna dernekler kanunu denir. Türkiye'deki yürürlükte olan kanun 5253 sayılı Dernekler Kanunudur.
Klüp - Kulüp
Federasyon - Konfedarasyon
Dernekler Federasyonu - Dernekler Konfedarasyonu

Dernekler
Dernek/Spor derneği Kamu kuruluşu içerisinde olabilir mi?
Dernek/Öğrenci derneği Kamu kuruluşu içerisinde olabilir mi?
Spor derneği - Gençlik derneği - Gençlik ve Spor Derneği

Dernekler yerleşkesi

Derneklerin kuruluşları
Dernekler/Örnek tüzükler
Derneklerin kuruluş bildirisi
Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması Genel kurulu yapmazsan kapatılırsın tabii, Emniyet hemen yazı yazar mahkemeye kapatılırsın....
Derneklerin tüzelkişilik kazanması
Derneklerin Uluslararası faaliyet yasağı
Derneklerin bazı ad, işaret ve dilleri kullanma yasağı

Dernek eğitimi
USİDER http://www.usider.org

Denetim
Derneklerin Denetimi
Mülki denetim
Zabıta denetimi
Derneklerin aranması

Mevzuat
Dernek mevzuatı

Kanunlar [1]
5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun
5253 sayılı Dernekler Kanunu
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu(Dernekler ve Vakıflarla İlgili Hükümler)
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Dernekler Dairesi Başkanlığı İle İlgili Hükümler)
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun
1606 sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun
2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar , Emekli Astsubaylar , Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun
3628 sayılı Mal Bildirimi, Rüşvet ve Yolsuzluka Mücadele Kanunu
5072 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu

Yönetmelikler
Dernekler Yönetmeliği
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
İçişleri Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmelik Eki
İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği

Yönergeler
İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge (30/04/2010)
Dernekler Denetçileri Görev ve Çalışma Yönergesi (25/112008)

Genelgeler
Kamu kurum ve kuruluşlarını destekleyen dernekler genelgesi
İİB Dernekler Daire Başkanlığı Genelgesi : 2004/2
5072 sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun
5072 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge - Genelge2004/2
2012/31 Görüş Talepleri
2011/71 İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar
2011/19 Denetim Raporu Örneği
2011/12 Şubesi Bulunan Derneklerin Beyannameleri
2010/70 Adli İşlemlerin Derneklere Bildirilmesi
2010/12 Denetimlerin Yapılacağı Yer
2009/73 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar
2009/45 Dernek İç Denetim Raporu
GENELGE (2009/7)
GENELGE (2009/2)
2008/85 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Görev ve Çalışma Yönergesi
İdari Para Cezaları(GENELGE /2008/74)
İdarî Para Cezaları(GENELGE /2008/58)
2008/37 Veri Girişleri
2008/24 Spor Kulüpleri İle İlgili Çalışmalar
2008/2 Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Denetimi
2007/110 Dezavantajlı Gruplar İçin Yapılacak Yardım Toplama Faaliyetleri
İdari Para Cezaları (GENELGE 2007/109)
2007/83 Dernek Merkezleri
2007/81 Yardım Toplama Makbuzu Formatları
2007/80 Yardım Toplama Mevzuatı ve Uygulamaları
2007/62 Mülkiye Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Dernekler Birimleri Hakkındaki Teftiş Raporları
2007/53 Dernekler ve Platformlarca Kullanılan Adlar
24 2007/42 Derneklerin Denetlenmesi Konusunda Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Ve Uygulamada Birliğin Sağlanması 25 2007/40 Adli ve İdari İşlem Sonuçları 26 2007/37 Bulundurulması Yasak Oyun Alet ve Makinaları 27 2007/33 Bilgi Edinme Talepleri 28 2007/27 Dış Yardımlara İlişkin Yardım Toplama İşlemleri 29 İdari Para Cezaları (GENELGE 2007/1) 30 2006/90 Dernek Beyannamelerinin İncelenmesi 31 2006/78 İzne Tabi Kelime 32 2006/70 Dernek İkametgahları 33 2006/64 Konusu Suç Teşkil Eden Dernek Faaliyetleri 34 2006/50 Mal Bildirimleri 35 2006/41 Vakıfların Lokal Açması 36 2006/10 Dernek Merkezleri ve Lokallerinin Amacı Dışında Kullanılması 37 İdari Para Cezaları (GENELGE 2005/128) 38 2005/103 Eski Alındı Belgelerinin İptali 39 2005/102 Platformlar 40 2005/60 Dernek Lokallerinin Yönetmeliğe Uygun Hale Getirilmesi 41 2005/53 2847 Sayılı Kanun 42 2005/48 Lokal Denetimleri 43 2005/47 Genel Kurul Toplantıları 44 2005/38 Yardım Toplama Mevzuatı ve Uygulamaları 45 2005/37 5253 sayılı Dernekler Kanununun 13. maddesi 46 2005/25 Bilgi Talepleri 47 2005/2 Dernek ve Vakıflarca alınan Yurtdışı Yardımları 48 2004/2 5072 Sayılı Kanunun Uygulanması 49 2003/5 Sosyal Yardım Amaçlı Dernekler 50 2003/4 Dernekler Dairesi Başkanlığının İl ve İlçe Teşkilatlarının Oluşturulması
Hukuki Görüşler
Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunun Şubeler Üzerindeki Yetkisi 2 İzne Tabii Kelime 3 Dernek Gayrimenkullerinin İpotek Ettirilmesi 4 Sportif Havacılık Kulüpleri 5 Kayyım Atanması(Türkiye Turing ve Otomabil Kurumu Derneği) 6 Yönetim Kurulunun İstifası (Galatasaray Spor Kulübü) 7 Yardım Toplama (Türkiye Sakatlar Federasyonu) 8 Kurucu Üye Değişikliği 9 TESUD Hisse Devri 10 Ayni Yardım Teslim Belgesi 11 Yardım Toplama Makbuzları 12 Üyelik Hakları 13 Tüzük Değişikliği 14 Siyasi Parti Lokalleri 15 Lokallerin, Özel Öğrenci Yurtlarının Denetimi ve 4207 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama 16 Kurum ve Kuruluşların Dernek Üyeliği 17 Kermesler 18 İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin Statüsü ve Denetimi 19 Federasyonların ve Konfedarasyonların Yardım Toplaması 20 Derneklerin Merkezleri Dışında Bağış Kabul Etmesi 21 Derneklerin Bağış Kabul Etmeleri ve web Sitesi Aracılığı ile Bağış, Üye Aidatı ve Yardım Toplanması 22 Dernek Lokallerinde Canlı Müzik Yayını 23 Bağış İadesi 24 Belediyelerin Derneklere Yardım Etmesi 25 Şehit Gazi Dernekleriyle İlgili Görüş 26 Dernek ve Federasyon Temsilcilerinin Oy Kullanımı 27 Yardım Toplama 28 Dernek Şubelerine Üyelik
Tebliğler
1 2007/2 Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş Ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler İle Bu Defterlerin Şekli 2 2006/1 Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli 3 2005/2 Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması 4 2005/1 Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları
Rehberler [2]
1 Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi
2 Dernekler Beyannamesi Rehberi
3 Dernek Denetim Rehberi

Dernek < Dernekler < Kamuya yararlı dernekler < Köy derneği < 5253 < TİD <
Kurumlar: Dernekler bürosu < Yenişehir Kaymakamlığı/Dernekler bürosu < İl Dernekler Müdürlüğü < Dernekler Daire Başkanlığı
Dernek kuruluşu için gerekli belgeler; 7 Kurucu üye - 5 adet Sabıka kaydı - 5 tane onaylı nüfus cüzdan fotokopisi < 5 adet İkametgah belgesi < 5 adet Tüzük örneği < Kuruluş dilekçesi (muhtemelen 5 adet) < dernek kurucusu olabilme şartlarını taşıdıkları beyanname <
Dernek mevzuatı: Dernekler Kanunu < Dernekler Yönetmeliği 5253 Dernekler Kanunu < 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu < 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hak. Kanun < 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulmasına Dair Kanun < 2847 sayılı Türkiye Emekli Subay,Gaziler ve Şehit Aileleri Hakkında Kanun < 3628 sayılı Mal Bildirimi,Rüşvet ve Yolsuzluka Mücadele Kanunu
Örnekler formlar:< Dernek tüzüğü < Dernekler/Örnek tüzükler <
Kavramlar:Dernek - Dernek Merkezi < Dernek ikametgahı < Dernek kurma < Dernek kurma hakkı < Kurulması yasak olan dernekler < Derneklerin bazı ad, işaret ve dilleri kullanma yasağı < Derneklerin Uluslararası faaliyet yasağı < Dernek tüzüğü < Derneklerin tüzelkişilik kazanması - Derneklerin kuruluş bildirisi < Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri < Dernek kütüğü < Dernek Organları < Öğrenci Dernekleri < Derneklerin Denetimi < Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması < Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması < Dernekleri Gelirleri < Dernek birimi
Yan kavramlar: < Mahallin En Büyük Mülki Amiri <Üst Kuruluş Kamu Hizmeti Görevlileri
Şablon:Dernek - Şablon:Dernekler mevzuatı

Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nin açılışını yaparak, gönüllü çalışmalara verdiği desteği bir kez daha somutlaştırdı. Beşevler Konak Mahallesi’nde, Konak Pazaryeri alt katında hizmet verecek olan Dernekler Yerleşkesi görkemli bir açılışa sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra açılışa, CHP Bursa İl Başkanı Metin Çelik, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, Yerleşke Sorumlusu Orkun Yağcı ve Konak Mahalle Muhtarı Hale Çağan’ın konuşmalarının ardından Başkan Mustafa Bozbey söz aldı. 5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü’nün önemine değinen Başkan Mustafa Bozbey, kurum olarak kenti yönetirken, tüm seslere kulak verdiklerini belirtti. Demokrasiyi Nilüfer’e yerleştirmenin, çabasını ortaya koyduklarını ifade Bozbey, “Gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren dernekleri destekliyor, projelerinde omuz omuza bir duruş sergiliyoruz. Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde yıllardır kentimizde yürüttükleri özverili çalışmalarla, topluma değerli katkılar sunan, demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan derneklerimiz için Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’ni açıyoruz. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi, bin 700 metrekare kapalı alanıyla derneklerimizin tüm gereksinimlerini karşılayabilecek. Yerleşkemizde 2 konferans salonu, 4 toplantı salonunun yanı sıra 14 kişilik bir uygulama mutfağı ve bir de kafeterya yer alıyor” dedi. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nin birçok derneğe hizmet edeceğine değinen Bozbey, “Şu anda 20 derneğin ofisi bulunuyor. 120 evrak dolabı, 130 posta kutusunun yanı sıra derneklerimiz burada personel ve kendilerine ait telefon gibi iletişim olanaklarına sahip olacak. Kısaca, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi, derneklerimiz için bir buluşma noktası olacak. Onlara ulaşabilmek de artık daha kolay ve tek noktadan mümkün hale gelecek. Derneklerimiz büyük ilgi gösterdi, her birine çok teşekkür ederim. Bu proje birçok ihtiyacı karşılayacak. Bu mekan sayesinde derneklerimiz güç birliği oluşturacak. Türkiye’de örneği olmayan bir projeye daha imza atarak hizmete sunduğumuz için çok mutluyum” diye konuştu. CHP Bursa İl Başkanı Metin Çelik de sivil toplum örgütlerinin önemine değinerek, önemli bir projeye imza attığından dolayı Başkan Bozbey’i kutladı. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Bozbey ve davetliler açılış kurdelesini kesti. Başkan Bozbey ve misafirler dernek ofislerini tek tek ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Açılışın ikramlarını da hazırlayan Bursa Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından çeşitli yemek kurslarının organize edileceği 14 kişilik uygulama mutfağında günün anısına pasta kesildi.


KADINA SEÇME SEÇİLME HAKKI Edit

Dernekler yerleşkesinin tanıtımının ardından ise Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 78. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. 1949 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversite mezunu kadınları tarafından kurulan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin, “çağdaş eğitimi yaygınlaştırmak, Türkiye’de eğitimli kadın sayısını artırmak, kız öğrencilere yönelik siyasette ve karar mekanizmalarında kadın konulu eğitim programları düzenlemek ana hedefleri ile hizmet ettiğini” hatırlatan Şube Başkanı Gülnur Üçel, kadına seçme ve seçilme hakkının tanındığı 1935 genel seçimlerindeki tabloya göre Türkiye’nin dünyada ikinci sırada yer aldığını anımsattı. Üçel, ancak 2012 yılında Türk kadınının siyasette konumuna bakıldığında 135 ülke arasında 98. sıraya gerilediğini belirtti. “Eğitim sorunu, 4 + 4 + 4 ya da kıyafet özgürlüğü ile değil, eğitimde kalitenin ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile çözümlenebilir” diyen Üçel, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyeleri olarak eğitimde, istihdamda, yönetimde, siyasette eşit sayıda yer almak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Yerleşkedeki yerleşen derneklerEdit


Açılış proğramıEdit

NİLÜFER BELEDİYESİ DERNEKLER YERLEŞKESİ AÇILIŞ PROGRAMI (05.12.2012)

11:00 - Açılış Konuşmaları / Hale Çağan Konak Mahallesi Muhtarı, Mustafa Bozbey Nilüfer Belediye Başkanı

11:30 - Tesisin Tanıtılması Mutfak Atölyesi’nde Pasta Süsleme Etkinliği ve Pasta kesimi

12:00 - Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Sunumu - Y. Orkun YAĞCI (Yerleşke Yöneticisi)

12:10 - Belgesel – KISITLI HAYATTAN SAYFALAR

Zihinsel ve Ruhsal Engelliler Derneği (ZEDEM)

12:35- DERNEK SUNUMLARI:

 • KADIN ADAYLARI DESTEKLEME DERNEĞİ
 • TANITIM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
 • ÇEKİM ALANI SİNEMA DERNEĞİ
 • HALKEVLERİ NİLÜFER ŞUBESİ
 • TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ
 • YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ
 • BURSA HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ
 • TEMİZ BİR DÜNYA PLATFORMU DERNEĞİ
 • BURSA TURKUAZ FOLKLOR SANAT DERNEĞİ
 • GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
 • ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN ÇOCUK HAKLARI DERNEĞİ
 • DÜNYA MÜZİK DERNEĞİ
 • BURSA FOLKLOR EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ
 • BURSA ÖĞRENCİ VELİLERİ DERNEĞİ
 • YAZIN SANAT DERNEĞİ

GÜN BOYU SÜRECEK ETKİNLİKLER:


RESİM SERGİSİ (5-15 Aralık Edit

Kadın Ressamlar Derneği Mine ALKAN - Ayfer DEMİRCİOĞLU / Kişisel Resim Sergisi


BİSİKLETLİ GÖSTERİ Edit

Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği


İMZA GÜNÜ Edit

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Zekeriya BULUT - Yaşamak Sorumluluktur Faik ACAR -Din İnanç ve Bilinç Lemanser SÜKAN - Memleket Yollarında Mustafa KAPLAN - Ana Yüreği Rahmi DEDE - Tutkun Taşkan ÇIRALAR - Suskun Fırtına Mikdat YILDIZ - Katır Küpün İçinde Mine AKKUŞ - Halkevleri Esnaf Kadınlar Derneği Pınar YILMAZ - Eleman Aranıyor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.