Yenişehir Wiki
Advertisement

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü iyi günler ben ana okul öğretmenliği için yadm isteyecktim ihtiyaç olan bir yer varsa rica etsem

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Kadrosuz Usta Öğreticilerle İlgili İi Ve İilemlere İlişkin Esaslar[]

Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, 32 ilde zorunlu eğitimin sağlanması, 9. kalkınma plânında belirtilen okullaşma oranlarının gerçekleştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla; okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere boş norm kadro doğrultusunda kadrosuz usta öğretici kontenjanları tahsis edilmiştir.

Ülke genelindeki mevcut okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu, ana sınıfı, gezici sınıf ve yaz eğitim sınıfları ile zorunlu hallerde uygulama sınıfı) 2009-2010 eğitim-öğretim yılında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerle ilgili olarak aşağıda belirtilen mevzuat ve esaslar çerçevesinde başvurular alınarak görevlendirmeler yapılacaktır.

A-Kadrosuz Usta Öğretici Uygulamasında Amaç, Yasal Dayanaklar, Duyuru Ve Başvuru[]

1.Amaç[]

Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi,2009-2010 eğitim öğretim yılında 32 ilde 5 yaş (61-72 ay) çocuklarının zorunlu eğitime geçişinin sağlanması, 9. kalkınma plânında belirtilen okullaşma oranlarının gerçekleştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasıdır.

2.Yasal Dayanaklar :[]

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89. maddesi,

b) 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”,

c)“Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü nün 27/02/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.4-507/11707 sayılı (Genelge No 2007/19) Ek Ders Ücreti Uygulamasına İlişkin Genelge”,

d) 21/05/1977 tarih ve 15943 sayılı ile 20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ve değişikliği,

e) 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı, 20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı, 09/06/2007 tarih ve 26547 sayılı, 27/10/2007 tarih ve 26683 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” ve değişiklikleri,

f) 31/03/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme

Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

g) Danıştay ikinci dairesinin 16/02/2009 tarihli ve 2009/377 esas nolu kararı.

3.Duyuru Yapılması :[]

Okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında çalıştırılacak kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirilmesi ile ilgili duyurular il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilinen usullerle yapılacaktır. Adaylara başvuru için yeterli süre verilecektir.

4.Başvurunun Yapılacağı Yer ve Yerleştirme:[]

Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde dilekçe ile doğrudan il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapacaklardır. İlçe milli eğitim müdürlükleri, başvuru evrakını İl’in belirleyeceği tarihte il milli eğitim müdürlüğüne teslim edecekler, kadrosuz usta öğreticiler başvurdukları İl ve/veya İlçeler bazında değerlendirilip, görevlendirmeleri başvurunun yapıldığı ilçedeki sıralama esas alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik Onayı ile yapılacaktır.

5.Başvuru Şartları :[]

Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 48/A maddesinde belirtilen şartların yanında aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylardan,

a)Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanların,

b)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunlarının,

c)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunlarının (Ön lisans mezunu olduğunu belgeleyenlerin başvurusu kabul edilecektir),

d)Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunlarının,

B-Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler[]

Kadrosuz usta öğreticilerin çalışma düzenini hazırlayacak olan koordinatör müdür gerektiğinde birden fazla olabilecektir.

2009-2010 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak amacıyla, süresi içinde başvuru yapanların durumları il milli eğitim müdürlüklerince incelenir.

Ayrıca, kadrosuz usta öğretici modülüne girilen bilgilerin doğruluğundan ve arşivlenmesinden il milli eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır.

C-Sınıfların Oluşturulması Ve Kadrosuz Usta Öğreticilerin Görevlendirilmesi[]

“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 8. maddesinin 2. paragrafında belirtilen esaslar dikkate alınarak ”bir gruptaki çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere oluşturulacak her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. (Değişik 27/10/2007-26683 sayılı R.G.) “Bir gruptaki çocuk sayısının 10’ dan az 20’ den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25’e kadar çıkartılabilir.” denilmektedir.

Kadrosuz usta öğreticiler; “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmelik” esaslarına uygun olarak, öncelikle anaokulları ve ana sınıflarında görevlendirilir.

D-Görevlendirmede Takip Edilecek Öncelik Sırası[]

Kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylar 2009-2010 eğitim öğretim yılı içerisinde, belirtilen öncelik sırasına göre tercih ettikleri ilçe sıralaması esas alınarak Valilik Onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin listesi, öncelik sırası da belirtilerek uygun bir yerde ilân edilir.

Öncelik Sırası Genel Ve Özel Şartlar[]

1- Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.

2 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunları (Başvuran lisans mezunlarının sayısı il milli eğitim müdürlüğüne verilen kontenjandan fazla olması halinde, öncelik sıralaması adayların KPSS’den aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır).

3 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunları ile Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencisi olup, ön lisans eğitimi aldığını belgeleyenler.

4 Meslek Yüksek Okullarının Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunları

NOT:İlinizde ikâmet etmediği halde, görev almak üzere başvuruda bulunan kadrosuz usta öğretici adayları da ibraz edecekleri belgelere göre yukarıdaki tabloda belirtilen öncelik sıralamasına tabi tutulur.

E-Kadrosuz Usta Öğreticilerle Sözleşme Yapılnması[]

Göreve başlatılmak üzere Valilikçe Onay verilen kadrosuz usta öğreticiler ile göreve başlatılmadan önce tip sözleşme yapılır. Tip sözleşmede, kadrosuz usta öğreticilerin görevleri esnasında uyacakları hususlar, göreve başlama tarihi, görevlerinin asil öğretmen ataması yapıldığında veya çalıştığı eğitim-öğretim yılı sonunda görevinin sona ereceği vb. hususlar ayrıntılı olarak belirtilir (Ek-1 Sözleşme Örneği).

Anaokulları ile ilköğretim okulları bünyesindeki ana sınıfları, mobil eğitim ve yaz eğitimi yapılacak anaokulu ve ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yapılan sözleşmeler okullar adına il/ilçe milli eğitim müdürleri; lise ve dengi okullar bünyesinde açılan ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin sözleşmeleri ise ilgili okul müdürleri tarafından hazırlanır ve imzalanır.

F-Kadrosuz Usta Öğreticilere Ödenek Ek Ders Ücreti[]

Kadrosuz usta öğreticilere Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 8, haftada 40 çalışma saati süresine, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenleneceği belirtilmiştir.

G-Ödeneklerin Gönderilebilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler[]

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile ilgili ödenekler 13.01.30.62-09.1.1.00-1-01.4, SSK primleri ile ilgili ödenekleri ise 13.01.30.62-09.1.1.00-1-02.4 bütçe tertiplerinden il merkezlerindeki defterdarlık muhasebe müdürlüklerine 290, ilçelerdeki mal müdürlüklerine de 285 kodlarından gönderilecektir.

Söz konusu kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile ilgili bordrolarının hazırlanmasında il ve ilçeler bazında bir bütünlük sağlanması bakımından 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bu bordrolar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek olup, ödeneğe ihtiyaç duyulduğunda Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünden talep edeceklerdir.

Kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile SSK primlerine ait ödeneklerin gecikmeye mahal verilmeden zamanında tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Ek ders ücretleri ve sigorta primlerinin, 2009 ve 2010 Mali Yılları Genel Bütçelerinden zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak görevlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle en geç beş gün içinde MEBBİS’te acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ bilgilendirilecektir.

H-Yaz Eğitimi Yapılması Halinde Yapılacak İşlemler[]

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 8/d maddesine göre velilerden talep olması halinde anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve mobil eğitim sınıflarında yaz eğitimi yapılabilecektir. Yaz eğitim sınıflarının oluşturulmasında, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 9. ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 8/d maddesinde (20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” belirtilen esaslara uygun olarak (Çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere) gruplar oluşturulur. (Yaz Eğitiminde öncelikle haftada 30 saat ücretle öğretmenlere, öğretmen bulunmaması halinde haftalık 30 saat kadrosuz usta öğreticilere görev verilir.) Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile sigorta primlerine ilişkin ödeneklerin zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler (Üstüne Yaz Eğitimi ibaresi eklenerek) il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak en geç beş gün içinde MEBBİS’te acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bilgi verilecektir. Yaz eğitiminde Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yer alan Okul Öncesi Yaz Eğitimi Programı uygulanacaktır.

I-Görevlendirmelerde Uyulacak Diğer Hususlar[]

1.İlinize tahsis edilen kadrosuz usta öğretici kontenjanlarına eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte en seri şekilde görevlendirme yapılarak, verilen kadronun tamamı kullanılmaya çalışılır.

2.Hiçbir şekilde tahsis edilen kontenjandan fazla kadrosuz usta öğretici görevlendirmesi yapılamaz.

3.Görev verilerek sözleşme yapılacak kadrosuz usta öğreticilerden iki adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı veya ehliyetinin 1 adet fotokopisi alınır. Fotoğrafının biri sözleşmeye yapıştırılır.

4.Çocuk sayısı 10’nun altına düşen sınıflar kapatılır ve görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirmesi iptal edilir.İlgili kişi birinci yedek sırasına getirilir.

5.Ek-3 Bilgi Formunun MEBBİS’te açılan modülden bilgi giriş işlemleri yapıldıktan sonra kullanılmayan kontenjanların kullanılıp kullanılmayacağı GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bildirilir.

6.Herhangi bir nedenle görevden ayrılan kadrosuz usta öğreticinin yerine ara verilmeden yedekten görevlendirme yapılarak, kadronun tenkis edilmesi yoluna gidilmez.

7.Eğitim-öğretim yılı içinde görev yeri değişikliği ile saymanlığı ve mal müdürlüğü değişen kadrosuz usta öğreticilerin, ücret ve sigorta ödemeleri yönünden mağduriyetlerinin önlenmesi için, Ek-2 görev dağılım çizelgesi ile Ek-3 çizelge yeniden düzenlenerek MEBBİS’te açılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ acele bilgilendirilecektir.

8.Kadrosuz usta öğreticilerin Valilik Makamından alınan görevlendirme Onayları ve Ek-2 ile Ek-3 il milli eğitim müdürlüklerince arşivlenecektir.

9.Anaokullarında öncelikle öğretmen görevlendirilmesine özen gösterilecek, zorunlu olmadıkça kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir.

10.Kız Meslek ve Anadolu Kız Meslek liseleri bünyelerinde bulunan uygulama sınıflarında zorunlu olmadıkça kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir.

11.İstifa eden veya emekli olduktan sonra kadrosuz usta öğretici olarak görev almak isteyen öğretmenlere kadrosuz usta öğretici olarak görev verilmeyecek, ek ders karşılığı ücretli öğretmen olarak görevlendirilebilecektir.

12.Boş norm kadro ile ilişkilendirilmeyen kadrolarda (okul ve sınıflarda) kadrosuz usta öğretici çalıştırılmayacaktır.

13.Üniversitelerin gece bölümünde okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ön lisans mezunu olmaya hakettiğini belgeleyenlere de kadrosuz usta öğreticilik görevi verilebilecektir.

14.Okul öncesi eğitim kurumlarının özel eğitim gerektiren sınıflarda kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir.

15.Koordinatör anaokulu müdürleri, Genel Müdürlüğümüzün 13/02/2001 tarih ve 308 sayılı yazısı doğrultusunda görevlerini sürdüreceklerdir. Koordinatör anaokulu müdürleri, Okul Öncesi Eğitim Programı ile okul öncesi eğitimi yönetmeliği doğrultusunda kadrosuz usta öğreticilerin eğitim faaliyetlerini yerinde izlemek ve rehberlik yapmakla görevlidirler. Bu husus İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından izlenecektir.

16.İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kadrosuz usta öğretici çalıştıracakları eğitim biriminde görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerin atanmasında merkezden uzağa doğru sıralama yapılacaktır.

17.Gerektiğinde tip sözleşmeye il milli eğitim müdürlüğü ek şartlar ilave edebilecektir.

18.Yukarıda belirtilen hususların dışında ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince çözülecektir.

19.Anlaşılamayan konular veya sonradan ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak aşağıdaki kişilerle görüşülecektir. Görevlendirme ile ilgili konular Recep SULA Daire Başkanı 0 312 425 40 49 Dr. Adem ORAKÇI Şube Müdürü 0 312 413 13 12 Mali konular İeref DİLMEN Daire Başkanı 0 312 425 40 49 Erkut ALPAY İube Müdürü 0 312 413 13 29

K- Görevine Son Verilecek Usta Öğreticiler[]

1.Kuruma öğretmen atanması durumunda, en son göreve başlayan kadrosuz usta öğreticinin görevine son verilir. Görevine son verilen kadrosuz usta öğreticiye yedek listede ilk sıra verilir ve öncelikle görevlendirmesi yapılır.

2.Kadrosuz Usta Öğretici, aldığı görevi ifa etmez veya yasal çerçeve içinde verilen talimat veya uyarılara riayet etmez ise sözleşme feshedilir.

3. Valilik ve milli eğitim müdürlüğü tarafından kabul edilecek çok acil sebepler dışında kadrosuz usta öğretici, sözleşme bitim tarihinden önce tek taraflı olarak sözleşmeyi feshederek görevinden ayrılamaz, ayrıldığı takdirde 1 yıl kendisine kadrosuz usta öğreticilik görevi verilmez.

4.Çocuk sayısının 10’un altına düşmemesi için gerekli önlemler alınır. Buna rağmen sınıfta çocuk sayısı 10’un altına düşer ise sınıflar kapatılarak görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirilmesi iptal edilerek ilgili kişi birinci yedek sıraya yerleştirilir.

5.Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda görev yapar, aksi davranışlarda bulunursa görevine son verilir.

6.10 gün ve daha fazla sağlık raporu olan kadrosuz usta öğreticinin yerine eğitim öğretimin aksamaması için başka bir kadrosuz usta öğretici geçici olarak görevlendirilecektir. Sağlık raporu alan kadrosuz usta öğretici tekrar göreve dönmek istediğinde, ilk yedek sırasına yerleştirilerek sırasının gelmesini bekler.

7. Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 5 gün içinde görevine başlamaz ise, yeni bir kadrosuz usta öğretici görevlendirilerek eğitim öğretimin aksamaması sağlanacaktır.

8. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yönetim arasında çıkan ihtilaflar-anlaşmazlıklar il milli eğitim müdürlüğünce çözümlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında (Anaokulu, Ana Sınıfı, Uygulama Sınıfı, Gezici Sınıf (Mobil Eğitim), Yaz Eğitim Sınıfı) Görev Alan Kadrosuz Usta Öğreticilerle İlgili İş Sözleşmesi[]

Okuloncesi9...jpg
Okuloncesi10...jpg


Kadrosuz Usta Öğretici Değerlendirme Formu[]

Kadrosuz Usta Öğretici Değerlendirme Formu

İç linkler[]

Dış linkler[]

Advertisement