Etiket: apiedit
 
(Bir diğer kullanıcıdan 3 ara revizyon gösterilmiyor)
1. satır: 1. satır:
  +
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü iyi günler ben ana okul öğretmenliği için yadm isteyecktim ihtiyaç olan bir yer varsa rica etsem
http://ooegm.meb.gov.tr/personel/2009-2010_KUO_ESASLAR.pdf dosyasının html sürümüdür.<br />'''G o o g l e''' taradığı belgelerin otomatik olarak html sürümlerini oluşturur.{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 1'''
 
|}
 
'''T.C.''''''MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI''''''Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü''''''Sayı :'''B.08.0.OÖG.0.07.02.02-020/ 1925 02'''/07/2009''''''Konu :'''Kadrosuz Usta Öğretici Görevlendirilmesi………...............................VALĠLĠĞĠNE(Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)'''Ġlgi :'''a)21/05/1977 tarih ve 15943 '''sayılı''' ile 20/10/2000 tarih ve 24206 '''sayılı''' Resmi Gazete'deyayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında SözleĢmeli veya Ek Ders Görevi ileGörevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ve değiĢikliği,b) 08/06/2004 tarih ve 25486 '''sayılı''', 20/02/2006 tarih ve 26086 '''sayılı''', 09/06/2007 tarih ve26547 '''sayılı''', 27/10/2007 tarih ve 26683 '''sayılı''', 06/09/2008 tarih ve 26989sayılı ResmiGazetelerde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim KurumlarıYönetmeliği” ve değiĢiklikleri, c)10/08/1999 tarih ve 23782 '''sayılı''' Resmi Gazetede yayımlanan “Millî Eğitim BakanlığınaBağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin '''Norm''' Kadrolarına ĠliĢkinYönetmelik”,d)16/12/2006 tarih ve 26378 '''sayılı''' Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim BakanlığıYönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Karar”,e)27/02/2007 tarih ve 11707 '''sayılı''' (Genelge no 2007/19) “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici veÖğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Karar”ın uygulanmasına iliĢkin Genelge.f)Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 18/03/2009 tarih ve 781'''sayılı''' yazısı.g) ''') '''DanıĢtay ikinci dairesinin 16/02/2009 tarihli ve 2009/377 esas nolu kararı.Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, 32 ilde 5 yaĢ (61-72 ay)çocuklarının zorunlu eğitime geçiĢinin sağlanması, kalkınma plânlarında belirtilen okullaĢmahedeflerine ulaĢılabilmesi ve öğretmen ihtiyacının karĢılanabilmesi için ülke genelindeki okul öncesieğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici çalıĢtırılması uygun görülmüĢtür. Bu bağlamda, ilinizintalebi doğrultusunda 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmelikler çerçevesindeiliniz okul öncesi eğitim kurumlarında çalıĢtırılmak üzere 2009 2. atama döneminden sonra kadrosuzusta öğretici kontenjanı tahsis edilecektir. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Kadrosuz Usta Öğreticiler ile Ġlgili ĠĢ veĠĢlemlere ĠliĢkin '''Esaslar, '''kadrosuz usta öğretici değerlendirme formu ve tip sözleme örneği ektedir.Bu '''Esaslar '''ve ekleri Bakanlığımızın '''[http://www.meb.gov.tr/ http://www.meb.gov.tr ]'''adresinde (MEB Merkez TeĢkilâtılinkindeki Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü web sayfasında) yayımlanmıĢtır. Kadrosuz usta öğretici uygulamasından verimli sonuç alınabilmesi için: '''1. '''Uygulamanın iliniz geneline duyurulması ve Ģartları uygun olanların müracaatlarının kabuledilmesi, ./.. ----
 
{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 2'''
 
|}
 
----
 
{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 3'''
 
|}
 
'''T.C.''''''MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI''''''OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'''2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDAGÖREVLENDĠRĠLECEK KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠLERLE ĠLGĠLĠ Ġġ VEĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN ESASLAROkul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, 32 ilde zorunlu eğitiminsağlanması, 9. kalkınma plânında belirtilen okullaĢma oranlarının gerçekleĢtirilmesi ve öğretmenihtiyacının karĢılanması amacıyla; okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere boĢ '''norm''''''kadro''' doğrultusunda kadrosuz usta öğretici kontenjanları tahsis edilmiĢtir. Ülke genelindeki mevcut okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu, ana sınıfı, gezici sınıf veyaz eğitim sınıfları ile zorunlu hallerde uygulama sınıfı) 2009-2010 eğitim-öğretim yılındagörevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerle ilgili olarak aĢağıda belirtilen mevzuat ve esaslarçerçevesinde baĢvurular alınarak görevlendirmeler yapılacaktır.'''A-KADROSUZ''''''USTA''''''ÖĞRETĠCĠ''''''UYGULAMASINDA''''''AMAÇ,''''''YASAL''''''DAYANAKLAR, DUYURU VE BAġVURU''''''1.Amaç :'''Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi,2009-2010 eğitim öğretimyılında 32 ilde 5 yaĢ (61-72 ay) çocuklarının zorunlu eğitime geçiĢinin sağlanması, 9. kalkınmaplânında belirtilen okullaĢma oranlarının gerçekleĢtirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karĢılanmasıdır.'''2.Yasal Dayanaklar :''''''a) '''657 '''Sayılı''' Devlet Memurları Kanunu’nun 89. maddesi,'''b) '''16/12/2006 tarih ve 26378 '''sayılı''' Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim BakanlığıYönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı”, '''c)'''“Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarih veB.08.0.PGM.0.23.01.02.4-507/11707 '''sayılı''' (Genelge No 2007/19) Ek Ders ÜcretiUygulamasına ĠliĢkin Genelge”,'''d) '''21/05/1977 tarih ve 15943 '''sayılı''' ile 20/10/2000 tarih ve 24206 '''sayılı''' Resmi Gazete'deyayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında SözleĢmeli veya Ek Ders Görevi ileGörevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ve değiĢikliği,'''e) '''08/06/2004 tarih ve 25486 '''sayılı''', 20/02/2006 tarih ve 26086 '''sayılı''', 09/06/2007 tarih ve26547 '''sayılı''', 27/10/2007 tarih ve 26683 '''sayılı''' Resmi Gazetelerde yayımlanan “Millî EğitimBakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” ve değiĢiklikleri, '''f) '''31/03/2006 tarihli ve 26125 '''sayılı''' Resmi Gazete’de yayımlanan 5473 '''sayılı''' DeğiĢik AdlarAltında Ġlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve SözleĢmeli Personele Ek Ödeme ----
 
{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 4'''
 
|}
 
Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik YapılmasıHakkında Kanun,'''g) '''DanıĢtay ikinci dairesinin 16/02/2009 tarihli ve 2009/377 esas nolu kararı.'''3.Duyuru Yapılması :'''Okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karĢılamak amacıyla, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında çalıĢtırılacak kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirilmesi ile ilgili duyurular il ve ilçemilli eğitim müdürlüklerince bilinen usullerle yapılacaktır. Adaylara baĢvuru için yeterli süreverilecektir.'''4.BaĢvurunun Yapılacağı Yer ve YerleĢtirme:'''Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak isteyen adaylar,yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde dilekçe ile doğrudan '''il veya ilçe milli eğitim''''''müdürlüklerine baĢvuru '''yapacaklardır. Ġlçe milli eğitim müdürlükleri, baĢvuru evrakını Ġl’inbelirleyeceği tarihte il milli eğitim müdürlüğüne teslim edecekler, kadrosuz usta öğreticilerbaĢvurdukları Ġl ve/veya Ġlçeler bazında değerlendirilip, görevlendirmeleri baĢvurunun yapıldığıilçedeki sıralama esas alınarak '''Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik Onayı ile yapılacaktır. ''''''5.BaĢvuru ġartları :'''Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylarda, 657'''sayılı''' Devlet Memurları Kanunu’nun DeğiĢik 48/A maddesinde belirtilen Ģartların yanında aĢağıdabelirtilen Ģartları taĢıyan adaylardan,'''a''')Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi EğitimiÖğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümümezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanların,'''b''')Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi veEğitimi Bölümü Lisans mezunlarının, '''c)'''Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve OkulÖncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi veEğitimi Bölümü ön lisans mezunlarının ('''Ön lisans mezunu olduğunu belgeleyenlerin baĢvurusu''''''kabul edilecektir'''),'''d)'''Meslek Yüksek Okulu Çocuk GeliĢimi Bölümü ön lisans mezunlarının,'''B-MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK ĠġLEMLER'''Kadrosuz usta öğreticilerin çalıĢma düzenini hazırlayacak olan '''koordinatör müdür''''''gerektiğinde birden fazla olabilecektir.'''2009-2010 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğreticiolarak görev yapmak amacıyla, süresi içinde baĢvuru yapanların durumları il milli eğitimmüdürlüklerince incelenir. '''Ayrıca, kadrosuz usta öğretici modülüne girilen bilgilerin doğruluğundan ve''''''arĢivlenmesinden il milli eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır.''''''C-SINIFLARIN OLUġTURULMASI VE KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠLERĠN''''''GÖREVLENDĠRĠLMESĠ'''“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin '''Norm'''Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik”in 8. maddesinde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları YönetmeliğinindeğiĢik 8. maddesinin 2. paragrafında belirtilen esaslar dikkate alınarak ”bir gruptaki çocuk sayısı ----
 
{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 5'''
 
|}
 
10’dan az 25’den fazla olmamak üzere oluĢturulacak her grup için '''bir öğretmen '''norm''' kadrosu'''verilir. ('''DeğiĢik 27/10/2007-26683 '''sayılı''' R.G.) “Bir gruptaki çocuk sayısının 10’ dan az 20’ den''''''fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluĢturulur. Ancak her bir''''''grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluĢturulamaz. Tek ana sınıflarında ve''''''uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25’e kadar çıkartılabilir.”'''denilmektedir.Kadrosuz usta öğreticiler; “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici veÖğretmenlerinin '''Norm''' Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi EğitimKurumları Yönetmelik” esaslarına uygun olarak, öncelikle anaokulları ve ana sınıflarında görevlendirilir.'''D-GÖREVLENDĠRMEDE TAKĠP EDĠLECEK ÖNCELĠK SIRASI'''Kadrosuz usta öğretici olarak '''görevlendirilecek adaylar 2009-2010 eğitim öğretim yılı''''''içerisinde, belirtilen ''öncelik sırasına göre tercih ettikleri ilçe sıralaması esas alınarak ''Valilik''''''Onayı '''ile görevlendirilir. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin listesi, öncelik sırası dabelirtilerek uygun bir yerde ilân edilir.'''ÖNCELĠK''''''SIRASI''''''GENEL VE ÖZEL ġARTLAR''''''1'''Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, ÇocukGeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve EğitimiÖğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yükseklisans belgesi/diploması olanlar.'''2'''Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, ÇocukGeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve EğitimiÖğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunları('''BaĢvuran lisans mezunlarının sayısı il milli eğitim müdürlüğüne verilen''''''kontenjandan fazla olması halinde, öncelik sıralaması adayların''''''KPSS’den aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır''').'''3'''Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, ÇocukGeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve EğitimiÖğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunları ileAnadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin Okul Öncesi Öğretmenliği,Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi EğitimiÖğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimive Eğitimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencisi olup, ön lisans eğitimi aldığınıbelgeleyenler.'''4'''Meslek Yüksek Okullarının Çocuk GeliĢimi Bölümü ön lisans mezunları '''NOT''':'''Ġlinizde ikâmet etmediği halde, görev almak üzere baĢvuruda bulunan kadrosuz usta''''''öğretici adayları da ibraz edecekleri belgelere göre yukarıdaki tabloda belirtilen öncelik''''''sıralamasına tabi tutulur. ''''''E-KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠLERLE SÖZLEġME YAPILMASI'''Göreve baĢlatılmak üzere Valilikçe Onay verilen kadrosuz usta öğreticiler ile görevebaĢlatılmadan önce tip sözleĢme yapılır. Tip sözleĢmede, kadrosuz usta öğreticilerin görevleriesnasında uyacakları hususlar, göreve baĢlama tarihi, görevlerinin asil öğretmen ataması yapıldığındaveya çalıĢtığı eğitim-öğretim yılı sonunda görevinin sona ereceği vb. hususlar ayrıntılı olarak belirtilir('''Ek-1 SözleĢme Örneği'''). ----
 
{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 6'''
 
|}
 
Anaokulları ile ilköğretim okulları bünyesindeki ana sınıfları, mobil eğitim ve yaz eğitimiyapılacak anaokulu ve ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yapılan sözleĢmelerokullar adına il/ilçe milli eğitim müdürleri; lise ve dengi okullar bünyesinde açılan ana sınıflarındagörevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin sözleĢmeleri ise ilgili okul müdürleri tarafından hazırlanırve imzalanır.'''F-KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠLERE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETĠ'''Kadrosuz usta öğreticilere Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği,Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin BakanlarKurulu Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına ve Milli Eğitim BakanlığıKurumlarında SözleĢmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta ÖğreticilerHakkında Yönetmelik’e uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 8, haftada 40 çalıĢmasaati süresine, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalıĢma saati süresinigeçmeyecek Ģekilde okul yönetimince düzenleneceği belirtilmiĢtir. '''G-ÖDENEKLERĠN''''''GÖNDERĠLEBĠLMESĠ''''''ĠÇĠN''''''YAPILMASI''''''GEREKEN''''''ĠġLEMLER'''Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ileilgili ödenekler '''13.01.30.62-09.1.1.00-1-01.4''', SSK primleri ile ilgili ödenekleri ise '''13.01.30.62-''''''09.1.1.00-1-02.4 '''bütçe tertiplerinden il merkezlerindeki defterdarlık muhasebe müdürlüklerine 290,ilçelerdeki mal müdürlüklerine de 285 kodlarından gönderilecektir.Söz konusu kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile ilgili bordrolarının hazırlanmasındail ve ilçeler bazında bir bütünlük sağlanması bakımından 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bubordrolar, '''il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek olup''', ödeneğe ihtiyaç duyulduğundaOkul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünden talep edeceklerdir. '''Kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile SSK primlerine ait ödeneklerin gecikmeye''''''mahal verilmeden zamanında tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. '''Ek ders ücretleri ve sigorta primlerinin, 2009 ve 2010 Mali Yılları Genel Bütçelerindenzamanında gönderilebilmesi için, '''Ek-2 '''ve '''Ek-3 '''çizelgeler, il milli eğitim müdürlükleri tarafındaneksiksiz doldurularak görevlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle '''en geç beĢ gün içinde MEBBĠS’te''''''acılan modülden giriĢ iĢlemleri yapılarak ([http://ilsis.meb.gov.tr/ http://ilsis.meb.gov.tr]) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ''''''bilgilendirilecektir.''''''H-YAZ EĞĠTĠMĠ YAPILMASI HALĠNDE YAPILACAK ĠġLEMLER'''Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değiĢik 8/d maddesine göre velilerden talepolması halinde anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve mobil eğitim sınıflarında yaz eğitimiyapılabilecektir. Yaz eğitim sınıflarının oluĢturulmasında, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul veKurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin '''Norm''' Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik”in 9. ve Milli EğitimBakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 8/d maddesinde (20/02/2006 tarih ve 26086'''sayılı''' Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim KurumlarıYönetmeliği” belirtilen esaslara uygun olarak (Çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere)gruplar oluĢturulur. '''(Yaz Eğitiminde öncelikle haftada 30 saat ücretle öğretmenlere, öğretmen''''''bulunmaması halinde haftalık 30 saat kadrosuz usta öğreticilere görev verilir.) '''Görevlendirilenkadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile sigorta primlerine iliĢkin ödeneklerin zamanındagönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler '''(Üstüne Yaz Eğitimi ibaresi eklenerek) '''il milli eğitimmüdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak '''en geç beĢ gün içinde MEBBĠS’te acılan modülden '''----
 
{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 7'''
 
|}
 
'''giriĢ iĢlemleri yapılarak ([http://ilsis.meb.gov.tr/ http://ilsis.meb.gov.tr]) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bilgi''''''verilecektir.'''Yaz eğitiminde Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yer alan '''Okul Öncesi Yaz Eğitimi''''''Programı '''uygulanacaktır.'''I-Görevlendirmelerde Uyulacak Diğer Hususlar''''''1.'''Ġlinize tahsis edilen kadrosuz usta öğretici kontenjanlarına eğitim-öğretim yılının baĢlamasıile birlikte en seri Ģekilde görevlendirme yapılarak, verilen kadronun tamamı kullanılmaya çalıĢılır. '''2.'''Hiçbir Ģekilde tahsis edilen kontenjandan fazla kadrosuz usta öğretici görevlendirmesiyapılamaz.'''3.'''Görev verilerek sözleĢme yapılacak kadrosuz usta öğreticilerden iki adet vesikalık fotoğraf ilenüfus cüzdanı veya ehliyetinin 1 adet fotokopisi alınır. Fotoğrafının biri sözleĢmeye yapıĢtırılır.'''4.'''Çocuk sayısı 10’nun altına düĢen sınıflar kapatılır ve görevlendirilen kadrosuz ustaöğreticinin görevlendirmesi iptal edilir.Ġlgili kiĢi birinci yedek sırasına getirilir.'''5.'''Ek-3 Bilgi Formunun MEBBĠS’te açılan modülden bilgi giriĢ iĢlemleri yapıldıktan sonrakullanılmayan kontenjanların kullanılıp kullanılmayacağı GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bildirilir. '''6.'''Herhangi bir nedenle görevden ayrılan kadrosuz usta öğreticinin yerine ara verilmedenyedekten görevlendirme yapılarak, kadronun tenkis edilmesi yoluna gidilmez.'''7.'''Eğitim-öğretim yılı içinde görev yeri değiĢikliği ile saymanlığı ve mal müdürlüğü değiĢenkadrosuz usta öğreticilerin, ücret ve sigorta ödemeleri yönünden mağduriyetlerinin önlenmesi için, '''Ek-''''''2 görev dağılım çizelgesi ile Ek-3 çizelge '''yeniden düzenlenerek MEBBĠS’te açılan modülden giriĢiĢlemleri yapılarak ([http://ilsis.meb.gov.tr/ http://ilsis.meb.gov.tr]) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ acele bilgilendirilecektir.'''8.'''Kadrosuz usta öğreticilerin Valilik Makamından alınan görevlendirme Onayları ve Ek-2 ileEk-3 il milli eğitim müdürlüklerince arĢivlenecektir. '''9.'''Anaokullarında öncelikle öğretmen görevlendirilmesine özen gösterilecek, zorunlu olmadıkçakadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir.'''10.'''Kız Meslek ve Anadolu Kız Meslek liseleri bünyelerinde bulunan uygulama sınıflarındazorunlu olmadıkça kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir. '''11.'''Ġstifa eden veya emekli olduktan sonra kadrosuz usta öğretici olarak görev almak isteyenöğretmenlere kadrosuz usta öğretici olarak görev verilmeyecek, ek ders karĢılığı ücretli öğretmenolarak görevlendirilebilecektir. '''12.'''BoĢ '''norm''' '''kadro''' ile iliĢkilendirilmeyen kadrolarda (okul ve sınıflarda) kadrosuz usta öğreticiçalıĢtırılmayacaktır.'''13.'''Üniversitelerin gece bölümünde okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği ile çocukgeliĢimi ve eğitimi öğretmenliği ön lisans mezunu olmaya hakettiğini belgeleyenlere de kadrosuz ustaöğreticilik görevi verilebilecektir. '''14.'''Okul öncesi eğitim kurumlarının özel eğitim gerektiren sınıflarda kadrosuz usta öğreticigörevlendirilmeyecektir. '''15.'''Koordinatör anaokulu müdürleri, '''Genel Müdürlüğümüzün 13/02/2001 tarih ve 308 '''sayılı'''''''''yazısı '''doğrultusunda görevlerini sürdüreceklerdir. Koordinatör anaokulu müdürleri, Okul ÖncesiEğitim Programı ile okul öncesi eğitimi yönetmeliği doğrultusunda kadrosuz usta öğreticilerin eğitimfaaliyetlerini yerinde izlemek ve rehberlik yapmakla görevlidirler. Bu husus Ġl/ilçe milli eğitimmüdürlükleri tarafından izlenecektir.'''16.'''Ġl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kadrosuz usta öğretici çalıĢtıracakları eğitim birimindegörevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerin atanmasında merkezden uzağa doğru sıralamayapılacaktır.'''17'''.Gerektiğinde tip sözleĢmeye il milli eğitim müdürlüğü ek Ģartlar ilave edebilecektir.'''18'''.Yukarıda belirtilen hususların dıĢında ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe milli eğitimmüdürlüklerince çözülecektir. ----''
 
{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 8'''
 
|}
 
'''19.'''AnlaĢılamayan konular veya sonradan ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak aĢağıdakikiĢilerle görüĢülecektir.'''Görevlendirme ile''''''ilgili konular'''Recep SULADaire BaĢkanı0 312 425 40 49Dr. Adem ORAKÇIġube Müdürü0 312 413 13 12'''Mali konular'''ġeref DĠLMENDaire BaĢkanı0 312 425 40 49Erkut ALPAYġube Müdürü0 312 413 13 29'''K- GÖREVĠNE SON VERĠLECEK USTA ÖĞRETĠCĠLER''''''1.'''Kuruma öğretmen atanması durumunda, en son göreve baĢlayan kadrosuz usta öğreticiningörevine son verilir. Görevine son verilen kadrosuz usta öğreticiye yedek listede ilk sıra verilir veöncelikle görevlendirmesi yapılır.'''2.'''Kadrosuz Usta Öğretici, aldığı görevi ifa etmez veya yasal çerçeve içinde verilen talimatveya uyarılara riayet etmez ise sözleĢme feshedilir.'''3. '''Valilik ve milli eğitim müdürlüğü tarafından kabul edilecek çok acil sebepler dıĢındakadrosuz usta öğretici, sözleĢme bitim tarihinden önce tek taraflı olarak sözleĢmeyi feshederekgörevinden ayrılamaz, ayrıldığı takdirde 1 yıl kendisine kadrosuz usta öğreticilik görevi verilmez.'''4.'''Çocuk sayısının 10’un altına düĢmemesi için gerekli önlemler alınır. Buna rağmen sınıftaçocuk sayısı 10’un altına düĢer ise sınıflar kapatılarak görevlendirilen kadrosuz usta öğreticiningörevlendirilmesi iptal edilerek ilgili kiĢi birinci yedek sıraya yerleĢtirilir.'''5.'''Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 657 '''Sayılı''' Devlet Memurları Kanunu hükümleridoğrultusunda görev yapar, aksi davranıĢlarda bulunursa görevine son verilir.'''6.'''10 gün ve daha fazla sağlık raporu olan kadrosuz usta öğreticinin yerine eğitim öğretiminaksamaması için baĢka bir kadrosuz usta öğretici geçici olarak görevlendirilecektir. Sağlık raporu alankadrosuz usta öğretici tekrar göreve dönmek istediğinde, ilk yedek sırasına yerleĢtirilerek sırasınıngelmesini bekler.'''7. '''Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 5 gün içinde görevine baĢlamaz ise, yeni bir kadrosuzusta öğretici görevlendirilerek eğitim öğretimin aksamaması sağlanacaktır.'''8. '''Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yönetim arasında çıkan ihtilaflar-anlaĢmazlıklar ilmilli eğitim müdürlüğünce çözümlenecektir. ----
 
{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 9'''
 
|}
 
----
 
{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 10'''
 
|}
 
----
 
{| border="0" width="100%"
 
| align="right" bgcolor="#eeeeee"|'''Page 11'''
 
|}
 
'''EK-1''''''KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠ DEĞERLENDĠRME FORMU''''''''A-KİŞİSEL BİLGİLER'''''Adı-SoyadıGörevli Olduğu KurumGörevli Olduğu Ġl, Ġlçe ve KöyÖğrenim Durumu Bu Göreve BaĢladığı TarihÖğretim Yılı'''''B-GENEL GÖZLEMLER ''''''''''Her madde beş (5) puan üzerinden değerlendirilecektir.''''''''''Kurum''''''''''Müdürü''''''''''Koordinatör''''''''''Müdür''''''''''İlköğretim''''''''''Müfettişi'''''1-Görevde isteklilik ve uygun davranıĢ gösterme.2-GeliĢmeye, yeniliklere ve eleĢtiriye açık olma; karıĢısındakinesaygı duyma.3-Planları çocukların geliĢim düzeyine ve ihtiyaçlarına uygunhazırlama.4-Eğitimde bireysel farklılıkları dikkate alma.5-Zamanı verimli kullanma ve doğru karar verme.6-Kendine güvenme.7-Sorumluluk duygusuna sahip olma.8-Çocuklarla ve çevresiyle iletiĢim kurma.9-Sözel dili ve ses tonunu etkili kullanma.10-ĠĢbirliği ve ekip çalıĢmasına önem verme ve uygulama.11-Çocuklara iyi örnek olma.12-Sınıfta gerekli olan yerlerin Ģeklini ve köĢeleri oluĢturma.13-Yöntem ve teknikleri uygun biçimde kullanma.14-KiĢisel geliĢim dosyaları hazırlama.15-Çocukların etkili katılımını sağlama.16-Atık malzemeleri değerlendirme.17-Çocuklara Türkçeyi etkili ve doğru kullanma becerisikazandırma.18-Velilerle uyumlu iliĢkiler ve etkinliklere katılımlarını sağlama. 19-Çocukları ve okulu sevmek ve benimsemek.20-KaynaĢtırma eğitimi etkinliklerini planlama ve yürütme.'''''TOPLAM PUAN''''''''''C-DÜŞÜNCELER''''''''''Kurum Müdürü''''''''''Koordinaör Müdür ''''''''''İlköğretim Müfettişi''''''''''Kurum Müdürü ''''''''''Koordinaör Müdür ''''''''''İlköğretim Müfettişi'''''Adı Soyadı : Adı Soyadı : Adı Soyadı : Düzenleme Tarihi :Düzenleme Tarihi :Düzenleme Tarihi :Ġmza :Ġmza :Ġmza :''
 
   
  +
==2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Kadrosuz Usta Öğreticilerle İlgili İi Ve İilemlere İlişkin Esaslar==
{{Eğitim}}
 
  +
  +
Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, 32 ilde zorunlu eğitimin sağlanması, 9. kalkınma plânında belirtilen okullaşma oranlarının gerçekleştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla; okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere boş norm kadro doğrultusunda kadrosuz usta öğretici kontenjanları tahsis edilmiştir.
  +
  +
Ülke genelindeki mevcut okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu, ana sınıfı, gezici sınıf ve yaz eğitim sınıfları ile zorunlu hallerde uygulama sınıfı) 2009-2010 eğitim-öğretim yılında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerle ilgili olarak aşağıda belirtilen mevzuat ve esaslar çerçevesinde başvurular alınarak görevlendirmeler yapılacaktır.
  +
  +
==A-Kadrosuz Usta Öğretici Uygulamasında Amaç, Yasal Dayanaklar, Duyuru Ve Başvuru==
  +
  +
===1.Amaç ===
  +
  +
Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi,2009-2010 eğitim öğretim yılında 32 ilde 5 yaş (61-72 ay) çocuklarının zorunlu eğitime geçişinin sağlanması, 9. kalkınma plânında belirtilen okullaşma oranlarının gerçekleştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasıdır.
  +
  +
===2.Yasal Dayanaklar :===
  +
  +
a) [[657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu]]’nun 89. maddesi,
  +
  +
b) 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”,
  +
  +
c)“[[Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü]] nün 27/02/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.4-507/11707 sayılı (Genelge No 2007/19) Ek Ders Ücreti Uygulamasına İlişkin Genelge”,
  +
  +
d) 21/05/1977 tarih ve 15943 sayılı ile 20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı [[Resmi Gazete]]'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ve değişikliği,
  +
  +
e) 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı, 20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı, 09/06/2007 tarih ve 26547 sayılı, 27/10/2007 tarih ve 26683 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” ve değişiklikleri,
  +
  +
f) 31/03/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme
  +
  +
Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
  +
  +
g) Danıştay ikinci dairesinin 16/02/2009 tarihli ve 2009/377 esas nolu kararı.
  +
  +
===3.Duyuru Yapılması :===
  +
  +
Okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında çalıştırılacak kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirilmesi ile ilgili duyurular il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilinen usullerle yapılacaktır. Adaylara başvuru için yeterli süre verilecektir.
  +
  +
===4.Başvurunun Yapılacağı Yer ve Yerleştirme:===
  +
  +
Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde dilekçe ile doğrudan il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapacaklardır. İlçe milli eğitim müdürlükleri, başvuru evrakını İl’in belirleyeceği tarihte il milli eğitim müdürlüğüne teslim edecekler, kadrosuz usta öğreticiler başvurdukları İl ve/veya İlçeler bazında değerlendirilip, görevlendirmeleri başvurunun yapıldığı ilçedeki sıralama esas alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik Onayı ile yapılacaktır.
  +
  +
===5.Başvuru Şartları :===
  +
  +
Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 48/A maddesinde belirtilen şartların yanında aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylardan,
  +
  +
a)Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanların,
  +
  +
b)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunlarının,
  +
  +
c)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunlarının (Ön lisans mezunu olduğunu belgeleyenlerin başvurusu kabul edilecektir),
  +
  +
d)Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunlarının,
  +
  +
==B-Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler==
  +
  +
Kadrosuz usta öğreticilerin çalışma düzenini hazırlayacak olan koordinatör müdür gerektiğinde birden fazla olabilecektir.
  +
  +
2009-2010 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak amacıyla, süresi içinde başvuru yapanların durumları il milli eğitim müdürlüklerince incelenir.
  +
  +
Ayrıca, kadrosuz usta öğretici modülüne girilen bilgilerin doğruluğundan ve arşivlenmesinden il milli eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır.
  +
  +
==C-Sınıfların Oluşturulması Ve Kadrosuz Usta Öğreticilerin Görevlendirilmesi==
  +
  +
“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 8. maddesinin 2. paragrafında belirtilen esaslar dikkate alınarak ”bir gruptaki çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere oluşturulacak her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. (Değişik 27/10/2007-26683 sayılı R.G.) “Bir gruptaki çocuk sayısının 10’ dan az 20’ den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25’e kadar çıkartılabilir.” denilmektedir.
  +
  +
Kadrosuz usta öğreticiler; “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmelik” esaslarına uygun olarak, öncelikle anaokulları ve ana sınıflarında görevlendirilir.
  +
  +
==D-Görevlendirmede Takip Edilecek Öncelik Sırası ==
  +
  +
Kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylar 2009-2010 eğitim öğretim yılı içerisinde, belirtilen öncelik sırasına göre tercih ettikleri ilçe sıralaması esas alınarak Valilik Onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin listesi, öncelik sırası da belirtilerek uygun bir yerde ilân edilir.
  +
  +
===Öncelik Sırası Genel Ve Özel Şartlar===
  +
  +
1- Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.
  +
  +
2 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunları (Başvuran lisans mezunlarının sayısı il milli eğitim müdürlüğüne verilen kontenjandan fazla olması halinde, öncelik sıralaması adayların KPSS’den aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır).
  +
  +
3 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunları ile Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencisi olup, ön lisans eğitimi aldığını belgeleyenler.
  +
  +
4 Meslek Yüksek Okullarının Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunları
  +
  +
NOT:İlinizde ikâmet etmediği halde, görev almak üzere başvuruda bulunan kadrosuz usta öğretici adayları da ibraz edecekleri belgelere göre yukarıdaki tabloda belirtilen öncelik sıralamasına tabi tutulur.
  +
  +
==E-Kadrosuz Usta Öğreticilerle Sözleşme Yapılnması==
  +
  +
Göreve başlatılmak üzere Valilikçe Onay verilen kadrosuz usta öğreticiler ile göreve başlatılmadan önce tip sözleşme yapılır. Tip sözleşmede, kadrosuz usta öğreticilerin görevleri esnasında uyacakları hususlar, göreve başlama tarihi, görevlerinin asil öğretmen ataması yapıldığında veya çalıştığı eğitim-öğretim yılı sonunda görevinin sona ereceği vb. hususlar ayrıntılı olarak belirtilir (Ek-1 Sözleşme Örneği).
  +
  +
Anaokulları ile ilköğretim okulları bünyesindeki ana sınıfları, mobil eğitim ve yaz eğitimi yapılacak anaokulu ve ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yapılan sözleşmeler okullar adına il/ilçe milli eğitim müdürleri; lise ve dengi okullar bünyesinde açılan ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin sözleşmeleri ise ilgili okul müdürleri tarafından hazırlanır ve imzalanır.
  +
  +
==F-Kadrosuz Usta Öğreticilere Ödenek Ek Ders Ücreti ==
  +
  +
Kadrosuz usta öğreticilere Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 8, haftada 40 çalışma saati süresine, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenleneceği belirtilmiştir.
  +
  +
==G-Ödeneklerin Gönderilebilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler==
  +
  +
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile ilgili ödenekler 13.01.30.62-09.1.1.00-1-01.4, SSK primleri ile ilgili ödenekleri ise 13.01.30.62-09.1.1.00-1-02.4 bütçe tertiplerinden il merkezlerindeki defterdarlık muhasebe müdürlüklerine 290, ilçelerdeki mal müdürlüklerine de 285 kodlarından gönderilecektir.
  +
  +
Söz konusu kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile ilgili bordrolarının hazırlanmasında il ve ilçeler bazında bir bütünlük sağlanması bakımından 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bu bordrolar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek olup, ödeneğe ihtiyaç duyulduğunda Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünden talep edeceklerdir.
  +
  +
Kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile SSK primlerine ait ödeneklerin gecikmeye mahal verilmeden zamanında tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.
  +
  +
Ek ders ücretleri ve sigorta primlerinin, 2009 ve 2010 Mali Yılları Genel Bütçelerinden zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak görevlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle en geç beş gün içinde MEBBİS’te acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ bilgilendirilecektir.
  +
  +
==H-Yaz Eğitimi Yapılması Halinde Yapılacak İşlemler==
  +
  +
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 8/d maddesine göre velilerden talep olması halinde anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve mobil eğitim sınıflarında yaz eğitimi yapılabilecektir. Yaz eğitim sınıflarının oluşturulmasında, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 9. ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 8/d maddesinde (20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” belirtilen esaslara uygun olarak (Çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere) gruplar oluşturulur. (Yaz Eğitiminde öncelikle haftada 30 saat ücretle öğretmenlere, öğretmen bulunmaması halinde haftalık 30 saat kadrosuz usta öğreticilere görev verilir.) Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile sigorta primlerine ilişkin ödeneklerin zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler (Üstüne Yaz Eğitimi ibaresi eklenerek) il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak en geç beş gün içinde MEBBİS’te acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bilgi verilecektir. Yaz eğitiminde Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yer alan Okul Öncesi Yaz Eğitimi Programı uygulanacaktır.
  +
  +
===I-Görevlendirmelerde Uyulacak Diğer Hususlar===
  +
  +
1.İlinize tahsis edilen kadrosuz usta öğretici kontenjanlarına eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte en seri şekilde görevlendirme yapılarak, verilen kadronun tamamı kullanılmaya çalışılır.
  +
  +
2.Hiçbir şekilde tahsis edilen kontenjandan fazla kadrosuz usta öğretici görevlendirmesi yapılamaz.
  +
  +
3.Görev verilerek sözleşme yapılacak kadrosuz usta öğreticilerden iki adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı veya ehliyetinin 1 adet fotokopisi alınır. Fotoğrafının biri sözleşmeye yapıştırılır.
  +
  +
4.Çocuk sayısı 10’nun altına düşen sınıflar kapatılır ve görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirmesi iptal edilir.İlgili kişi birinci yedek sırasına getirilir.
  +
  +
5.Ek-3 Bilgi Formunun MEBBİS’te açılan modülden bilgi giriş işlemleri yapıldıktan sonra kullanılmayan kontenjanların kullanılıp kullanılmayacağı GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bildirilir.
  +
  +
6.Herhangi bir nedenle görevden ayrılan kadrosuz usta öğreticinin yerine ara verilmeden yedekten görevlendirme yapılarak, kadronun tenkis edilmesi yoluna gidilmez.
  +
  +
7.Eğitim-öğretim yılı içinde görev yeri değişikliği ile saymanlığı ve mal müdürlüğü değişen kadrosuz usta öğreticilerin, ücret ve sigorta ödemeleri yönünden mağduriyetlerinin önlenmesi için, Ek-2 görev dağılım çizelgesi ile Ek-3 çizelge yeniden düzenlenerek MEBBİS’te açılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ acele bilgilendirilecektir.
  +
  +
8.Kadrosuz usta öğreticilerin Valilik Makamından alınan görevlendirme Onayları ve Ek-2 ile Ek-3 il milli eğitim müdürlüklerince arşivlenecektir.
  +
  +
9.Anaokullarında öncelikle öğretmen görevlendirilmesine özen gösterilecek, zorunlu olmadıkça kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir.
  +
  +
10.Kız Meslek ve Anadolu Kız Meslek liseleri bünyelerinde bulunan uygulama sınıflarında zorunlu olmadıkça kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir.
  +
  +
11.İstifa eden veya emekli olduktan sonra kadrosuz usta öğretici olarak görev almak isteyen öğretmenlere kadrosuz usta öğretici olarak görev verilmeyecek, ek ders karşılığı ücretli öğretmen olarak görevlendirilebilecektir.
  +
  +
12.Boş norm kadro ile ilişkilendirilmeyen kadrolarda (okul ve sınıflarda) kadrosuz usta öğretici çalıştırılmayacaktır.
  +
  +
13.Üniversitelerin gece bölümünde okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ön lisans mezunu olmaya hakettiğini belgeleyenlere de kadrosuz usta öğreticilik görevi verilebilecektir.
  +
  +
14.Okul öncesi eğitim kurumlarının özel eğitim gerektiren sınıflarda kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir.
  +
  +
15.Koordinatör anaokulu müdürleri, Genel Müdürlüğümüzün 13/02/2001 tarih ve 308 sayılı yazısı doğrultusunda görevlerini sürdüreceklerdir. Koordinatör anaokulu müdürleri, Okul Öncesi Eğitim Programı ile okul öncesi eğitimi yönetmeliği doğrultusunda kadrosuz usta öğreticilerin eğitim faaliyetlerini yerinde izlemek ve rehberlik yapmakla görevlidirler. Bu husus İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından izlenecektir.
  +
  +
16.İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kadrosuz usta öğretici çalıştıracakları eğitim biriminde görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerin atanmasında merkezden uzağa doğru sıralama yapılacaktır.
  +
  +
17.Gerektiğinde tip sözleşmeye il milli eğitim müdürlüğü ek şartlar ilave edebilecektir.
  +
  +
18.Yukarıda belirtilen hususların dışında ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince çözülecektir.
  +
  +
19.Anlaşılamayan konular veya sonradan ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak aşağıdaki kişilerle görüşülecektir. Görevlendirme ile ilgili konular Recep SULA Daire Başkanı 0 312 425 40 49 Dr. Adem ORAKÇI Şube Müdürü 0 312 413 13 12 Mali konular İeref DİLMEN Daire Başkanı 0 312 425 40 49 Erkut ALPAY İube Müdürü 0 312 413 13 29
  +
  +
==K- Görevine Son Verilecek Usta Öğreticiler==
  +
  +
1.Kuruma öğretmen atanması durumunda, en son göreve başlayan kadrosuz usta öğreticinin görevine son verilir. Görevine son verilen kadrosuz usta öğreticiye yedek listede ilk sıra verilir ve öncelikle görevlendirmesi yapılır.
  +
  +
2.Kadrosuz Usta Öğretici, aldığı görevi ifa etmez veya yasal çerçeve içinde verilen talimat veya uyarılara riayet etmez ise sözleşme feshedilir.
  +
  +
3. Valilik ve milli eğitim müdürlüğü tarafından kabul edilecek çok acil sebepler dışında kadrosuz usta öğretici, sözleşme bitim tarihinden önce tek taraflı olarak sözleşmeyi feshederek görevinden ayrılamaz, ayrıldığı takdirde 1 yıl kendisine kadrosuz usta öğreticilik görevi verilmez.
  +
  +
4.Çocuk sayısının 10’un altına düşmemesi için gerekli önlemler alınır. Buna rağmen sınıfta çocuk sayısı 10’un altına düşer ise sınıflar kapatılarak görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirilmesi iptal edilerek ilgili kişi birinci yedek sıraya yerleştirilir.
  +
  +
5.Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda görev yapar, aksi davranışlarda bulunursa görevine son verilir.
  +
  +
6.10 gün ve daha fazla sağlık raporu olan kadrosuz usta öğreticinin yerine eğitim öğretimin aksamaması için başka bir kadrosuz usta öğretici geçici olarak görevlendirilecektir. Sağlık raporu alan kadrosuz usta öğretici tekrar göreve dönmek istediğinde, ilk yedek sırasına yerleştirilerek sırasının gelmesini bekler.
  +
  +
7. Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 5 gün içinde görevine başlamaz ise, yeni bir kadrosuz usta öğretici görevlendirilerek eğitim öğretimin aksamaması sağlanacaktır.
  +
  +
8. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yönetim arasında çıkan ihtilaflar-anlaşmazlıklar il milli eğitim müdürlüğünce çözümlenecektir.
  +
  +
===Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında (Anaokulu, Ana Sınıfı, Uygulama Sınıfı, Gezici Sınıf (Mobil Eğitim), Yaz Eğitim Sınıfı) Görev Alan Kadrosuz Usta Öğreticilerle İlgili İş Sözleşmesi===
  +
  +
[[Dosya:Okuloncesi9...jpg|600px|thumb|center]]
  +
[[Dosya:Okuloncesi10...jpg|600px|thumb|center]]
  +
  +
  +
  +
===Kadrosuz Usta Öğretici Değerlendirme Formu===
  +
  +
[[Dosya:Okuloncesi11..jpg|600px|thumb|center|Kadrosuz Usta Öğretici Değerlendirme Formu]]
  +
  +
==İç linkler==
  +
  +
==Dış linkler==
  +
*http://www.memurlar.net/haber/144410/
  +
*http://ooegm.meb.gov.tr/personel/2009-2010_KUO_ESASLAR.pdf

08.49, 6 Temmuz 2016 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü iyi günler ben ana okul öğretmenliği için yadm isteyecktim ihtiyaç olan bir yer varsa rica etsem

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Kadrosuz Usta Öğreticilerle İlgili İi Ve İilemlere İlişkin Esaslar[düzenle | kaynağı değiştir]

Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, 32 ilde zorunlu eğitimin sağlanması, 9. kalkınma plânında belirtilen okullaşma oranlarının gerçekleştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla; okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere boş norm kadro doğrultusunda kadrosuz usta öğretici kontenjanları tahsis edilmiştir.

Ülke genelindeki mevcut okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu, ana sınıfı, gezici sınıf ve yaz eğitim sınıfları ile zorunlu hallerde uygulama sınıfı) 2009-2010 eğitim-öğretim yılında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerle ilgili olarak aşağıda belirtilen mevzuat ve esaslar çerçevesinde başvurular alınarak görevlendirmeler yapılacaktır.

A-Kadrosuz Usta Öğretici Uygulamasında Amaç, Yasal Dayanaklar, Duyuru Ve Başvuru[düzenle | kaynağı değiştir]

1.Amaç[düzenle | kaynağı değiştir]

Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi,2009-2010 eğitim öğretim yılında 32 ilde 5 yaş (61-72 ay) çocuklarının zorunlu eğitime geçişinin sağlanması, 9. kalkınma plânında belirtilen okullaşma oranlarının gerçekleştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasıdır.

2.Yasal Dayanaklar :[düzenle | kaynağı değiştir]

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89. maddesi,

b) 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”,

c)“Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü nün 27/02/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.4-507/11707 sayılı (Genelge No 2007/19) Ek Ders Ücreti Uygulamasına İlişkin Genelge”,

d) 21/05/1977 tarih ve 15943 sayılı ile 20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ve değişikliği,

e) 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı, 20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı, 09/06/2007 tarih ve 26547 sayılı, 27/10/2007 tarih ve 26683 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” ve değişiklikleri,

f) 31/03/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme

Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

g) Danıştay ikinci dairesinin 16/02/2009 tarihli ve 2009/377 esas nolu kararı.

3.Duyuru Yapılması :[düzenle | kaynağı değiştir]

Okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında çalıştırılacak kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirilmesi ile ilgili duyurular il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilinen usullerle yapılacaktır. Adaylara başvuru için yeterli süre verilecektir.

4.Başvurunun Yapılacağı Yer ve Yerleştirme:[düzenle | kaynağı değiştir]

Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde dilekçe ile doğrudan il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapacaklardır. İlçe milli eğitim müdürlükleri, başvuru evrakını İl’in belirleyeceği tarihte il milli eğitim müdürlüğüne teslim edecekler, kadrosuz usta öğreticiler başvurdukları İl ve/veya İlçeler bazında değerlendirilip, görevlendirmeleri başvurunun yapıldığı ilçedeki sıralama esas alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik Onayı ile yapılacaktır.

5.Başvuru Şartları :[düzenle | kaynağı değiştir]

Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 48/A maddesinde belirtilen şartların yanında aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylardan,

a)Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanların,

b)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunlarının,

c)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunlarının (Ön lisans mezunu olduğunu belgeleyenlerin başvurusu kabul edilecektir),

d)Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunlarının,

B-Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler[düzenle | kaynağı değiştir]

Kadrosuz usta öğreticilerin çalışma düzenini hazırlayacak olan koordinatör müdür gerektiğinde birden fazla olabilecektir.

2009-2010 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak amacıyla, süresi içinde başvuru yapanların durumları il milli eğitim müdürlüklerince incelenir.

Ayrıca, kadrosuz usta öğretici modülüne girilen bilgilerin doğruluğundan ve arşivlenmesinden il milli eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır.

C-Sınıfların Oluşturulması Ve Kadrosuz Usta Öğreticilerin Görevlendirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 8. maddesinin 2. paragrafında belirtilen esaslar dikkate alınarak ”bir gruptaki çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere oluşturulacak her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. (Değişik 27/10/2007-26683 sayılı R.G.) “Bir gruptaki çocuk sayısının 10’ dan az 20’ den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25’e kadar çıkartılabilir.” denilmektedir.

Kadrosuz usta öğreticiler; “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmelik” esaslarına uygun olarak, öncelikle anaokulları ve ana sınıflarında görevlendirilir.

D-Görevlendirmede Takip Edilecek Öncelik Sırası[düzenle | kaynağı değiştir]

Kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylar 2009-2010 eğitim öğretim yılı içerisinde, belirtilen öncelik sırasına göre tercih ettikleri ilçe sıralaması esas alınarak Valilik Onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin listesi, öncelik sırası da belirtilerek uygun bir yerde ilân edilir.

Öncelik Sırası Genel Ve Özel Şartlar[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar.

2 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunları (Başvuran lisans mezunlarının sayısı il milli eğitim müdürlüğüne verilen kontenjandan fazla olması halinde, öncelik sıralaması adayların KPSS’den aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır).

3 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunları ile Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencisi olup, ön lisans eğitimi aldığını belgeleyenler.

4 Meslek Yüksek Okullarının Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunları

NOT:İlinizde ikâmet etmediği halde, görev almak üzere başvuruda bulunan kadrosuz usta öğretici adayları da ibraz edecekleri belgelere göre yukarıdaki tabloda belirtilen öncelik sıralamasına tabi tutulur.

E-Kadrosuz Usta Öğreticilerle Sözleşme Yapılnması[düzenle | kaynağı değiştir]

Göreve başlatılmak üzere Valilikçe Onay verilen kadrosuz usta öğreticiler ile göreve başlatılmadan önce tip sözleşme yapılır. Tip sözleşmede, kadrosuz usta öğreticilerin görevleri esnasında uyacakları hususlar, göreve başlama tarihi, görevlerinin asil öğretmen ataması yapıldığında veya çalıştığı eğitim-öğretim yılı sonunda görevinin sona ereceği vb. hususlar ayrıntılı olarak belirtilir (Ek-1 Sözleşme Örneği).

Anaokulları ile ilköğretim okulları bünyesindeki ana sınıfları, mobil eğitim ve yaz eğitimi yapılacak anaokulu ve ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yapılan sözleşmeler okullar adına il/ilçe milli eğitim müdürleri; lise ve dengi okullar bünyesinde açılan ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin sözleşmeleri ise ilgili okul müdürleri tarafından hazırlanır ve imzalanır.

F-Kadrosuz Usta Öğreticilere Ödenek Ek Ders Ücreti[düzenle | kaynağı değiştir]

Kadrosuz usta öğreticilere Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 8, haftada 40 çalışma saati süresine, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenleneceği belirtilmiştir.

G-Ödeneklerin Gönderilebilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler[düzenle | kaynağı değiştir]

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile ilgili ödenekler 13.01.30.62-09.1.1.00-1-01.4, SSK primleri ile ilgili ödenekleri ise 13.01.30.62-09.1.1.00-1-02.4 bütçe tertiplerinden il merkezlerindeki defterdarlık muhasebe müdürlüklerine 290, ilçelerdeki mal müdürlüklerine de 285 kodlarından gönderilecektir.

Söz konusu kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile ilgili bordrolarının hazırlanmasında il ve ilçeler bazında bir bütünlük sağlanması bakımından 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bu bordrolar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek olup, ödeneğe ihtiyaç duyulduğunda Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünden talep edeceklerdir.

Kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile SSK primlerine ait ödeneklerin gecikmeye mahal verilmeden zamanında tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Ek ders ücretleri ve sigorta primlerinin, 2009 ve 2010 Mali Yılları Genel Bütçelerinden zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak görevlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle en geç beş gün içinde MEBBİS’te acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ bilgilendirilecektir.

H-Yaz Eğitimi Yapılması Halinde Yapılacak İşlemler[düzenle | kaynağı değiştir]

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 8/d maddesine göre velilerden talep olması halinde anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve mobil eğitim sınıflarında yaz eğitimi yapılabilecektir. Yaz eğitim sınıflarının oluşturulmasında, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 9. ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 8/d maddesinde (20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” belirtilen esaslara uygun olarak (Çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere) gruplar oluşturulur. (Yaz Eğitiminde öncelikle haftada 30 saat ücretle öğretmenlere, öğretmen bulunmaması halinde haftalık 30 saat kadrosuz usta öğreticilere görev verilir.) Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile sigorta primlerine ilişkin ödeneklerin zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler (Üstüne Yaz Eğitimi ibaresi eklenerek) il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak en geç beş gün içinde MEBBİS’te acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bilgi verilecektir. Yaz eğitiminde Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yer alan Okul Öncesi Yaz Eğitimi Programı uygulanacaktır.

I-Görevlendirmelerde Uyulacak Diğer Hususlar[düzenle | kaynağı değiştir]

1.İlinize tahsis edilen kadrosuz usta öğretici kontenjanlarına eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte en seri şekilde görevlendirme yapılarak, verilen kadronun tamamı kullanılmaya çalışılır.

2.Hiçbir şekilde tahsis edilen kontenjandan fazla kadrosuz usta öğretici görevlendirmesi yapılamaz.

3.Görev verilerek sözleşme yapılacak kadrosuz usta öğreticilerden iki adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı veya ehliyetinin 1 adet fotokopisi alınır. Fotoğrafının biri sözleşmeye yapıştırılır.

4.Çocuk sayısı 10’nun altına düşen sınıflar kapatılır ve görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirmesi iptal edilir.İlgili kişi birinci yedek sırasına getirilir.

5.Ek-3 Bilgi Formunun MEBBİS’te açılan modülden bilgi giriş işlemleri yapıldıktan sonra kullanılmayan kontenjanların kullanılıp kullanılmayacağı GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bildirilir.

6.Herhangi bir nedenle görevden ayrılan kadrosuz usta öğreticinin yerine ara verilmeden yedekten görevlendirme yapılarak, kadronun tenkis edilmesi yoluna gidilmez.

7.Eğitim-öğretim yılı içinde görev yeri değişikliği ile saymanlığı ve mal müdürlüğü değişen kadrosuz usta öğreticilerin, ücret ve sigorta ödemeleri yönünden mağduriyetlerinin önlenmesi için, Ek-2 görev dağılım çizelgesi ile Ek-3 çizelge yeniden düzenlenerek MEBBİS’te açılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ acele bilgilendirilecektir.

8.Kadrosuz usta öğreticilerin Valilik Makamından alınan görevlendirme Onayları ve Ek-2 ile Ek-3 il milli eğitim müdürlüklerince arşivlenecektir.

9.Anaokullarında öncelikle öğretmen görevlendirilmesine özen gösterilecek, zorunlu olmadıkça kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir.

10.Kız Meslek ve Anadolu Kız Meslek liseleri bünyelerinde bulunan uygulama sınıflarında zorunlu olmadıkça kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir.

11.İstifa eden veya emekli olduktan sonra kadrosuz usta öğretici olarak görev almak isteyen öğretmenlere kadrosuz usta öğretici olarak görev verilmeyecek, ek ders karşılığı ücretli öğretmen olarak görevlendirilebilecektir.

12.Boş norm kadro ile ilişkilendirilmeyen kadrolarda (okul ve sınıflarda) kadrosuz usta öğretici çalıştırılmayacaktır.

13.Üniversitelerin gece bölümünde okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ön lisans mezunu olmaya hakettiğini belgeleyenlere de kadrosuz usta öğreticilik görevi verilebilecektir.

14.Okul öncesi eğitim kurumlarının özel eğitim gerektiren sınıflarda kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir.

15.Koordinatör anaokulu müdürleri, Genel Müdürlüğümüzün 13/02/2001 tarih ve 308 sayılı yazısı doğrultusunda görevlerini sürdüreceklerdir. Koordinatör anaokulu müdürleri, Okul Öncesi Eğitim Programı ile okul öncesi eğitimi yönetmeliği doğrultusunda kadrosuz usta öğreticilerin eğitim faaliyetlerini yerinde izlemek ve rehberlik yapmakla görevlidirler. Bu husus İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından izlenecektir.

16.İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kadrosuz usta öğretici çalıştıracakları eğitim biriminde görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerin atanmasında merkezden uzağa doğru sıralama yapılacaktır.

17.Gerektiğinde tip sözleşmeye il milli eğitim müdürlüğü ek şartlar ilave edebilecektir.

18.Yukarıda belirtilen hususların dışında ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince çözülecektir.

19.Anlaşılamayan konular veya sonradan ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak aşağıdaki kişilerle görüşülecektir. Görevlendirme ile ilgili konular Recep SULA Daire Başkanı 0 312 425 40 49 Dr. Adem ORAKÇI Şube Müdürü 0 312 413 13 12 Mali konular İeref DİLMEN Daire Başkanı 0 312 425 40 49 Erkut ALPAY İube Müdürü 0 312 413 13 29

K- Görevine Son Verilecek Usta Öğreticiler[düzenle | kaynağı değiştir]

1.Kuruma öğretmen atanması durumunda, en son göreve başlayan kadrosuz usta öğreticinin görevine son verilir. Görevine son verilen kadrosuz usta öğreticiye yedek listede ilk sıra verilir ve öncelikle görevlendirmesi yapılır.

2.Kadrosuz Usta Öğretici, aldığı görevi ifa etmez veya yasal çerçeve içinde verilen talimat veya uyarılara riayet etmez ise sözleşme feshedilir.

3. Valilik ve milli eğitim müdürlüğü tarafından kabul edilecek çok acil sebepler dışında kadrosuz usta öğretici, sözleşme bitim tarihinden önce tek taraflı olarak sözleşmeyi feshederek görevinden ayrılamaz, ayrıldığı takdirde 1 yıl kendisine kadrosuz usta öğreticilik görevi verilmez.

4.Çocuk sayısının 10’un altına düşmemesi için gerekli önlemler alınır. Buna rağmen sınıfta çocuk sayısı 10’un altına düşer ise sınıflar kapatılarak görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirilmesi iptal edilerek ilgili kişi birinci yedek sıraya yerleştirilir.

5.Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda görev yapar, aksi davranışlarda bulunursa görevine son verilir.

6.10 gün ve daha fazla sağlık raporu olan kadrosuz usta öğreticinin yerine eğitim öğretimin aksamaması için başka bir kadrosuz usta öğretici geçici olarak görevlendirilecektir. Sağlık raporu alan kadrosuz usta öğretici tekrar göreve dönmek istediğinde, ilk yedek sırasına yerleştirilerek sırasının gelmesini bekler.

7. Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 5 gün içinde görevine başlamaz ise, yeni bir kadrosuz usta öğretici görevlendirilerek eğitim öğretimin aksamaması sağlanacaktır.

8. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yönetim arasında çıkan ihtilaflar-anlaşmazlıklar il milli eğitim müdürlüğünce çözümlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında (Anaokulu, Ana Sınıfı, Uygulama Sınıfı, Gezici Sınıf (Mobil Eğitim), Yaz Eğitim Sınıfı) Görev Alan Kadrosuz Usta Öğreticilerle İlgili İş Sözleşmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Okuloncesi9...jpg
Okuloncesi10...jpg


Kadrosuz Usta Öğretici Değerlendirme Formu[düzenle | kaynağı değiştir]

Kadrosuz Usta Öğretici Değerlendirme Formu

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.