FANDOM


http://ooegm.meb.gov.tr/personel/2009-2010_KUO_ESASLAR.pdf dosyasının html sürümüdür.

T.C.

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.OÖG.0.07.02.02-020/ 1925

02/07/2009

Konu :Kadrosuz Usta Öğretici Görevlendirilmesi

………...............................VALĠLĠĞĠNE

(Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Ġlgi :a)21/05/1977 tarih ve 15943 sayılı ile 20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında SözleĢmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ve değiĢikliği, b) 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı, 20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı, 09/06/2007 tarih ve 26547 sayılı, 27/10/2007 tarih ve 26683 sayılı, 06/09/2008 tarih ve 26989sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” ve değiĢiklikleri, c)10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik”, d)16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Karar”, e)27/02/2007 tarih ve 11707 sayılı (Genelge no 2007/19) “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Karar”ın uygulanmasına iliĢkin Genelge. f)Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 18/03/2009 tarih ve 781 sayılı yazısı. g) ) DanıĢtay ikinci dairesinin 16/02/2009 tarihli ve 2009/377 esas nolu kararı. Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, 32 ilde 5 yaĢ (61-72 ay) çocuklarının zorunlu eğitime geçiĢinin sağlanması, kalkınma plânlarında belirtilen okullaĢma hedeflerine ulaĢılabilmesi ve öğretmen ihtiyacının karĢılanabilmesi için ülke genelindeki okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici çalıĢtırılması uygun görülmüĢtür. Bu bağlamda, ilinizin talebi doğrultusunda 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmelikler çerçevesinde iliniz okul öncesi eğitim kurumlarında çalıĢtırılmak üzere 2009 2. atama döneminden sonra kadrosuz usta öğretici kontenjanı tahsis edilecektir. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Kadrosuz Usta Öğreticiler ile Ġlgili ĠĢ ve ĠĢlemlere ĠliĢkin Esaslar, kadrosuz usta öğretici değerlendirme formu ve tip sözleme örneği ektedir. Bu Esaslar ve ekleri Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adresinde (MEB Merkez TeĢkilâtı linkindeki Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü web sayfasında) yayımlanmıĢtır. Kadrosuz usta öğretici uygulamasından verimli sonuç alınabilmesi için: 1. Uygulamanın iliniz geneline duyurulması ve Ģartları uygun olanların müracaatlarının kabul edilmesi, ./.. Page 2 Page 3 T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2010 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDA GÖREVLENDĠRĠLECEK KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠLERLE ĠLGĠLĠ Ġġ VE ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, 32 ilde zorunlu eğitimin sağlanması, 9. kalkınma plânında belirtilen okullaĢma oranlarının gerçekleĢtirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karĢılanması amacıyla; okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere boĢ norm kadro doğrultusunda kadrosuz usta öğretici kontenjanları tahsis edilmiĢtir. Ülke genelindeki mevcut okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu, ana sınıfı, gezici sınıf ve yaz eğitim sınıfları ile zorunlu hallerde uygulama sınıfı) 2009-2010 eğitim-öğretim yılında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerle ilgili olarak aĢağıda belirtilen mevzuat ve esaslar çerçevesinde baĢvurular alınarak görevlendirmeler yapılacaktır. A-KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠ UYGULAMASINDA AMAÇ, YASAL DAYANAKLAR, DUYURU VE BAġVURU 1.Amaç : Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi,2009-2010 eğitim öğretim yılında 32 ilde 5 yaĢ (61-72 ay) çocuklarının zorunlu eğitime geçiĢinin sağlanması, 9. kalkınma plânında belirtilen okullaĢma oranlarının gerçekleĢtirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karĢılanmasıdır. 2.Yasal Dayanaklar : a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89. maddesi, b) 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı”, c)“Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.4-507/11707 sayılı (Genelge No 2007/19) Ek Ders Ücreti Uygulamasına ĠliĢkin Genelge”, d) 21/05/1977 tarih ve 15943 sayılı ile 20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında SözleĢmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ve değiĢikliği, e) 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı, 20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı, 09/06/2007 tarih ve 26547 sayılı, 27/10/2007 tarih ve 26683 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” ve değiĢiklikleri, f) 31/03/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5473 sayılı DeğiĢik Adlar Altında Ġlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve SözleĢmeli Personele Ek Ödeme Page 4 Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun, g) DanıĢtay ikinci dairesinin 16/02/2009 tarihli ve 2009/377 esas nolu kararı. 3.Duyuru Yapılması : Okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karĢılamak amacıyla, 2009-2010 eğitim- öğretim yılında çalıĢtırılacak kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirilmesi ile ilgili duyurular il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilinen usullerle yapılacaktır. Adaylara baĢvuru için yeterli süre verilecektir. 4.BaĢvurunun Yapılacağı Yer ve YerleĢtirme: Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde dilekçe ile doğrudan il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine baĢvuru yapacaklardır. Ġlçe milli eğitim müdürlükleri, baĢvuru evrakını Ġl’in belirleyeceği tarihte il milli eğitim müdürlüğüne teslim edecekler, kadrosuz usta öğreticiler baĢvurdukları Ġl ve/veya Ġlçeler bazında değerlendirilip, görevlendirmeleri baĢvurunun yapıldığı ilçedeki sıralama esas alınarak Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik Onayı ile yapılacaktır. 5.BaĢvuru ġartları : Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun DeğiĢik 48/A maddesinde belirtilen Ģartların yanında aĢağıda belirtilen Ģartları taĢıyan adaylardan, a)Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanların, b)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunlarının, c)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunlarının (Ön lisans mezunu olduğunu belgeleyenlerin baĢvurusu kabul edilecektir), d)Meslek Yüksek Okulu Çocuk GeliĢimi Bölümü ön lisans mezunlarının, B-MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK ĠġLEMLER Kadrosuz usta öğreticilerin çalıĢma düzenini hazırlayacak olan koordinatör müdür gerektiğinde birden fazla olabilecektir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak amacıyla, süresi içinde baĢvuru yapanların durumları il milli eğitim müdürlüklerince incelenir. Ayrıca, kadrosuz usta öğretici modülüne girilen bilgilerin doğruluğundan ve arĢivlenmesinden il milli eğitim müdürlüğü sorumlu olacaktır. C-SINIFLARIN OLUġTURULMASI VE KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠLERĠN GÖREVLENDĠRĠLMESĠ “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik”in 8. maddesinde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değiĢik 8. maddesinin 2. paragrafında belirtilen esaslar dikkate alınarak ”bir gruptaki çocuk sayısı Page 5 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere oluĢturulacak her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. (DeğiĢik 27/10/2007-26683 sayılı R.G.) “Bir gruptaki çocuk sayısının 10’ dan az 20’ den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluĢturulur. Ancak her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluĢturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25’e kadar çıkartılabilir.” denilmektedir. Kadrosuz usta öğreticiler; “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmelik” esaslarına uygun olarak, öncelikle anaokulları ve ana sınıflarında görevlendirilir. D-GÖREVLENDĠRMEDE TAKĠP EDĠLECEK ÖNCELĠK SIRASI Kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylar 2009-2010 eğitim öğretim yılı içerisinde, belirtilen öncelik sırasına göre tercih ettikleri ilçe sıralaması esas alınarak Valilik Onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin listesi, öncelik sırası da belirtilerek uygun bir yerde ilân edilir. ÖNCELĠK SIRASI GENEL VE ÖZEL ġARTLAR 1 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar. 2 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunları (BaĢvuran lisans mezunlarının sayısı il milli eğitim müdürlüğüne verilen kontenjandan fazla olması halinde, öncelik sıralaması adayların KPSS’den aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır). 3 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunları ile Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencisi olup, ön lisans eğitimi aldığını belgeleyenler. 4 Meslek Yüksek Okullarının Çocuk GeliĢimi Bölümü ön lisans mezunları NOT:Ġlinizde ikâmet etmediği halde, görev almak üzere baĢvuruda bulunan kadrosuz usta öğretici adayları da ibraz edecekleri belgelere göre yukarıdaki tabloda belirtilen öncelik sıralamasına tabi tutulur. E-KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠLERLE SÖZLEġME YAPILMASI Göreve baĢlatılmak üzere Valilikçe Onay verilen kadrosuz usta öğreticiler ile göreve baĢlatılmadan önce tip sözleĢme yapılır. Tip sözleĢmede, kadrosuz usta öğreticilerin görevleri esnasında uyacakları hususlar, göreve baĢlama tarihi, görevlerinin asil öğretmen ataması yapıldığında veya çalıĢtığı eğitim-öğretim yılı sonunda görevinin sona ereceği vb. hususlar ayrıntılı olarak belirtilir (Ek-1 SözleĢme Örneği). Page 6 Anaokulları ile ilköğretim okulları bünyesindeki ana sınıfları, mobil eğitim ve yaz eğitimi yapılacak anaokulu ve ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yapılan sözleĢmeler okullar adına il/ilçe milli eğitim müdürleri; lise ve dengi okullar bünyesinde açılan ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin sözleĢmeleri ise ilgili okul müdürleri tarafından hazırlanır ve imzalanır. F-KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠLERE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETĠ Kadrosuz usta öğreticilere Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında SözleĢmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 8, haftada 40 çalıĢma saati süresine, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalıĢma saati süresini geçmeyecek Ģekilde okul yönetimince düzenleneceği belirtilmiĢtir. G-ÖDENEKLERĠN GÖNDERĠLEBĠLMESĠ ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile ilgili ödenekler 13.01.30.62-09.1.1.00-1-01.4, SSK primleri ile ilgili ödenekleri ise 13.01.30.62- 09.1.1.00-1-02.4 bütçe tertiplerinden il merkezlerindeki defterdarlık muhasebe müdürlüklerine 290, ilçelerdeki mal müdürlüklerine de 285 kodlarından gönderilecektir. Söz konusu kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile ilgili bordrolarının hazırlanmasında il ve ilçeler bazında bir bütünlük sağlanması bakımından 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bu bordrolar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek olup, ödeneğe ihtiyaç duyulduğunda Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünden talep edeceklerdir. Kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile SSK primlerine ait ödeneklerin gecikmeye mahal verilmeden zamanında tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Ek ders ücretleri ve sigorta primlerinin, 2009 ve 2010 Mali Yılları Genel Bütçelerinden zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak görevlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle en geç beĢ gün içinde MEBBĠS’te acılan modülden giriĢ iĢlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ bilgilendirilecektir. H-YAZ EĞĠTĠMĠ YAPILMASI HALĠNDE YAPILACAK ĠġLEMLER Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değiĢik 8/d maddesine göre velilerden talep olması halinde anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve mobil eğitim sınıflarında yaz eğitimi yapılabilecektir. Yaz eğitim sınıflarının oluĢturulmasında, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik”in 9. ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 8/d maddesinde (20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği” belirtilen esaslara uygun olarak (Çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere) gruplar oluĢturulur. (Yaz Eğitiminde öncelikle haftada 30 saat ücretle öğretmenlere, öğretmen bulunmaması halinde haftalık 30 saat kadrosuz usta öğreticilere görev verilir.) Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile sigorta primlerine iliĢkin ödeneklerin zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler (Üstüne Yaz Eğitimi ibaresi eklenerek) il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak en geç beĢ gün içinde MEBBĠS’te acılan modülden Page 7 giriĢ iĢlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bilgi verilecektir. Yaz eğitiminde Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yer alan Okul Öncesi Yaz Eğitimi Programı uygulanacaktır. I-Görevlendirmelerde Uyulacak Diğer Hususlar 1.Ġlinize tahsis edilen kadrosuz usta öğretici kontenjanlarına eğitim-öğretim yılının baĢlaması ile birlikte en seri Ģekilde görevlendirme yapılarak, verilen kadronun tamamı kullanılmaya çalıĢılır. 2.Hiçbir Ģekilde tahsis edilen kontenjandan fazla kadrosuz usta öğretici görevlendirmesi yapılamaz. 3.Görev verilerek sözleĢme yapılacak kadrosuz usta öğreticilerden iki adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı veya ehliyetinin 1 adet fotokopisi alınır. Fotoğrafının biri sözleĢmeye yapıĢtırılır. 4.Çocuk sayısı 10’nun altına düĢen sınıflar kapatılır ve görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirmesi iptal edilir.Ġlgili kiĢi birinci yedek sırasına getirilir. 5.Ek-3 Bilgi Formunun MEBBĠS’te açılan modülden bilgi giriĢ iĢlemleri yapıldıktan sonra kullanılmayan kontenjanların kullanılıp kullanılmayacağı GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bildirilir. 6.Herhangi bir nedenle görevden ayrılan kadrosuz usta öğreticinin yerine ara verilmeden yedekten görevlendirme yapılarak, kadronun tenkis edilmesi yoluna gidilmez. 7.Eğitim-öğretim yılı içinde görev yeri değiĢikliği ile saymanlığı ve mal müdürlüğü değiĢen kadrosuz usta öğreticilerin, ücret ve sigorta ödemeleri yönünden mağduriyetlerinin önlenmesi için, Ek- 2 görev dağılım çizelgesi ile Ek-3 çizelge yeniden düzenlenerek MEBBĠS’te açılan modülden giriĢ iĢlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ acele bilgilendirilecektir. 8.Kadrosuz usta öğreticilerin Valilik Makamından alınan görevlendirme Onayları ve Ek-2 ile Ek-3 il milli eğitim müdürlüklerince arĢivlenecektir. 9.Anaokullarında öncelikle öğretmen görevlendirilmesine özen gösterilecek, zorunlu olmadıkça kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir. 10.Kız Meslek ve Anadolu Kız Meslek liseleri bünyelerinde bulunan uygulama sınıflarında zorunlu olmadıkça kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir. 11.Ġstifa eden veya emekli olduktan sonra kadrosuz usta öğretici olarak görev almak isteyen öğretmenlere kadrosuz usta öğretici olarak görev verilmeyecek, ek ders karĢılığı ücretli öğretmen olarak görevlendirilebilecektir. 12.BoĢ norm kadro ile iliĢkilendirilmeyen kadrolarda (okul ve sınıflarda) kadrosuz usta öğretici çalıĢtırılmayacaktır. 13.Üniversitelerin gece bölümünde okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği ile çocuk geliĢimi ve eğitimi öğretmenliği ön lisans mezunu olmaya hakettiğini belgeleyenlere de kadrosuz usta öğreticilik görevi verilebilecektir. 14.Okul öncesi eğitim kurumlarının özel eğitim gerektiren sınıflarda kadrosuz usta öğretici görevlendirilmeyecektir. 15.Koordinatör anaokulu müdürleri, Genel Müdürlüğümüzün 13/02/2001 tarih ve 308 sayılı yazısı doğrultusunda görevlerini sürdüreceklerdir. Koordinatör anaokulu müdürleri, Okul Öncesi Eğitim Programı ile okul öncesi eğitimi yönetmeliği doğrultusunda kadrosuz usta öğreticilerin eğitim faaliyetlerini yerinde izlemek ve rehberlik yapmakla görevlidirler. Bu husus Ġl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından izlenecektir. 16.Ġl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kadrosuz usta öğretici çalıĢtıracakları eğitim biriminde görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerin atanmasında merkezden uzağa doğru sıralama yapılacaktır. 17.Gerektiğinde tip sözleĢmeye il milli eğitim müdürlüğü ek Ģartlar ilave edebilecektir. 18.Yukarıda belirtilen hususların dıĢında ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince çözülecektir. Page 8 19.AnlaĢılamayan konular veya sonradan ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak aĢağıdaki kiĢilerle görüĢülecektir. Görevlendirme ile ilgili konular Recep SULA Daire BaĢkanı 0 312 425 40 49 Dr. Adem ORAKÇI ġube Müdürü 0 312 413 13 12 Mali konular ġeref DĠLMEN Daire BaĢkanı 0 312 425 40 49 Erkut ALPAY ġube Müdürü 0 312 413 13 29 K- GÖREVĠNE SON VERĠLECEK USTA ÖĞRETĠCĠLER 1.Kuruma öğretmen atanması durumunda, en son göreve baĢlayan kadrosuz usta öğreticinin görevine son verilir. Görevine son verilen kadrosuz usta öğreticiye yedek listede ilk sıra verilir ve öncelikle görevlendirmesi yapılır. 2.Kadrosuz Usta Öğretici, aldığı görevi ifa etmez veya yasal çerçeve içinde verilen talimat veya uyarılara riayet etmez ise sözleĢme feshedilir. 3. Valilik ve milli eğitim müdürlüğü tarafından kabul edilecek çok acil sebepler dıĢında kadrosuz usta öğretici, sözleĢme bitim tarihinden önce tek taraflı olarak sözleĢmeyi feshederek görevinden ayrılamaz, ayrıldığı takdirde 1 yıl kendisine kadrosuz usta öğreticilik görevi verilmez. 4.Çocuk sayısının 10’un altına düĢmemesi için gerekli önlemler alınır. Buna rağmen sınıfta çocuk sayısı 10’un altına düĢer ise sınıflar kapatılarak görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirilmesi iptal edilerek ilgili kiĢi birinci yedek sıraya yerleĢtirilir. 5.Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda görev yapar, aksi davranıĢlarda bulunursa görevine son verilir. 6.10 gün ve daha fazla sağlık raporu olan kadrosuz usta öğreticinin yerine eğitim öğretimin aksamaması için baĢka bir kadrosuz usta öğretici geçici olarak görevlendirilecektir. Sağlık raporu alan kadrosuz usta öğretici tekrar göreve dönmek istediğinde, ilk yedek sırasına yerleĢtirilerek sırasının gelmesini bekler. 7. Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 5 gün içinde görevine baĢlamaz ise, yeni bir kadrosuz usta öğretici görevlendirilerek eğitim öğretimin aksamaması sağlanacaktır. 8. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yönetim arasında çıkan ihtilaflar-anlaĢmazlıklar il milli eğitim müdürlüğünce çözümlenecektir. Page 9 Page 10 Page 11 EK-1 KADROSUZ USTA ÖĞRETĠCĠ DEĞERLENDĠRME FORMU A-KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Görevli Olduğu Kurum Görevli Olduğu Ġl, Ġlçe ve Köy Öğrenim Durumu Bu Göreve BaĢladığı Tarih Öğretim Yılı B-GENEL GÖZLEMLER Her madde beş (5) puan üzerinden değerlendirilecektir. Kurum Müdürü Koordinatör Müdür İlköğretim Müfettişi 1-Görevde isteklilik ve uygun davranıĢ gösterme. 2-GeliĢmeye, yeniliklere ve eleĢtiriye açık olma; karıĢısındakine saygı duyma. 3-Planları çocukların geliĢim düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun hazırlama. 4-Eğitimde bireysel farklılıkları dikkate alma. 5-Zamanı verimli kullanma ve doğru karar verme. 6-Kendine güvenme. 7-Sorumluluk duygusuna sahip olma. 8-Çocuklarla ve çevresiyle iletiĢim kurma. 9-Sözel dili ve ses tonunu etkili kullanma. 10-ĠĢbirliği ve ekip çalıĢmasına önem verme ve uygulama. 11-Çocuklara iyi örnek olma. 12-Sınıfta gerekli olan yerlerin Ģeklini ve köĢeleri oluĢturma. 13-Yöntem ve teknikleri uygun biçimde kullanma. 14-KiĢisel geliĢim dosyaları hazırlama. 15-Çocukların etkili katılımını sağlama. 16-Atık malzemeleri değerlendirme. 17-Çocuklara Türkçeyi etkili ve doğru kullanma becerisi kazandırma. 18-Velilerle uyumlu iliĢkiler ve etkinliklere katılımlarını sağlama. 19-Çocukları ve okulu sevmek ve benimsemek. 20-KaynaĢtırma eğitimi etkinliklerini planlama ve yürütme. TOPLAM PUAN C-DÜŞÜNCELER Kurum Müdürü Koordinaör Müdür İlköğretim Müfettişi Kurum Müdürü Koordinaör Müdür İlköğretim Müfettişi Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı : Düzenleme Tarihi : Düzenleme Tarihi : Düzenleme Tarihi : Ġmza

Ġmza

Ġmza

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.