Yenişehir Wiki
Advertisement

Özel eğitim Kurumları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır. - 2009-09-13

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.[]

08.03.2008 gün ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 65. maddesi ile 23.06.1985 günlü ve 18790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 08.03.2008 günlü ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde, özel öğretim kurumlarında Atatürk köşesi oluşturulması zorunluluğunun kaldırıldığı, bu eksik düzenlemenin Anayasanın 5, 10 ve 42. maddelerine aykırı olduğu öne sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.
Danıştay kararı aşağıdadır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2008/3863Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen :

Atatürkçü Düşünce Derneği

Vekili :Davalı : Milli Eğitim Bakanlığı

Davanın Özeti : Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 08.03.2008 günlü ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde, özel öğretim kurumlarında Atatürk köşesi oluşturulması zorunluluğunun kaldırıldığı, bu eksik düzenlemenin Anayasanın 5, 10 ve 42. maddelerine aykırı olduğu öne sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin ihtiyaca cevap veremediği için Bakanlıklarınca özel öğretim kurumlarının tesis ve binalarıyla bu tesis ve binalarda bulunması gereken araç ve gereçlere ilişkin standartların yeniden belirlendiği ve özel Öğretim Kurumlarına ait Standartlar Yönergesinin düzenlenerek yürürlüğe konulduğu, bu nedenle dava konusu Yönetmelikte "Sosyal Tesis ve Teçhizat" başlığı altındaki Altıncı Bölüme yer verilmediği öne sürülerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi ... Düşüncesi : İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı ... Düşüncesi : Dava, 8.3.2008 gün ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin iptali istemiyle açılmıştır.

2709 sayılı Anayasanın Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi başlığını taşıyan 42. maddesinin 6. fıkrasında; "Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar Devlet Okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir." hükmü yer almıştır.

14.2.2007 tarihli ve 26434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6. maddesinde "Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak yürütülür. Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmi kurumlarda uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkca uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgeside uygulanabilir. "hükmü getirilmiştir.

Aynı Yasanın 7. maddesinin 2. paragrafında; ...1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uymayan, kurumların kapatılacağı kurala bağlanmıştır; 11.maddesinde de; Kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır. hükmüne yer verilmiştir.

Madde hükümleri ile Özel Öğretim Kurumlarında yürütülecek eğitim-öğretim ve kurum yönetiminin Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine bağlı kalarak Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyede yapılacağı, kurumlar ve bu kurumlarda görevli personelin Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında olacağı ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uymayanların kapatılacağı öngörülmüştür.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının Genel Amaçlar başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasında "Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlakı, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukları nı bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;" hükmü getirilmiş;

Özel amaçlar başlığını taşıyan 3. maddesinde de; "Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. Hükmüne yer verilerek türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri maddeler halinde sıralanarak, Yasanın 10.maddesinde, "Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır.Milli ahlak ve Milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir." hükmü yer almıştır.

Özel öğretim kurumlarında yürütülecek eğitim ve öğretimin,Milli Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olacağı,Anayasal ve yasal gerekliliğin kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Olayda, dava konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulamada olan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Altıncı Bölümünün İdari Bölümler başlıklı 78.maddesinde "Atatürk Köşesi bulundurulacağı " yer almış iken, dava konusu olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Atatürk köşesine hiçbir şekilde yer verilmemek suretiyle Atatürk Köşesi oluşturulması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Davalı idare savunma yazısında, Atatürk köşesi bulundurulması hususunun, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinde Yer verildiği; Ayrıca, Yeni Yönetmeliğin 63.maddesindeki; "Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda resmi benzeri kurumların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." hükmü gereği özel öğretim kurumlarında Atatürk köşesini düzenlemek zorunluluğunun korunarak ortadan kaldırılmadığı öne sürülmekte ise de; normlar hiyerarşisine göre üst norm olan Yönetmelikteki eksikliğin Yönerge ile giderilmesine hukuken

imkan bulunmadığından; dava konusu Yönetmelikten önce uygulamada olan Yönetmelikte

"Atatürk Köşesi bulundurulur" hükmü yer almış iken, Yeni Yönetmelikte yer verilmeyerek kaldırılıp bu Yönetmeliğin 63.madde hükmünün kıyas yoluyla uygulanarak özel öğretim kurumu binalarının idari bölümlerinde Atatürk Köşesi bulundurulması zorunluluğu getirildiği savına, itibar etme olanağı bulunmamaktadı r.

Özel Öğretim Kurumlarında eğitim öğretim ve yönetim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasında ifadesini bulan Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak yürütüleceği, Atatürk devrim ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukları nı bilen ve

bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek amaçlanmış olduğundan; bunlara bağlı eğitim ve öğretimde özel ve önemli yeri olan Atatürk köşesine yer verilmeyerek eksik yapılan düzenlemede dayanağı olan Anayasa ve Yasalara uyarlık bulunmamaktadı r.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27.maddesinde öngörülen koşullar, olayda birlikte oluştuğundan yürütmenin durdurulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, 8.3.2008 gün ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde; özel öğretim kurumlarında Atatürk köşesi oluşturulması zorunluluğunu öngören daha önceki Yönetmelik hükmüne yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemiyle açılmıştır.

08.03.2008 gün ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Dayanak" başlıklı 3. maddesinde "Bu Yönetmelik, 08.02.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30.04.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır." kuralına yer verilmiştir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi" başlığını taşıyan 42. maddesinin 6. fıkrasında; "Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar Devlet Okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

14.2.2007 tarihli ve 26434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasasının 6. maddesinde; "Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen Türk milli Eğitimin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak yürütülür. Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmi kurumlarda uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkca uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir. " hükmü getirilmiştir.Aynı Yasanın 7. maddesinin 2. paragrafında; " ...1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uymayan, kurumların kapatılacağı" kurala bağlanmıştır; 11.maddesinde de; "Kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır." hükmüne yer verilmiştir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının "Genel Amaçlar" başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasında "Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli. ahlakı, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumlulukları nı bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek"; genel amaçlar olarak sıralanmış, aynı Yasanın"Özel amaçlar" başlığını taşıyan 3. maddesinde de; "Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir." hükmüne yer verilerek Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri maddeler halinde sıralanarak, Yasanın 10.maddesinde; "Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve Milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir." hükmü getirilmiştir.

08.03.2008 gün ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kurum Açma, Devir, Nakil ve Kapatma" Ana başlıklı ikinci Bölümünün "Kurum Açma" başlıklı 5. maddesinin (2) fıkrasında; "Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür." kuralına yer verilmiştir.

08.03.2008 gün ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 65. maddesi ile 23.06.1985 günlü ve 18790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; 08.03.2007 gün ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinden önce uygulamada olan Yönetmeliğin Altıncı Bölümünün İdari Bölümler Başlıklı 78. maddesinde; okullarda Atatürk köşesi bulundurulması zorunlu tutulmuş iken, dava konusu Yönetmelik ile bu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmak ve yeni düzenlemede Atatürk köşesine yer verilmemek suretiyle bu zorunluluğun ortadan kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; özel öğretim kurumlarında "Atatürk köşesi" olması zorunluluğunu öngören Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yerine bu zorunluluğu devam ettirecek şekilde bir düzenlemeye yer verilmemek suretiyle hazırlanan dava konusu Yönetmelikte; yukarıda aktarılan Anayasa hükmüne, dayanağı olan Yasalara ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına uyarlık görülmemiştir.

Her ne kadar davalı idarece okullarda Atatürk köşesi bulundurulması na Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinde yer verildiği ayrıca dava konusu Yönetmeliğin 63. maddesinde de; "Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda resmi benzeri kurumların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." düzenlemesine yer verilmek suretiyle bu uygulamanın devam ettirileceği öne sürülmüş ise de, daha önceki Yönetmelikte yer alan ve yine Yönetmelik normu olması gereken bir düzenlemenin, Yönetmelik hükmü olmaktan çıkarılarak Yönerge ile yapılmasına hukuken olanak bulunmadığı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne 24.09.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Advertisement