YENİŞEHİR “İLÇE OKUL AİLE BİRLİĞİ KURULU” YÖNERGESİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Kapsam[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Mersin İli Yenişehir İlçesi ilköğretim okullarının İlçe Okul Aile Birliği Kurulu’nun kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması, seçimi, sosyal ve kültürel etkinlikler ile bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar.

Kuruluş,Görev ve Yetki[düzenle | kaynağı değiştir]

İlçe Okul Aile Birliği Kurulu ,Mersin İli Yenişehir İlçesindeki ilköğretim okulları Okul Aile Birlikleri arasında bütünleşmeyi, iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetler kapsamında beyin fırtınası oluşturarak projeler üretmek, maddi imkanlardan yoksun ilçemiz okullarının Aile Birliklerine maddi katkı sağlamak ve eğitim-öğretimi geliştirme adına okullara alımı yapılacak eğitim araç-gereci ve hizmet alımlarında öncülük etmek için kurulmuştur.

İlçe Okul Aile Birliği Kurulun görev ve yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

a) İlçedeki ilköğretim okullarının Okul Aile Birlikleri arasında koordinasyonu sağlamak.

b) İlçede eğitimde farklı bakış açılarının geliştirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi temelinde başta üniversite olmak üzere ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitimde düşünce kulüpleri oluşturmak.

e) Okullara toplu alınacak eğitim araç-gereci ve hizmet alımlarında ilçedeki okul aile birlikleri adına mal ve hizmetin satın almasına öncülük etmek.

f) Maddi imkanlardan yoksun okullarımızın aile birliklerine (kantin kiralama dosyası,toplu mal ve hizmet …vb alımlarından ) oluşan havuzdan maddi katkı sağlamak.

g) İlçede ilköğretim öğrencilerinin müfredata paralel aylık kazanım ölçümlerle ölçme değerlendirme çalışmaları yaparak (dershanelerden destek alarak) ilgili okulların düzey gerisi öğrencilerine yönelik hafta sonu destek programları düzenletmek.

h) Yapılandırıcı yaklaşıma uygun öğrenci merkezli eğitim-öğretim uygulamalarına destek amaçlı hafta sonu ve tatil dönemlerinde üniversite destekli ilçedeki okul öncesi,sınıf ve branş öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları planlamak. ı) İlçede milli bayramlar,anma,kutlama günleri belirli gün ve haftalar ile gelenekselleşen özel günlerde toplu (ilçe) tören,sosyal ve sportif aktiviteler …vb. etkinlikler düzenlemek.

i) Okul kıyafetlerinin belirlenmesine katkı vermek.

k) Belediyeden gelen yardımların ihtiyaçlara göre dağıtımını yapmak.(Boya…vb)

İlçe Okul Aile Birliği Kurulu Üyeliği[düzenle | kaynağı değiştir]

1-İlçe Kaymakamı

2-İlçe Milli Eğitim Müdürü

3-İlçe Sağlık Grup Başkanı (Okulların sağlık-hijyen denetimi)

4-İlçe Tarım Müdürü (Kantinlerde ve yemekhanesi olan okullarda gıda denetimi )

5-İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü (Hafta sonu etüt programları hazırlamak)

6-Okul Müdürleri(Resmi ve özel)

7-İlçede eğitim öğretim faaliyeti sürdüren ilköğretim okulu (resmi-özel) okul aile birliği başkanları .

İlçe Okul Aile Birliği Oluşumun organları[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

Genel kurulca seçilen tüm görevlilerin görev süreleri bir yıldır.

Genel kurul[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel kurul, ilçedeki Kaymakam,Milli Eğitim Müdürü,Sağlık Grup Başkanı,Tarım Müdürü,tüm ilköğretim okulu müdürleri (resmi-özel) ve tüm ilköğretim okulu okul aile birlikleri başkanlarından meydana gelir. Genel kurul, yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar, mülki idare amirinin yönlendirmesiyle toplanır.(Eski yönetimin aklanması ve yeni yönetimin seçimi)

Genel kurul toplantısı[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel kurul toplantısı aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Genel kurula katılacak üye okul aile birliği başkanları toplantı katılım cetvelini imzalar.

b) Toplantının açılışı,oluşum başkanı tarafından yapılır.

c) Açık oyla bir divan başkanı ve iki yazman seçilir.

d) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

Yönetim kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

Okul Aile Birliği genel kurul üyeleri yönetim kurulu oluşumu için genel kuruldan beş asil beş yedek on üyeden oluşur.Seçilen üyeler bir hafta içinde toplanarak kendi arasında görev dağılımı yapar.(Başkan,başkan yardımcısı,yazman,muhasip ve bir üye olmak üzere beş okul aile birliği başkanından oluşur.) Mülki amir kurulun doğal başkanıdır.

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

İlçe Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, görev dağılımı sonunda kendi yıllık çalışma planını (aylar olarak) hazırlar ve her ay sonunda toplanarak planlamaya paralel çalışmaları değerlendirir ve yeni ayla ilgili planlamayı yapar.

Denetim Kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

Denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi asil,ikisi yedek olmak üzere dört üyeden oluşur. Asil üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve aralarında başkan ve üye olarak görev bölümü yapar.

Denetim Kurulu her altı ayda toplanarak yönetim kurulu çalışmalarını inceleyerek rapor hazırlar.Hazırladığı ilk raporu okulların okul aile birliği başkanlılıklarına gönderir.İkinci raporu ise dönem başı seçimli genel kurula sunar.

Gelirlerin Kabulü ve Harcanması[düzenle | kaynağı değiştir]

Gelirler,makbuz karşılığı toplanır,ihtiyaç belirten üye okullara eğitim araç gereç desteği olarak dönem içerisinde aktarılır.Harcamalar yönetim kurulu kararıyla ve belgeye dayalı olarak yapılır.

Örnek Gelir Uygulaması :Mersin-Yenişehir İlçesinde faaliyet gösteren bütün ilköğretim okullarının kantinlerinin kiralanması sürecinde teklif dosyaları kirama talebi olan bireylerce İlçe Okul Aile Birliği Kurulu’ndan 100 TL karşılığında (numara ve onaylı) alınacak ilgili okul müdürlüğüne bu dosyalarla başvuru yapılacaktır.

=Tutulacak defter, dosya ve belgeler[düzenle | kaynağı değiştir]

Yönetim kurulunca;

a) Genel kurul tutanak dosyası,

b) Yönetim kurulu karar defteri,

c) Gelen-giden evrak defteri,

d) Gelir-gider defteri,

e) Harcama belgelerinin yer aldığı dosya,

Tutulan defter, dosya ve belgeler yönetim kurulunca bir sonraki dönemde seçilen yönetim kuruluna zimmetle teslim edilir.

İlçe Okul Aile Birliği yönetim odası her öğretim yılı için seçilen başkanın okulunun tahsis ettiği odadır.

Raif ÇAKMAK’2011

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.