Yenişehir Wiki
Advertisement

OKUL SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ(1)

 • Resmî Gazete
1.4.1991/20832
 • Tebliğler Dergisi
13.5.1991/2336
Ek ve Değişiklikler:
1) 2.5.1997/22977 RG HAZİRAN 1997/2477 TD
2) 13.1.2005/25699 RG ŞUBAT 2005/2569 TD
3) 9.4.2009/27195 RG MAYIS 2009/2620 TD
4) 3.11.2009/27395 RG KASIM 2009/2626 TDİçindekiler

Birinci Bölüm : Genel Hükümler[]

Amaç[]

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, okul spor kulüpleri ve lig heyetlerinin işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.


Kapsam[]

Madde 2-(Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, resmî ve özel, örgün eğitim kurumlarını kapsar.

Yaygın eğitim kurumları okul spor faaliyetlerini Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütebilirler.


Dayanak[]

Madde 3-(Değişik: 2.5.1997/22977 RG) Bu Yönetmelik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[]

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 • Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 • Daire Başkanlığı: Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,
 • Sporcu: Okul içinde ve okul dışında yapılan sportif faaliyetlere katılan öğrenciyi,
 • Kategori: Öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaş gruplarına göre yapılan sınıflandırılmayı,
 • Branş Kaptanı: Okuldaki spor branşlarını temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,
 • Genel Kaptan: Okul branş kaptanlarından gösterilecek adaylar arasından seçilen kaptanı,
 • Uluslar Arası Okul Sporları Federasyonu (ISF): Yurt içinde ve yurt dışında uluslararası spor yarışmalarını organize eden kuruluşu,
 • Beden eğitimi spor ve izcilik ilsis uygulaması: (Ek tanım: 9.4.2009/27195 RG) Okullarda yürütülen spor ve izcilik faaliyetlerine ait tüm verilerin merkezi bir veritabanı havuzunda toplanması, sporcu lisans bilgilerinin düzenlenmesi, faaliyetlerin takibi ve müsabakaların organize edilerek sonuçlandırılması gibi işlemlerin, internet üzerinden daha güvenilir şekilde yürütülmesi için yapılan yazılım programını,
 • Lig heyeti: (Ek tanım: 9.4.2009/27195 RG) İldeki, resmî ve özel örgün eğitim kurumları arasında, spor etkinliklerini düzenleyen ve yürüten kurulu,
 • Formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmeni: (Ek tanım: 9.4.2009/27195 RG) Branşı beden eğitimi öğretmenliği olan ve Bakanlıkça düzenlenen beden eğitimi öğretmenleri formatörlük kursu başarı belgesi alan beden eğitimi öğretmenini,
 • Koordinatör formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmeni: (Ek tanım: 9.4.2009/27195 RG) Formatör beden eğitimi kursunda başarılı olanlardan, koordinatör formatör kursuna katılıp başarı belgesi alan beden eğitimi öğretmenini,
 • İl koordinatörü olarak görevlendirilen beden eğitimi öğretmeni: (Ek tanım: 9.4.2009/27195 RG) Öncelikle ilde bulunan koordinatör formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri arasından, bulunmaması durumunda formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri arasından seçilen ve il millî eğitim müdürlüğü ile beden eğitimi öğretmenleri arasında koordineyi sağlayan, temsilciler kurulunda başkan yardımcılığı görevini yerine getiren ve il lig heyetinin tabi üyeleri arasında yer alan beden eğitimi öğretmenini


ifade eder.

İkinci Bölüm : Okul Spor Kulüplerinin Kuruluş ve Organları[]

Okul Spor kulüplerinin Kuruluşu[]

Madde 5-(Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Örgün eğitim kurumlarında, okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütmek üzere, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre bir spor kulübü kurulur, spor kulübü o okulun adı ile anılır, faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütür.

Madde 6-(Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Spor kulübünün forması, okulun spor kulübünün kuruluşunda, genel kurulun teklifi ve okul müdürünün onayı ile seçilen renkleri taşır. Aynı il, ilçe ve belde içindeki okul spor kulüpleri farklı renkleri seçerler. Bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklar, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince, kuruluş tarihi eski olan okullara öncelik ve seçim hakkı tanınarak çözümlenir.

Madde 7-Spor kulüplerinin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,


Genel Kurul[]

Madde 8- Genel kurul, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Okul Müdürü,

b) Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenler,

c) Sınıflardan seçilen birer spor kulübü temsilcisi.

Madde 9- Genel Kurul, okul müdürünün çağrısı üzerine; okulların yeni öğretim yılına başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde, diğeri ikinci yarı yılın ilk haftası içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. Okul müdürünün bulunmadığı hallerde, Kurul'a müdürün görevlendireceği bir yetkili başkanlık eder. Kurul, ayrıca üyeleri arasından iki yazman seçer.

Madde 10- Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Bir önceki öğretim yılına ait faaliyet raporunu inceler ve değerlendirir.

b) Spor kulübü yeni yönetim kurulu üyelerini seçer.

c) Yeni öğretim yılında yapılacak faaliyetler için dilek ve tekliflerde bulunur.

d) Spor kulübünün faaliyetlerini çeşitlendirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için okulun her türlü imkanlarının kullanılmasına yardımcı olur.


Yönetim Kurulu[]

Madde 11- (Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Yönetim Kurulu; öğretmenler kurulunca, yeterli sayıda beden eğitimi öğretmeni varsa beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa bu dersi okutan veya ilgili diğer öğretmenlerin arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek öğretmen üye ile spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 asil öğrenci üyeden oluşturulur. Öğretmen üyeliklerinden herhangi birinin boşalması hâlinde, öğretmenler kurulu toplanıncaya kadar görev yapmak üzere genel kurulca, yerine yedek üye öğretmenlerden sıra ile öğretmen görevlendirilir.

Öğretmenler kurulu; yönetim kuruluna 3 asil üye olarak seçilen öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı, birini başkan yardımcısı olarak belirler.

Yönetim kurulu; ilk toplantısında başkan yardımcısı olarak görevlendirilen öğretmeni sayman, yönetim kuruluna seçilen öğrenciler arasından 1 sekreter, 1 sayman yardımcısı, 2 malzeme koruyucusu seçer.

Yönetim kurulu üyeleri eşit oy hakkına sahiptir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri[]

Madde 12-(Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Yönetim kurulu üyelerinin görevleri şunlardır.

a) Başkan;

1) Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, spor kulübünün yıllık çalışma programlarını hazırlatır, program ve alınan kararları okul müdürüne onaylattıktan sonra uygulanmasını sağlar.

2) Spor kulübünün çalışmalarında takım ruhu, grup dinamiği, birlik ve beraberlik içinde yönetim kurulu ve öğrencilere rehberlikte bulunur.

3) Okul spor kulüpleri toplantılarında ve gereken diğer durumlarda okulun spor kulübünü temsil eder.

4) Spor kulübünün çalışmalarında, okulun beden eğitimi öğretmenlerinin görevlerini belirler.

5) Yazışmaların yürütülmesini, defterlerin tutulmasını ve gerekli belgelerin toplanmasını sağlar.

6) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.

7) İstatistikî bilgi formlarının doldurulmasına yarayacak bilgileri toplar, dosyalar ve zamanında ilgili yerlere gönderilmelerini sağlar.

8) Spor kulübü faaliyetlerine katılacak öğrencilerin lisansları ile ilgili işlemleri, başkan yardımcısının sorumluluğunda takip eder, bunların bir dosyada saklanmasını sağlar.

b) Başkan yardımcısı;

1) Başkana vekalet eder.

2) Sayman yardımcısı ile birlikte saymanlık işlerini yürütür.

3) Spor kulübünün bütçe taslağını hazırlayıp yönetim kuruluna sunar, banka işlemlerini izler, yapılması gereken acil harcamalar için memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x 3000 gösterge tutarına kadar TL parayı kasada bulundurabilir.

4) Spor kulübüne ait malzemelerin, malzeme koruyucusu öğrencilerle birlikte demirbaş ve yoğaltım malzeme defterlerine kaydedilmesini, çalışmalar ve yarışmalar için, ilgililere teslim edilmesini ve teslim alınmasını sağlar.

c) Üye Öğretmen;

1) Yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder.

2) Sekreter ve malzeme koruyucularına rehberlik eder.

ç) Yedek üye öğretmen; Yönetim kurulu üye öğretmenlerinden birinin ayrılması durumunda asil üye öğretmen olarak görevlendirilir.

d) Sekreter; yönetim kurulu başkanının rehberliğinde yazışmaları yapar, defterleri işler, tutanaklarını tutar ve dosyalar.

e) Malzeme Koruyucuları; spor kulübüne ait malzemelerin korunmasında, dağıtılmasında, demirbaş ve yoğaltım malzeme defterlerinin işlenmesinde başkan yardımcısına yardım eder.


Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun Toplanması ve Görevleri[]

Madde 13- Yönetim Kurulu, ayda bir toplanır. İlk toplantısını okulun açıldığı ilk üç hafta içinde yapar. Ayrıca, başkanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir.

Madde 14- Yönetim Kurulu'nun Görevleri Şunlardır

a) Sınıflar arası yarışmaları programa bağlar ve uygulanmasını sağlar.

b) Her yıl, yıllık faaliyet programları ile millî eğitim müdürlüğünce (lig heyetince) gönderilen program ve emirlere göre okul çalışma programlarını yapar, okullararası yarışmalarda okulun katılacağı spor branşı ve kategorileri tespit eder, okul müdürünün onayına sunar ve ilgililere duyurur.

c) Onaylanan yıllık çalışma programlarının bir örneğini okulun öğretime başladığı tarihi takip eden bir ay içinde Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

d) Okullar arası spor faaliyetlerinin istenilen biçimde düzenlenmesine katkıda bulunur.

e) Halk oyunları, eğlenceli oyunlar, müzikli ve müziksiz jimnastik ve spor gösterileri ile gelir getirici diğer faaliyetleri düzenler, yapılacak harcamalar için karar verir.

f) Özel spor yarışmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları düzenler.

g) Spor disiplinine uymayan öğrenciler hakkında gerekli önlemleri alır ve ilgili kurullara iletir.

h) Öğretim yılı sonunda genel kurula sunmak üzere çalışma raporunu hazırlar.


Üçüncü Bölüm : Kategoriler ve Faaliyetleri[]

Madde 15- (Değişik birinci fıkra: 9.4.2009/27195 RG) Okul Spor kulüpleri, yetenekli olup üstün başarı gösteren öğrencilerin sportif çalışmalarını takip eder. Yaş, cinsiyet, fiziksel özellikleri ve yeteneklerine uygun faaliyetleri aşağıdaki kategoriler çerçevesinde yürütür.

a) Minikler Kategorisi,

b) Küçükler Kategorisi,

c) Yıldızlar Kategorisi,

ç) Gençler Kategorisi.

Bu kategoriler, yaş sınırları dikkate alınarak doğum yıllarına göre her yıl yeniden tespit edilerek ilân edilir. Yaş hesabında doğum yılı esas alınır.

Ancak; ISF ile ulusal federasyonların uygulamaları ve spor branşlarının özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde bu kategorilerin yaş sınırlarında değişiklik yapılabilir.

Madde 16-(Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Okul spor kulüpleri, her yıl Bakanlıkça yayınlanan spor faaliyetleri programında yer alan branş ve kategorilerde faaliyet yürütebilir.

Bakanlıkça yayınlanan spor faaliyetleri programında yer almayan branşlarda spor alıştırmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları, eğlenceli oyunlar, halk oyunları, müzikli ve müziksiz jimnastik ve benzeri gösterileri yapabilir

Madde 17- Her öğretim yılı başında illerimizde, bu yönetmelikte belirlenen kategorilere göre yarışma yapılacak spor branşları, o öğretim yılı için geçerli olmak üzere her ilin özelliği ve tesis imkanları göz önüne alınarak Bakanlıkça yayınlanır.

Lig heyetleri, yayınlanan yarışma programında yer almayan spor branşlarında bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak il düzeyinde yarışma yapılabilir.


Kategoriler Arasında Geçişler[]

Madde 18- Kategoriler arasında geçişler, aşağıdaki şekilde yapılır.

a)(Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Bakanlıkça doğum yılı esas alınarak bir üst kategoriye terfi edebilme yaşı ile terfi edilebilecek branşlar ISF esasları dikkate alınarak belirlenir.

b) Herhangi bir spor branşında yaşının üstündeki bu kategoride yarıştırılan öğrenci, o öğretim yılında aynı branşta veya diğer spor branşlarında asıl yaşının bulunduğu kategoriye dönüş yapamaz.

c) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Öğrenci terfi ettirilerek temsil ettiği okulun resmî bir yarışmasında yer almış ise il içinde veya il dışında naklen gittiği okulda, terfi ettirildiği kategoride yarışmalara katılabilir.

Madde 19- Yürürlükten kaldırılmıştır. (9.4.2009/27195 RG)


Yarışma Çeşitleri[]

Madde 20- Okul spor kulüplerinin yarışmaları resmî ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Resmî yarışmalar;

1) Millî eğitim müdürlüklerince (lig heyetlerince) düzenlenen il içi yarışmalar,

2) Eleme, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları,

3) ISF'ce düzenlenen yarışmalardır.

b) Özel yarışmalar; hafta sonu, dinlenme ve bayram tatillerinde spor kulüplerinin çalışmalarını yaymak, canlandırmak, öğrencilerin spor eğitimini geliştirmek, serbest zamanlarını değerlendirmek, okullar arasında tanışma ve kaynaşma sağlamak amacıyla ilgililerin izni alınarak yapılan yarışmalardır.


Yarışmalarla İlgili Diğer Hükümler[]

Madde 21- Yarışmalarla ilgili diğer hükümler şunlardır:

a) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Okullar arası yarışmalar; ISF esasları ile faaliyet planında yer alan branşlardaki ilgili federasyonların oyun kuralları ve Bakanlıkça spor faaliyetlerine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

b) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Yarışmalara katılacak örgün eğitim kurumu öğrencilerine; bu Yönetmelik ile Bakanlık, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında lisans çıkarmaya ilişkin mevzuat hükümlerine göre lisans çıkartılır.

c) Okulların yurt içinde ve yurt dışında yapacakları ulusal ve uluslar arası resmi spor organizasyonları ve bunlara ilişkin işlemler; Bakanlık ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce plânlanır ve yürütülür.

d) Okulların yabancı ülke okulları ile yurt içinde ve yurt dışında yapacakları özel spor organizasyonları, Bakanlığın izni ile gerçekleştirilir.

e) Bir ildeki okul takımları veya il karmaları, ilgili valiliğin izni ile aynı şartları taşıyan başka il veya kentlerin takımları ile özel yarışmalar yapılabilir.


Dördüncü Bölüm : Üyelik ve Spor Kulübü Değiştirme[]

Madde 22- (Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Üyelik ve spor kulübü değiştirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kulübünün tabii üyesidir.

b) Öğrenciler, kendi okullarının spor kulübüne girebilir ve yarışmalara kendi okulları adına katılabilir. Ancak tatillerde başka yerlerdeki herhangi bir okul spor kulübünün faaliyetlerine resmî yarışmalarda yer almamak kaydıyla geçici olarak da katılabilirler.

c) İl içinde bir okuldan diğer bir okula naklen giden öğrenciler; öğretim yılının başladığı günden itibaren 30 gün içerisinde, tatile rast gelmesi durumunda onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar yeni kayıt oldukları okullarında, okula kayıt gününden başlamak üzere 30 gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler.

ç) Bir ilden başka bir ile nakillerde;

1) Birinci dönemin son iş günü akşamına kadar başka bir ildeki okula naklen giden öğrenciler, kayıt tarihinden başlamak üzere, 60 gün sonra yeni okullarında okullar arası yarışmalara katılabilirler.

2) Birinci dönemin son iş günü akşamına kadar başka bir ile naklen giden ve aynı öğretim yılında tekrar ayrıldıkları okullarına kayıt olduklarında kayıt gününden başlamak üzere, 30 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler. Bu öğrenciler başka okula kayıt yaptırdıklarında o öğretim yılında yeni kayıt oldukları okul adına yarışmalara katılamazlar.

3) Velisi veya vasisinden dolayı iller arası nakillerini belgelendiren öğrencilerde bu süreler dikkate alınmaz.

d) Bir öğretim yılında, il içi ve il dışında ikiden fazla okul değişikliği yapan öğrenciler o dönemde, yeni kayıt oldukları okullarında yarışma haklarını kaybederler.

e) Yabancı uyruklu öğrencilerle yurt dışından gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, kayıt oldukları okulun spor yarışmalarına katılıp katılmayacakları ile ilgili hususlarda Bakanlığın spor yarışmalarına ilişkin mevzuat hükümlerine uyulur.

f) Ortaöğretim kurumlarında, mezun olamayan son sınıf öğrencileri yarışmalara katılamazlar.

g) Bir öğrencinin herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde okul spor kulübü ile de ilişkisi kesilir.

ğ) Kız öğrenciler, minikler ve küçükler kategorileri hariç erkek öğrencilerle aynı veya karşı takımda yarıştırılamazlar.


Okul Spor Kulübü Üyelerinin Sağlık Durumları[]

Madde 23- (Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Spor faaliyetlerine katılacak öğrenciler, resmî veya özel sağlık kuruluşlarında gerekli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra alınan sağlık raporları saklanır. Yarışmalar süresince gerekli sağlık önlemleri alınır.

Beşinci Bölüm :Kulüplerinde Tutulacak Defter ve Dosyalar[]

Madde 24- Spor Kulübünde, aşağıda belirtilen defter ve dosyalar ekli örneklerine uygun olarak tutulur.

a) Karar Defteri (Örnek-1),

b) Spor kulübü demirbaş malzeme defteri (Örnek-2),

c) Yoğaltım malzeme defteri (Örnek-3),

d) Spor kulübü tahmini bütçe taslağı (Örnek-4),

e) Gelir-Gider defteri (Örnek-5),

f) Karşılaşma sonuçları defteri (Örnek-6),

g) Gelir makbuzu (Örnek-7),

h) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Fatura dosyası,

ı) Sağlık raporları dosyası,

i) Bütçe taslağı ve bilânço dosyası.


Okul Spor Kulübünün Bütçesi, Gelir ve Giderleri[]

Madde 25- Okul spor kulübünün yıllık bütçesi bir öğretim yılı için düzenlenir. (Değişik ikinci ve üçüncü cümle: 9.4.2009/27195 RG) Spor kulübünün gelirleri, kamu bankalarının herhangi birinde açılan hesaplarda saklanır. Paralar, bankadan yönetim kurulu başkanı ve saymanın ortak imzaları ile çekilir. Gelir ve giderleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Gelirler:

1) Bakanlık tarafından gönderilecek ödeneklerden,

2) (Değişik: 2.5.1997/22977 RG) Kişi başına yılda, devlet memurları aylığına uygulanan kat sayı x 50 gösterge tutarı TL.'nı geçmemek üzere spor kulübü üyelerinin aidatlarından,

3) Okul kooperatifleri kârının %5'inden,

4) Koruma derneklerinden,

5) Üyelerin, velilerin, özel ve resmî kuruluşların bağışlarından,

6) Okul içinde ve dışında düzenlenecek piyango ve yarışma gelirlerinden,

7) Banka faizlerinden,

8) Çay, eğlence, şölen gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerden sağlanır.

b) Giderler;

1) Okula ait saha, tesis yapımı ve onarımına,

2) Yarışmaların düzenlenmesi ve yönetiminde görev alanların zorunlu harcamalarına,

3) Beden eğitimi dersleri, spor kulübü faaliyetleri için gerekli görülen malzemelere,

4) Yarışmalar sonunda derece alan takım ve sporculara verilecek ödüllere,

5) Sporcu öğrencilerin antrenman, müsabaka, ulaşım, sağlık ve besleme masraflarına, harcanır.

Spor kulüpleri, gelirlerini aşan harcamalar yapamazlar ve bir sonraki bütçe yılına borç devredemezler.


Altıncı Bölüm :Öğrenci ve Spor Kulüplerinin Başka Kurumlarla İlişkileri[]

Öğrenciler ve Takımlarla İlgili Disiplin İşleri[]

Madde 26- (Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Okul içi ve okullar arası her türlü spor faaliyetlerinde, başarı gösterenler ve disiplinsiz davranış gösteren öğrencilere, örgün ve yaygın eğitim kurumlar arası öğrenci faaliyetlerine ilişkin ödül ve disiplin mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılır.

Ayrıca, okullar arası mahalli yarışmalarda il disiplin kurullarınca cezalandırılan öğrenciler cezalı oldukları süre içerisinde mahalli müsabakalara katılamazlar. Grup, yarı final, Türkiye birinciliği yarışmalarında merkez disiplin kurulunca cezalandırılan öğrenciler, cezalı oldukları sürece okullar arası yarışmalara katılamazlar.


Yönetici ve Öğretmenlerle İlgili Kurallar[]

Madde 27- Yönetici ve öğretmenler aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:

a) Okulun yarışmalara katılmasından en iyi bir biçimde temsil edilmesinden, yarışmalar anında çıkacak olumsuz davranışlardan, okul müdürü ile o yarışmada görevli beden eğitimi öğretmenleri ve okul yönetimince görevlendirilen yönetici ve öğretmenler sorumludurlar.

b) Millî eğitim müdürlüklerince düzenlenen yarışmalara, okulların imkânları elverdiği branşlarda katılmaları ve yarışmaların sonuçları alınıncaya kadar devam etmeleri zorunludur.

c) Yürürlükten kaldırılmıştır. (9.4.2009/27195 RG)

d) Resmî ve özel her çeşit yarışmalara katılan öğrencilerin başında en az bir öğretmen veya bir yönetici bulunur. Okul müdürlükleri mahallî yarışmaların önemine göre daha fazla sayıda yönetici ve öğretmeni görevlendirebilir. Okullar arası yarışmalarda başlarında resmen görevli en az bir öğretmen veya bir yönetici bulunmayan okul, yarışmaya katılma hakkını kaybeder.


Öğrencilerin, Spor kulüplerinin, Başka Kulüpler ve Spor Kurumları ile İlişkileri[]

Madde 28- Öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince tescilli kulüplere kaydolunarak ilgili federasyonların yaş kategorilerine göre, yaşlarının tuttuğu kategorilerde aşağıdaki şartlarda yarışmalara katılabilirler:

a) Velisinin yazılı iznini almak (izin belgesi öğrenci dosyasında saklanır.)

b) Öğrencilerin okula devamı, derslerdeki başarısı ve karakteri yönünden kulüpte oynamasında bir sakınca görülmediğine dair sınıf öğretmeni, spor kulübü başkan yardımcısı ve okul müdürlüğünden yazılı bir izin belgesi almış olmak,

1) Bu izni almadan okul dışı kuruluşların çalışma ve karşılaşmalarına katılanlar, okul disiplin kurulunca cezalandırılır. Kulüpte, yarışmalarına izin verilen öğrencilerden ders, disiplin kurumları ve davranışları bozulanların kulüpte yarışma izni kaldırılır.

2) Kulüp adına lisans almış öğrenciler, aynı gün hem okulun hem de kulübünün yarışması olursa okulunu seçmek zorundadır. Aksi halde kulüp adına verilen izin belgesi geri alınır. Ayrıca, okul disiplin kurulunca cezalandırılır.

3) Spor faaliyetlerinde üstün yetenek gösteren öğrencilerle ulusal ve temsilî yarışmalara katılacakların özel programda yetiştirilmeleri ve yarıştırılmaları Bakanlığın izni ile sağlanır.

4) Bir kulüp adına lisans çıkartmış öğrenciler ilgili yönetmelik uyarınca kulüp değiştirebilirler. Ancak, yeni gireceği kulüp için de yönetmelikte belirtilen yazılı izin belgelerini yeniden almak zorundadır.

5) Okul spor kulübü, okulda hizmet veren diğer eğitici kulüplerle işbirliği içinde çalışır.

c) Spor kulüpleri, millî eğitim müdürlüğü ile gençlik ve spor il müdürlüklerinin anlaşması ve velilerin izni ile amatör kulüplerle antrenman ve özendirici yarışmalar yapabilirler. Yukarıda belirtilen anlaşmalarla ilgili istekler millî eğitim müdürlüğü kanalıyla valiliğin onayına sunulur.

Yedinci Bölüm : Lig Heyetleri[]

Lig Heyetlerinin Kuruluşu[]

Madde 29- İlk ve orta öğretim kurumlarının mahallî spor faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere;

a) İl merkezlerinde il lig heyetleri,

b) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) İl millî eğitim müdürlüklerinin uygun bulması hâlinde ilgili ilde ilçe lig heyetleri kurulur.


Lig Heyetlerinin Teşkili[]

Madde 30- (Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Lig heyetleri tabiî üyeler ve seçimle gelen üyelerden meydana gelir.

a) Tabiî üyeler,

1) Başkan; millî eğitim müdürü, görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü,

2) Üye; gençlik ve spor il müdürlüğünün spordan sorumlu şube müdürü,

3) Üye; il koordinatörü,

b) Seçimle gelen üyeler,

1) Genel sekreter

2) Sayman

3) Üye (2-8 kişi), bu üyelerden ikisi ilköğretim kurumlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere ilköğretim kurumlarından seçilir.

4) Asil üyeler dışında asil üye kadar yedek üye seçilir. Birden fazla merkez ilçenin bulunduğu büyük illerde asil ve yedek üyelerin seçiminde denge sağlanır. İhtiyaç duyulan merkezlerde üye sayısı arttırılabilir.


Lig heyeti seçim usulleri[]

a) Lig heyetine seçilecek adaylarda öncelikle beden eğitimi öğretmeni olma şartı aranır. Beden eğitimi öğretmeni sayısının yetersizliği durumunda başka branşlarda olup spor kulübü başkanlığı görevini yürüten öğretmenler arasından seçim yapılır.

b) Lig heyetine seçilecek adaylarda, okul spor kulübü başkanı olma şartı aranmaz.

c) Seçimler, açık oy usulü ile yapılır ve bir yıl süreyle görev yapar.

d) Adayların seçime liste veya kişisel girme durumları, genel kurulda yapılan açık oylama sonucuna göre belirlenir.

(Ek fıkra : 3.11.2009/27395 RG) Lig heyetinin seçimle gelen üyelerinin seçilememesi hâlinde bu üyeler, ildeki beden eğitimi öğretmenleri arasından millî eğitim müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Valilikçe belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen üyeler, bir sonraki yıl lig temsilciler kurulu toplantısına kadar görev yapar.


Lig Heyetinin Toplanması[]

Madde 31- Lig temsilciler kurulunun seçtiği asıl üyeler en kısa zamanda tabiî üyelerle toplanarak aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.

(Değişik ikinci fıkra: 9.4.2009/27195 RG) Lig heyeti haftalık çalışmalarınıdeğerlendirmek üzere haftada en az bir defa toplanır. Ayrıca, lig heyeti başkanı veya üyelerinin 1/3 ünün başkanlığa yapacağı yazılı istek üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile kesinleşir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.


Lig Heeyeti Toplantılarına Katılmayan Görevli Öğretmenlere Yapılacak İşlem[]

Madde 32- Öğretim yılı içinde okul spor kulüpleri ve okullar arası mahallî spor faaliyetleri ile ilgili toplantıya katılmayan görevli öğretmenler, okullarda yapılan öğretmenler kurulu toplantısına katılmayan öğretmenler gibi işlem görürler.


Lig Heyetlerinin Görev ve Yetkileri[]

Madde 33- Lig heyetlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık tarafından gönderilen program ve genelgelere uygun olarak yarışma çeşitlerini belirler, gerekli görüldüğünde kategorileri kümelere ayırır ve yıllık çalışma programını hazırlar.

b) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 30 gün içinde, il lig heyeti üyeleri ve ilçe lig heyetlerinden birer temsilci il millî eğitim müdürünün daveti ile il merkezinde toplanırlar. Bu toplantıda kategori ve branşlara göre ilçe ve il merkezinden yarışmalara katılacak okul sayıları göz önünde bulundurularak il birinciliklerinin statülerini hazırlar. Lig heyetleri bu statüye göre yarışma programlarını düzenler.

c) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Düzenlenen bu programlar esas alınarak branş ve kategorilere göre yapılacak faaliyetleri her yıl beden eğitimi, spor ve izcilik ilsis uygulaması üzerinden en geç 1 Kasıma kadar Bakanlığa bildirir.

d) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Yarışmaların gün, yer ve saatlerini okullara internet/telefon ve yazı ile vaktinden önce haber verir.

e) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Hakemlerin, saha komiserlerinin ve lig heyeti temsilcisinin raporlarını hafta içinde inceler, yarışmaların bitiminde branşlarına ait sonuçları tescil eder, ilgili okullara duyurur ve Bakanlığın okul içi beden eğitimi spor ve izcilik ilsis uygulamasına işler.

f) Kaçınılmaz sebeplerle yapılmayacağı anlaşılan yarışmaları, ilgili branş müsabaka yönetmeliği hükümlerine göre erteler. Ertelenen yarışmaların yerini, gününü ve saatini ilgililere bildirir.

g) Yarışmalar için gerekli müsabaka amirinin, saha komiserinin, sağlık personeli ve diğer görevlilerin gençlik ve spor il müdürlükleri ile iş birliği yaparak tayinlerini sağlar.

h) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Yarışma programı tamamlandıktan sonra alınan teknik sonuçlara göre dereceleri ilan eder ve ödüllerini verir.

ı) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Okullar arası yarışmalarda disipline ilişkin olaylarda, ilgililer hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve belgeleri doğrudan il disiplin kuruluna tedbirli veya tedbirsiz olarak gönderir. Tedbir koyma yetkisi lig heyeti başkanına aittir.

j) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Okullar arası yarışmalarda idari ve teknik hususlara ilişkin her türlü anlaşmazlıklarda, ilgili federasyonların oyun kuralları ve Bakanlıkça spor faaliyetlerine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine göre gerekli kararları alır.

k) Hakemlerin ve diğer görevlilerin raporlarında belirtilmese dahi yarışmalardan önce, yarışmalar esnasında ve sonunda eğitim amaçlarına, okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında konuya ilişkin soruşturma yaparak okul takımları hakkında gerekli önlem ve kararları alır, sonucu tedbirli veya tedbirsiz olarak ilgili kuruluşlara iletilir.

l) Yıllık bütçeyi hazırlar, harcanması konusunda gerekli kararları alır.

m) Yarışmalar için, lig heyeti görevlisini seçer. Lig heyeti görevlisi, yarışmalarda göreve gelmeyen, görev yapmayan öğretmenleri ve diğer görevlileri belirler. İzleyici öğrenci ve görevli öğretmenlerin eğitim amaçları dışına çıkan davranışlarına karşı gerekli uyarıda bulunur ve önlemleri alır, görevlendirildiği yarışmalar hakkında lig heyetine rapor verir.

n) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) İli temsilen müsabakalara katılacak sporcu, okul takımı ve yöneticilerle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirir.

o) Yürürlükten kaldırılmıştır. (9.4.2009/27195 RG)

p)Okullar arası yarışmalarda cezalı bulunan sporcu, yönetici, antrenör ve takımların yarışmalara katılmalarını önlemek için ceza alan katılımcıların durumunun ilgililer tarafından beden eğitimi spor ve izcilik ilsis uygulamasına işlenmesini sağlar.

r) Yürürlükten kaldırılmıştır. (9.4.2009/27195 RG)

s) Çalışmalarıyla ilgili istatistikî bilgileri derler. Bakanlığın genel plânlaması ve gelişimi çalışmalarına esas olacak biçimde değerlendirir ve her yıl Temmuz ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlar.


Lig Heyetinin Tutacağı Defterler ve Dosyalar[]

Madde 34- Lig Heyeti; aşağıdaki defter ve dosyaları tutar:

a) Karar defteri,

b) Gelir-gider ve kasa defteri,

c) Yoğaltım defteri,

d) Yarışma sonuçları kayıt defteri,

e) Spor kulüpleri gelirlerini toplamak için kopyalı, seri numaralı ve mühürlü makbuz,

f) (Değişik bent: 9.4.2009/27195 RG) Fatura dosyası,

g) Bakanlığa gönderilen sonuçlar dosyası,

h) Yarışma fikstürleri dosyası,

ı) Lisans işlemleri dosyası,

i) Spor faaliyetleriyle ilgili istatistikî bilgiler dosyası.


Lig temsilciler kurulunun oluşumu (2)[]

Madde 35-(Değişik: 9.4.2009/27195 RG) Lig temsilciler kurulu; lig heyeti başkanı ve okul spor kulübü başkanları, il veya ilçedeki tüm koordinatör formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri, formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri ve gençlik ve spor il müdürlüğü temsilcisinden oluşur.

Madde 36- Lig temsilciler kurulu; millî eğitim müdürlüklerinin çağrısı üzerine okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 25 gün içinde toplanır. Toplantı, lig heyeti başkanı başkanlığında, üyelerin kendi aralarında seçecekleri bir başkan yardımcısı bir veya iki sekreterle yönetilir. Temsilciler kurulu bir defa toplanır. Ayrıca, gereken hallerde başkanın daveti veya üyelerin 1/3'ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü de toplanabilir.


Lig Temsilciler Kurulunun Görevleri[]

Madde 37- Lig temsilciler kurulunun görevleri şunlardır:

a) Lig heyeti tarafından hazırlanan bir önceki öğretim yılına ait çalışma raporunu inceler, rapor hakkında görüşmelerini bildirir.

b) Lig heyetinin tabiî üyeleri dışındaki asıl ve yedek üyelerini seçer.

c) Yeni öğretim yılı faaliyetlerini plânlar.

Sekizinci Bölüm : Bütçe[]

Lig Heyetinin Bütçesi[]

Madde 38- Lig heyetinin yıllık bütçesi, bir öğretim yılı içinde düzenlenir. (Değişik ikinci cümle: 9.4.2009/27195 RG) Lig heyetinin gelirleri, kamu bankalarının herhangi birinde açılan hesapta saklanır. Paralar bankadan lig heyeti başkanı ve saymanın imzalarıyla çekilir. (Değişik dördüncücümle: 9.4.2009/27195 RG) Yapılması gerekli harcamalar için, kasada memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x 5000 gösterge tutarına kadar TL para bulundurulabilir. Beşinci cümle yürürlükten kaldırıldı. (9.4.2009/27195 RG)

a) Lig heyetinin gelir kaynakları şunlardır:

1) Lig heyetinin düzenlediği yarışmalara katılan okulların bir öğretim yılı hesabıyla, katılacağı her branş ve kategori için lig heyetince belirlenen miktardan az olmamak üzere ödediği ödentiler,

2) Okullar arası özel yarışmalarda izleyici ve öğrencilerin ödediği giriş ücretleri,

3) Mahallî kuruluşlardan sağlanacak yardımlar (özel ve resmî),

4) Diğer gelirler.

5) (Ek alt bent: 9.4.2009/27195 RG) Okul spor kulüplerinin toplam gelirlerinin %10’u, il lig heyeti hesabına aktarılır. Lig heyetleri, ilçedeki sportif faaliyetlerin yoğunluğuna göre ilçe lig heyetlerine gerekli maddi desteği verir.

b) Lig heyetinin giderleri şunlardır:

1) Spor faaliyetlerinin gerektirdiği çeşitli malzeme giderleri,

2) Derece alacak takım ve sporculara verilecek ödül giderleri,

3) Basılı evrak ve kırtasiye giderleri,

4) Çeşitli harcamalar.

c) Lig heyetinin genel bütçe ile ilgisi:

1) Okullar arası yarışmaların saha kirası ile hakem ve personel giderleri genel bütçeden karşılanır.

2) Okullar arası yarışmalardan elde edilen gelirler, yarışmaların her türlü giderleri, Bakanlıkça gönderilen ödeneklerle hazinece karşılandığı için hazineye gönderilir.

Dokuzuncu Bölüm : Diğer Hükümler[]

Madde 39- Çıraklık eğitim merkezleri; bu Yönetmelik hükümlerine göre spor kulübü kurabilirler. Söz konusu merkezlerde eğitim yapan öğrenciler de yaşlarına uygun kategorilerde okullar arası yarışmalara katılabilirler.

İkinci fıkra yürürlükten kaldırıldı. (9.4.2009/27195 RG)

Madde 40- Yıllık çalışma programları her yıl bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenir ve uygulanır.

Madde 41- Eleme, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği ve uluslar arası yarışmalardan önce, yarışmalar süresince ve yarışmalar sonunda eğitimin amaçlarına ve okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında tedbir konularak, gerekli işlemler yapılır.

Onuncu Bölüm : Yürürlük ve Yürütme[]

Madde 42- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 09/11/1981 gün ve 17509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Spor Kolları Yönetmelik hükümleri yürürlükten kalkar.

Madde 43- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


___________________________________________________


(1) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Otaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği" nin 35 inci maddesiyle, yönetmeliğin adı ve madde metninde geçen "kol" ibaresi "kulüp" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 9/4/2009 tarihli ve 27195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 22'nci maddesiyle, aynı yönetmeliğin 35'inci maddasinin başlığı "Lig temsilciler kurulunun oluşumu " olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

___________________________________________________


[1]ÖRNEK:1 KARAR DEFTERİ ÖRNEĞİ

[2]ÖRNEK:2 SPOR KULUBÜ DEMİRBAŞ MALZEME DEFTERİ

[3]ÖRNEK:3 DAĞITMAYA MAHSUS MALZEME DEFTERİ

[4]ÖRNEK:4 SPOR KOLU TAHMİNİ BÜTÇESİ


Dış linkler[]


[5]ÖRNEK:5 GELİR GİDER DEFTERİ

[6]ÖRNEK:6 KARŞILAŞMA SONUÇLARI DEFTERİ

[7]ÖRNEK:7 SPOR KOLU GELİR MAKBUZU

Advertisement