FANDOM


D0592268-A627-4244-9E25-0212BBEE8EB9

Türkiye okul sporları federasyonu kurulmadan önce yapılan ilk okul Sporları Ligi uygulamasıdır

Bakınız

Şablon:Okulsporlarıbakınız - d {{Okulsporlarıbakınız}}


OS Okul sporları TOSF
İllerde okul sporları Bursa okul sporları
Ligler Lig Okul ligi Okul ligleri Badminton okul ligi Sınıf içi ligler Sınıflararası ligler Bursa okul spor ligleri Süper lig
Okul sporları il temsilcileri Bursa Okul sporları il temsilcisi: Murat Çağlayan
Okul Spor Kolları Yönetmeliği
Bursa GSİM/Okul sporları Spor Şube Md Abdurrahman Lale Nevzat Döl
SGM Spor Genel Müdürlüğü/Okul sporları [1] Spor Genel Müdürlüğü/Okul Sporları Daire Başkanlığı yok, ama olmalı- Spor Genel Müdürlüğü/Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı bu başkanlık ilgilenir gibi.. -
GSB ile MEB işbirliği protokolü
Okul Sporları Yarışmaları Genelgeleri
Okul Sporları Görevlendirmeleri Ücret Yönergesi
GSB-MEB 2012-2013 Öğretim Yılı Yarışma Talimatı

Federasyon
Türkiye Okul Sporları Federasyonu [2]
Başkan: Ayhan Pala
ayhanpala@tosf.gov.tr
ayhanpala61@hotmail.com
Federasyon/Ana statüleri
BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
OSF/mali bütçeyi ibra
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
[3]
TSOF ANA STATÜSÜ [4]
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Ana statü

Mersin Okul Sporları[5]
http://www.mersinokulsporlari.com
Okul Sporları Federasyonu Mersin İl Temsilciliği
*İl temsilcisi: İrfan Çalışmaz

Yenişehir Okul Sporları

Uluslararası yarışmalarda Ülkemizi Temsil Eden Okullar Ödüllendirildi
Şablon:Federasyonbakınız Şablon:OSFbakınız

Bakınız

Şablon:Federasyonbakınız - d {{Federasyonbakınız}}


"Federasyonlar"
Kulüp - Birlik - Oda - Dernek
Federasyon - Federasyonlar - SGM
Konfederasyon - Konfederasyonlar

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği‎‎
Federasyon seçimleri
Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği
Örnek Federasyon Kurul Listesi
aşağıda federasyonun resmi ana statüsünün linki yer alıyor... Madde 34'nin 4. alt bendine dikkat edin lütfen.. ifade net;
"bütçenin yüzde 15'ini kulüplere ve altyapıya yardım olarak vermeliler"... zaten bilançoları iki hafta sonra yayınlayacaklar ve hepimiz verilmediğini göreceğiz... tabi ki mali bütçeyi ibra ettirecekleri bölümde de hesabını
Seçim sürecinde itiraz :Tahkim Kurulu
Spor federasyonu
Federasyon/Ana statüleri
Spor Federasyonları

Okul Sporları Federasyonu
Türkiye Okul Sporları Federasyonu
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Başkan seçimi
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Delegeler
Türkiye Okul Sporları Federasyonu/Ana statü
TOSF ANA STATÜSÜ
Okul Spor Kolları Yönetmeliği

Türkiye Badminton Federasyonu
Türkiye Badminton Federasyonu/Başkan seçimi
Türkiye Badminton Federasyonu/Delegeler

Amatör spor kulüpleri
Amatör spor kulüpleri federasyonu
ASKF
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
http://www.taskk.org/
Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu http://www.mersinaskf.com/
Mithat Ertaş

Oda Federasyonları
Federasyonlar ve Akdeniz Oyunları
Esnaf Federasyonu
Sanayici Federasyonu
Oda Konfederasyonları
TŞOF
Dernek
Dernek Federasyonları
Dernek Konfederasyonları

Federasyon terimleri
Federal - fedaral - federation
Federal agency -Federal agent Federal Aviation Agency
federate - Federated
Fédéré - federated
federal tax lien -Federal soldier
Federal Security Service
Federal Security Bureau
federal savings bank
Federal Reserve System
Federal Trade Commission
federation of tribes A federation (as of American Indians)

OSF - TOSF - Türkiye Okul Sporları Federasyonu - ISF


Federasyonun görevleri şunlardır; Edit

a) Okullarda sporun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla; kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak; bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak, uygulamak ve uygulatmak,

b) Alt yapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların alt yapısını oluşturup, uygulanmasını sağlamak,

c) Ulusal ve uluslararası karşılaşmalar ve ilgili faaliyetler ile kulüp liglerini, her türlü okul spor faaliyetlerini düzenlemek; bunlar için plan, program ve hazırlıkları yapmak, idari, mali ve hukuki yapılanmalarla ilgili temel esasları belirlemek; bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,

ç) Kulüpler ile ilgili olarak Federasyonun görev alanına giren konularda hukuki, idari ve mali düzenlemeler yapmak; kulüpleri tescil etmek, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,

d) Türkiye’yi okul sporları ile ilgili tüm konularda ve ilgili kurullarda yurt dışında temsil etmek, uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak,

e) Federasyonun kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yapmak, bunun için yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri almak,

f) Antrenörlerin-eğitmenlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak, yarışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

ğ) Okul sporlarına bağlı organizasyonların malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

h) Kulüpler ve il temsilcilikleri arasında faaliyetler nedeniyle doğabilecek teknik ve idari uyuşmazlıkları çözümlemek,

ı) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan okul takımlarını ve teknik kadroyu seçmek ve seçilen sporcuları müsabakalara hazırlamak,

j) Okul sporlarında belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

k)Yurt dışı müsabakaları sonuçlarına göre başarılı sporculara burs vermek ve/veya ödüllendirmek,

l) Federasyona bağlı spor dallarıyla ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, her türlü eğitici-tanıtıcı film, slayt, broşür ve benzeri görsel ve basılı yayını hazırlayarak bu konuda tanıtım, organizasyon ile basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

m) Federasyona bağlı spor dallarında uygulanacak oyun kuralları ile kurulacak tesislerin standartlarını ve belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek, uygulamasını sağlamak,

n) Federasyon il temsilcilerini belirleyerek kendi aralarında, spor il müdürlükleriyle, kulüplerle ve Federasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

o) Federasyona gelir sağlamak üzere, Federasyon amaçları doğrultusunda her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz mal-alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,

ö) Yurt içindeki kulüplere ait saha, salon ve tesislerin standartlarını belirlemek, gözetim ve denetimini yapmak, gereken mevzuatları hazırlamak,

p) Spor amaçlı kulüplerde spor dallarında eğitim veren özel kurs ve eğitim programlarının standartlarını belirlemek, onaylamak ve izin vermek,

r) Kulüplerde spor dallarını yaygınlaştırmak için ilköğretim, orta öğretim, özel öğretim, ve benzeri öğretim kurumlarıyla ve diğer kamu-özel kurumlarla işbirliği, ortak programlar, bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, protokol imzalamak,

s) Yurt içinde düzenlenecek özel kulüp yarışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek,

ş) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF ) tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi okul sporları ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, bu kuruluşların üyelik aidatlarını yatırmak,

t) Sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

Genel kurul Edit

MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır.

Genel Kurul üyeleriEdit

(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi/Yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

e) ISF yönetim kurulu ve/veya hakem kurulu üyeleri veya bu görevleri ifa eden teknik komite üyeleri,

f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında oy kullanmak üzere asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

g) Okul spor dallarının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

ğ) Kulüp temsilcileri.

(3) İl müdürlerinin tespitinde aşağıdaki kriterler esas alınır;

a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

(4) Kulüp temsilcilerinin tespitinde aşağıdaki kriterler esas alınır;

a) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi takım sporlarında temsil etmiş okulların kulüp başkanları, başkan yardımcıları ve okul müdürleri,

b) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi ferdi sporlarda en az üç sporcu ile temsil etmiş okulların kulüp başkanları, başkan yardımcıları ve okul müdürleri, üçten az sporcu ile temsil etmiş kulüplerin ise başkanları,

c) Farklı spor dallarında ve kız erkek olarak ayrı kategorilerde ISF yarışmalarında ülkemizi temsil etmiş olan okulların her branşı ayrı değerlendirilir ve bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki oy kullanacak sayısı kadar delege hakkı verilir. (5) Vakıfların belirlenmesinde;

a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

c) Yıllık gelirinin en az yüzde ellisini okul spor dallarına harcaması şartları aranır.

(6) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler ancak bir defa oy kullanabilir.

(7) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz.

(8) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

Genel kurulun görevleri Edit

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu ve bütçeyi onaylamak, gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alım-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak üzere yetki vermek ,

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak ,

g) Federasyon bünyesindeki spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

ğ) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (ç) ve (g) bentlerindeki konularda genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilebilir.

Genel kurul toplantıları Edit

MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

(2) Mali genel kurul ise; iki yılda bir Haziran-Aralık ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporları görüşülerek ibra edilir. Bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülebilir ve karara bağlanabilir.

(3) Olağanüstü genel kurul;

a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

b) Yönetim kurulunun kararı,

c) Toplam delege sayısının en az % 40’ının noter kanalıyla yazılı müracaatı üzerine toplanır.

(4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulunun ibra edilmemesi halinde Federasyon iş ve işlemleri divan kurulu tarafından yerine getirilir.

(5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

(6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.

(7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(8) Genel Müdürlük genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verilir.

(9) Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

BaşkanEdit

 • Ayhan Pala: e-Posta: ayhanpala@tosf.gov.tr ayhanpala61@hotmail.com

01.04.1965 Yılında Trabzon da doğdu. İl Orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Spor hayatına 1980 yılında Trabzon Yalıspor' da Futbol, Basketbol Hentbol branşlarında faaliyet göstererek başladı. Daha sonra Jandarma Gücü K.T.Ü Spor Kulüplerinde spor yaşantısını sürdürdü. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden mezun oldu. Kahramanmaraş Andırın Çok Programlı Lisesi, Trabzon Lisesi Spor Bölüm Başkanlığı – Trabzon Spor Lisesi Kurucu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. OBESİD Beden Eğitimi Öğretmenleri Hizmet içi Eğitim seminerlerinde eğitim görevlisi olarak görev aldı. 15 yıl lig heyeti üyeliğinin yanı sıra Trabzon İl Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Evli bir çocuk babasıdır.

Profesyonel DeneyimEdit

UNESCO Beden Eğitimi ve Spor Komisyon Üyesi ​Türkiye Okul Sporları Federasyonu Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği 1.Uluslararası Karadeniz Oyunları 1.Spor Liseleri Spor Ve Sanat Festivali Yıldız Milli Takım Hentbol Antrenörlüğü Genç Milli Takım Hentbol Antrenörlüğü Ulusal Hentbol Hakemliği Kulüp Antrenörlüğü Doğu Karadeniz Sportif Bölge Koordinatörlüğü Türkiye Hentbol Antrenörleri Derneği Kurucu Üyesi Türkiye Hentbol Hakemleri Derneği Kurucu Üyesi Hentbol İhtisas Spor Kulübü Kurucu Üyesi Türkiye Spor Liseleri Koordinatör Müdürlüğü Trabzon Valiliği Sporda Yetenek Seçimi Ve Spora Yönlendirme Projesi İl Koordinatörü

Sahip Olduğu Patent ve YayınlarEdit

Spor Liseleri Spor Dersi Müfredat Programı Spor Liseleri Antrenman Bilgisi Dersi Müfredat Programı Spor Liseleri Spor Yönetimi ve Organizasyon Dersi Müfredat Programı Spor Liseleri İnsan Anatomisi Dersi Müfredat Programı Spor Liseleri Spor tesisleri ve Malzeme Bilgisi Dersi Müfredat Programı Oyun ve Eğitim Kitabı Spor Liseleri Spor Dersi Kitabı Spor Liseleri İnsan Anatomisi dersi kitabı Spor Liseleri Antrenman Bilgisi Dersi Kitabı Spor Liseleri Sah Tesis ve Malzeme Bilgisi Ders Kitap Yazar

Gönüllü Çalışma DeneyimiEdit

2006 Yılı 17. Milli Eğitim Şura Üyeliği 2008 Yılı 6. Spor Şura Üyeliği Orta Öğretimde Okul Çeşitliği Yerine Program Çeşitliğini Esas Alan Bir Yapıya Geçilmesi Çalıştay Üyeliği Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Yapılandırmacı Eğitim Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Eğitim Görevlisi​


Yönetim KuruluEdit

 1. Mehmet KESKİN :1. Başkan Vekili Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü kesmezoglu@gmail.com Genel Koordinatör Tüm Birimler Sorumlusu
 2. Mustafa DEMİR:2. Başkan Vekili Nermin Mehmet Çelik Anadolu Lisesi Müdürü mdemir-1952@mynet.com Mali İşler Ve Sponsorluk Kurulu Sorumlusu
 3. Harun SÖNMEZ: 3. Başkan Vekili MEB Müfettişi harunsonmez@gmail.com Beden Eğitimi Öğretmenleri-Bölge Temsilcileri Kurulu-İl Ve İlçe Temsilcileri Mevzuat Kurulu Sorumlusu
 4. Murat ÇAĞLAYAN: Hürriyet Anadolu Lisesi Müd. muratcaglayan16@gmail.com Okullarda Spor Klüpleri Oluşturma-Spor Kültürünü Geliştirme Sorumlusu
 5. Tunç DAĞAL :tdagal@gmail.com Spor Koordinatörü
 6. Hasan GÜMÜŞKESEN :Danışman-Turizimci hasangumuskesen@hotmail.com Sağlık ve Sosyal İşler Sorumlusu
 7. Mustafa BÜTÜNER :50.Yıl Lisesi Müdürü mu.fa@hotmail.com Denetim-Disiplin Ve Hakem İşleri Sorumlusu
 8. Levent EYÜBOĞLU :Ö.Burç And.İ.M.Lis& Ö.Burç Gzl Snt. ve Sp. Lis. Müd. eyuboglulevent@gmail.com Bilim-Eğitim-Arge Sorumlusu
 9. Mustafa DİŞBUDAK :Mimar Kemalettin Kız Tekn. ve Mes. Lis.​Müd. Yrd. mustafadisbudak@gmail.com Medya Tanıtım Ve Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu

Yönetim Kurulu Yedek ÜyeleriEdit

 • 1.Tuncer KURT :Erzurum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müd. Yrd.
 • 2.Gökhan KAYIHAN :Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğr.
 • 3.İbrahim IRMAK :Aksaray Kamber Demir Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni

YK ToplantılarıEdit

Yönetim Kurulumuz İzmir'de Toplandı.

Denetim KuruluEdit

 1. İlter ALTINSOY (Bşk.) : Milli Piyango İdaresi Teftiş Kurulu Müf.
 2. Hasan KAPLAN : MEB Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürü
 3. Münevver YAMAN : Bursa Necatibey K.M.L Spor Kulübü Başkanı
 4. Yedek Üyeler : Birol ORAK Antalya Karatay Lisesi Müdürürü
 5. Ali İhsan ÖZBEK :Isparta Gürkan Lisesi Müdürü


MevzuatEdit

TALİMATLAR:


Spor Kulübü Tüzügü

TALİMATLAR
Ana Statü  (Yayın Tarihi: 03.10.2012)

Çerçeve Statü

İl Temsilciliği Talimat

Disiplin Talimatı

Kıyafet Talimatı

Millilik Belgesi Talimatı

Mal - Hizmet, Satın Alma, Harcırah, Muhasebe, Banka, Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri Talimatı

ISF Organizasyonları Kamp Kuralları Talimatı

Disiplin kurulu Edit

 1. Av. Sevcan ŞEN GÜNAY :(Bşk) Trabzon Barosu Av.
 2. Elif KULEYN :Trabzon Barosu
 3. Mehmet Mert DİNÇEL :Emekli Albay
 4. Ali Bayram TETİK :İzmir Kipa 10. Yıl Lis. Müd
 5. Adnan YAVUZ:İstanbul Beylerbeyi Hacı Sabancı And. Lis. Müd.

Yedek Üyeler Edit

 1. Mustafa DOĞRUL : Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Müd.
 2. Ali AKDENİZ : Ankara Batıkent Lisesi Müdürü

Milli Sporculuk Belgesi Edit


Resmi Gazete
Resmi Gazetede Yayınlanan İlgili Sayfalar

Genelge
İlgili Yayınlanmış Milli Sporculuk Genelgesi

Beyan
Milli Sporculuk Başvuru Dilekçesi

Form
Milli Sporcu Formu

İstenilen Belgeler
Milli Sporculuk Başvurusu İçin İstenen Belgeler

OSF 3. Olağan Genel Kurul Edit

Haberler Edit

İletişimEdit

 • Adres : Okul Sporları Federasyonu Başkanlığı

Ulus İşhanı A Blok Kat:3 No:306 ULUS/ANKARA

 • Telefon : 0312 312 55 96
 • Faks :
 • E-Posta : okulsprt@hotmail.com
 • Web Adresi : http://tosf.gov.tr

Okul Sporları Federasyonu Mersin İl Temsilciliği Edit

LinklerEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.