Orman Muhafaza Memurları Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik; orman muhafaza memurlarının çalışma usül ve esasların belirler.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurlarının görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Amir : Orman muhafaza memurlarının görevli bulundukları birimlerin amirlerini,

b) Görev Sahası, orman muhafaza memurlarının görevlendirilmiş oldukları sahaları,

c) Koruma Ekibi : toplu, bölüm, sabit ve seyyar koruma ekiplerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurlarının Görevlendirileceği Kuruluşlar,

Takacağı İşaretler

Kuruluş

Madde 5- Orman muhafaza memurları;

a) Orman Genel Müdürlüğünde :

1- Orman İşletme Müdürlüklerinde, seyyar koruma ekiplerinde ve diğer görevlerde,

2- Orman İşletme Şefliklerinde, toplu, bölüm, seyyar ve sabit koruma ekiplerinde, üretim, depo ve silvikültür çalışmalarında ve diğer görevlerde,

3- Verilecek diğer işlerde,

b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünde:

1- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü baş mühendisliklerinde,

2- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü mühendisliklerinde,

3- Fidanlık müdürlüklerinde,

4- Fidanlık mühendisliklerinde,

5- Verilecek diğer işlerde,

c) Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünde:

1- Milli parklar ve av-yaban hayatı başmühendisliklerinde,

2- Milli parklar ve av-yaban hayatı mühendisliklerinde,

3- Milli park müdürlüklerinde,

4- Milli park mühendisliklerinde,

5- Verilecek diğer işlerde.

Orman Muhafaza Memurlarının Takacağı İşaretler

Madde 6- Orman muhafaza memuru kadrosuyla koruma ve diğer ormancılık hizmetlerinde göreve başlamalarından itibaren, çalışma şevklerinin ve hizmette verimliliğin artırılması maksadıyla olumlu sicil alan memurlardan her yıl Şubat ve Mart aylarında yapılacak sınavda, başarılarına göre kazanacakları unvanlar ve bu ünvanlara göre elbiselerine takılacak işaretler aşağıda gösterilmiştir. Ek.1

a) Hizmet süresi 0-5 yıl arasında olan memurlar “Orman Muhafaza Memuru” adını taşıyacak ve şekil 1 de gösterildiği üzere “bir” fidan taşıyan işareti takacaklardır.

b) 5 Hizmet yılını dolduran memurlardan son iki yılda 85 puan ve üzeri sicil alanların katılacağı sınavda başarı gösterenler “Kıdemli Orman Muhafaza Memuru” olacaklar ve şekil 2 de gösterildiği üzere “iki” fidan taşıyan işareti takacaklardır.

c) 15 Hizmet yılını tamamlamış ve terfii uygun görülenlerden baş orman muhafaza memuru bulunmayan koruma ekibi miktarının 3 katı kadar seçilecek memurların katılacağı sınavda başarı gösterenler “Baş Orman Muhafaza Memuru” olacaklar ve şekil 3 te gösterildiği üzere “üç” fidan taşıyan işareti takacaklardır.

d) İşaretler muhafaza memuru elbiselerinin sol kol üstünde omuza yakın yerine takılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurlarının Görev ve Sorumlulukları, Yetkileri, Saha ve Demirbaş Teslimi, Harita Tanzimi, Görev Değiştirme, Görev Mahallinde İkamet

Orman Muhafaza Memurlarının Görev ve Sorumlulukları

Madde 7- Orman Muhafaza memurları,

a) Ormanların ve orman ürünlerinin muhafaza ve bakımlarının temininden,

b) Görev sahasındaki orman içi ve orman dışı ağaçlandırma sahalarının,fidanlıkların, tohum bahçeleri ve tohum meşçerelerinin, enerji ormanlarının, kavakçılık, toprak muhafaza ve mera ıslahı sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının; yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayvanı üretme istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme alanları ve mesire yerlerinin korunmasından,

c) Görev sahalarında mevcut av hayvanları ile akarsu ve göllerdeki balık varlığının korunmasından, avcılık ve balıkçılığa ilişkin işlerin yürütülmesinden,

d) Ormanların işletilmesi ile ilgili olarak, damga ve işaretleme, anormal ağaçların tespiti, kesim, tomruklama ve ölçme, imalat, nakliyat ve depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, tohum temini, ağaçlandırma, fidanlık, toprak muhafaza ve mera işlerinin yürütülmesinden,

e) Görev sahaları dahilinde veya civarında çıkacak orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılmaktan ve verilen görevleri yapmaktan,

f) Görev sahaları dahilindeki orman zararlıları ile mücadele işlerine ait görevlerin yapılmasından,

g) İdareye ait her türlü yapı ve tesislerle amenajman ve orman kadastrosuna ait sınır işaretlerinin muhafazasından, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrolü ile sabotajlara karşı korunmasından,

h) Muhtelif maksatlarla kendilerine verilen her türlü silah, alet ve malzemenin iyi muhafaza ve bakımından,

k) Kanunen el koymakla görevli bulundukları suçların arama, soruşturma ve kovuşturulmasından, tutanak tanziminden ve sahaları dahilinde vazife gören yangın gözetleme ve söndürme işçilerinin, av koruma ve üretme sahaları ile balık üretme istasyonlarında görevli bekçi ve bakıcıların, üretim ve yetiştirme işlerinde çalışan işçilerin gözetimi ve denetiminden ve benzeri hizmetlerden sorumludurlar.

Ekip çalışması halinde, ekipte çalışan memurlar müştereken sorumludurlar.

Baş Orman Muhafaza Memurlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Madde 8- Baş orman muhafaza memurları; bu Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen görevlerinin yanı sıra:

a) Koruma ve çalışma ekibinin başı olup amirinden alacağı emirlere göre ekibi sevk ve idare etmekle,

b) Amiri tarafından hazırlanan aylık veya periyodik çalışma programlarının gizli olanlarını gizlilik derecesi içerisinde gerçekleştirmekle,

c) Ekibindeki memurların günlük olay (vukuat) ve faaliyet raporlarının tutulup tutulmadığını kontrol etmekle,

d) Ekibindeki kıdemli orman muhafaza memuru ve muhafaza memurları arasında işbirliğini temin etmekle,

e) Ekibindeki memurların çalışmaları hakkında bağlı bulunduğu amirine bilgi vermekle,

g) Ekipteki yazışma ve kayıt işlerini yapmakla, görevlidirler.

Ayrıca ekipte bulunan diğer orman muhafaza memurları ve kıdemli orman muhafaza memurları da bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmakla, yetkili ve sorumludurlar.

Yeni Kuruluşta Saha Teslimi

Madde 9- Görev sahaları, ilgili amir ile birlikte gezilerek sınırları gösterilmek suretiyle sahada yeni görevlendirilen koruma ekibine teslim edilir.

Çalışma sahalarının teslimi, sahayı teslim eden ve teslim alan memurların adları, teslim alan memurların sahada işe başladığı tarih, sahada o tarihe kadar tutanağa bağlanıp amire bildirilmemiş olan usulsüz haller ve sınır işaretlerindeki noksanlıklar bir tutanak ile tespit edilir.

Tayinlerde Demirbaşın, Eşyanın ve Sahanın Teslimi

Madde 10- Başka bir yere atanmak suretiyle görevinden ayrılan orman muhafaza memurları kimlik cüzdanlarını ve zimmetlerinde bulunan silah ve mermilerini, harita, defter, malzeme basılı kağıt ve benzeri eşyayı teslim etmeye mecburdurlar. Vazifesinden alınan veya istifa eden veya başka bir göreve nakil olunan orman muhafaza memurunun çalışma sahası, amir ve sahayı teslim alacak orman muhafaza memuru ile ayrılacak olan orman muhafaza memuru ve ekipteki diğer orman muhafaza memurları birlikte gezilerek teslim-tesellüm edilir.

Teslim-tesellüm sırasında usulsüzlük görüldüğü taktirde durum tutanakla belirtilir.

Çalışma sahasında usulsüzlük görülenler ve devretmeye mecbur olduğu eşyayı devretmeyen veya noksan devredenler hakkında yasal işlem yapılır.

Harita Tanzimi

Madde 11- Çalışma sahası dahilindeki ormanlarda bulunan orman idaresine ait bina, köprü ve telefon tesisleri, kule, kulübe, jandarma ve köy telefon merkezlerinin bulunduğu mevkiler, ağaçlandırma sahaları, fidanlık ve yanık sahalarla varsa muhafaza ormanları, milli park ve mesire yerleri, av ve balık üretme tesisleri ve koruma sahaları, araştırma ormanları ve çalışma sahası dahilindeki ormanlarda orman kadastrosu yapılmış ise işaretleri ve benzeri gerekli bilgiler 1/25000 ölçekli bezli haritaya işlenir. Bu haritanın bir nüshası teslimden sonra amir tarafından imza karşılığında ekip başkanlığı yapan orman muhafaza memuruna verilir.

Taşınacak Demirbaş ve Evrak

Madde 12- Orman Muhafaza Memurları görev esnasında silahını, kimlik cüzdanını, Orman Muhafaza Memurları Görev Yönetmeliğini, çalışma sahası haritasını, mıntıkasını ilgilendiren, kaybedilen ve sahteleri görülmesinden dolayı kullanımdan kaldırılan damga ve tezkerelerle, kaybedilen silahları, orman açma ve yerleşmelerle işgal ve faydalanma suçlarını kaydedeceği defterini, basılı tutanak ve yediemin senetlerini, zimmet defterini daima yanında taşımaya, iyi muhafaza etmeye, amirleri ve müfettişler tarafından istenildikçe göstermeye mecburdurlar.

Ekip Çalışması

Madde 13- Orman muhafaza memurları, zaruri bir sebep olmadıkça en az iki kişi olarak vazife görürler.

Merkezde İkamet, İdare Binası temini

Madde 14- Orman muhafaza memurları merkezlerinde aileleri ile birlikte oturmaya mecburdurlar.

Araç ve gereç Temini

Madde 15- Ekip çalışmaları yapılan mıntıkalarda, gerekli her çeşit araç ve gereç idarece temin olunur.

Görev değiştirme

Madde 16- On beş hizmet yılını dolduran ve kırk yaşını aşan orman muhafaza memurları ile beden kabiliyetini kaybeden ve bu durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren orman muhafaza memurları; boş kadro bulunduğu ve istedikleri takdirde uygun görülen başka görevlere atanabilir.

Yetkileri

Madde 17- Orman muhafaza memurları, ormanların ve ormanlardaki her türlü tesislerin, ve av hayvanlarının korunması ile ilgili her türlü suçlara ait delilleri tutanakla tespit ve belgelendirmeye, izinsiz olarak kesilen ve taşınan orman envalini ve bu gibi orman emvalini taşıyan nakil araçlarını alıkoymaya ve suç işleyenleri yakalamaya, kimliklerini tespit etmeye, kimliği tespit edilemeyen suçluları vakit geçirmeksizin kimliği tespit edilmek üzere en yakın köye veya zabıta merkezine götürmeye, av tezkeresi olmayanların ve orman idaresinden izin almamış olanların, ormanlarda ve ormanlardaki göl ve derelerde avlanmalarını men etmeye, avlarını ve av araç gereçlerini zaptetmeye yetkilidirler.

Orman muhafaza memurları özel kanunlarında yazılı olmayan hallerde, yalnız ormanlara ve av hayvanlarına ait suçlar için polisin görev ve yetkilerine de sahiptir.

Toplu çalışma halinde ekipteki memurlar tek olarak veya toplu halde bu yetkileri kullanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurları Tarafından Çeşitli

Orman Suçlarının Takibi, Neticelendirilmesi

Suçluları Takibi

Madde 18- Orman muhafaza memurları;

a) İzin almadığı veya orman içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç kesecek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde görülen veya herhangi bir orman suçu işleyeceğinden şüphe edilen kimseleri, orman suçlarını önceden önleme amacıyla orman sınırları dışarısına çıkarmaya yetkilidirler.

b) Görev sahaları içinde tabii sebeplerle devrilmiş veya kırılmış ağaçlar ile usulsüz kesilen ağaçların dip kütüklerinin ve bu ağaçlardan elde edilmiş olup alıkonularak yedieminlere teslim edilen emvali, ait olduğu damga ile damgaları yapılmak üzere, mevkii, adet, çap ve cinslerini tespit ederek bir raporla amirine bildirirler.

c) Usulsüz kesimlerde ve kanuna aykırı diğer olaylarda suçlularını soruşturarak haklarında tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.

d) Üretim taşıma ve benzeri işlerde damga ve numaranın dip kütükte kalıp kalmadığını, yüksekten kesilmiş ağaç olup olmadığını, damgasız, numarasız ağaç kesilip kesilmediğini, gösterilen yerler haricinde torluk tesis edilip edilmediğini inceleyerek Orman Kanunu ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri görülenler hakkında kovuşturmada bulunmak üzere olayı tutanakla belgelerler.

Zati İhtiyaç

Madde 19- Orman muhafaza memurları;

a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33. Maddeleri gereğince hak sahiplerine zati ve müşterek ihtiyaçları için verilen kerestelik ağaç, tomruk ve yakacak odunların bu işte kullanılmayıp başkalarına satılması veya bu yerlerden dışarı çıkarılması, hibe edilmesi ve bunların orman idaresinden izin alınmadan imal edilmek üzere başka yerlere götürülmesi halinde ilgililer hakkında kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler. Satılan veya hibe edilen emval mevcut ise Orman Kanununun 98. maddesine göre tazminatı ödeninceye kadar geçici olarak alıkoyarak yediemine teslim ederler. Sonra emvalin geri verilmesi hususunda mahkeme kararına göre hareket edilir.

b) Zati ihtiyaç için alınan emval ile yapılacak inşaatın Orman kanunun 35. maddesinin tatbikatına ait talimatnamede belirtilen yapı sistemlerine uygun yapılması hükmüne aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenlenir.

c) Zati ihtiyaç olarak verilen kerestelik ağaç ve yakacak odunlarını, kanunun gereği en çok bir ayı geçmemek üzere nakliye tezkeresine yazılan tarihler arasında ormandan çıkarmayanları, izinleri iptal edilmek üzere amirine bildirirler.

Ormana İzinsiz Müdahale Edenler

Madde 20- Orman muhafaza memurları;

a) Ormanlardan usulüne göre izin almadan her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı, ıhlamur çiçeği, kekik, ağaç kabuğu, palamut, defne yaprağı, mahlep gibi ürün ile meyveleri veya üretim artıklarını toplayanları, götürenleri,

b) Orman gençleştirme sahalarına zarar verenleri, yaş ağaçları boğanları, yaralayanları, tepelerini kesenleri, koparanları, ağaçlardan pedavra, hartama, yalamuk çıkaranları,

c) Ormanlardan izin almadan tabii olarak yetişmiş veya emekle yetiştirilmiş fidanları kesenleri, sökenleri, dikili yaş veya kuru ağaçları veya dallarını kesenleri, koparanları, bunları kökünden kesenleri bunlardan kabuk, çıra, katran,reçine, sığla yağı veya sakız çıkaranları, yatık veya devrik ağaçları kesenleri, götürenleri, kök sökenleri, kömür yakanları, orman ağaçları tohumlarını toplayanları, götürenleri,

d) Ormanlardaki yaş ağaçların kabuğunu soymak, yaralamak, boğmak, tepelerini, dallarını kesmek, ve bunlardan çıra almak, yalamuk çıkarmak suretiyle yapılan müdahaleler; ağaçların hayatını tehdit ederek sonunda ölümüne sebep olacak derecede bulunduğu veya sanayi değerini kaybettirecek özellikte olduğu veya yaralı olmaları sebebiyle mantar ve böcek hastalıklarına maruz kalarak civarındaki sağlam ağaçlar için bir tehlike teşkil etmesi dolayısıyla mutlaka bu ağaçların ormanlardan çıkarılmasını icap ettirdiği taktirde, müdahalenin özelliği suçludan talep edilecek tazminata esas olmak üzere mutlaka tutanağa yazılır.

e) Ormanlarda izin almadan ocak açarak kireç yakanlar, taş, toprak, kum ve çakıl çıkaranları,

f) Ormanlarda tezkeresi olsa dahi orman idaresinden izin almadan avlananları, orman içindeki göl ve derelerden su ürünleri kanun ve tüzüğünde tespit edilen esaslara aykırı balık avı yapanları, dinamit kullananları, ağ atmak suretiyle balık avlayanları tutanak düzenleyerek mahsulleri, avları ve vasıtaları zapt olunur.

Ormanlar içindeki tarihi eserlerin tahribi veya tahribe teşebbüsleri de, aynı işlemlere tabidir.

Ormanlarda İzinsiz Yapılan İşler

Madde 21- Orman muhafaza memurları tarafından;

a) Hususi ormanlarda avlanma,otlatma ve meyvaların toplanması, 6831 sayılı Kanun hükmünleri dahilinde sahiplerinin iznine bağlı olduğundan izin almayanlar hakkında tutanak düzenlenir.

b) Devlet ormanları hudutları içerisinde usulüne göre izin almadan, maden, petrol, sıcak veya soğuk su arayanlar, bunların ocağını açan veya açtıranlar,işletenler veya izin şartlarına riayet etmeyenler hakkında tutanak düzenlenir.

c) Orman Bakanlığının izni olmadan orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kuranlar, izinle bu tesisleri kuranlardan şartlara riayet etmeyenler hakkında tutanak düzenlenir.

d) Orman Genel Müdürlüğünden izin almadan Devlet ve hükmi şahsiyeti haiz amme müessesesi ormanları hudutları içerisinde veya bu orman sınırlarına bir kilometreye kadar olan yerlerde taş, kum ve toprak, dört kilometreye kadar olan yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç, kömür, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi, işletilmesinde ağaç kullanılan ocakları açanlar ve balık üretmek üzere tesis kuranlar veya verilen izin şartlarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere durum bir tutanakla belgelenir.

e) İzin almadan orman sınırları içerisinde kurulan her türlü yapı ve tesislere, zoralımına karar alınmak üzere tutanak düzenlenerek el konulur.

f) Orman idaresinin telefon şebekesi ve telsiz tesislerine ait her türlü alet ve malzemesine zarar verenler hakkında Orman Kanununun 104. maddesi gereğince kovuşturma yapılmak üzere suçluları ve yapılan zarar tutanakla tespit olunur.

g) Ormanlarda kesilmiş odunları ve istif edilmiş her türlü orman emvalini çalanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 492. maddesinin 8. fıkrası gereğince kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlenir. Suç ikiden fazla kimse tarafından birlikte yapılmış ise bu husus tutanağa ayrıca kaydolunur.

ğ) Koru ormanlarında damga çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı dip kütükte bırakmayanlar ile damgalı ağaçları tespit edilen sınıra göre daha yüksekten kesenler, kesilen ağaçları Orman İşletme Müdürlüğünce verilen ölçülere uygun tomruklama yapmayanlar, baltalık ormanlarda kalmak üzere işaretlenmiş ağaçları kesenler hakkında tutanak düzenlenir.

h) Damga çekicini taklit edenler veya taklit suçuna iştirak etmeksizin kullananlar hakkında Türk Ceza Kanununun 333. maddesinin ikinci fıkrasına göre kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlenir ve mal zaptolunur. Damganın sahteliğinden şüphe edilen durumlarda emval geçici olarak zaptolunarak derhal amire haber verilir.

ı) Orman Kanununu hükümlerine aykırı hareketten dolayı zoralımına hükmolunacak orman emvalinin kanunsuz olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bildiği halde satın alanlar, taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler veya gizleyenler hakkında suçun mahiyeti açıkça yazılarak kanuni kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlenir. Suçun bilerek işlendiğini ispata yarayan deliller varsa bunlarda tutanağa geçirilir ve suça ait orman emvali zaptolunur.

Kaçak orman emvalinin taşınmasında kullanılan canlı ve cansız bütün nakil vasıtaları kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere kime ait olursa olsun zaptolunur.

i) Orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste, mahrukat ve benzeri mahsuller ile bunların hazırlanmasında kullanılan suç aletleri ve naklinde kullanılan canlı ve cansız nakil vasıtaları, muhafaza edilmek üzere, mevcutsa orman depolarına tutanakla, bunun mümkün olmadığı hallerde en yakın belediyeye veya köye veya muhafazası mümkün bir mahalle nakledilerek beldelerde belediyelere, köylerde köy muhtarına, yoksa muhtarın vekiline, bu da bulunmazsa ihtiyar meclisi azasından birine yediemin senedi ile teslim edilir. Emval buradan en kısa zamanda depoya naklettirilir.

Orman içinde kimin tarafından kesildiği veya hazırlandığı belli olmayan veya suçlusunun kaçması sebebiyle faili tespit edilemeyen orman malları ve suç aletleri de orman idaresinin satış usulleri ile satılmak üzere yukarıda belirtildiği şekilde yediemine teslim edilir. Bunlar da en kısa zamanda depoya naklettirilir.

Teslim edilen malların cinsi, nevi, çapı, adedi, hacmi ve kilosu ve varsa nakil vasıtalarının cinsi, nevi, plaka numarası,diğer hususlar ile suç aletlerinin nevi, adedi, vasfı, yediemin senedinde belirtilir.

Zaptolunarak yediemine bağlanan orman emvalinin değiştirilmesini ve kullanılmasını önlemek üzere satışı veya iadesine kadar kontrole tabi tutarlar. Emvali değiştiren, kullanan, devreden veya herhangi bir maksatla elden çıkaran yedieminler hakkında tutanak tanzim edilir. Bulunduğu yer ve şartlar dolayısıyla zayi olması veya bozulması ihtimali bulunan emval hakkında İşletme Şefliğine yazı ile bilgi verilir.

J) Orman sınırları içerisinde orman idaresi tarafından yapılacak bina ve tesislerden başka her çeşit bina, ağıl inşa edilmesi ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması; işlenmesi ekilmesi, ve ormanlara yerleşilmesini önlemeğe, yapılan uyarılara rağmen yasaklara aykırı hareket edenler hakkında olay, açıklayıcı bir tutanak ile tespit edilerek amirine bildirmeye açılan ve işgal edilen yerleri işgal edenlerin müdahalelerini men etmek için bu yerleri sürekli kontrol etmeğe mecburdurlar.

Açma suçunda orman örtüsü kaldırılarak saha açılmakta, açılan saha, sürülerek ekilebilmekte, çeşitli binalar yapılarak yerleşilebilmektedir.

Eskiden açılan yerlere orman örtüsü geldikten sonra tekrar açılması açma suçudur. İşgal ve faydalanma suçu değildir. Orman içi açıklıkları, otlak, yaylak ve kışlaklara da ilk defa müdahale edilerek sürülmesi açma suçudur.

İşgal ve faydalanma suçunda orman örtüsünün kaldırılması bahis konusu değildir. Orman içi açıklıklarının, daha önceden açılmış sahaları (eski açma) ve yanan sahaların sürülüp ekilmesi, çeşitli binalar yapılması, işgal ve faydalanma suçudur.

Yukarıda belirtilen suç nevileri tutanaklara açıkça yazılır.

Orman içindeki işgal ve faydalanma sebep ve şekli ne olursa olsun bu yerlerde mahsul, yapı ve tesisler bulunduğu taktirde zoralımına karar alınmak üzere el konulur. Bu taktirde düzenlenecek tutanağa mahsulün cinsi, ekilen sahanın alanı, yapı ve tesisisn mahiyeti, cinsi benzeri özellikleri de yazılır ve mülkiyet iddiası halinde, varsa tasarruf belgeleri incelenir ve olaydan tutanakla birlikte acele amire bilgi verilir.

Sorumluluk sahaları dahilinde kadastro heyetleri ve diğer kamu kuruluşları tarafından ölçme ve parselleme işleri yapıldığında ve buralarda her ne suretle olursa olsun bir yerleşme hareketine teşebbüs edildiğinde durumu bir raporla acele amirine bildirmekle yükümlüdürler.

k) Devlet ormanları sınırları içinde yaylak, kışlak, otlak ve hayvan sulama yerlerinde hakları olanları hayvanlarının buralarda gidiş ve dönüşlerini idarece gösterilen, otlatma planlarında belirtilen yoldan yapıp yapmadıklarını ve fidanlara zarar vermemek için idarenin göstereceği tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol ederek aksine hareket edenler hakkında cezai kovuşturma yapılmak üzere düzenleyecekleri tutanakları amirine vermekle yükümlüdürler.

Ormanlardaki otlaklarda otlatma planları ile otlatılmasına izin verilen hayvanların, izin sahaları dışına çıkıp çıkmadıklarının , izin kağıdı ve tebligat hükümlerine uyup uymadıklarının, kontrolü ile her ne sebeple olursa olsun aksine hareket edenler tespit edildiği taktirde otlatmayı yasaklamak, usulsüz otlatma; yanmış orman sahalarında, gençleştirme sahalarında veya diğer yasak orman sahalarında mı olduğu, usulsüz otlatılan hayvan adeti, cinsi ve otlatmadan ormanlardan başkaca zarar husule gelmiş ise bu zararın özelliğide kaydedilmek suretiyle tutanak düzenlemek ve amirine verilmekle yükümlüdürler.

Otlak izni verilmeyen, ormanlarda başıboş olarak görülen hayvanlar en yakın köy muhtarına veya belediyeye yediemin senedi mukabilinde teslim edilirler ve hayvanların sahibini bularak tutanak düzenlerler.

İzin almaksızın mülkiyeti kime ait olursa olsun her nev’i ormanlardaki otlaklara hayvan sokulduğunu gördükleri taktirde, otlatmaya engel olunarak sokulan hayvanların cinsi ve adetini de belirtmek suretiyle düzenleyecekleri tutanakları amirine verirler.

1- Yapı enkazı içerisine kaçak emval karıştırıldığı anlaşılırsa durum bir tutanakla tespit edilerek belgelendirilir.

Orman işletme müdürlüklerince yıkılmasına izin verilen yapı enkazından yakacak odun evsafında bulunanların nakliye tezkerelerini, keresteliğe elverişli bulunanlarında nakliye tezkereleri ile damgalarını tetkik etmek suretiyle kontrol ederler.

m) Sahipli arazilerdeki ağaç kesimi işlemleri kontrol edilecek ve olabilecek usulsüzlükleri takip edilerek gerektiğinde tutanak düzenlenir.

6831 Sayılı Orman Kanununun 1. maddesi ;

C bendinde yazılı, parklardan,

D bendinin 1. fıkrasında yazılı, şehir mezarlıklarından,

E bendinde yazılı, sahipli arazide bulunan ve civardaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerlerden,

H bendinde yazılı, sahipli arazide ve muhittin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç) her nevi meyvalı ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden,

Sahipleri her türlü zati ihtiyaçları ve Pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabilirler.

Ancak; kesilen ağaçların Devlet Ormanlarında bulunan ağaç nevilerinden olması halinde bu ağaçlar için bir tutanak düzenlenir. Ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

D bendinin 2. fıkrasında yazılı, kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden,

F bendinde yazılı, orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden,

G bendinde yazılı, orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazilerdeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden,

H bendinde yazılı, sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelerinden,

Sahiplerinin her türlü yakacak ve yakacak ihtiyaçları mahalli orman idaresine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle karşılanabilmektedir. Bu durumda damga ve nakliye tezkeresi aranmayacaktır.

Ancak; bu yerlerden sahiplerinin Pazar satışları için yapacakları her türlü kesimler, keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabidir.

Orman sayılmayan sahipli yerlerdeki (tapulu kesim) ağaç ve ağaççıklardan yapılacak faydalanmaların kontrolü bu husustaki tebliğ ve tamimlere göre yapılacaktır.

n) Hususi ormanlarda yapılan kesimleri ve elde olunacak orman emvalinin damga ve nakliye tezkerelerini kontrol etmekle yükümlüdürler. Bu hususta gördükleri usulsüzlükler hakkında tutanak düzenlerler.

Hususi ormanlar 6831 sayılı Orman Kanununa göre sahipleri tarafından yatırılıp orman idaresince tasdik olunacak harita ve amenajman planlarına göre işletilir ve idare olunur. Bu plana riayeti orman idaresi kontrol eder.

Hususi ormanların idare ve muhafazaları, Devletin kontrolü altında olmak üzere bu kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir.

Bu ormanlarda avlanma, otlama ve meyvaların toplanması bu kanun hükümleri dahilinde sahiplerinin iznine bağlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurları Tarafından Nakliye Tezkerelerinin Kontrolü, Nakliye Tezkeresine Tabi Olan Olmayan Orman Ürünleri, İthal Orman Ürünlerinde, Tali Ürünlerde ve Resmi Daire ve Müesseselerde Nakliye Tezkeresi Kontrolü

Nakliye Tezkereleri Kontrolü

Madde 22- Orman muhafaza memurları;

a) Ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden çıkarılacak emval ve ürünlere yetkili memurlar tarafından verilen nakliye tezkerelerinin kontrolünü Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmelik hükümlerine göre yaparlar.

b) Her çeşit nakliye ve damgaya tabi orman mallarını nakliyesiz veya damgasız olarak nakledenler ve nakliye tezkeresini değiştirmeksizin nakliyat yapanlar hakkında gerekli kanuni kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlerler.

c) Kontrole tabi tutulan orman malları; adeti, cinsi, nev’i, ebatı ve vasıfları itibariyle ibraz olunan nakliye tezkeresine uyduğu ve damgalı bulunduğu taktirde hepsi üzerinden hacmen % 10 % 15’e kadar çıkacak fazlalıklar nakliye tezkeresi üzerinde yazılı satış belgesi üzerinden tutarı tahsil oluncaya kadar alıkoyarlar. Bu yüzdeleri aşan fazlalıklar bütün fazlalığa şamil olmak üzere kaçak sayılarak alıkoyarlar.

Her iki ahvalde düzenleyecekleri tutanağı, vakit geçirmeden amirine verirler.

d) Kontrol sonunda muayene edilen orman mallarının tezkeresine aykırılığı görülmediği taktirde tezkere arkasına kontrolün yapıldığı mevkiin ismini ve kontrol tarihini, saatini ve kendi adı, soyadı ve memuriyet mahallini, sicil numarasını kaydederek vize muamelesini yaparak altını imza ederler.

e) Gerek yıl içerisinde gerekse yıllık yoklamalarda elde edilen ve muhteviyatının tamamen sarf edilmiş bulunduğu anlaşılan tezkereler, tezkere arkasına “iş bu tezkere muhteviyatı tamamen sarf edilmiştir.” Açıklaması yazıldıktan sonra iptal edilmek üzere amirine verilir. Yıl sonu yoklamalarının suistimale imkan vermeyecek şekilde yapılması için azami gayret gösterirler.

f) Nakliyatın orman içinde orman idaresinin göstereceği yollar üzerinden yapılmasını sağlarlar. Taşıyıcılar tezkereleri daima yanında bulundurmaya ve istendiğinde göstermeye mecburdurlar. Nakliye tezkerelerini değiştirmeksizin her türlü orman mallarını taşıyanların veya nakliyat esnasında nakliye tezkeresinin zayi olduğunu iddia edenlerin mallarını kaçak olup olmadığını incelemek üzere alıkoyarlar.

Bu gibi hallerde durum bir tutanakla tespit olunarak gereği yapılmak üzere derhal amire verirler.

Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan, ticaret amacı olmaksızın, belediye hudutları dahilinde orman emvali alıp nakledenlerden nakliye tezkeresi aranmaz. Bu ticarethane ve fabrikalar, damgalı olmak kaydı ile bu gibi ürünler için fatura düzenlemeye mecburdurlar. Bu gibi emvalin lüzumu halinde kontrolünü faturalara göre yaparlar.

Damga ve Tezkereye Tabi Olan ve Olmayan Mamüller

Madde 23- Orman muhafaza memurları;

Aşağıda belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında tutanak düzenlerler.

a) Damga ve tezkereye tabi mamüller;

Aşağıda yazılı mamüllerde damga ve nakliye kontrolü yaparlar.

Ticaret maksadıyla sevk olunan düven tahtası, taslak halindeki yarı mamüller, paket halinde kullanılmamış ambalaj tahtaları, mamül kapı ve pencere kasaları, rulo halinde sevke hazır kasnaklar ve araba levazımatı ile kapı ve pencere kasalarına ebat ve evsafına ve yapılan ağaç cinsine göreadet ve hacim üzerinden tezkere verilir ve damga vurulur.

b) Yalnız tezkereye tabi mamüller,

Aşağıda yazılı mamüllerde sadece tezkere kontrolü yaparlar.

Ticari amaç ile imai edilen kazma, kürek, yaba ve tırmık gibi her çeşit araç sapları, parke ve taslakları, kaplamalar, sandalyeler, saban, boyunduruk, semer eğrisi, kapı ve pencere doğramaları, arı kovanı, kaşık ve kullanılmamış çakılı ambalaj sandıkları.

c) Damga ve tezkereye tabi olmayan mamüller;

Aşağıda yazılı mamüllerde damga ve nakliye kontrolü yapmazlar.

Menşei itibariyle kanuni yollarla sağlanmış olmak kayıt ve şartı ile (a) ve (b) bendlerinde sıralanıpta, ticari amaçla imal edilmeyen ürün ile mobilyalar, beşik, havan, sepet, tokaç, nalın, tarak, hamur tahtası ve teknesi, ölçek, kalbur, öreke, tabure, elek, baston, her çeşit oyuncak ve bunlara benzer küçük el sanatları ile meydana gelmiş mamuller her çeşit müzik aletleri.

İthal orman emvalinde de nakliye ve damga kontrolü yapacak ve görecekleri usulsüzlüklere tutanak tanzim edeceklerdir.

Yabancı memleketlerden ithal olunan orman ürünleri bitki ithal kapılarından; fatura veya bu faturanın tasdikli bir sureti ve sağlık sertifikası veya tasdikli sureti ve kontrol görevlileri tarafından düzenlenen, ithal olunan orman ürününün Zirai Karantina Yönetmeliğine ve bitki ithal permisine uygunluğu ile Yurda girişinde sakınca bulunmadığını belirten belge veya tasdikli sureti müstenit yapılmak suretiyle, damga ve nakliye tezkeresine tabi tutularak, yurt içine sevk olunur.

İthal olunan orman ürünleri hakkında yurt içinde yapılacak her türlü iş ve işlemlerde Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmelik ile Damga Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Tali ürünlerde de nakliye kontrolü yapacak ve görecekleri usulsüzlüklere tutanak tanzim edeceklerdir.

Toplanması 6831 sayılı Orman Kanununun 37. maddesi ile orman idaresinin iznine tabi tutulan tali ürünlerin ormandan çıkarılması ve taşınması nakliye tezkeresi alınmasına bağlıdır.

Tali ürünlerin şekil değişikliğinden sonra elde edilen ürünlere ayrıca nakliye tezkeresi düzenlenmez. Ancak; tali ürünler ve bunların şekil değişikliğinden elde edilen mamullerin yurt içi taşımaları ile depo, fabrika ve imalathanelerde yapılacak kontroller ve yıllık yoklamalarında mal sahipleri ilk düzenlenen nakliye tezkerelerini imal etmek zorundadırlar.

Resmi Daire ve müesseseler kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kendi stok yerlerinden veya fabrikalardan iş yerine taşıyacakları tomruk, kereste, travers, direk, seren ve sanayi odunlarını damgalı olmak şartı ile kendilerine ait yeterli olan belgelerle taşıyabilirler. Bunlarda ayrıca tezkere aramayacaklardır.

ALTINCI BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurlarının, Orman Yangınlarını

Önleme ve Mücadele Çalışmalarındaki Görevleri

Yangın Suçlarının Takibi

Yangın Mücadele Çalışmaları ve Suçların Takibi

Madde 24- Orman muhafaza memurları;

a) Orman yangınlarıyla mücadeleyi, 285 sayılı Tebliğ esaslarına göre yapacaklardır. Mıntıkalarında veya komşu mıntıkalarda çıkan orman yangınlarına giderek çalışanlara nezaret etmek ve fiilen çalışmakla yükümlüdürler. Yangına ilk müdahale ekipleri ile hazır kuvvet ekiplerinde ekip başı olarak görevlendirilebilirler. Orman yangınlarında teknik eleman gelinceye kadar yangına ilk ulaşan orman muhafaza memuru yangın amiri görevini üstlenerek yangını idare edecek; yangın işçileri ile mükelleflere yapacakları işleri göstererek yangının etrafına yerleştirecek, çalışmaları yönlendirecek ve merkeze yangınla ilgili bilgi vereceklerdir.

b) Ormanların yangından korunması ve yangın meydana geldiğinde süratle söndürülmesi bakımından alınacak tedbirlerin yerine getirilmesinde, suçların takibinde ve söndürme işlerinde yangın söndürme işçilerine ve mükelleflere nezaret etmek ve fiilen çalışmakla görevlidirler.

c) Yangın söndürme mükellefi olan orman içi ve civarındaki köy ve kasabaları 18 yaşını bitirmiş ve 50 yaşını doldurmamış erkek nüfusun belediye ve köy muhtarlıklarınca hazırlanan yangın mükellef listelerinin muhtar odalarında vesaire uygun yerlerde asılmasını temin ederler ve daimi şekilde kontrol ederler.

d) Sorumluluk sahalarında bulunan çeşitli yangın araçlarının bakım ve muhafazasından, muhtar veya ihtiyar heyetlerine teslim edilmiş olanların kontrollerinden sorumlu olup noksanlıkları görülenlerin zamanında tamamlanması ve kullanılır bir hale getirilmesi için işletme şefliğine yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdürler.

e) Yangın gözetleme, ilk müdahale ve hazır kuvvet ekiplerindeki işçilerin görevlerini gereğince yapıp yapmadıklarını ve özellikle yangın kule ve kulübelerindeki gözcülerin nöbette bulunup bulunmadıklarını, gece ve gündüz nöbetçilerin uykuda olup olmadıklarını, kontrol ve görevlerinde ihmal ve devamsızlığı görülenleri bir raporla amirine bildirmeye mecburdurlar.

f) Orman içinden geçen yollarda orman idaresince belli edilmiş konak yerlerinden başka yerlerde ateş yakılmamasını ve konaklanmamasını kontrol etmek ve aksine hareket edenler hakkında tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.

g) Kuraklık nedeniyle yangı çıkma tehlikesi olduğunda ve yangın olupta henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen yok edilmemiş olmak gibi fevkalade hallerde, gösterilen lüzum üzerine o mahalli en büyük mülkiye amirince muayyen bir müddet için ormanlara girilmesini men ve ormanlardaki her türlü işlerin tatili emredildiği taktirde her ne suretle olursa olsun orman içinde görülen şahıslar hakkında cezai kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenleneceği gibi bu şahısları orman dışına çıkarmaya yetkilidirler.

Yangınların önlenmesi bakımından mülki makamlarca veya orman yangınları ile mücadele komisyonlarınca alınacak kararların sorumluluk sahalarında yerine getirilmesini temin ve takip ile görevlidirler.

ğ) Ormanlarda yangın işaretini görmeleri ve haberini almaları halinde askeri veya mülki her çeşit haberleşme vasıtalarından parasız olarak faydalanarak yangının çıkışını ve saatini, mevkiini, seri, havza, bölmesini, en yakın köye olan mesafesini, motorlu vasıtanın nereye kadar gidebileceğini amirine, en yakın jandarma karakoluna derhal bildirmeye ve yangının söndürülmesine kimlerin katılacağı hakkında düzenlenen plan gereği köy muhtarlarına yardım etmeye ve yükümlülerin söndürme malzemesi ile birlikte biran evvel yangın mahalline yetişmelerine gayret sarfetmeye zorunludurlar.

Yetkili memurlar veya idaremize ait memurlar tarafından yangın mahalline gitmeleri tebliğ olunmasına veya mahalli mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen yangını söndürmeye gitmeyenler veya gidipte çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mümkünse muhtar veya ihtiyar heyetinden birisi ile birlikte tutanak düzenlerler.

h) Yükümlülerin beraberinde getirdiği söndürme malzemesinin yangının söndürülmesine yetmemesi ihtimaline karşı yükümlülere verilmek üzere, yangın amiri ve yetkililerce yeteri kadar söndürme alet ve malzemesi merkezden istenir. Gelen malzemeler derhal yangın yerine sevk olunur ve ihtiyaç halinde bu malzeme mükelleflere verilmek üzere orman muhafaza memurları tarafından muhtarlara veya vekillerine teslim edilir.

ı) Yükümlülerle birlikte yangın mahalline gittiklerinde, amir gelinceye kadar yangının söndürülmesi için gerekli ilk tedbirleri alırlar ve bu amaçla yükümlüler postalara ayrılarak her posta için bir posta başı ve bir söndürme mıntıkası belirleyerek derhal yangının söndürülmesine başlanır. Söndürme esnasında yangının tepe yangını halini almamasına bilhassa dikkat edilir. Bu gibi yerlerde mükellef toplanarak, varsa yangın söndürme vasıtalarından da faydalanılır.

i) Yangın yerine ilk gelen amirine veya yangın söndürme ekip şefine, elindeki kuvveti, postaların mevkiini ve yangının son durumunu bildirerek ormanda mevcut patika, yol, dere ve su bulunan mahalleri izah ve kendisine verilen emir doğrultusunda göreve devam ederler.

j) Yangına iştirak eden yükümlülerden sakatlananlar, ölenler olursa veya yangın esnasında söndürme alet ve malzemesi ile diğer özel eşyaları hasara uğrayanlar bulunursa durum yangın talimatı hükümleri doğrultusunda yangın amiri ile birlikte bir tutanak ile mahallinde tespit edilerek belgelenir. Bu tutanağı ilgili köy muhtarı ve ihtiyar heyetine de imzalattırılır.

k) Amirleri yetişmeden söndürülen yangınlarda derhal tespiti gereken deliller bulunduğunda bir tutanakla tespit ederler.

Suçluları yakaladıkları taktirde hüviyet ve ikamet yerini kati olarak tespit etmek üzere en yakın karakola götürürler.

l) Yangında çalışanların ihtiyacı için temin olunan yiyeceği yükümlülere dağıtır ve durumu bir tutanakla belgelendirirler.

m) Amiri gelinceye kadar söndürülen yangınlarda nöbetçi postalar tefrik ederek, sahada ateş bulunduğu sürece o mahalli gözaltında tutarlar ve kendileri de yangın mahallini terk etmeyerek yangının sönme saatini, tarihini ve tahmini sahasını, yanan ormanın mevkiini, yangının örtü ve tepe halinde mi seyrettiğini, sevk edilen yükümlü adetini; jandarma veya sair kuvvet varsa bunların miktarını gösteren raporu amirine gönderir veya en yakın ve seri haberleşme aracından faydalanarak bizzat bildirirler.

n) Yangının söndürülmesini müteakip yükümlülere verilmek üzere evvelce muhtarlar veya vekillerine verilen yangın söndürme araçlarını teslim alarak saklamakta olduğu depoya naklettirirler.

Bunlardan kırılan veya bozulan veya kaybolanlar olursa bir tutanakla tespit ederler. Hasara uğrayan malzemenin derhal tamiri yapılmak üzere durumu amire bildirirler.

o) Yangın hangi ormanda çıkarsa çıksın yangın söndürme planında kayıtlı olsun veya olmasın komşu toplu ve bölüm koruma ekibi derhal yangın yerine gitmeye ve yardım etmeye zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurlarının Silvikültür

Uygulamaları ile İlgili İşlerde Görevlendirilmesi

Silvikültür Görevleri

Madde 25- Koruma görevlerinin yanında silvikültür uygulamaları ile ilgili hizmetlerde de görevlendirilen orman muhafaza memurları,görev sahalarında aşağıda belirtilen işleri;

a) Tabii gençleştirme çalışmalarında yıllık programların tespitinde bol tohum yılının tespiti ile ilgili kozalak sayımlarını, bizzat amiri ile birlikte her meşçerede tohum ağacı karakterlerindeki fertlerden yeterince keserek yapmak,

b) Ladin, kayın ve meşelerin büyük bir bölümü yıl içinde tohumtutup yıl içinde döktüklerinden bu kabil meşçereleri devamlı gözleyerek bol tohum yılı olup olmadığına dair gözlemlerinden amirini haberdar etmek,

c) Tabii ve suni gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında üretim ve sürütmenin bitirilmesini takiben ölü ve diri örtü temizliği, toprak işlemesi, fidan dikimi ve gerekiyorsa tohum ekiminin tekniğe uygun yapılmasını sağlamak,

Bu çalışmaların zamanlama takvimine uygun süre içinde tamamlanmasını temin için işçi organizasyonunda gerekli hazırlıkları yapmak,

d) Arazide hazırlığı yapılan sahaların dikime uygun tava gelmesini, takip ederek amire haber vermek ve dikim için gerekli hazırlıkları yapmak, fidan yetiştirilmesi ile ilgili verilecek görevleri yapmak,

e) Sahaların durumlarını devamlı surette takip ederek, bakım yapılması gereken sahalar ile % 20 den fazla toplu kurumaların olduğu dikim sahalarını tamamlama yapılmak üzere amirine bildirmek,

f) Saha bekçilerinin puantajını düzenlemek ve kontrolünü yapmak,

g) Saha bekçilerinin dikenli tel tamiri, gençlik bakımı vesaire gibi hizmetleride yapabilecek şekilde donatılmasını temin etmek ve bu hizmetleri yaptırmak,

ğ) Tabii gençleştirme sahalarını işin başından itibaren gözlemek, olumlu olumsuz gelişmelerden amirini haberdar etmek, zamanında ve usulüne uygun fidan sayımlarını yapmak ve amiri ile birlikte değerlendirmek, gözlemlerini gözlem defterine kaydetmek.

h) Gençlik bakımı, kültür bakımı, sıklık bakım ve enerji orman tesisi gibi her türlü silvikültür uygulamalarını amirinden aldığı teknik talimat doğrultusunda yaptırmak ve gerekli kayıtları ve gözlem defterlerini tutmak,

ı) Günlük iş programlarını yapmak ve çalıştırdığı işçileri puanta etmek,

i) Alet ve malzemenin nasıl kullanıldığını, işin tekniğine uygun nasıl yapılacağını, iş esnasında işçiye göstererek, işçinin iş başında eğitimini ve iş veriminin artmasını sağlamak,

j) İş yerinde iş disiplinini ve iş güvenliğini sağlamak, disiplinsiz davranışta bulunanlarla tekniğine uygun iş yapmayanları bir tutanakla amirine bildirmek,

k) Toplu iş sözleşmesine göre çalışan iş yerlerinde toplu iş sözleşmesini ihlal eden işçileri bir tutanakla amirine bildirmek

l) İş makinası ve ekipmanlarının verimli çalışmasını sağlamak,

m) İşe ait her türlü alet ve malzemeyi ambardan senetle teslim alarak işçiye senetle teslim etmek ve iş bitiminde tekrar ambara teslim etmek,

n) Günlük olarak yapılan işlerin cins ve miktarları ile sarf edilen her çeşit ve yevmiye miktarlarını verilen form, cetvel veya defterlere kaydetmek, belirlenen zamanlarda amirine göndermek,

o) Vahidi fiyatla yapılan çalışmalarda iş bitiminde ölçü tespit tutanaklarını düzenleyerek amirine vermek; yevmiyeli çalışanlarda ise tutulmakta olan puantaj cetvelini ay sonlarında veya iş bitiminde imzalayarak amirine vermek,

ö) Amiri tarafından verilen diğer iş ve hizmetleri, yürütmekle yükümlüdürler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurlarının Üretim ve Depo İşlerinde

Görevlendirilmeleri,Bu işlerde Sorumluluklar

Kesme-Ölçme, Numaralama, Üretim ve Taşıma İşleri

Madde 26- Orman Muhafaza Memurları, uhdesine verilen kesim bölmeleri ve orman içi istif yerlerinde bu Yönetmelikle verilen asli görevleri olan koruma hizmetlerinin yanı sıra ölçü, numaralama ve taşıma işleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen işleride yürütmekle yükümlüdürler.

a) Amirinin resmi yazısı üzerine kendisine verilen kesim bölmeleri ile orman içi istif yerlerini üretime başlamadan önce dolaşır.

Amir ile birlikte kesim bölmeleriyle orman içi istif yerlerinde kesime başlamadan önce geçen yıldan devreden stokların sayımı yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları ile uygunluğunun tespiti halinde teslim alır ve devir-teslim tutanağı düzenler.

b) Damga ekibini hazırlayıp işletme ve bakım şefi veya teknik elemanların mahiyetinde ekip olarak ormana çıkarak dikili ağaç damgasına katılır ve damgalanan ağaçları dikili ağaç veya yardımcı ağaç ölçü tutanağına işler.

c) Üretim vahidi fiyat kararlarını köylülere ilan, kooperatiflere ise tebligatla duyurulmasını sağlar, ilan ve tebligat tutanaklarını düzenler.

Üretim işini, işi alan köylülere veya kooperatiflere İşletme Şefince yapılacak tevziata yardımcı ve düzenlenen şartname ve sözleşmelerin imzalanma işleri ile alakalanır.

ç) Şartname ve sözleşmelerin imzalanmasından sonra kesim bölmelerini amir, ilgili toplu ve bölüm koruma ekip muhafaza memurları ve iş sahipleri ile birlikte müştereken gezip varsa usulsüz kesimleri tespit ederek işi alanlara teslim eder ve “Bölme teslim tesellüm tutanağını” düzenler.

d) Damgalanan dikili ağaçlar “TS.1214 ağaç kesme ve kesmede güvenlik konuları standardı”na uygun olarak kök boğazından kestirme, dalları budattırma, urları ve budakları temizlettirme ve ibreli ağaç türlerinin kabuklarını boydan boya soydurma işlerini yaptırır.

Tomruklamaya hazır hale getirilen boylu yatık gövdelere, “Orman ürünleri standardizasyonu” esasları ve idarenin talimatı doğrultusunda piyasa icapları dikkate alınarak çıkarına göre bizzat boy verip ve boy verildiği yerden tomruklanmasını sağlar.

e) Tomruklamayı müteakip yuvarlak emvalin başına “Orman ürünleri standardizasyonu”nda belirtilen işaretlerle, çap, boyu ve kalitesini sıhhatli tespit edip yazarak mesaha yaptırır. Bu şekilde mesahası yapılan emvalin başını, amirin sorumluluğu altında kütüğü dibinde mamül damga ile damgaladıktan sonra başlarındaki ebatlara göre hacimlendirilerek “Yuvarlak odun ölçü tutanağı”nı düzenler.

f) Yuvarlak odun ölçü tutanağına kaydı yapılan emvalin orman içi istif yerine taşıyacak güzergahlar ile rampa yerlerini işi alanlara gösterip yürütmeyi, bu güzergahlardan gösterilen orman içi istif yerlerine yapılmasını sağlar ve iş güçlüğü kriterlerinin ölçülmesinde amire yardımcı olur.

g) Orman içi istif yerlerine taşınan emval için “Taşıma alındı belgesi”ni düzenler. Kesim bölgelerinde geçen yıldan devreden stokla birlikte istihsal edilip orman içi istif yerlerine giren, çıkan ve kalan emval miktarını, “Bölme ve orman içi istif yeri stok takip defterine” günlük olarak işler.

ğ) Kesim bölmelerinde üretim ve taşıma işi tamamlandıktan sonra iş sahiplerinin işi şartnamesinde belirtilen sürede ve şartlarda yapıp yapmadığını, amir nezaretinde ve iş sahipleri ile beraber heyet halinde muayene ve kontrol ederek “Kesim bölmesi muayene tutanağı”nı tanzim ederler.

İstihsal edilen emval için yuvarlak odun ölçü tutanağına istinaden istihsal raporu, orman içi istif yerlerine taşınan emval için ise sevk pusulalarına dayanılarak taşıma raporları düzenler.

h) Kesim bölmelerinden doğrudan satış istif yerlerine ve orman içi istif yerlerinden (Rampa) satış istif yerlerine taşınan emval için sevk pusulası keser.

ı) Ölçü birimi ster olan emvalin üretimi ve istifi orman içi istif yerlerinde (Rampa) yapıldığı için orman içi istif yerlerine taşınan üretim artıklarından “Orman içi standardizasyonu” esaslarına göre işe nezaret ederek en iyi kalitede sanayi hammaddesi olan sanayi odunu, kağıt odunu ve lif-yonga üretilmesini sağlar.

i) Kesim bölmelerindeki devrik ağaçları, tespit edip amirine bilgi verir. Devrik ağaç damgası ile damgalanan ağaçları ilgili kesim bölmesine ait dikili ağaç ölçü tutanağına dahil eder.

j) Kayın cinsi emvale kütüğü dibinde efsafı bozulmaması için emprenye maddesi sürülür.

k) Baltalık ormanlardaki kesim tekniğine göre kesimin belirtilen zamanda sınırları arazide işaretlenmiş parsel dahilinde yapılıp yapılmadığını kontrol eder ve neticeyi amirine bildirir.

l) Yıllık üretim programında bulunan tali orman ürünlerinin, üretim ve satış şartnamesi hükümlerine göre üretimini yaptırdıktan sonra orman içi istif yerlerinde satışı yapılanları kantarda tartıp veya ölçüp alıcısına teslim etme işlerini yapar veya yaptırır ve bu işlerle ilgili tutanakları düzenler, kayıtlarını tutar ve amirinden alacağı yetkiye dayanarak nakliye tezkeresini keser.

m) Kesim bölmelerinde yangın çıktığında yangının söndürülmesine müteakip yanık dikili ağaçları amir nezaretinde dikili ağaç damgası ile damgalayıp damgalı ağaçları dikili ağaç tutanağına işler, yanık sahanın istihsalini yapar ve üretilen yanık emvali,normal üretim emvalinden ayrı olarak satış istif yerine kadar nakliyatını sağlar.

n) makinalı üretim yapılan kesim bölmeleri ile orman içi istif yerlerinde kesme, sürütme, istif ve yükleme işlerinde çalıştırılan üretim makinalarının, günlük çalıştığı saat ile yaptığı emval miktarını tespit ederler.

o) Yol güzergahı, izin ve irtifak hakkı ve baraj havzası altında kalan sahanın sınırları işletme şefi, ilgili toplu ve bölüm koruma ekip memurlarıyla beraber tespit edildikten, sınırlara gerekli işaretler konulduktan sonra bu hudut üzerindeki traşlama kesilecek bütün ağaçları işaretler ve buradan istihsal edilecek emvalin en yakın istif yerine taşınmasını sağlar.

ö) Orman içi istif yerlerinde yapılan satışlarda satış şartnamesindeki hükümlere göre emvalin alıcısına teslimini ve orman içi istif yerinden kaldırma işlerini titizlikle takip eder. Bu işlerle ilgili teslim tesellüm, yükleme tutanaklarını düzenler ve amirinden aldığı yetkiye dayanarak nakliye tezkeresini keser.

p) Her orman içi istif yeri (Rampa) ve her kesim bölmesi için dosya açar. Üretim ile ilgili işlemleri bu dosyadan takip eder.

r) İdarenin talimatlarına istinaden orman içi istif yerlerinde tefrik yapmak için amir başkanlığındaki tefrik heyetine katılır. “Orman ürünleri standardizasyonu” esaslarına uygun olarak tefrik işlerini yapar ve tefrik tutanağını düzenler.

s) İdarenin talimatı üzerine her yıl sonunda amiri veya teknik eleman ve memurlardan oluşan sayım heyetine katılır. Heyetle birlikte orman içi istif yerlerinde sayım yapar, varsa ölçü fazlası emval miktarını sayım tutanaklarına geçirir ve bu işlerle ilgili ölçü fazlalığı ve sayım tutanaklarını tanzim eder.

ş ) Yer değiştirmeden dolayı yapılması gerekli devir ve teslim sırasında devreden ve devralan orman muhafaza memurları, amir nezaretinde makta ve orman içi istif yerinde sayım yaparak fiili stokları tespit eder. Varsa ölçü fazlalığını sayım tutanağına işler, devir teslim tutanağını tanzim eder ve tutanak muhteviyatındaki emvali devir teslim tarihi itibariyle devralan orman muhafaza memuruna teslim eder.

u) Tabii afet sonucunda zayi olan, kaybolan emval ile makta ve orman içi istif yerlerinden çalınan emvali tespit edip idareye bildirir ve takip eder. Tabii afet ve üretim sırasındaki hatalardan dolayı zayi olan, yanan, çürütülen, kaybolan ve çalınan emvali makta ve orman içi istif yeri stoklarından düşmek için idarenin talimatı üzerine işletme ve pazarlama şube müdürü, işletme müdürü, işletme şefi ile beraber olayın vuku bulduğu tarihteki fiili stoku tespit eder. Tespit edilen fiili stoka göre stok noksanlığını belirleyip stok noksanlığı tutanağı ile ilgili belgeleri düzenler.

ü) Orman içi istif yerlerinde kullanılan motorlu testere, sapin, çevirme çengeli, kompas gibi makina, alet ve edevatın bakım ve muhafazasını yapar veya yaptırır ve verimli çalışmasını sağlar.

v) Amir nezaretinde hak sahibi köylülere, orman içi istif yerlerinde tespit beyannamelerine göre mevcut istiflerden sırayla tomruk işaretlenip parası tahsil edildikten sonra zati yakacak emvali teslim eder. Teslim edilen emvalin devrik ağaç damgası ile damgalanmasını, takiben amirinden aldığı yetkiye dayanarak nakliye tezkeresi keser ve bu işlerle ilgili teslim tesellüm ve yükleme tutanaklarını düzenler.

y) İdarece tanınan müddet dahilinde üretim tamamlanıp kesim bölmesi muayene tutanağı düzenlenmiş kesim bölmelerinden amir nezaretinde hak sahibi köylülere zati yakacak odun toplatılmasına izin verilmektedir. Hak sahiplerinin topladığı zati yakacak odunları tespit beyannamesine göre ormanın çıkış yollarında ölçüp işletme şefinden aldığı yetkiye dayanarak nakliye tezkeresi keser ve ilgili belgeleri düzenler.

z) Kesim bölmeleri ve orman içi istif yerlerinde işletme şefinin verdiği benzeri işleri yapar.

Satış Deposunda İstif-Tasnif, Satış ve Tazminat İşleri

Madde 27- Orman koruma görevlerinin yanında depo memurluğu görevi ile görevlendirilen orman muhafaza memurları satış istif yerlerindeki depolama işlerinde;

a) Kesim bölmelerinden veya orman içi istif yerlerinden (Rampa) satış istif yerlerine gelen emvali teslim alır,

b) Ölçü birimi m3 olan emvali, piyasa icapları veya amirin talimatı doğrultusunda kerestelik, soymalık ve kesme kaplamalık ve kağıtlık odunu standardına göre işleyip ayırır ve “TS 1350 yuvarlak odun ve kerestelerin istiflenmesi kuralları standardı”na uygun olarak cins, tür, nevi, boy ve sınıfları itibariyle ayrı ayrı istif ettirir.

c) Ölçü birimi ster olan emvali lif-yonga, kağıtlık odun ve yakacak standardına göre tefrik eder ve “TS 2378 ster istifi yapım ve ölçü kuralları standardı”na uygun olarak istif ettirir.

ç) Satış istif yerlerinde, geçen yıldan devreden stokla birlikte giren, çıkan ve kalan emval miktarını, “Satış istif yeri stok takip defteri”ne günlük olarak işler ve “İstif yeri defteri”, “İstif icmal defteri” ile diğer kayıtları titizlikle tutar.

d) İstif edilen emvali satışa hazırlar, satış şartnamesindeki teslimat ve depodan kaldırma ile ilgili müeyyideleri titizlikle takip eder ve neticeyi amirine bildirir,

e) Satış yapılmasını müteakip, satış partilerinin teslim tesellümünden depodan çıkışına kadar bütün iş ve işlemleri takip eder, Bununla ilgili teslim tesellüm yükleme tutanağını tanzim eder, amirinin verdiği yetkiye dayanarak damga izi kaybolan emvali mamul damga ile damgalar ve nakliye tezkeresi keser ve “Depo kirası tahakkuk tutanağı”nı düzenler,

f) Kantar bulunan depolarda tartı işlemini yapar veya yaptırır ve tartı ile ilgili kayıtları tutar,

g) İdarenin talimatı doğrultusunda amir başkanlığındaki tefrik heyetine katılır. “Orman ürünleri standardizasyonu” esaslarına uygun olarak tefrik işlemini yaptırır ve tefrik ile ilgili tefrik tutanağını düzenler.

ğ) İdarenin talimatı üzerine her yıl sonunda amir veya teknik eleman ve memurlarla birlikte satış istif yerinde sayım yapar, varsa ölçü fazlası emval miktarını sayım tutanaklarına geçirir ve bu işlerle ilgili ölçü fazlalığı ve sayım tutanaklarını tanzim eder.

h) Yer değiştirmeden dolayı yapılması gerekli devir teslim sırasında devreden ve devralan orman muhafaza memurları amir nezaretinde satış istif yerinde sayım yaparak fiili stokları tespit eder, varsa ölçü fazlalığını sayım tutanağına işler. Devir teslim tutanağını tanzim eder ve tutanaktaki mevcut emvali, devir teslim tarihi itibariyle devralan orman muhafaza memuruyla depo bekçisine teslim eder,

ı) Tabii afetler sonucunda zayi olan veya kaybolan emval ile çalınan emvali titizlikle takip edip idareye bildirir,

i) Tabii afet ve üretim sırasındaki hatalardan dolayı zayi olan, yanan, çürütülen, kaybolan ve çalınan emvali stoklardan düşmek için idarenin talimatı üzerine işletme ve pazarlama şube müdürü, işletme müdürü, işletme şefi ile beraber olayın vuku bulduğu tarihteki fiili stoka göre stok noksanlığını belirleyip stok noksanlığı tutanağı ve ilgili belgeleri düzenler,

j) Satış istif yerlerinde yangın talimatında belirtilen tedbirleri alır, yangın malzemelerinin muhafazalarını ve iyi çalıştırılmasını sağlar,

k) İsitf işinde çalıştırılan üretim makinalarıyla kullanılan kompas, sapin çevirme çengeli gibi alet-edavatın iyi muhafaza edilmesini, bakımını ve verimli çalıştırılmasını temin eder,

l) Depo bekçilerinin nöbet çizelgelerini hazırlayıp amirine imzalattıktan sonra nöbet değişimlerini takip ve kontrol eder,

m) Tasnif işinde çalıştırılan sigortalı işçilerin çalışmalarını, işe başladığı ve işten ayrıldığı tarihleri titizlikle takip ede neticeyi amirine bildirir.

n) Satış istif yerlerinde işletme şefinin nezaretinde mevcut istiflerden sırayla zati yapacak tespit beyannamesine göre zati yapacak emvali işaretler. Bedeli tahsil edildikten sonra işaretlenen emvali hak sahiplerine teslim eder, devrik ağaç damgası ile damgalanmasını takiben işletme şefinden aldığı yetkiye dayanarak nakliye tezkeresi keser ve teslim tesellüm ve yükleme tutanaklarını düzenler.

o) Satış istif yerlerinde zati yakacak odun verildiğinde mevcut istiflerden sırayla zati yakacak odun beyannamesindeki miktarlara göre hak sahiplerinin odunlarını ayırır, bedeli tahsil edildikten sonra amirinden aldığı yetkiye dayanarak nakliye tezkeresi keser ve teslim tesellüm ve yükleme tutanaklarını düzenler.

ö) Satış istif yerlerinde amirinin verdiği benzeri işleri yapmakla yükümlüdür.

Orman Muhafaza Memurlarının Üretim ve Depolama İşlerindeki Sorumlulukları

Madde 28- Orman muhafaza memurları, kendilerine verilen makta, orman içi istif yeri ve satış istif yerlerindeki yukarıda yazılı iş ve işlemleri ilgili kanun ve yönetmelik esaslarına göre yürütmekten, stokları muhafaza etmekten ve her türlü usulsüzlükten sorumludurlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurlarının Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü,

Mera Islahı, Fidanlık ve Tohum İşlerindeki Görevleri

Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü, Mera Islahı, Fidanlık ve Tohum İşleri

Madde 29- Orman muhafaza memurları, görev sahalarında asli görevleri olan orman koruma hizmetlerinin yanı sıra aşağıda belirtilen işleride yürütmekle yükümlüdürler.

a) Günlük iş programını yapmak ve amirinin uygun görmesi halinde bu programı uygulamak.

Çalıştırdığı işçileri puanta etmek işçilerin çalışmalarını sağlayacak tedbirleri almak, bu konuda tekliflerde bulunmak.

c) Alet ve malzemenin nasıl kullanıldığını, işin tekniğine uygun nasıl yapılacağını, iş esnasında işçiye göstererek işçinin iş başında eğitimini ve iş veriminin artmasını sağlamak.

d) İş yerinde iş disiplinini ve iş güvenliğini sağlamak, disiplinsiz davranışta bulunanlarla tekniğe uygun iş yapmayanları bir tutanakla amirine bildirmek.

e)Toplu iş sözleşmesine göre çalışanları iş yerlerinde, toplu iş sözleşmesini ihlal eden işçileri bir tutanakla amirine bildirmek.

f) İş makinası ve ekipmanların verimli çalışmasını sağlamak.

g) İşe ait her türlü alet ve malzemeyi ambardan senetle teslim alarak, işçiye senetle teslim etmek ve iş bitiminde tekrar ambara teslim etmek.

ğ) Günlük olarak yapılan işlerin cins ve miktarları ile sarf edilen her çeşit malzeme ve yevmiye miktarlarını verilen form , cetvel veya defterlere kaydetmek,belirlene zamanlarda amirine göndermek.

h) Vahidi fiyatla yapılan çalışmalarda iş bitiminde ölçü tespit tutanaklarını düzenleyerek amirine vermek; yevmiyeli çalışmalarda ise tutulmakta olan puantaj defterini ay sonlarında veya iş bitiminde imzalayarak amirine vermek.

ı) Arazi hazırlığı yapılan sahaların tava gelmesini takip ederek dikime uygunluğunu amirine haber vermek ve dikim için gerekli hazırlıkları yapmak.

i) Sahaların durumlarını devamlı suretle takip ederek, bakım yapılması gereken sahalar ile % 20 den fazla toplu kurumaların olduğu dikim sahalarını tamamlama yapılmak üzere amirine bildirmek, bakım ve dikim çalışmalarına nezaret etmek.

j) Ormandan toplanacak tohumların olgunlaşmasını takip ederek toplanma zamanının geldiğini amirine bildirmek.

k) Amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

ONUNCU BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurlarının Milli Park, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı, Orman İçi Dinlenme Yeri, Avcılık ve Balıkçılık İşlerindeki Görevleri

Avcılık, Balıkçılık, Milli Parklar ve Diğer Sahalarla İlgili İşler

Madde 30- Orman muhafaza memurları milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı tabiatı koruma alanı ve orman içi dinlenme yerlerinde asli görevleri olan koruma hizmetleri yanında aşağıda belirtilen görevleride yapmakla yükümlüdürler.

a) Av tezkeresi olmayanları, Milli Park ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünden izin almamış yabancı turist avcıları, tezkeresi ola dahi 6831 sayılı Orman Kanununun 80. ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3.ncü maddesi gereğince orman idaresinden izin almadan ormanlarda avlananları, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 3288 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine aykırı avlananları men etmek, avlarını ve av vasıtalarını zaptetmek.

b) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümleri ve her yıl yayınlanan Merkez Av Komisyonu Kararı ile avı yasaklanan av hayvanlarını, tespit edilen süreler dışında diğer av hayvanlarını avlayanlarla, koruma altına alınan sahalarda avlananları, men ve av hayvanları ile av vasıtalarını zaptetmek, suçlular hakkında tutanak düzenlemek.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 3288 sayılı Kanun ile bunlara ilişkin tüzük ve her yıl yayınlanan Su Ürünleri Avlanma Sirküleri’nde tespit edilen esaslara aykırı olarak, orman içi sularda balık avlayanlarla koruma altına alınmış göl, gölet ve derelerde avlananları men ve avladıkları su ürünleriyle ve avlanma vasıtalarını zaptetmek, suçlular hakkında düzenleyecekleri tutanakları amirine vermek.

c) Kendi görev sahalarında zehir, kafes, ökse, projektör, far, lüks lambası, teyp cihazı, alaca ve ağ kullanarak, su başlarında pusu kurarak hileli usullerle veya motorlu araçlarla avlanan, yumurta toplayan, yavru yakalayarak yuva bozan, av hayvanları ticareti yapan, korunan hayvanları iş yerleri ve ticarethanelerde bulunduran, orman içi akarsu, göl ve göletlerde dinamit atan, zehir, ağ, elektroşok kullanan, çit kuran, Kanun ve tüzükle yasaklanmış usuller ve vasıtalarla avlanan kişileri takip ve av hayvanları ile av vasıtalarını zaptetmek avlananlar hakkında tutanak düzenleyerek amirine vermek.

d) Mıntıkalarında av hayvanlarını korumak maksadıyla yapılan mücadele çalışmalarını bizzat veya mıntıkalarındaki av bekçileri ile müştereken yapmak.

e) Mıntıkalarındaki av hayvanları ile orman içi akarsu, göl ve göletlerdeki su ürünlerini etkileyen don, şiddetli kış, çığ, kuraklık, sel ve hastalık gibi hususları zamanında gerekli tedbirleri almak üzere amirine bildirmek.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurlarının Tabanca ile Teçhizi, Tabancanın Kaybı Halinde Yapılacak Soruşturma, Ödenecek Bedel, Tabancaların Bakımı ve Emniyet Kuralları, Taşınma Şekli, Mermilerin Bakım ve Sarfı, Tabanca ve Mermilerin Teslimi, Tabanca Taşıma ve Kullanma Hak ve Selahiyeti, Silah Kimliği, Tabanca Taşıma

Teçhiz

Madde 31- Orman muhafaza memurları 6831 sayılı Orman Kanununun 77. maddesi gereğince demirbaş olarak verilen silahla teçhiz edilirler.

Soruşturma

Madde 32- Orman muhafaza memurlarına demirbaş olarak verilen silahların herhangi bir sebeple başkalarına verilmesi, satılması ve değiştirilmesi yasaktır.

Bu hükme aykırı hareketleri görülenlerle demirbaş silah ve cephanesini ihmal yüzünden veya kasten kaybedenler veya hasara uğratanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 230/2 ve 508, 510, 516 sayılı maddelerine göre soruşturma, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince disiplin yönünden cezalandırılmaları için de kovuşturma yapılır.

Ödenecek Bedel

Madde 33- Silah ve mermilerin temiz tutulmayarak bakımsızlıktan bozulması, kırılması veya her ne sebeple olursa olsun kaybına sebebiyet verilmesi halinde; silah ve mermilerin olay tarihindeki en yüksek değer bedelleri ilgilisine ödettirilir. Ayniyat Yönetmeliği 10. maddesi hükmüne göre bu değerden amortisman düşülmez.

Ancak yapılacak soruşturmaya göre silahın veya merminin kaybı, yanması, gasp, vs. veya hasarı memurun elinde olmayan bir halden meydana geldiği anlaşıldığı taktirde Orman Genel Müdürlüğünün onayı ile bu bedelin ödettirilmesinden sarfınazar edilir.

Silahların herhangi bir parçasının bozulması veya kırılması hallerinde, bu parçalar işletme müdürlüklerince mahallen tamir veya temin edilir. Mahallen tamir veya temini mümkün olmayanlar ise merkezden talep edilir ve her iki taktirde de parça bedelleri ve tamir masrafları kusurlu bulunması halinde ilgilisine ödettirilir. İlgilinin bu konuda bir kusurunun olmadığının tespiti halinde parça bedeli ve tamir masrafları idarece ödenir.

Tabanca Hakkında Bilgi, Bakımı ve Emniyet Kuralları

Madde 34- Tabancalarla ilgili teknik bilgi, bakım ve emniyet kuralları aşağıdadır.

a) Tabanca Hakkında Teknik Bilgi

İmal eden : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Çapı : 7,65-9mm (kısa)

Çalışma sistemi : Basit geri tepme

Ateşleme sistemi : Yarı otomatik, çift hareket

Besleme sistemi : 7-1 çelik kasa şarjör

Emniyet : Mandal-tetik-mermi işaret pimi

Toplam uzunluk : 170 mm

Namlu uzunluğu : 98 mm

Ağırlık : 700 gr. (boş şarjörlü)

b) Tabancanın Dolduruluşu ve Atış

Dolu olan şarjör tabancasının kabzasındaki yatağına sürülerek şarjör kilidi tarafından kilitleninceye kadar bastırılır.

Emniyet mandalı çıt sesi duyulana kadar veya kırmızı nokta kaybolana kadar el ile aşağıya doğru çevrilerek emniyet pozisyonuna getirilir.Sol el ile kapak (sürgü) sonuna kadar geriye çekilerek bırakılır. Bırakılan kapak namlu yayı ileri giderken şarjörün en üstündeki mermiyi alarak namluya sürer. Bu durumda tabanca emniyette olduğundan horoz kurulmaz. Atış yapılmak istendiğinde tabanca emniyetten kurtarılarak hedefe doğrultulup tetik çekilir veya horozu başparmak ile kaldırılarak kurulup kurulu horoz ile atış yapılabilir. Bu durumda tetik çekme kuvveti azalacağından isabet oranı artacaktır.

Tabanca ilk atıştan sonra kendiliğinden dolduruş yaparak horozu kurar ve her atış bu şekilde yarım otomatik olarak devam eder.

Tabanca, açık sürgü özelliğinden dolayı, şarjördeki en son mermiyi attıktan sonra, kapak geride açık vaziyette kalır ve silah boş ikazını verir. Bu durum şarjörde mermi kalmadığını gösterir ve yeni dolduruş için hazır vaziyettir. Şayet yeni dolduruş yapılmayacaksa şarjör çıkarılıp kapak hafifçe geri çekilerek bırakılırsa kapak ileri giderek yerine oturur. Kurulu olan horoz emniyet mandalı veya tetik çekilerek sükunet haline getirilir.

Atılan her mermiden sonra, şayet tabancanın namlusunda veya şarjöründe daha mermi varsa, horoz kurulu, yani açık vaziyette kalır. Başkaca atışa gerek görülmüyor ise tabancanın emniyet mandalı emniyet pozisyonuna getirildiğinde horoz kendiliğinden düşer. Bu emniyete alma esnasında iğne kilitlendiğinden düşen horoz namludaki mermiyi patlatmaz.

Boşaltmak için tabanca emniyete alınarak şarjör dışarıya çıkarılır. Bundan sonra kapak geriye çekilerek namludaki mermi dışarıya düşürülür. Bu durumda serbest bırakılan kapak yerine giderken horoz kendiliğinden düşer ve kurulu kalmaz.

c) Tabanca Emniyet Mandalının Kullanılışı

Tabanca üzerinde bulunan emniyet mandalı, emniyet konumuna getirilerek dolduruş yapıldığında horoz kurulmaz. Tabanca bu vaziyette dolu, horozu indirilmiş ve tehlikesiz olarak taşınabilir. Emniyetten kurtarıldığında çift hareketli tetik düzeni özelliğinden dolayı tabanca çabuk ilk atışa hazır vaziyete gelmiş olur.

Tabanca dolu ve emniyet konumunda olarak taşınabileceği gibi gerektiğinde emniyetten kurtarılarak tetik emniyeti özelliğinden dolayı tehlikesiz olarak taşınabilir. Bu durumda merminin ateşlenebilmesi için mutlaka tetiğin çekilmesi şarttır. Dolu tabancanın horozu başparmak ile kurulurken kayıp düşecek olursa veya horoz kurulu değilken horoza vurulacak dahi olsa merminin patlamaması, bu ikinci emniyet tertibatı ile temin edilmiştir.

Tabancanın dolu olup olmadığı, kapağın arka yüzüne yerleştirilen mermi işaret pimi vasıtasıyla anlaşılabilir. İşaret piminin arka ucu, tabanca boş iken kapağın içinde, dolu iken ise gözle görülebilir ve karanlıkta elle hissedilebilir derecede kapağın dışına çıkmış vaziyettedir.

d) Tabancanın Sökülüp Takılması

Tabanca, bakım amacıyla hiçbir alete gerek duyulmadan, şarjör, kapak ve gövdeden oluşan üç ana parçaya basit olarak ayrılabilir. Bunun için şarjör çıkarılıp, korkuluk (tetik muhafazası) gövdeden aşağıya çekilerek, yana bastırılıp, gövde üzerine konur. Kapak geri çekilerek gövde kızaklarından kurtarılır. Serbest kalan kapak ileri doğru itilerek, namlunun üzerinden çıkarılarak alınır. Sökülen tabancanın montesi için, horozu el ile kurarak sökmedeki işlemlerin tersine bir sıra takip edilmesi gerekir.

Silah üzerindeki diğer parçaların, bilhassa namlunun sökülmesi, bir fabrika işlemi olduğundan kullananlarca kesinlikle yapılmayacaktır.

e) Tabancanın Bakım ve Temizliği

Tabanca atış yapılmamış olsa bile ayda bir defa (d) bendinde izah edildiği gibi sökülerek namlu, kapak ve gövde kızakları ile diğer kısımları temizlenip koruyucu yağ ile hafif yağlanacaktır. Her atış sonrası, tabanca, bilhassa namlu; harbi, fırça ve temizleme yağı ile mutlaka temizlenerek silinip koruyucu yağ ile yağlanacaktır. Her atış öncesi namlu içi kuru bir bez ile mutlaka temizlenecek ve yağlı namlu ile atış kesinlikle yapılmayacaktır.

Temizlik malzemeleri memurlar tarafından temin edilecektir.

f) Tabancanın Kullanılmasında Çok Önemli Emniyet Kuralları

Silah tehlikeli değildir, tehlikeyi yaratan bilgisizlik ve dikkatsizliktir. Kazalardan korunmak için aşağıda belirtilen kurallara titizlikle uyunuz ve bunu bir alışkanlık haline getiriniz.

1- Elinize bir silah aldığınızda dolu olup olmadığını kontrol edin, dolu bırakmayın.

2- Emniyet mekanizmalarını ve emniyetli bir biçimde mühimmatı boşaltmasının öğrenin.

3- Yalnızca ateş etmek için tetiğe dokunun, parmağınızı tetikte tutmayın.

4- Silahınızı doldururken veya boşaltırken namluyu emniyetli bir yere doğrultun, kendinize ve başkalarına doğru tutmayın.

5- Kullanmadığınız zaman silahınızı boş muhafaza edin.

6- Silahınız için uygun mühimmatı seçin, şüpheniz varsa asla silahınızı ateşlemeyin.

7- Hedefinizden ve arkasındakinden emin olmadan ateş etmeyin.

8- Tehlikeli sekmelerden kaçınmak için sert yüzeylere ve suya ateş etmeyin.

9- Göz ve kulaklarınızın korunmasına mümkün olduğunca dikkat edin.

10-Silah kullanmadan önce ve kullanırken asla alkol, uyuşturucu ve ilaç almayın.

11-Silahınızın düzenli bakımını yapın ve sorunlarınızı bir bilene danışmayı ihmal etmeyin.

12-Koyduğunuz yerde silahınıza bilgisiz kimselerin ve çocukların ulaşamayacağından emin olun.

Tabancaların Orman Muhafaza Memurları Tarafından Taşınış Şekli

Madde 35- Tabanca muhafaza memurları tarafından kılıfı pantolon kemerine takılı olarak sağ kalça üzerinde taşınacaktır.

Tabancalar gerekli hallerde dolu bulundurulacak, diğer zamanlarda ise boş bulundurulmasına dikkat edilecektir. Emniyet mandalı daima kapalı olacaktır.

Mermilerin Bakımı, Sarfı ve Temini

Madde 36- Mermilerin bakımı, sarfı ve temini aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

a) Mermilerin çatlak, delik ve ezik bulunanları dağıtılmaz. Küflü ve paslı olarak teslim alınan mermiler, orman muhafaza memurları tarafından temizlenerek ve hafifçe yağlı bezle silinerek muhafaza olunur.

b) Ateş almayan mermiler20’ye kadar saymadan tabancadan çıkarılmaz. Bu mermiler işletmece yenileri ile değiştirilir.

c) Demirbaş olarak verilen mermiler, Orman Kanununun 78. maddesinde yazılı haller ile vahşi hayvan tehlikesi gibi mühim olaylar karşısında kullanılır. Mermileri kullanan memur yalnız ise durumu yalnız kendisinin düzenleyeceği raporla, müşterek mesai halinde ise müşterek raporla tespit edilerek bir hafta zarfında amirine verir ve vukuat defterine de işler. Boş kovanlar iade olunarak yenileri alınır. Bunların toplanmasının mümkün olmadığı haller raporla belirtilir.

d) Yukarıda © bendinde belirtilenler dışında hiçbir suretle mermi sarf olunmaz. Aksi taktirde 657 sayılı Kanun gereği disiplin cezası tatbik edilir. Ayrıca mermi bedelleri de ödettirilir.

e) Orman muhafaza memurlarının mermi ihtiyacı idarece bedelsiz karşılanır. Bunun için her yıl Orman Bölge Müdürlüğünün mermi ihtiyacı tespit edilerek, sonra M.K.E. Genel Müdürlüğünden Bölge Müdürlüğümüzün bulunduğu ilin Valisinin imza ve mührü ile tespit edilen mermi ihtiyacının karşılanması için yazı ile talepte bulunacaktır.

Orman Muhafaza Memurları Tarafından Tabancaların Teslim Alınması, Teslim Edilmesi

Madde 37- Memurlara arızalı tabanca verilmez. Tabancalar, mermiler, tabanca kılıfları, harbi ve fırçalar memurlara kontrol edilmek suretiyle sağlam olarak senetle teslim edilir.

İstifa ederek ayrılan, tabanca taşınmasını gerektirmeyen başka bir göreve atanan, görevine son verilen veya başka bir orman işletme müdürlüğüne tayin olan orman muhafaza memurları ilişiğini kesmeden evvel, göreve başladığında teslim almış olduğu tabanca ve teçhizatı aldığı şekilde sağlam olarak teslim etmek mecburiyetindedirler. Bu teslim amir huzurunda yapılır ve tanzim edilecek teslim tesellüm senedinde tabanca ve teçhizatın durumu yazılarak belirtilir ve senet müştereken imzalanır. Görülecek eksikliklerle ilgili soruşturma yapılır.

Orman Muhafaza Memurlarının Silah Taşıma ve Kullanma Hak ve Salahiyeti, Silah Kimliği

Madde 38- Orman muhafaza memurları Orman Kanununun 77. maddesine göre Bakanlar Kurulunca seçilecek silaha teçhiz olunur.

Silah taşıma yetkisi bulunan orman muhafaza memurları, görev sırasında Orman Kanununun 78. maddesine göre aşağıda yazılı hallerde silahlarını kullanabilirler.

A- Türk Ceza kanununun 49. Maddesinde Yazılı Hususlarda;

1- Türk Ceza kanununun 49. maddesinin birinci bendindeki “Kanunun bir hükmünü veya salahiyetten bir merciden verilip infazı vazifeden zaruri olan bir emri icra suretiyle”

Kanunun bu hükmü Türk Ceza Kanunundaki bir hükmü yerine getirirken veya yetkili bir makamdan verilen ve yapılması zorunlu olan bir görevi yerine getirme sırasında kullanılacaktır.

2- Türk Ceza Kanununun 49. maddesinin ikinci bendindeki “Gerek kendisinin gerek başkasının nefsine veya ırzına vuku bulan haksız bir taarruzu filhal def’i zaruretinin bais olduğu mecburiyetle”

Kanunun bu hükmü, kendisinin veya başkasının hayatına kastedecek veya ırzına tecavüz edecek haksız bir saldırmanın vaki olması halinde tehlikenin o anda savulması zorunluluğunun bahis mevzuu olduğu hallerde kullanılacaktır.

3- Türk Ceza Kanununun 49. maddesi üçüncü bendindeki “Gerek nefsini ve gerek başkasını vukuuna bilerek mahal vermediği ve başka türlü tahaffuz imkanı da olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin bais olduğu mecburiyetle, işlenilen fiillerden dolayı faile ceza verilemez”.

Kanunun bu hükmü, kendisine ve başkasına olmasına bilerek sebep olmadığı ve başka türlü korunma imkanının bulunmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden korunma zorunluluğunun gerektirdiği hallerde kullanılacaktır.

Türk Ceza Kanununun 49. maddesi son bendindeki “Bir numaralı bentte gösterilen halde merciinden sadır olan amir, hilafi kanun olduğu taktirde, neticesinden hasıl olan cürme mürettep ceza, emri veren amire hükmolunur”.

Kanun bu hükmü verilen bir emrin kanuna aykırı olduğunun anlaşılması halinde tertip olunacak cezanın, emri veren amire hükmolunması içindir.

B- Tecavüz ve taarruza yarayan alet ve silahları taşıyanlara alet ve silahların derhal teslimi emredildiği halde bu emre riayet etmeyerek fiilen tecavüz ve taarruzda bulunulması ve bu tecavüz ve taarruzun da başka şekilde def’ine imkan olmaması,

C- (B) bendi gereğince teslim edilen alet ve silahları veya el konulan müsadereye tabi nakil vasıtaları ile orman emvalini veya memurun silahını almak veya orman bölge ve muhafaza binalarına zorla girmek maksadıyla vaki tecavüz ve taarruzun başka şekilde def’ine imkan bulunmaması, hallerinde kullanılacaktır.

Silah Kimliği, Tabanca Taşıma

Madde 39- Orman muhafaza memurları usulüne göre düzenlenmiş ve orman işletme müdürü tarafından onaylanmış silah kimliğini her zaman yanlarında bulunduracaklardır. Memurlar silahlarını silah taşınması yasak olan yerler ve günler hariç her zaman her yerde taşıyabilirler.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurlarının Arama Yetkileri ve Aramanın Yapılması Şekli, Muhtar ve İhtiyar Meclisi ile Yapacakları İşbirliği

Arama Yetkisi ve Şekli

Madde 40- Orman muhafaza memurlarının aramada dikkat edecekleri kurallar aşağıdadır.

a) 6831 sayılı Orman Kanununun 88. maddesi gereğince orman suçlarından dolayı aramayı gerektiren haller; Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 97. maddesinde yazılı tehirinde mazarrat umulan hallerden umulan hallerden sayılır ve bu aramaları; zabıta memurları sıfatı ile orman muhafaza memurları mahkemeden bir karar almaksızın sözü edilen mahkeme hükmüne göre yaparlar.

b) Orman suçlarından dolayı iş yerlerinde veya meskenlerde ve müştemilatlarda arama yapacak orman memurları bu aramalar esnasında muhtar veya azalardan birisini veya komşulardan en az iki kişinin yanlarında bulunmalarını sağlarlar.

Arama esnasında fazla sayıda görevli bulunsa dahi yukarıdaki elemanların arama esnasında bulundurulmaları zorunludur.

c) Aramaya başlamadan önce arama yapılacak yerin sahibine arama sebebi anlatılır. Arama yapılacak yerin sahibi yoksa durum bir tutanakla belgelendirilir.

Arama yapılırken eşyalara zarar verilmez ve bu arama sonucu bir tutanakla belgelendirilerek, arama tutanağı aramaya katılanlarca imzalanır. Düzenlenecek tutanakta arama esnasında eşyaya hiçbir zarar verilmediği açıkça yazılacaktır. Aramanın hitamında aramaya maruz kalan kimse talep ettiği taktirde; kendisine aramanın sebep ve maksadı, arama saati ve arama esnasında alıkoyma zoralımına tabi tutulmuş emvali beyan eden ve kimler tarafından arama yapıldığını belirten bir vesika verilir.

d) Arama neticesinde alıkonulan emvalin tespiti yapılarak tutanağa bağlanır ve müştereken imzalanır. Emvalin karışmaması ve değişmemesi için icap eden tedbirler alınır. Emval en kısa zamanda depoya nakledilir.

Herhangi bir kaçak emval bulunmasa dahi durum yine bir tutanakla tespit edilir.

Muhtar ve İhtiyar Meclisi ile İşbirliği

Madde 41- Orman muhafaza memurlarının muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile yapacakları işbirliği aşağıdadır.

a) Ormanların korunmasında en az iki memur ve toplu olarak görev yaparlar. Ancak zorunlu hallerde tek memur müstakilen görev yapabilir. Yalnız o köy hudutları dahilindeki ormanlara ait olmak üzere Orman Kanununun 79 ve 81. maddelerine dayanılarak hazırlanan talimat gereği köylerin muhtar ve ihtiyar heyeti azaları ile de kaçakçılık, orman yangınları, otlatma, av, zati ihtiyaç emvalin kullanılması, ağaçlandırma sahalarının korunması konularında işbirliği yaparlar.

b) Orman muhafaza memurları gerek gördükleri taktirde köy sınırı dahilindeki ormanları ilgilendiren işlerde yardım gereğini izah ederek; muhtar veya ihtiyar meclisinin, köy korucularının Orman Kanununun 79 ve 81. maddelerine göre kendilerine yardımda bulunmalarını isterler.

c) Orman muhafaza memurları köy sınırı dahilindeki ormanlarda yapılan kanunsuz hareketler dolayısıyla muhtar ve ihtiyar meclisi tarafından düzenlenen tutanakları imza mukabili almakla, bu tutanaklarda noksanlık gördükleri taktirde ikmal edici ek tutanak düzenlemekle ve alıkonmuş emval mevcut ise usulü dairesinde yediemine bağlamakla görevlidirler.

d) Orman muhafaza memurları muhtar veya ihtiyar meclislerini orman idaresi ile yapacakları işbirliği esaslarına uygun hareket etmediklerini gördükleri taktirde durumu amirine bildirirler.

e) Orman muhafaza memurları; gerek köy sınırları içinde ve gerekse köy sınırı harici civar ormanlarda çıkan yangınlarda muhtar ve ihtiyar meclislerinin yükümlüleri yangına gönderip göndermediklerini tetkik ederek ilgisiz kalan muhtar ve ihtiyar meclisi hakkında durumu bir tutanakla belgelemek ve amirine vermekle görevlidirler.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Orman Muhafaza Memurlarınca; Düzenlenecek Suç Tutanaklarında ve Yediemin Senetlerinde

Dikkat Edilecek Hususlar, Tutulacak Defter ve Kayıtlar ve Dosyalama İşleri,

Yapılacak Diğer Görevler, Memurların Tabi Oldukları Kanun ve Yönetmelikler, Kıyafetleri

Suç Tutanaklarının ve Yediemin Senetlerinin Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 42- Orman muhafaza memurları; 6831 sayılı Orman Kanunu, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı hareket edenler hakkında Orman genel Müdürlüğünce tespit edilen esaslar dahilinde tutanak ve alıkonan emvale yediemin senedi düzenler, alıkoyduğu emvali en yakın orman deposuna veya belediye ye veya köy muhtarına teslim eder. Hazırladığı tutanak veya senedi ve diğer evrakı zimmet defterine kayıt ve acele evrak olarak imza karşılığı amirliğe teslim eder.

a) Suç Tutanaklarının Tanziminde;

1- Suç tutanaklarına dikilen ağaç kesildiğinin tespiti halinde, orta çap hesaplanarak yazılacaktır. Orta çap karşılığı olan 1,30 cm2’deki göğüs çapı bulunarak, bu çapın amenajman planındaki hacmi orta çap hacmi olarak suç tutanağına yazılacaktır. Suç tutanağına dip çapı veya 1,30 cm’deki göğüs çapı yazılmayacaktır.

2- Açma, yerleşme suçları ile işgal ve faydalanma suçları karıştırılmayacaktır. Açma ve yerleşme suçunda mevcut orman örtüsü kaldırılmakta, sonra sürülmekte, ekilmekte bina yapılarak yerleşilmektedir. Ancak burada mevcut orman örtüsünün kaldırılması esastır. Eski açmaya orman örtüsü geldikten sonra açılması da açma suçudur. Otlak, yaylak, kışlak ve orman içi açıklıklarına ilk yapılan sürme işlemide açma suçudur. İşgal ve faydalanma suçunda orman örtüsü yoktur. Orman içi açıklıkları ve eski açmalar sürülmekte, ekilmekte, fidan dikilmekte veya bina yapılarak yerleştirilmektedir. Orman içine bina, ağıl vs. yapılmaktadır.

3- Suçlunun kimliği, nüfusuna kayıtlı olduğu nüfus memurluğundan alınarak hatasız yazılacaktır.

4- Suç yeri ve suçun oluş şekli, suçta kullanılan alet ve araçlar ve tanıklar çok açık ve anlaşılır bir şekilde ve tarihte belirtmek suretiyle suç tutanaklarına yazılacaktır. Kaçak emvalin, evdemi, atelyedemi, avlu içerisindemi, kapı önündemi yakalandığı belirtilecektir.

5- Kaçak emvalin suçlu tarafından bizzat ormandan kesilerekmi enkazındamı temin edildiği, satınmı alındığı belirtilecektir.

6- Yakalanan araç yüklü vaziyette hareket halinde iken doldurularak el konulmuşsa, bu husus zapta açıkça yazılacaktır.

7- Tutanaklar, okunaklı olacak, tereddüde yer vermeyecek şekilde açık yazılacak, düzeltmeler paraf edilecek ve zimmetle teslim edilecektir.

b) Tutanak ve Yediemin Senetlerinin Tanziminde;

Kaçak emval suç aleti ve nakil vasıtası orman deposunda depo memuruna tutanakla teslim edilir. Yedieminler; beldelerde belediye mensupları, köylerde muhtar, muhtar vekili bunların bulunmaması halinde ihtiyar meclisi azalarıdır. Bunların dışında kimseye kaçak emval yediemin olarak teslim edilmez. Suç konusu emval, en kısa zamanda orman deposuna naklettirilir. Suç alet ve nakil vasıtaları yediemine teslim edilmez. Orman deposuna nakledilerek tutanakla teslim edilir.

1- Suç konusu emval yuvarlaksa, cinsi, türü, nev’i, sınıfı ve boyu, çapı, adeti, biçilmiş emvalin ebatları, adetleri, cinsi, türü emvalin durumu açık olarak,

2- Yakalanan nakil vasıtalarının kamyonmu, taksimi, kamyonetmi vs. olduğu, markası, modeli, tonajı, rengi hali hazır durumu açık olarak,

3- Yakalanan hayvanların sığır (Karasığır; manda) at, katır, eşekmi olduğu, renkleri, tahmini yaş ve ağırlıkları, hali hazır durumları açık olarak,

4- Yakalanan motorlu testerenin markası, modeli, gücü, rengi, hali hazır durumu,

5- Yakalanan zincir ve halatın uzunluğu, zincirin halka ebadı, halatın kalınlığı, yapıldığı malzeme,

6- Yakalanan balta ve nacakların ağız genişlikleri, varsa markaları , sap uzunlukları, diğer aletlerde aynı şekilde açık olarak,

anlaşılır şekilde özellikleri yediemin senetlerine yazılacak ve teslim alan, teslim eden ve şahitler tarafından tarih atılarak müştereken imzalanacaktır.

c) Orman muhafaza memurları; karışık bir hadise ile karşılaştıkları ve bu durumu tam olarak tespite imkan bulamadıkları hallerde suç unsurları ortadan kalkmadan ve zaman kaybetmeden amirlerini haberdar ederler ve düzenledikleri tutanakların noksanlarının ek bir tutanakla tamamlanmaya ihtiyacı olduğunu yazı ile veya en seri bir vasıtayla amirine bildirirler.

d) Orman muhafaza memurları; karşı koyma ve silahlı mukavemet ile karşılaştıkları ve bu suretle görevlerinin yapılmasına engel olmak istendiği, dolayısıyla silah kullanmak zorunda kaldıkları ve yaralanan vs. olduğu taktirde olayın oluşunu düzenleyecekleri tutanaklara ayrıntılı olarak yazarlar ve durumdan derhal amirini haberdar ederler.

e) Suç iştirak halinde ve birlikte işlenmiş olmadıkça tutanak her sanık için ayrı düzenlenir. Suç tutanaklarının en az iki memur tarafından düzenlenmesine varsa tanıklar ve sanıklar tarafından imzalanmasına dikkat edilecektir.

Tutulacak Defter ve Kayıtlar, Dosyalama İşleri

Madde 43- Orman muhafaza memurları kendilerine verilen görevin özelliklerine göre aşağıda (a) – (d) bentlerinde yazılı defterleri, basılı tutanakları, yediemin senedini, istihsal ve taşıma raporlarını, sevk pusulalarını, çeşitli nakliye tezkerelerini, cetvelleri ile sorumluluk sahası haritalarını, yazışmalar gereği alacağı evrakları temiz, okunaklı, anlaşılır ve noksansız tutmak ve iyi muhafaza etmek zorundadırlar. Orman muhafaza memurları hangi görevle görevlendirilmiş olursa olsunlar, esas görevlerinin ormanların korunması olduğunu unutmayacaklardır.

a) Korumada Görevli Orman Muhafaza Memurlarının Evrakı

1- Basılı suç tutanağı ve yediemin senetleri, teslim tesellüm tutanağı,

2- Zimmet defteri,

3- Günlük vukuat defteri,

4- Açma ve yerleşme, işgal ve faydalanma kayıt defteri,

5- Sorumluluk sahası haritası,

6- Zayi edilen veya sahtesinin yapılmasından dolayı kullanımdan kaldırılan damga ve nakliye tezkereleri ile zayi edilen tabancaların kaydına mahsus defter,

7- Silah muayene defteri,

8- Direktif ve emir defteri,

9- Not defteri (daha sonra esas defterine kaydedilmek üzere alınan notlar)

10-Amirleri tarafından verilecek diğer defter, kayıt ve dosyalar,

b) Üretim İşlerinde Görevli Orman Muhafaza Memurları

1- (a) bendinde yazılı defter ve basılı evrak (gerekli olanlar)

2- Basılı dikili ağaç ve yuvarlak odun ölçü tutanakları,

3- Basılı istihsal ve taşıma (sürütme) raporları,

4- Basılı sevk pusulası ve nakliye tezkeresi,

5- Bölme ve orman içi istif yeri stok takip defteri,

6- Stok takip cetvelleri,

7- Basılı puantaj cetvelleri,

8- Amirleri tarafından verilecek diğer defter, kayıt ve dosyalar,

c) Depo İşlerinde Görevli Orman Muhafaza Memurları

1- (a) bendinde yazılı defter ve basılı evrak (gerekli olanlar)

2- Çeşitli nakliye tezkereleri ciltleri,

3- Satış istif yeri stok takip cetveli,

4- İstif yeri defteri,

5- İstif icmal defteri,

6- Basılı taşıma raporları ve puantaj ciltleri,

7- Demirbaş kayıt defteri, stok takip cetvelleri,

8- Amirleri tarafından verilecek diğer defter, kayıt ve dosyalar,

Silvikültür İşlerinde Görevli Orman Muhafaza Memurları,

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünde Görevli Orman Muhafaza Memurları,

Milli Park ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünde Görevli Orman Muhafaza Memurları,

1- (a) bendinde yazılı defter ve basılı evrak (gerekli olanlar)

2- Puantaj ciltleri,

3- Amirleri tarafından tutulması istenen çeşitli defter, kayıt ve dosyalar.

e) Orman muhafaza memurları düzenledikleri bütün evrak ve eklerini bir yazıya bağlayarak zimmet defterine kaydeder ve kesinlikle imza karşılığında amirine teslim ederler; zimmetsiz evrak tesliminden sorumludurlar. Yazı suretlerini ise tarih sırasıyla bir dosya içinde muhafaza ederler.

f) Orman muhafaza memurları başka bir yere tayin edildikleri veya görevden ayrıldıkları taktirde, bilimum zimmetli zimmetsiz evrakı matbua ve kıymetli evrakların kullanılan kısmının en son sahifesine şerh vererek imza etmek suretiyle teslim ederler. Dört nüsha olarak düzenlenen teslim tesellüm tutanağının bir nüshası şefliği veya mühendisliği bir nüshası da müdürlüğü veya başmühendisliği dosyasına konulacaktır.

Orman Muhafaza Memurları Tarafından yapılacak Diğer Görevler

Madde 44- Orman muhafaza memurları tarafından ayrıca aşağıdaki görevlerde yapılacaktır.

a) Orman muhafaza memurları görev sahalarındaki gerek sahipli, gerekse Devlete ait arazide izin almak suretiyle ağaçlandırma planlarına göre ağaçlandırma yapanların bu yaptıklarını gördükleri taktirde haklarında 6831 sayılı Kanunun 63. maddesi gereğince muamele yapmak üzere durumu bir tutanakla tespit ederek amirine vermekle görevlidirler.

b) Orman muhafaza memurları; görev sahaları ormanlardaki böcek ve hastalıklara ait numuneleri toplayarak, ormanın mekii ve vüs’atini, tahribat yaptığı ağaçlarla, ağacın hangi kısımlarında tahribat yaptıklarını, ağaç üzerinde yaptığı zarar derecesini bir raporla amirine vermekle ve mücadele işlerinde fiilen görev yapmakla yükümlüdürler.

c) Orman muhafaza memurları; görev sahalarındaki bina, yol, köprü, telefon, telsiz şebekesi gibi tesislerde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek değişiklikleri sınırlama işaretlerinde meydana gelen hasarı, kar ve rüzgar tesiri ile husule gelen devrikleri bir raporla tespit ve amirine bildirmekle görevlidirler.

Orman Muhafaza Memurlarının Tabii Oldukları Kanunu ve Yönetmelikler

Madde 45- Orman muhafaza memurları aşağıdaki Kanun ve Yönetmeliğe tabi olarak görevlerini yürütürler.

a) Orman muhafaza memurlarının atanma ve yer değiştirmeleri “Orman Muhafaza Memurlarının Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır.

b) Orman muhafaza memurlarına verilecek disiplin cezaları, terfi, nakil, izin, emeklilik ve diğer özlük haklarına ait işlemler Devlet Memurları Kanunu ve genel hükümlerine göre yürütülecektir.

c) Görevlerinde branş değiştirmesi gereken orman muhafaza memurları, Genel Müdürlükçe belirlenecek bir zaman içerisinde uygulamalı bir kurstan geçirilirler.

Orman Muhafaza Memurlarının Kıyafetleri

Madde 46- Orman muhafaza memurlarının resmi kıyafetlerini Genel Müdürlükleri belirleyecektir.

b) Orman muhafaza memurları görevlerini yaparken, rengi ve biçimi Genel Müdürlükçe tespit edilen resmi elbiseleri giymek ve bu konuda konumlu esaslara uymakla yükümlüdürler.

c) Orman muhafaza memurları hangi sebeple olursa olsun görevlerinden ayrıldıkları tarihten sonra kendi paraları ile temin etmiş bulunsalar dahi resmi elbiselerini ve ormancılık işaretlerini taşıyamazlar. Aksi taktirde kendilerine memur süsü vererek tesir icra etmek suçu ile Türk Ceza Kanunu gereğince işlem yapılır.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaldırılan Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Yürürlükten Kaldırma

Madde 47- Orman Genel Müdürlüğünün 20/06/1990 tarih ve 15 sayılı oluru ile yürürlüğe giren “Orman Muhafaza Memurları Görev Yönetmeliği” ve bu yönetmelikte 04/03/1993 gün 7 sayılı olurla yapılan değişiklik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 48- Bu yönetmelik Orman Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49- Bu yönetmelik hükümlerini Orman Bakanı yürütür.

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.