Şablon: Orman su II.Bölge Müdürlüğü d


Orman ve Su İşleri Bakanlığı II.Bölge Müdürlüğü Bursa
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu,Görevleri, Çalışma Usûl ve Esasları
Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Milli Parklar Şube Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi İşbirliği Protokolü Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi El Kitabı
Uludağ Milli Park Müdürlüğü Uludağ Milli Parkı Uludağ Milli Parkı Sabancı Sağlık Merkezi Bilgi Notu Uludağ Milli Parkı Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gündem Maddeleri
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Bursa
Yalova Şube Müdürlüğü
Bilecik Şube Müdürlüğü Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri II. Bölge/Bursa Şube Müdürlüğü
Şablon:OSİB Şablon:OSİBbakınız Şablon:OSİB/II.Bölge Şablon:OSİB/II.Bölgebakınız Şablon: Orman su II.Bölge Müdürlüğü Şablon:UMP Şablon:UMPbakınız Şablon:Uludağ Şablon:Uludağ oteller Şablon:Uludağ oteller Şablon:Uludağ otelleri


İdare[düzenle | kaynağı değiştir]

Bölge Müdürü:[düzenle | kaynağı değiştir]

Merkez Şube Müdürleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Bağlı İller Şube Müdürleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Tarihçe[düzenle | kaynağı değiştir]

Bölge Müdürlüğümüz 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak kurulmuştur.

Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • a) İş ve işlemleri Bakanlığın talimatlarına göre mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
 • b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bakanlığa teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarının gerçekleşmesini sağlamak,
 • c) Gerekli taşınır ve taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • ç) Döner sermayeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • d) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • e) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar la, orman içi su ürünleri ve avcılık faaliyetleri ile ilgili plânlama, etüt, envanter, projelendirme, uygulama, bakım ve kontrol çalışmalarım yapmak veya yaptırmak,
 • f)  Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
 • g) Korunan alanlarda Bakanlıkça verilecek izin ve irtifak hakları ve yapılacak tahsis ve devirlere dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • ğ) Millî Park ve Tabiat Parkları nda mevcut bina, tesisler ve alanların işletilmesi veya kiralanması, bakım, onarım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • h) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • ı) Mevzuatta öngörülen idari yaptırım kararlarını tesis etmek,
 • i) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
 • j) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • k) Bölgesinde bakanlığın yatırım programlarında bulunan işlerin, etüt, proje, ihale kontrollük ve kabul iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
 • l) Bölgesinde çalışan personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • m) Bakanlık tarafından verilen görevleri yapmak.

Bölge Müdürlüğü ; Bölge müdürlüğü merkezinde şube müdürlükleri, bölge müdürlüklerine bağlı il şube müdürlükleri ve Millî Park Müdürlükleri ile il şube müdürlüklerine bağlı mühendisliklerden oluşur.

Bölge Müdürlüğü Merkezinde aşağıdaki şube müdürlükleri bulunur[düzenle | kaynağı değiştir]

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Milli Park müdürlükleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Şube Müdürlükleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Organizasyon[düzenle | kaynağı değiştir]

Organizasyon

İletişim[düzenle | kaynağı değiştir]

Bölge Müdürlüğü Binası Haritası[düzenle | kaynağı değiştir]

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Şablon:OSİBbakınız d


OSİB
OSİB/Bakan OSİB/Bakan Yardımcısı OSİB/Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı OSİB/Özel Kalem Müdürlüğü OSİB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
OSİB/Müsteşar Prof. Dr. Lütfi AKCA OSİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı OSİB/Türkiye Su Enstitüsü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR OSİB/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OSİB/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü OSİB/Personel Dairesi Başkanlığı
OSİB/Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ OSİB/Orman Genel Müdürlüğü OSİB/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN OSİB/Meteoroloji Genel Müdürlüğü OSİB/Hukuk Müşavirliği OSİB/Strateji Geliştirme Başkanlığı OSİB/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı OSİB/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU OSİB/Su Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı OSİB/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı OSİB/Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri OSİB/I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) OSİB/II.Bölge Müdürlüğü (Bursa) OSİB/III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) OSİB/IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa) OSİB/V.Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) OSİB/VI.Bölge Müdürlüğü (Burdur) OSİB/VII.Bölge Müdürlüğü (Adana) OSİB/VIII.Bölge Müdürlüğü (Konya) OSİB/IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara) OSİB/X.Bölge Müdürlüğü (Sinop) OSİB/XI.Bölge Müdürlüğü (Samsun) OSİB/XII.Bölge Müdürlüğü (Rize) OSİB/XIII.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) OSİB/XIV.Bölge Müdürlüğü (Van) OSİB/XV.Bölge Müdürlüğü (Malatya)
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Kanunu 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 658 Sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyleştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri Çalışma Usul ve Esasları İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Orman ve Su işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Taşra Teşkilatı Hukuk Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Maksadıyla Yurtdışına Gönderilmesi Ususl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği]] Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ Çevre Kanununun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Haline İlişkin 2014-1 Sayılı Yönerge2011-1 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi]] 2011-2 Yönerge 2011-3 Yönerge 2011-4 Yönerge 2012-1 Yönerge 2012-2 Yönerge 2012-3 Yönerge 2012-4 Yönerge 2013-1 Yönerge 2013-2.1 Yönerge 2013-2.2 Yönerge 2013-3 Yönerge 2013-4 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İş Bölümü Yönergesi 3-9-2013
Şablon:OSİB


Şablon: Orman su II.Bölge Müdürlüğü d


Orman ve Su İşleri Bakanlığı II.Bölge Müdürlüğü Bursa
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu,Görevleri, Çalışma Usûl ve Esasları
Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Milli Parklar Şube Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi İşbirliği Protokolü Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi El Kitabı
Uludağ Milli Park Müdürlüğü Uludağ Milli Parkı Uludağ Milli Parkı Sabancı Sağlık Merkezi Bilgi Notu Uludağ Milli Parkı Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gündem Maddeleri
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Bursa
Yalova Şube Müdürlüğü
Bilecik Şube Müdürlüğü Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri II. Bölge/Bursa Şube Müdürlüğü
Şablon:OSİB Şablon:OSİBbakınız Şablon:OSİB/II.Bölge Şablon:OSİB/II.Bölgebakınız Şablon: Orman su II.Bölge Müdürlüğü Şablon:UMP Şablon:UMPbakınız Şablon:Uludağ Şablon:Uludağ oteller Şablon:Uludağ oteller Şablon:Uludağ otelleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.