Şablon:OSİBbakınız d


OSİB
OSİB/Bakan OSİB/Bakan Yardımcısı OSİB/Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı OSİB/Özel Kalem Müdürlüğü OSİB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
OSİB/Müsteşar Prof. Dr. Lütfi AKCA OSİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı OSİB/Türkiye Su Enstitüsü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR OSİB/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OSİB/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü OSİB/Personel Dairesi Başkanlığı
OSİB/Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ OSİB/Orman Genel Müdürlüğü OSİB/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN OSİB/Meteoroloji Genel Müdürlüğü OSİB/Hukuk Müşavirliği OSİB/Strateji Geliştirme Başkanlığı OSİB/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı OSİB/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU OSİB/Su Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı OSİB/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı OSİB/Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri OSİB/I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) OSİB/II.Bölge Müdürlüğü (Bursa) OSİB/III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) OSİB/IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa) OSİB/V.Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) OSİB/VI.Bölge Müdürlüğü (Burdur) OSİB/VII.Bölge Müdürlüğü (Adana) OSİB/VIII.Bölge Müdürlüğü (Konya) OSİB/IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara) OSİB/X.Bölge Müdürlüğü (Sinop) OSİB/XI.Bölge Müdürlüğü (Samsun) OSİB/XII.Bölge Müdürlüğü (Rize) OSİB/XIII.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) OSİB/XIV.Bölge Müdürlüğü (Van) OSİB/XV.Bölge Müdürlüğü (Malatya)
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Kanunu 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 658 Sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyleştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri Çalışma Usul ve Esasları İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Orman ve Su işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Taşra Teşkilatı Hukuk Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Maksadıyla Yurtdışına Gönderilmesi Ususl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği]] Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ Çevre Kanununun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Haline İlişkin 2014-1 Sayılı Yönerge2011-1 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi]] 2011-2 Yönerge 2011-3 Yönerge 2011-4 Yönerge 2012-1 Yönerge 2012-2 Yönerge 2012-3 Yönerge 2012-4 Yönerge 2013-1 Yönerge 2013-2.1 Yönerge 2013-2.2 Yönerge 2013-3 Yönerge 2013-4 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İş Bölümü Yönergesi 3-9-2013
Şablon:OSİB

Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Başkanlığının faaliyetleri ve yönetimi ile iç denetçilerin ve Üst Yöneticinin iç denetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri düzenlemektir. (2) Bu Yönerge, Üst Yönetici, iç denetim başkanı ve iç denetçiler tarafından okunup imzalanır ve İç Denetim Başkanlığında muhafaza edilir. (3) Bu Yönerge, iç denetim faaliyetlerini, iç denetçileri ve denetlenen birim personelini kapsar. Hukukî dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen: a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, b) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını, c) Başkan: İç Denetim Başkanını, ç) Başkan Yardımcısı: Başkana yardımcı olmak üzere başkanın teklifi ve üst yöneticinin onayı ile görevlendirilen iç denetçiyi, d) Denetim Gözetim Sorumlusu: Her iç denetim faaliyetinin Standartlarına uygun olarak planlaması, yürütülmesi ve raporlarlanmasını gözetmek amacıyla iç denetim başkanı tarafından görevlendirilen kıdemli bir iç denetçi, e) İç Denetçi: Bu Yönerge ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu her düzeyde sertifika sahibi iç denetçileri, f) İç Denetim: Kamu İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini, g) İç Denetim Başkanlığı: İç denetim başkanı, başkan yardımcısı ve iç denetçiler ile büro personelinden oluşan organizasyonu, ğ) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi h) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu, ı) Üst Yönetici: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarını, i) Yönetmelik: 26.06.2006 tarihli 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren, iç denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, j) Yönerge: Bu Yönergeyi, İfade eder. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM İç Denetimin Amacı, Kapsamı ve Standartları İç denetimin amacı MADDE 4- (1) İç denetim faaliyeti; risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi suretiyle, Bakanlık faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetimin kapsamı MADDE 5- (1) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı dahil tüm birimlerin faaliyet ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. (2) İç denetim, faaliyet, süreç veya birimlerin risk düzeyi esas alınarak sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla iç denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları MADDE 6- (1) İç denetim faaliyetleri, ilgili mevzuat ve Kurul tarafından belirlenen Kamu İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarına uygun olarak yürütülür, açıklık bulunmayan hâllerde ise uluslararası denetim standartları ile etik kurallar dikkate alınır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İç Denetim Başkanlığı, Yönetimi ve Görevleri İç Denetim Başkanlığının yapısı MADDE 7- (1) Başkanlık; Başkan, Başkan Yardımcısı, iç denetçiler ile büro personelinden oluşur. (2) Başkanlık, idarî yönden doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak faaliyetetlerini yürütür ve Üst Yönetici dışındaki makam veya mercilerle ilişkilendirilemez. İç Denetim Başkanlığının görevleri MADDE 8- (1) İç Denetim Başkanlığı aşağıdaki görevleri yürütür: a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemek, b) Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak, c) Yasal uygunluk denetimi yapmak, ç) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve üst yöneticinin onayına sunmak, d) Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, üst yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek, e) Bakanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek, f) İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya İç Denetim Başkanlığına intikal eden inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları üst yöneticinin bilgisine sunmak, g) İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek, ğ) İç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlâk kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek, h) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını üst yöneticiye sunmak, ı) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve üst yöneticiye sunmak, i) İç denetim başkanlığının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, tecrübe ve meslekî yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosunu Bakanlığın insan kaynakları politikaları ile uyumlu olarak oluşturmak ve bunun için gerekli prosedürleri gerçekleştirmek, j) İç denetim başkanlığı yönergesini ve işlem süreçlerini kurulun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek, k) İç denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında üst yöneticiye belirli aralıklarla bilgi sunmak, iç denetim alanındaki gelişmeler ve en iyi uluslararası uygulamalar konusunda bilgilendirmek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi l) Denetim raporlarının, raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunu kontrol etmek ve bir örneğini iç denetim başkanlığında muhafaza etmek, m) İç denetim faaliyeti ilgili diğer işlemleri yürütmek. Üst Yöneticinin görev ve yetkileri MADDE 9- (1) Üst Yöneticinin iç denetime ilişkin görev ve yetkileri şunlardır: a) İç Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan iç denetim plan ve programlarını onaylamak, Başkanlığın yetki ve görev alanına giren program dışı konulara ilişkin görev vermek, yürütülecek iç denetim faaliyetlerine ilişkin görevlendirmeleri yapmak, b) İç denetim plan ve programlarının hazırlanması sürecinde plan ve programa dâhil edilmesini gerekli gördüğü birim ve konuları İç Denetim Başkanlığına bildirmek, c) İç Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan iç denetim yönergesi ile yönerge değişikliklerini Kurulun uygun görüşünü alarak yürürlüğe koymak, ç) Başkanı doğrudan, başkan yardımcısını ise Başkanın önerisi üzerine görevlendirmek, d) İç Denetim Başkanlığına atanacak iç denetçileri Bakana teklif etmek, e) Sertifika derecelendirmesine ilişkin puanlamayı Başkanın teklifi üzerine yapmak, f) İç Denetim Başkanlığı ile denetlenen birim yönetimi arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek ve nihai kararı vermek, g) Denetlenen birimlerin yönetici ve personelinden denetim faaliyetinin yürütülmesini engelleyici veya geciktirici fiil ve tavır sergileyenler hakkında gerekli tedbir ve müeyyideleri uygulamak, ğ) İç denetim raporlarını değerlendirerek gereği için ilgili birimler ile Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek, h) İç Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık iç denetim faaliyet raporu ile iç denetim raporlarını ve bunlar üzerine yapılan işlemleri iki ay içerisinde Kurula göndermek, ı) İç denetim faaliyeti ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. Üst Yöneticinin sorumluluğu MADDE 10- (1) Üst Yönetici iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde: a) İç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gereken tüm önlemleri alır, b) İç denetçilere, Bakanlığın faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkânı sağlar, c) İç denetim faaliyeti kapsamına giren konularda, iç denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması amacıyla Bakanlık birimleri arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar, ç) İç denetim raporlarında, İç denetçiler tarafından düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve gerekli önlemleri alır, d) İç kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle, iç denetimden elde edilen bilgileri karşılaştırır ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin tedbirleri gerektiğinde İç Denetim Başkanlığıyla görüşerek belirler, e) İç denetçilerin meslekî yeterliliğinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi f) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık ve tarafsızlıklarının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda, iç denetimin sağlıklı işleyişine yönelik gerekli tedbirleri alır, g) Başkanlığın bütçesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ve personelinin ihtiyacı olan meslekî araç, gereç ve malzemenin temin edilmesine ilişkin tedbirleri alır. (2) Üst Yönetici, iç denetim faaliyetlerinden beklenen faydanın en yüksek düzeyde elde edilmesi için ilgili mevzuatta belirlenen her türlü katkıyı sağlar. (3) Üst yönetici, Bakanlık üst yönetimi ile yapılacak mutat toplantılarına Başkanın katılımını sağlar. İç Denetim Başkanının görevlendirilmesi MADDE 11- (1) Başkan, İç denetçiler arasından üst yöneticinin onayı ile görevlendirilir. Bu görevlendirme Kurula bildirilir. (2) Başkanın yokluğu halinde başkan yardımcısı, başkan yardımcısının da bulunmadığı hallerde Başkanın belirleyeceği iç denetçi, başkanlığa vekâlet eder. İç Denetim Başkanının görev yetki ve sorumlulukları MADDE 12- (1) Başkan’ın görev ve yetkileri şunlardır; a) İç denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek. b) İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak. c) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak. ç) İç denetçilerin, yönerge, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak. d) İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına uygunluğunu kontrol etmek. e) Denetim sonuçlarının izlemesi için bir takip sistemi oluşturmak, denetlenen birim yöneticileri ile iç denetçiler arasında mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, mutabık kalınmayan hususlarda üst yöneticinin kararı doğrultusunda işlem yapmak. f) İç denetim raporlarında yer alan öneriler ve eylem planları çerçevesinde, yürütülen izleme faaliyetleri kapsamında denetlenen birimin yaptığı işlemler konusunda ilgili iç denetçileri bilgilendirmek ve izleme sonuçlarının takibini iç denetçiler eliyle yürütmek. g) Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, iç denetçilerin performansını takip etmek. ğ) Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak. h) İç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak artırmalarını sağlamak. ı) Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş, yardım veya hizmet alınmasını sağlamak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi i) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst yöneticiyi bilgilendirmek. j) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. k) İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak. l) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak ve üst yöneticiye sunmak. m) Başkanlık bütçesine ilişkin işlemler ile harcama yetkililiği görevini yürütmek. n) Başkanlık personelinin ihtiyacı olan meslekî araç, gereç ve malzemenin temin etmek ve gerekli tedbirleri almak, o) İç denetçilerin sertifika derecelendirmelerine esas puanlamayı Üst Yöneticiye teklif etmek, ö) İç Denetim Başkanlığı Yönergesini, yılda bir defa iç denetçiler ile birlikte gözden geçirmek ve varsa değişiklik önerilerini Üst Yöneticinin onayına sunmak, p) Sayıştay ile İç Denetim Başkanlığı arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak, r) Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde diğer denetim birimleriyle gereken işbirliğini sağlamak, s) Yürütülen denetim faaliyetlerinde iç denetçi ile denetim gözetim sorumlusu arasında oluşabilecek ihtilafları çözüme kavuşturmak, ş) Taşıt görev emri ve personelle ilgili sair evrakı imzalamak, iç denetçiler ile büro personelinin yıllık, idarî, sihhi ve mazeret izinlerini vermek, t) Bakanlık veya Bakanlık dışında yapılacak toplantı, kurs, seminer vb. çalışmalara katılacak iç denetçileri belirlemek ve görevlendirmek. u) Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Başkan Yardımcısı MADDE 13- (1) Başkana yardımcı olmak üzere bir iç denetçi, Başkanın teklifi ve Üst Yöneticinin onayıyla başkan yardımcısı olarak görevlendirilir. (2) Başkan yardımcısı, iç denetim faaliyetinin yönetiminde ve gözetiminde iç denetim başkanına yardımcı olur. Başkan tarafından verilen görevleri yürütür ve idarî görevleri bakımından Başkana karşı sorumludur. Büro ve idari personel MADDE 14– (1) Başkanlık faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla büro oluşturulur, büroda yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirilir. (2) İdari görevlerin mahiyeti ve kapsamı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları Başkanlıkça yazılı olarak belirlenir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İç Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İç Denetçinin görevleri MADDE 15- (1) İç denetçiler aşağıdaki görevleri yürütür: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek. f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. İç Denetçinin yetkileri MADDE 16- (1) İç denetçiler aşağıdaki yetkilere sahiptir: a) İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek, b) Denetlenen birim çalışanlarından veya yürütülen görevin ilgili olduğu birim personelinden iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek, c) İç denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda uzman yardımı almak veya görüşünden yararlanmak, ç) İç denetim faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak, d) Görevin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları Başkanlık kanalıyla Üst Yöneticiye bildirmek. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi İç Denetçinin sorumlulukları MADDE 17- (1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder. a) Mevzuata, denetim standartlarına ve etik kurallarına uygun hareket etmek, b) Meslekî bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek, c) Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda Başkanlığı haberdar etmek, ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu Başkanlık aracılığıyla, görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasını engelleyen hususların İç Denetim Başkanından kaynaklanması halinde doğrudan Üst Yöneticiye bildirmek, d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak, e) Denetim sırasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak. (2) İç denetçiler, idarî görevlere atanmalarında ve iç denetçiliğe dönmelerinde Kurul tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına ve kamu iç denetim standartlarına uygun davranırlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi BEŞİNCİ BÖLÜM Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Meslekî Güvence İç denetimin bağımsızlığı MADDE 18- (1) İç denetim faaliyeti, Bakanlığın günlük işleyişinden bağımsızdır. İç denetçiler görevlerini Kanun, Yönetmelik ve bu Yönerge kapsamında tam bir bağımsızlık içinde gerçekleştirir. (2) İç denetim faaliyetinin kapsamına, denetim uygulamalarına müdahale edilemez ve iç denetçilerin görüşlerini değiştirmeleri istenemez. İç denetçilerin görevlerini bağımsız ve hiç bir etki altında kalmadan yapmaları Başkanın ve Üst Yöneticinin sorumluluğundadır. (3) İç denetimin bağımsızlığı kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında Kurul tarafından düzenli olarak değerlendirilir. İç Denetçinin tarafsızlığı MADDE 19- (1) İç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesiyle hareket eder. İç denetçiler; denetimin belirlenen amaçlarına ulaşılması için denetim faaliyetlerinde gerekli tüm denetim tekniklerini uygular. İhtiyaç duyacağı tüm bilgi ve belgeleri toplar. Tarafsız ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip her denetçinin aynı sonuçlara ulaşmasını sağlayacak şekilde, bu bilgi ve belgeleri değerlendirir, denetim kalitesinden ödün vermeden ve başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden görüşünü oluştururlar. (2) İç denetçiler, görevlerini yürütürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde, bu durumu derhal Başkanlığa yazılı olarak bildirirler. (3) Başkan, İç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını zedeleyebilecek hususları dikkate alır. (4) İç denetçiliğe ilk defa atananlar ile idarî görevlerde iken İç denetçiliğe dönenler, daha önce sorumlu oldukları işlerle ilgili olarak bir yıl geçmeden iç denetim faaliyeti yürütemezler. Yürütülen danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak da bir yıl geçmeden denetim yapılamaz. İç Denetçilerin Meslekî Güvencesi MADDE 20- (1) İç denetçilere Kanun, Yönetmelik ve bu Yönergede belirtilen görevler dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. (2) İç denetçiler vekâlet, tedvir veya görevlendirme suretiyle başka görevlere rızaları dışında görevlendirilemezler. (3) Bakanlıkta daha önce iç denetçilik yapmış olanların mesleğe dönüşlerinde Başkanlığın görüşü alınabilir. (4) İç denetçiler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, hiçbir şekilde istekleri dışında başka bir göreve atanamazlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi ALTINCI BÖLÜM İç Denetim Faaliyetlerinin Planlanması İç denetim stratejisi MADDE 21- (1) İç denetim faaliyetlerine ilişkin plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasında, Kurulun her üç yılda bir oluşturacağı ve üç yıllık döneme ilişkin olarak iç denetimin genel stratejisini belirleyen ve iç denetim birimlerinin planlama ve programlamalarına esas teşkil edecek Kamu İç Denetim Strateji Belgesi esas alınır. Denetimde risk odaklılık MADDE 22- (1) İç denetim, Bakanlığın iş ve işlemlerinde karşı karşıya olduğu riskler esas alınarak hazırlanan risk odaklı iç denetim plan ve programı çerçevesinde yapılır. (2) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak Kurulca belirlenen esas ve usullere uyulur. (3) Bakanlık birimleri tarafından tanımlanan riskler, İç Denetim Başkanlığınca risk analizine tâbi tutulur. Bu analiz sonucunda riskler, oran ve önem dereceleri belirlenerek sıralanır. İç Denetim Başkanlığınca, kurumun hedefleri, faaliyetleri ve varlıklarını etkileyebilecek önemli risklere ilişkin olarak yapılan analiz sonucunda, en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar hazırlanır. (4) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, örgüt yapısı ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler, denetim sıklığının yetersiz olması gibi hususlar yüksek risk içerebileceğinden, denetim programına öncelikle alınır. (5) Plan ve programların hazırlanmasında, Üst Yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlar da dikkate alınır. (6) Denetim sonuçlarına göre mevcut riskler yıl sonlarında yeniden gözden geçirilir. İç denetim planı MADDE 23- (1) İç denetim planı, Yönetmeliğin 39 uncu maddesine uygun olarak hazırlanır. (2) İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynaklar ile eğitim faaliyetlerini içerecek şekilde, Bakanlık birim yöneticileriyle görüşülerek Kurulca hazırlanan Kamu İç Denetim Strateji Belgesi ile Bakanlık Stratejik Planı dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, İç Denetim Başkanlığınca her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir. (3) Başkanın görevlendireceği yeterli sayıda iç denetçiden teşekkül eden bir ekip tarafından hazırlanan iç denetim plan taslağı, tüm iç denetçilerin katılımıyla görüşülür, Başkanlık tarafından Üst Yöneticinin görüşü alındıktan sonra plana son şekli verilir. (4) İç Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan bu plan Üst Yöneticinin onayına sunulur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi İç denetim programı MADDE 24- (1) İç denetim programı, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine uygun olarak hazırlanır. (2) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, Bakanlığın birim yöneticileri ve gerektiğinde çalışanlarla da görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık süreyi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında, denetlenecek alanlar ve konular, İç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. İdare birimlerinin talepleri arasından Başkanlığın teklifi üzerine üst yöneticinin uygun gördüğü danışmanlık faaliyetleri ile üst yöneticinin belirlediği danışmanlık faaliyetleri için programda yeterli denetim kaynağı ayrılır. (3) İç denetim programının hazırlanması ve son şeklinin verilmesinde bu Yönergenin 22 inci maddesindeki usule uyulur. (4) Hazırlanan iç denetim programı Üst Yöneticinin onayına sunulur. (5) İç denetim plan ve programının hazırlanmasında Kurul düzenlemeleri esas alınır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi YEDİNCİ BÖLÜM Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Görevlendirme MADDE 25- (1) İç denetim programı Üst Yönetici tarafından onaylandıktan sonra, görevler, programdaki zamanlama da dikkate alınarak, Başkanlıkça iç denetçilere yazılı olarak bildirilir. (2) İç denetçiler, göreve başlama tarih ve yerleri ile bitişini yazılı(belgegeçer dahil) olarak Başkanlığa bildirirler. Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren ortak çalışmalar MADDE 26- (1) Birden fazla kamu idaresi iç denetçilerinin ortak çalışmaları halinde, Kurul tarafından yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliği hükümleri uygulanır. Denetim gözetim sorumlusu MADDE 27- (1) Her iç denetim faaliyetinin, denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Başkan, görevin niteliğine uygun bir iç denetçiyi denetim gözetim sorumlusu olarak görevlendirir. (2) Denetim gözetim sorumlusu olarak görevlendirilenler, başka bir iç denetim faaliyetinde doğrudan denetimle görevlendirilebilir. (3) Denetim gözetim sorumluluğu görevi Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından da yerine getirilebilir. Gözetim faaliyetinin kapsamı MADDE 28- (1) Denetimi gözetim sorumluluğu; a) İç denetçi tarafından hazırlanan çalışma planının yeterli risk analizine dayandırılıp dayandırılmadığı, b) Görev iş programında belirlenen denetim testlerinin denetim amaçlarının gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı, c)Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleyecek kanıtların yeterli olup olmadığı ve ilave inceleme yapılmasına gerek olup olmadığı, ç) Görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp uygulanmadığı ve denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden bilgilerin kayıtlı hale getirilip getirilmediği, d) Raporda uygulanabilir önerilere ve eylem planlarına yer verilip verilmediği, hususlarında değerlendirme yapmak ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek görev ve yetkisini kapsar. (2) Denetim görevinin yürütülmesi ve raporlanması aşamalarında denetim gözetim sorumlusunun önerileri göz önünde bulundurularak gerekli çalışmalar ve düzeltmeler yapılır. İç denetçi ile denetim gözetim sorumlusu arasında doğan görüş aykırılıkları iç denetim başkanı tarafından çözüme kavuşturulur. (3) Çalışma planları, bulgu formları ve çalışma kâğıtları, denetim gözetim sorumlusu tarafından 3 iş günü içerisinde incelenir ve onaylanır veya onaylamama gerekçeleri Başkanlığa intikal ettirilir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi Denetim görevinin bildirilmesi MADDE 29- (1) Başkanlık, denetim görevinin yürütüleceği birimlere denetimin amacını, kapsamını, tarihini, görevlendirilen denetçiyi, birimden beklenenleri ve gerek görülen diğer hususları içeren yazılı bir bildirim yapar. Birden çok birimi ilgilendiren süreç denetimlerinde bu bildirimin konuyla birinci derecede ilgili birime yapılması yeterlidir. (2) Gizlilik veya nakit ve diğer kıymetli evrakların sayımı gereken hallerde bu bildirimin yapılması zorunlu değildir. Denetime hazırlık ve başlama MADDE 30-(1) Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşaması “Ön Çalışma” olarak adlandırılır. Ön çalışmada iç denetçiler görevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak denetimin amaç ve kapsamını tespit eder. (2) İç denetçiler, denetim konusuna göre belirleyecekleri toplantı, mülakat, anket, yerinde gözlem gibi yöntemler ile denetlenecek birim veya süreç hakkında bilgi toplayarak mevcut risk ve kontrolleri tespit eder ve bunların bir değerlendirmesini yapar. Açılış toplantısı MADDE 31- (1) İç denetçi ön çalışma aşamasında, planlanan iç denetim faaliyetinin yürütüleceği birim yöneticisi ve ihtiyaç duyulan personelin de iştirak edeceği bir açılış toplantısı yapar. Birden çok birimi ilgilendiren süreç denetimlerinde açılış toplantısının konuyla birinci derecede ilgili birim yetkilileri ile yapılması yeterlidir. (2) Açılış toplantısında, İç denetçi, ilgili birim yöneticisi ve diğer personel ile denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahminî denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim ekibi ile birim arasındaki iletişim nasıl gerçekleştirileceği, denetimin sağlayacağı faydalar, denetim sonuçlarının raporlanması konuları ile denetlenen birimin talebi halinde danışmanlık faaliyetinin mahiyeti de görüşülür. Çalışma planı MADDE 32- (1) Tüm denetim adımlarını ve izlenecek yöntemleri gösteren çalışma planının hazırlanmasıyla ön çalışma tamamlanır. İlgili birimin yöneticisi ve diğer personelle görüşmelerin sonuçlarına göre hazırlanan çalışma planında; a) Denetimin amaç ve hedefleri, b) Denetimin kapsamı, c)Denetim sırasında bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, ç) Tahminî denetim süresi, yer alır. (2) Çalışma planı hazırlandıktan sonra Yönergenin 27 inci ve 28 uncu maddesi kapsamında denetim gözetim sorumlusuyla mutabakat sağlanarak denetime başlanır. Denetimler bu çalışma planına göre yürütülür. Denetimin yürütülmesi MADDE 33- (1) İç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak denetim faaliyetini yürütür. İç denetçi, yıllık denetim programında ve denetim planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için, risk ve kontrol değerlendirmelerinde tespit edilen hususlarla ilgili olarak yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri elde etmek, incelemek ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi değerlendirmekle yükümlüdür. Denetimin yürütülmesi sırasında uygulanacak testler, iç kontrol uygulamalarının yeterliliğine dair değerlendirme yapılabilmesine de olanak verecek şekilde tasarlanmalı, en riskli alanlara öncelik verilmelidir. Gerçekleştirilen testlerin tamamı; izlenen yöntem, yapılan gözlem, incelenen belge, görüşme ve diğer adımlar da belirtilmek suretiyle “Çalışma Kâğıtları” ile belgelendirilmelidir. (2) İç denetçi tarafından yürütülen denetim görevi kapsamında yapılan çalışmalar raporlama aşamasına geçilmeden önce denetim gözetim sorumlusu tarafından Yönergenin 28 inci maddesi çerçevesinde gözden geçirilir. Denetim gözetim sorumlusunun önerileri doğrultusunda gerekli çalışma ve düzeltmeler yapıldıktan sonra kapanış toplantısı yapılır. Çalışma kâğıtları MADDE 34- (1) Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi ve kanıtlar ile raporlama ve izleme faaliyetleri gibi denetim süresince yapılan tüm çalışmalar çalışma kâğıtları ile belgelendirilir. (2) Denetim sonuçlarının takibinde ve kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde bu çalışma kâğıtlarından yararlanılır. (3) Gerekli olması halinde çalışma kâğıtlarına konuyu destekleyici belgeler eklenebilir. (4) Çalışma kâğıtlarının hazırlanmasında Kurulun yaptığı düzenlemeler ile bu çerçevede İç Denetim Başkanlığı tarafından belirlenen dokümanlar esas alınır. Kapanış toplantısı MADDE 35- (1) Yapılan denetim faaliyetleri, görev sonuçları ile bulgu formlarında yer alacak tespit ve tavsiyeler, denetlenen birim yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek kapanış toplantısında ele alınır. Bu toplantıda, önemli bir değerlendirme eksikliği olup olmadığı belirlenir. Toplantıda yapılan görüşmeler tutanağa bağlanır. Sonuçların raporlanması MADDE 36- (1) Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır. İç denetçi, ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun nedenlerini raporunda açıkça belirtir. Denetim sonuçlarının izlenmesi MADDE 37- (1) Denetim faaliyetleri sonucunda, iç denetçiler tarafından düzenlenen nihai hale gelen raporlarda gösterilen denetim sonuçlarına ilişkin tavsiyeler ve düzeltici tedbirler, belirtilen süre içerisinde ve denetlenen birimle iç denetçi tarafından varılan mutabakat çerçevesinde oluşturulan eylem planına uygun olarak yerine getirilir. Önerilerin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda, bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve eylem planına bağlanan hususlar tamamlanıncaya kadar periyodik gelişmeler, ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde İç Denetim Başkanlığına bildirilir. Başkanlık, idari birimlerce rapor üzerine yapılan işlemleri veya işlem yapılmama gerekçelerini ilgili iç denetçilerle paylaşır. (2) Raporlarda yer verilen bulgu ve öneriler ile rapora verilen cevap ve eylem planı kapsamında uzlaşmaya varılmayan hususlar ve bunlara ilişkin denetçi görüşü İç Denetim Başkanlığı tarafından Üst Yöneticiye sunulur. Bu konularda Üst Yönetici tarafından yapılan değerlendirme çerçevesinde alınan karara göre uygulama yapılır. Bu uygulamalar da İç Denetim Başkanlığı tarafından izlenir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi (3) İç Denetim Başkanlığında, denetim raporlarının uygulanmasını izlemek üzere bir takip sistemi oluşturulur ve bu kapsamda raporlarda yer alan düzeltici tedbirlerin ve tavsiyelerin uygulanması sağlanır. (4) Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporlarında yer alan önerilere ilişkin gerekli düzeltici tedbirleri alır. Raporlarda yer alan tavsiyelerin gerçekleştirilmemesi ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde Başkanlık, yapılması gerekenler ve sorumlular hakkında Üst Yöneticiyi bilgilendirir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi SEKİZİNCİ BÖLÜM Danışmanlık Faaliyetleri Danışmanlık faaliyetlerinin niteliği MADDE 38- (1) Kurumun hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. Danışmanlık faaliyetleri; bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen, icrai konularla ilgili görüş, kapsamlı mevzuat değişikliklerine/tasarılarına görüş verilmesi, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, kontrol öz-değerlendirme, süreç tasarımı ve proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir. (2) Danışmanlık faaliyetleri; acil ve özel durumları da kapsayan yazılı ve yazılı olmayan faaliyetler olarak gerçekleştirilir. (3) Danışmanlık faaliyetleri aşağıdaki hususlar üzerinden yürütülür: a) İç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi, b) Bakanlık bünyesinde mevzuat değişikliklerine yönelik oluşturulan komisyonlara katılım, c) Bakanlık birimlerinin yeniden yapılandırılması, ç) Bakanlık birimlerinin yürüttüğü yurtiçi ve yurtdışı projelere katılım, d) Performans kriterleri ve göstergelerinin tespit edilmesi, e) Bakanlık birimlerinin temel iş süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğinin geliştirilmesi, f) Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini ilgilendiren hususlara yönelik olarak görüş verilmesi. g) Başkanın uygun görmesi halinde eğitim faaliyetlerine eğitici olarak katılınması. (4) Danışmanlık faaliyetleri; özel durumları da kapsayan resmi nitelikte ve yazılı olarak bir süreç ve sonuç içeren, tanımlanmış bir denetim programına dayanan faaliyetlerdir. Danışmanlık faaliyetleri program dışı olarak da yürütülebilir. Program dışı olarak yürütülecek görevlerin niteliği, Bakanlığın görev alanı göz önünde bulundurulmak suretiyle bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen konularla ve süresi yıllık programda program dışı faaliyetler için ayrılan ihtiyat süreleri ile sınırlıdır. Bu süreler denetçinin program kapsamındaki denetim görevlerini aksatmayacak şekilde başkanlıkça belirlenir. (5) Bakanlık birimlerinden danışmanlık faaliyetlerine ilişkin talepler, İç denetim başkanlığına üst yönetici aracılığıyla iletilir. Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülme esasları MADDE 39- (1) Danışmanlık faaliyetleri, ilgili birim ile birlikte hazırlanacak olan mutabakat metni esas alınarak Kamu İç Denetim Standartlarına uygun bir şekilde yürütülür. Mutabakat metninde asgari olarak danışmanlık faaliyetinin; amaçları, kapsamı, süresi, İç Denetim Başkanlığının ve ilgili birimin karşılıklı rol ve sorumlulukları, raporlama biçimi ve görev sonuçlarının nasıl izleneceği, belirlenir. Raporlama yapılmayan danışmanlık faaliyetlerinde (eğitim, proje, toplantılarına gözlemci olarak katılım vb.) mutabakat metni düzenlenmez. (2) İç Denetçiler tarafından yürütülecek danışmanlık ve benzeri faaliyetlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi a) Faaliyetin kapsamı açık olarak tanımlanmış bir çalışma planına dayanır. b) Faaliyet iç denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını etkilememelidir. c) Faaliyetin süresi, iç denetçinin sertifika puanlamasını engellemeyecek, mevcut ve gelecekteki denetim görevlerinin sürekli aksamasına neden olmayacak şekilde iç denetim başkanı tarafından belirlenmelidir. ç) Daha önce yürütülen danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak bir yıl geçmeden aynı iç denetçi tarafından denetim yapılamayacağı konusunda hem iç denetim başkanı hem de iç denetçi gerekli özeni göstermelidir. d) İç denetçiler daha önce sorumlusu oldukları idari faaliyetlere ilişkin danışmanlık hizmeti verebilir, e) Yürütülen bu faaliyetlerin sonuçları İç Denetim Başkanlığı tarafından Üst Yöneticiye bildirilmelidir. (3) Danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak iç denetçinin herhangi bir icrai sorumluluğu yoktur. Danışmanlık faaliyetleri sonucunda yapılacak uygulamaların sorumluluğu ilgili birimlerin yöneticilerine aittir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi DOKUZUNCU BÖLÜM Diğer Faaliyetler Yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin incelemeler MADDE 40- (1) İç denetçi, yolsuzluğa ilişkin delilleri tespit edebilecek bilgi, beceri ve donanım ile denetim faaliyetini sürdürür. (2) Denetim görevi sırasında bir yolsuzluk veya usulsüzlük bulgusuna ulaşıldığında, tespitler ve elde edilen deliller, düzenlenen raporla ivedilikle Başkanlık aracılığıyla Üst Yöneticiye intikal ettirilir. (3) Üst Yönetici veya İç Denetim Başkanlığına gelen ihbar ve şikâyetlerden, iç denetçilerin görev alanına girenler Üst Yöneticiden alınacak onay üzerine denetim programı kapsamında veya program dışı olarak incelenir. İç denetçilerin görev alanına girmeyen açık ihbar ve şikâyetler ise incelenmek üzere Bakanlığın ilgili birimlerine Üst Yönetici aracılığıyla gönderilir. (4) İç denetçiler, ihbar ve şikâyetler üzerine program kapsamında veya program dışı yapılan incelemelerde mevcut iç kontrol sisteminin yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleme kabiliyetini de değerlendirir. (5) Suç teşkil eden fiillere ilişkin raporların yetkili mercilere sunulmasıyla ilgili olarak mevzuatta öngörülen özel hükümler saklıdır. Araştırma faaliyeti MADDE 41- (1) Yıllık denetim programı veya program dışı münferit görevlendirmeler uyarınca; a) Uluslararası standartlar ile iyi uygulama örneklerinin araştırılması neticesinde ulusal mevzuatın geliştirilmesine yönelik değerlendirme ve öneriler, b) İç denetim, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçleri gibi konulara ilişkin meslekî ve bilimsel çalışmalar, c) Kamuda yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için alınacak önlemler ve yapılması gerekenlere ilişkin öneriler, Hususlarında araştırma yapılabilir. (2) İç denetçiler, yaptıkları araştırmalar sonucunda düzenledikleri raporları Başkanlığa sunarlar. Başkan, Başkanlıkça yapılan değerlendirmeden sonra uygun görülen araştırma raporlarının ilgili mercilere iletilmesini sağlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi ONUNCU BÖLÜM Raporlama Raporlama ve İlkeleri MADDE 42- (1) İç denetim faaliyetlerinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır. (2) İç denetim raporları Başkanın izni olmaksızın Kurul hariç kurum dışına verilemez. (3) Denetim ve inceleme raporlarının sonuçları ve yapılan işlemler İç Denetim Başkanlığı tarafından izlenir. (4) Raporlamada aşağıdaki ilkelere uyulur; a) Raporda denetimin amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçlar ile denetçi kanaati belirtilir. b) Raporlar kısa, açık, kolay anlaşılır ve tekrara yer vermeyecek şekilde yazılır. c) Raporlar Kurulun belirlediği standartlara uygun, yeterli kanıtlara dayalı, tutarlı ve tarafsız olarak yazılır. ç) Her raporda yönetici özetine yer verilir. d) Rapor sunulmadan önce iç denetim başkanı tarafından tamlık, doğruluk, nesnellik, açıklık ve uygunluk açısından gözden geçirilir. e) İç denetçilerin kanaatinin oluşmasına dayanak teşkil eden belge örnekleri rapora eklenir. f) Denetlenen birimde görülen iyi uygulama örneklerine raporlarda yer verilir. g) Raporlar önemli bir hata veya eksiklik içerdiği sonradan anlaşılırsa Başkan ilgili iç denetçi tarafından yazılan düzeltme notunu rapor dağıtımı yapılan taraflara bildirir. Denetim raporları MADDE 43- (1) Denetim raporlarında asgarî olarak; denetimin amacı, kapsamı, yöntemi, tespitler, uygulanabilir öneriler, eylem planı, bulgunun önem düzeyi ve varsa iyi uygulamalara yer verilir. (2) Denetim ekibi, denetim bulgularını, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetime tâbi tutulan birim yöneticisine verir veya gönderir. (3) Denetlenen birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu cevaplandırarak denetim ekibine gönderir. (4) Risklerin önem ve düzeyi konusunda, denetim ekibi ile denetlenen birim yöneticisi arasında anlaşmazlık varsa, denetim ekibi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dâhil eder. (5) Risklerin önem ve düzeyi konusunda denetim ekibi ile denetlenen birim yöneticisi aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşırlar. (6) Denetim ekibi, denetlenen birimden alınan cevaplar ile bunlara ilişkin değerlendirmelerini de ekleyerek oluşturduğu denetim raporunu, Başkanlık aracılığıyla Üst Yöneticiye sunar. İç denetim başkanı denetim raporunun ilgililere iletilmesinden sorumludur. (7) Raporlar Üst Yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için raporda belirtilen birimlere ve Strateji Geliştirme Başkanlığına verilir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi (8) Raporda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı Üst Yönetici tarafından izlenir. Üst Yönetici bu görevini İç Denetim Başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. (9) Denetlenen birimlerce, rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama gerekçeleri denetim ekibine bildirilmek üzere İç Denetim Başkanlığına gönderilir. (10) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, Üst Yönetici tarafından izleme sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren iki ay içinde Kurula gönderilir. Denetim görüşü MADDE 44- (1) Denetim görüşü, denetim görevi sırasında toplanan bilgi ve kanıtlar doğrultusunda, görevin amaç ve kapsamına uygun bir şekilde denetim konusu hususlarla ilgili genel bir kanaate ulaşılmasıdır. Bu görüşle üst yönetici ve denetlenen birim yöneticisine, denetim alanının genel durumu hakkında bilgi sunulur. (2) Oluşturulan denetim görüşü her durumda, yeterli, güvenilir ve ilgili bilgilere dayanmalı ve mümkün olduğunca olumlu bir şekilde ifade edilmelidir. (3) Denetim görüşü verilebilmesi için gerek ön çalışmalar gerekse saha çalışması sırasında, görüşün içeriğinde yer alan hususlarla ilgili olarak yapılması gereken testlerin belirlenmesi gereklidir. Denetim görüşünün oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar MADDE 45- (1) Denetim görüşünün oluşturulmasında dikkate alınan önemli ölçütlerden biri bulguların sayısı ve önem düzeyidir. (2) İç Denetim Başkanlığı bulguların önem düzeyini; Kritik, Yüksek, Orta ve Düşük olarak dört şekilde ele almaktadır. Bu çerçevede denetlenen bir faaliyet sonucu tespit edilen; a) Kritik önem düzeyli bulgu; faaliyetin yürütülmesini veya istenilen çıktı, ürün ya da hizmetin sunulmasını engelleyecek tüm bulgular bu grupta değerlendirilir. Risk ve etkileri değerlendirildiğinde, can kayıplarına veya bedensel bütünlüğe zarar vermesi ya da kurumun faaliyetlerini durdurması veya büyük mali kayıplara neden olacak bulgulardır. b) Yüksek önem düzeyli bulgu: Faaliyetin yürütülmesinde uzun süreli gecikmelere ve ciddi sorunlara neden olabilecek bulgular bu grupta değerlendirilir. Risk ve etkileri değerlendirildiğinde, kurum faaliyetlerini sekteye uğratacak veya kurumun önemli mali kayıplarla karşılaşmasına neden olacak bulgulardır. c) Orta önem düzeyli bulgu: Faaliyetin çıktılarının kalitesini etkileyen, yürütülmesinde gecikmelere ve sorunlara neden olabilecek bulgular bu grupta değerlendirilir. ç) Düşük önem düzeyli bulgu: Faaliyetin genel işleyişini etkilemeyen ancak daha iyi bir hizmet sunulmasını sağlamaya yönelik bulgular bu grupta değerlendirilir. (3) Yönergenin 45’inci maddede yer alan tanım ve ikinci fıkrası ile bu maddenin birinici ve ikinci fıkrasında belirtilen temel prensiplerden hareketle kodlar için belirtilen açıklama ve kurallar dikkate alınarak Bakanlıkta denetlenen süreç veya faaliyetlerle için verilecek denetim görüşü; 1-5 kodları ile aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılacaktır. a) 1 – Başlangıç b) 2 – Sınırlı/Sistematik Olmayan c) 3 – Gelişime açık ç) 4 – Yeterli Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi d) 5 – Gelişmiş a) 1-Başlangıç: Açıklama: İç kontrol ihtiyacının farkına varılmıştır. Risk ve kontrollerin belirlenmesine yönelik gelişi güzel ve kişilere bağlı bir yaklaşım söz konusudur. Kontrol zayıflıkları belirlenmemektedir. Kontrollere ilişkin sorumlulukların belirlenmesinde yetersizlikler bulunmaktadır. Kurallar: Denetlenen faaliyetle ilgili olarak “1 – Başlangıç” değerlendirmesi yapılabilmesi için, iki veya daha fazla kritik önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir. b) 2 – Sınırlı/Sistematik Olmayan Açıklama: Kontroller uygulanmakla birlikte, dokümantasyonunda eksiklikler bulunmaktadır. Kontrollerin çalışması, ilgili kişilerin bilgi ve motivasyonlarına bağlı olarak değişmektedir. Kontrollerin etkililiği değerlendirilmemektedir. Kontrol zayıflıkları tam olarak ortaya konamamakta ve öncelik sırasına göre çözüme kovuşturulmamaktadır. Kontrollere ilişkin sorumluluklar kısmen belirlenmiştir. Kurallar: Denetlenen faaliyetle ilgili olarak “2 – Sınırlı/Sistematik Olmayan” değerlendirmesi yapılabilmesi için, bir kritik veya iki ve daha fazla yüksek önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir. c) 3 – Gelişime açık Açıklama: Kontrol uygulanmakta ve yeterli düzeyde dokümante edilmektedir. Düzenli olarak kontrollerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Ancak bu değerlendirme süreci yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetim, büyük ölçüde kontrolleri takip edebilmekte, ancak gözden kaçan hususlar olabilmektedir. Çalışanlar, kontrollerle ilgili sorumluluklarının farkındadır. Kurallar: Denetlenen faaliyetle ilgili olarak “3 – Gelişime açık” değerlendirmesinin yapılabilmesi için, kritik önem düzeyine sahip bulgu bulunmaması ve en fazla bir yüksek önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir. ç) 4-Yeterli Açıklama: Etkili bir risk yönetimi ve iç kontrol ortamı bulunmaktadır. Yazılı olarak tanımlanmış ve düzenli olarak yürütülen bir kontrol değerlendirme süreci bulunmaktadır. Yönetim kontrollerle ilgili sorunları hızla tespit ederek öncelik sırasına uygun ve tutarlı bir şekilde çözüme kovuşturabilmektedir. Kurallar: Denetlenen faaliyetle ilgili olarak “4 – Yeterli” değerlendirmesinin yapılabilmesi için kritik, yüksek veya orta düzeyde bir bulgunun bulunmaması gerekir. d) 5-Gelişmiş Açıklama: Risk ve kontrol değerlendirme faaliyetleri, kurum düzeyinde birbirine entegre olarak yürütülmektedir. Kontroller sürekli olarak takip edilmekte ve BT destekli olarak yürütülmektedir. Sorun tespit edilen alanlarda kök neden analizleri yapılarak gerçekçi çözümler üretilebilmektedir. Çalışanlar kontrollerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sürecine aktif olarak katılmaktadır. Kurallar: Denetlenen faaliyetle ilgili olarak “5 – Gelişmiş” değerlendirmesinin yapılabilmesi için, her hangi bir bulgunun bulunmaması gerekir. (4) Bir faaliyet tüm ülke çapında yürütülüyorsa ve denetim görevi kapsamında denetlenmişse, buna ilişkin görüş verilebilmesi için ülkenin genel durumunu yansıtacak düzeyde Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi bir örneklem seçilmiş olmasına bağlıdır. Aksi halde yanıltıcı görüş verilmesi söz konusu olabilecektir. Kaynak yetersizliğinden dolayı ülkenin genel durumunu yansıtacak ölçüde örneklem yapılamıyorsa, bu durumda verilen görüşün, sadece test uygulanan birimlerle sınırlı olduğu belirtilecektir. Danışmanlık ve inceleme raporları MADDE 46- (1) Aşağıdaki hallerde danışmanlık ve inceleme raporu düzenlenir: a) Danışmanlık Raporu: Danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan incelemeler ve araştırmalar. b) İnceleme Raporu: Denetim esnasında rastlanan yolsuzluk ve usulsüzlüklerin bildirilmesine ilişkin olarak yapılan incelemeler. (2) Danışmanlık faaliyetine ilişkin raporlarda aşağıdaki bilgilere yer verilir; a) Görevin amacı, niteliği, kapsamı, danışmanlık hizmetini talep edenlerin beklentileri ve görev süresi, b) Görevin yıllık program kapsamında mı, yoksa program dışı bir talep üzerine mi yapıldığı, c) Yapılan çalışma ve analizler, kullanılan yöntemler, alınan uzman tavsiye ve yardımları, ç) Görev sonucunda yapılan tespit ve değerlendirmeler ile kanaat ve tavsiyeler, d) Görev kapsamı dışında kalmakla birlikte iç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerine ilişkin tespit edilen ve üst yönetime bildirilmesi gerekli görülen sorunlar, e) Görev sırasında elde edilen ve daha sonraki denetimlerde değerlendirilebilecek risk ve kontrol bilgileri, f) Genel değerlendirme ve sonuç. (3) Usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin olarak düzenlenen inceleme raporlarında aşağıdaki hususlara yer verilir; a) Usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin bulgular, deliller ve diğer bilgiler, b) Bilgisine başvurulanların açıklamaları, c) Usulsüzlük ve yolsuzluğun niteliği ve boyutu, ç) Tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde varılan sonuçlar, tavsiyeler, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken diğer işlemler, d) İnceleme konusuyla bağlantılı olarak tespit edilen ve denetim programının hazırlanmasında değerlendirilebilecek risk ve kontrol bilgileri ile bunlara ilişkin denetçi görüşü. (4) Araştırmalara ilişkin raporlarda aşağıdaki bilgilere yer verilir; a) Konu hakkındaki temel bilgiler, b) Araştırma veya incelemenin niteliği ve kapsamı, c) İlgili mevzuat, standart ve kriterler, ç) Yapılan analizler, kullanılan yöntemler, d) Konu hakkında bilgisine başvurulanların görüş ve düşünceleri, e) Yapılan değerlendirmeler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi f) Varılan sonuç ve öneriler, g) Gerek görülen diğer hususlar. Yıllık iç denetim faaliyet raporu MADDE 47- (1) İç denetim faaliyetleri sonucunda Başkanlık tarafından yıllık iç denetim faaliyet raporu düzenlenir. (2) Başkanlıkça düzenlenen iç denetim faaliyet raporu Üst Yöneticiye sunulur, bu rapor Üst Yönetici tarafından her yıl Şubat ayı sonuna kadar Kurula gönderilir. (3) İç denetim faaliyet raporunun düzenlenmesi ve sunulmasında Kamu İç Denetim Rehberine uyulur. Raporların gözden geçirilmesi MADDE 48- (1) Düzenlenen raporlar ilgili birimlere gönderilmeden önce Başkanlık tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirmede; sadece mevzuata açık aykırılık ve maddi hata ile diğer biçimsel eksikliklere bakılır. (2) Başkanlıkça yukarıdaki hususlar bakımından yapılan tespitler gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapılmak üzere ilgili iç denetçiye bildirilir. İç denetçi verilen süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak raporu Başkanlığa sunar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi ONBİRİNCİ BÖLÜM İç Denetim Kaynaklarının Yönetimi Ve Geliştirilmesi İç denetim kaynaklarının yönetimi MADDE 49- (1) İç denetim için gerekli kaynakların yönetiminden Başkan sorumludur. Başkan, İç Denetim Başkanlığının bütçesini yönetir ve denetimin ihtiyacı olan uygun niteliklere sahip personel de dâhil tüm kaynakları temin eder. Meslek içi eğitim MADDE 50- (1) İç denetçilere, üç yıllık süreçte asgarî yüz saat meslek içi eğitim sağlanır. Üç yıllık süreçte İç Denetim Başkanlığınca sağlanacak meslek içi eğitim mümkün olduğunca her yıla dağıtılır. Meslek içi eğitim konularında, idaredeki gelişme ve değişmelere yönelik hususlara da yer verilmelidir. (2) Meslek içi eğitimin otuz saati, Kurulun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca verilir. Kalan süre, Kurulun eğitim konusundaki düzenlemelerine riayet edilerek, Bakanlığın ihtiyaçlarına göre İç Denetim Başkanlığınca programlanır. (3) İç Denetim Başkanlığı, gerektiğinde meslekî kuruluşlar, üniversiteler ve bilimsel alanda etkinlikte bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunabilir. Meslek içi eğitim etkinliklerine iç denetim plan ve programında yer verilir. (4) Meslek içi eğitim programları iç denetçilere önceden duyurulur. (5) İç denetçi olarak göreve başlayanlara, bir haftadan az olmamak üzere intibak eğitimi verilir. İç Denetçilikte derecelendirme MADDE 51- (1) İç denetçilikte derecelendirme, Yönetmeliğin 22 nci maddesine ve Kurulun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Bu derecelendirme yapılırken kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. (2) Kamu iç denetçi sertifikası; kıdem sırası ve kadro şartları yanında iç denetçinin yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği dikkate alınarak Üst Yöneticinin teklifi üzerine Kurul tarafından derecelendirilir. Değerlendirmeler; iç denetçilerin çalışmaları, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılımı ve başarısını dikkate alarak Kurulun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. (3) Kıdem sırası ve kadro şartlarının oluşmasına rağmen derecelendirme yapılmaması durumunda, buna ilişkin gerekçeler ilgili iç denetçiye ve Kurula yazılı olarak bildirilir. (4) Aynı sertifika düzeyinde bulunan iç denetçilerin kıdemlerinin belirlenmesinde Kurul tarafından yapılacak düzenlemelere uyulur. (5) Kamu iç denetçi sertifika dereceleri, iç denetçilerin özlük haklarının tespitinde ve kariyerlerinin planlanmasında dikkate alınır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi Sertifika derecesine uygun görevlendirme MADDE 52- (1) Bakanlığın iç denetime tâbi tutulacak faaliyetleri konu ve süreçleri itibariyle İç Denetim Başkanlığı tarafından sınıflandırılır. İç denetçilerin denetim alanlarının üç yılda bir değiştirilmesi esastır. (2)İç denetçiler, çalışma süresince edindikleri tecrübe ile sertifika derecelerine uygun olarak görevlendirilir. (3) A-1 ve A-2 sertifika düzeyindeki iç denetçiler; uygunluk denetimi, mali denetim ve sistem denetimi yaparlar. (4) A-3 ve A-4 sertifika düzeyindeki iç denetçiler ilave olarak, performans denetimi ve denetimin gözetimi faaliyeti yürütürler. (5) Bilgi teknolojileri denetimi, bu konuda özel uzmanlığı olan veya bu alanda yeterli sürede eğitim alan iç denetçiler tarafından yürütülür. Kurul, bilgi teknolojileri denetimine ilişkin ilave sertifikasyon şartı getirilebilir. (6) Denetimin sonuçlarına ilişkin olarak yürütülecek izleme denetimleri, söz konusu denetim türünün tabi olduğu sertifika düzeylerine sahip iç denetçiler tarafından yürütülmesi esastır. (7) Ekip halindeki görevlendirmelerde, sertifika derecesi yüksek olan iç denetçi esas alınır. (8) Danışmanlık faaliyeti, Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre A-2 sertifika düzeyine yükselmiş iç denetçiler ile A-3 ve A-4 sertifika düzeyindeki iç denetçiler tarafından yürütülür. Ancak bu şartları sağlayan yeterli sayıda iç denetçi bulunmaması durumunda danışmanlık faaliyeti, Başkan tarafından görevlendirilen iç denetçiler tarafından da yürütülebilir. (9) Yeterli sertifika düzeyine sahip iç denetçi bulunmaması halinde, denetimin gözetimi faaliyeti, iç denetim birimi başkanı veya A-2 sertifika düzeyine yükselmiş iç denetçiler tarafından da yürütülebilir. (10) Yapılacak denetim faaliyetinin birden fazla alanı kapsaması veya görev alanının birden fazla iç denetçinin çalışmasını gerektirecek ölçüde geniş olması halinde denetim, farklı sertifika derecesine sahip iç denetçilerden oluşan bir grup tarafından ifa edilebilir. (11) Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda iç denetçilerin yapacakları ortak çalışmalarda Kurulun düzenlemelerine uyulur. Meslekî yeterliliğin geliştirilmesi MADDE 53- (1) Üst Yönetici ve Başkan, iç denetçilerin Yönetmeliğin 31 ve 32 inci maddelerinde belirtilen meslekî niteliklerini geliştirmeleri için uygun ortamı hazırlar. (2) Bu amaçla Yönetmelikte belirlenen bilgi, yetenek ve niteliklerin oluşturulması yanında, iç denetimle ilgili her türlü eğitim, konferans, seminer gibi faaliyetlere katılma konusunda iç denetçilere gerekli olanak sağlanır. (3) İç Denetim Başkanlığı, Yönetmeliğin 33 üncü maddesi çerçevesinde meslek içi eğitim programları düzenler. (4) Üst Yönetici ve Başkan, iç denetçilerin uluslararası iç denetçi sertifikalarına sahip olmaları için gerekli imkân ve kurumsal altyapıyı oluşturur; iç denetçilerin görevlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları özel ihtisas alanlarına ilişkin gerekli bilgi, beceri ve deneyim sahibi uzmanlardan yardım alınmasını sağlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi Kalite güvence ve geliştirme programı MADDE 54- (1) İç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ile kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturulur. Programın oluşturulması ve uygulanmasında Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur. (2) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde; a) İç denetim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygunluğu, b) İç denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ve iyileşmeleri destekleme düzeyi, c) İç denetçilerin en iyi iç denetim uygulamalarından istifade edip etmedikleri, ç) Faaliyetlerin yürütülmesinde gösterilen meslekî özen ve dikkat ile iç denetçilerin meslekî gelişim düzeyleri, Gözden geçirilir ve değerlendirilir. (3) Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri; a) Kurum içi izleme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen sürekli iç değerlendirmeler, b) Yıllık iç denetim faaliyet raporuna eklenen yıllık iç değerlendirmeler, c) Kurul tarafından beş yılda bir yapılması sağlanan dış değerlendirmelerden oluşur. (4) Kalite güvence ve geliştirme programları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçları Üst Yöneticiye sunulur ve yıllık iç denetim faaliyet raporunda yayımlanır. (5) İç denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla, denetim faaliyetleri, denetlenen birimlerde yaptırılacak anketlerle değerlendirilebilir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi ONİKİNCİ BÖLÜM Diğer Hususlar Denetlenen birimlerin sorumluluğu MADDE 55- (1) Faaliyet ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeler, Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından düzenli olarak muhafaza edilir. (2) Denetlenen birim yetkilileri; malî yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemleri ile malî olmayan işlem ve faaliyetlere ait elektronik ortamdakiler de dahil her türlü bilgi ve belgeleri iç denetçilere ibraz etmek, denetime ilişkin her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi vermek, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemleri almak ve fiziki şart ve donanım temini de dâhil olmak üzere her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadırlar. (3) İç Denetim faaliyetine tâbi birimlerin görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında İç denetçinin isteği üzerine iç denetim faaliyeti sonuna kadar ertelenir. (4) İç denetim faaliyetleri, denetlenen birim yönetimlerinin kendi görev alanındaki risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularındaki sorumluluklarını kaldırmaz. Kurul ile ilişkiler MADDE 56- (1) İç denetim faaliyetlerinde Kurul tarafından belirlenen standart, rehber, esas ve usuller ile diğer düzenlemelere uyulur. (2) İç denetim sisteminin fonksiyonel bağımsızlığının sağlanması ve sürdürülmesi, bilgi paylaşımı, görüş ayrılıklarının giderilmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, Kurul kararlarının uygulanmasının izlenmesi gibi konularda Kurulla işbirliği sağlanır. Dış denetim ve diğer denetim birimleri ile ilişkiler MADDE 57- (1) Denetimin planlanması ve koordinasyonu, mükerrer denetimin önlenmesi, denetimde verimliliğin artırılması, ortak eğitim olanakları gibi hususlar ile karşılıklı olarak denetim faaliyetine ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılması konularında, Başkan tarafından Kurulun belirlediği politikalar çerçevesinde dış denetimle gerekli işbirliği sağlanır. (2) İç Denetim Başkanlığı ve Sayıştay arasındaki ilişkiler aşağıdaki çerçevede yürütülür: a) Sayıştay ile İç Denetim Başkanlığı arasındaki iletişim ve koordinasyon Başkan tarafından sağlanır. b) İçeriklerinin hassas olma ihtimali nedeniyle, İç Denetim Başkanlığının çalışma kâğıtları ancak Sayıştay Başkanı tarafından talep edildiği takdirde Sayıştay’a verilir. c) İç Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanarak Üst Yöneticiye sunulan raporların sorumluluğu Üst Yöneticiye aittir. Sayıştay tarafından bu tür raporlara erişim talep edildiğinde bu talep doğrudan Üst Yöneticiye yönlendirilir. (3) Başkan, Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde, teftiş, soruşturma ve benzer faaliyetleri yürüten diğer teftiş ve denetim birimleri ile gereken işbirliğini sağlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi Yurtdışında iç denetim faaliyeti MADDE 58- (1) Bakanlığın yurtdışı faaliyetleri risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında iç denetime tâbi tutulur. (2) Yurtdışı faaliyetlerinin denetlenmesinde Kurulca belirlenen usul ve esaslara uyulur. Yurtdışında eğitim ve akademik çalışma MADDE 59- (1) İç denetçilere, meslekî ve bilimsel gelişmeleri takip etmek, Bakanlıkça uygun görülecek konularda araştırmalar yapmak ve kendilerini geliştirmek amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü eğitim, inceleme ve staj yaptırılabilir. (2) İç denetçiler, yurtdışı lisansüstü eğitim hariç diğer görevlendirmelerde yurtiçine dönüşlerinde inceleme ve staja ilişkin 3 ay içerisinde bir rapor hazırlarlar. İç denetim yazılım programı MADDE 60- (1) İç Denetim Başkanlığında, iç denetim faaliyetleri ile denetimin yönetimi faaliyetleri esas olarak İç Denetim Yazılım Programı (İçDen) üzerinden yürütülür. (2) İç denetim raporları, Kurulun düzenlemelerine uygun olarak (İçDen) üzerinden Kurula gönderilir. Kimlik belgesi MADDE 61- (1) İç denetçilere; Bakan ve Üst Yönetici tarafından imzalanan, unvan ve yetkilerini belirten bir kimlik belgesi verilir. Haberleşme, yazışmalar ve dosya düzeni MADDE 62- (1) İç denetçiler, görevleriyle ilgili konularda doğrudan yazışma yaparlar. Ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmalarını, Başkanlık aracılığıyla yaparlar. (2) İç denetçiler, geçici görev yolluğu bildirimi ile Başkanlıktan veya diğer birimlerden gönderilen yazıları özel dosyalarında saklarlar. (3) Başkanlık tarafından yapılan kurum içi ve dışı yazışmalar elektronik belge yönetim sistemi üzerinden yürütülür. Ancak görevin gereği elektonik belge yönetim sistemine girmesi uygun görülmeyen yazılar için ayrıca gelen-giden evrak kayıt defteri ile olur defteri Başkanlık bünyesinde tutulur. (4) Başkanlık ile iç denetçiler arasındaki yazışmalar elektronik ortamda yapılabilir. İç denetçiler, Başkanlık ve diğer birimlerle yaptıkları yazışmalarda, yazılarına verecekleri sayıların önüne sertifika numaralarını yazarlar. (5) Başkanlıkça kurum dışına gönderilecek raporların her sayfası Başkanlık mührü ile mühürlenir. Bunun dışında iç denetim raporlarında mühür kullanılmaz. Yönergenin imzalanması ve gözden geçirilmesi MADDE 63- (1) Bu yönerge üst yöneticinin onayından sonra İç Denetim Başkanı ve İç Denetçilerce okunup imzalanır. Yönergenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra atanan İç Denetçilerce de okunup imzalanılır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi (2) Bu Yönerge, İç Denetim Başkanlığı tarafından her yıl gözden geçirilir ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan değişiklikler Üst Yöneticinin uygun görüşüne sunularak Kurula gönderilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 64- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde İç Denetim Koordinasyon Kurulunun konu ile ilgili düzenleyici işlemleri dikkate alınır. Yürürlük MADDE 64- (1) Bu Yönerge, Üst Yöneticinin onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 65- Bu Yönerge hükümleri, Üst Yönetici tarafından yürütülür.

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.