FANDOM


Bakınız

Şablon:OSİBbakınız d


OSİB
OSİB/Bakan OSİB/Bakan Yardımcısı OSİB/Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı OSİB/Özel Kalem Müdürlüğü OSİB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
OSİB/Müsteşar Prof. Dr. Lütfi AKCA OSİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı OSİB/Türkiye Su Enstitüsü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR OSİB/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OSİB/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü OSİB/Personel Dairesi Başkanlığı
OSİB/Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ OSİB/Orman Genel Müdürlüğü OSİB/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN OSİB/Meteoroloji Genel Müdürlüğü OSİB/Hukuk Müşavirliği OSİB/Strateji Geliştirme Başkanlığı OSİB/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı OSİB/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU OSİB/Su Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı OSİB/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı OSİB/Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri OSİB/I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) OSİB/II.Bölge Müdürlüğü (Bursa) OSİB/III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) OSİB/IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa) OSİB/V.Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) OSİB/VI.Bölge Müdürlüğü (Burdur) OSİB/VII.Bölge Müdürlüğü (Adana) OSİB/VIII.Bölge Müdürlüğü (Konya) OSİB/IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara) OSİB/X.Bölge Müdürlüğü (Sinop) OSİB/XI.Bölge Müdürlüğü (Samsun) OSİB/XII.Bölge Müdürlüğü (Rize) OSİB/XIII.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) OSİB/XIV.Bölge Müdürlüğü (Van) OSİB/XV.Bölge Müdürlüğü (Malatya)
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Kanunu 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 658 Sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyleştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri Çalışma Usul ve Esasları İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Orman ve Su işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Taşra Teşkilatı Hukuk Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Maksadıyla Yurtdışına Gönderilmesi Ususl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği]] Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ Çevre Kanununun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Haline İlişkin 2014-1 Sayılı Yönerge2011-1 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi]] 2011-2 Yönerge 2011-3 Yönerge 2011-4 Yönerge 2012-1 Yönerge 2012-2 Yönerge 2012-3 Yönerge 2012-4 Yönerge 2013-1 Yönerge 2013-2.1 Yönerge 2013-2.2 Yönerge 2013-3 Yönerge 2013-4 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İş Bölümü Yönergesi 3-9-2013
Şablon:OSİB

8 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28405

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların disiplin amiri ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.


EK-1 Edit

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

       ' 'DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

A)     MERKEZ TEŞKİLATI

 

No

BİRİMLER

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1)

 

MÜSTEŞARLIK

 

 

a)

Müsteşar

Bakan

-

b)

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

c)

Müsteşara Bağlı Personel

Müsteşar

-

ç)

Müsteşar Yardımcısına Bağlı Personel

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

2)

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

a)

Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

b)

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

-

3)

 

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

 

 

a)

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Müsteşar

Bakan

b)

Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Müsteşar

c)

Şube Müdürü

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Müsteşar

ç)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

4)

 

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

 

 

a)

İç Denetim Başkanı

Müsteşar

Bakan

b)

İç Denetçi

Müsteşar

Bakan

c)

Birimde görevli Personel

İç Denetim Başkanı

Müsteşar

5)

 

GENEL MÜDÜRLÜKLER

 

 

a)

Genel Müdür

Müsteşar

Bakan

b)

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

c)

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

ç)

Orman ve Su İşleri Uzmanı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

d)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

e)

APK Uzmanı, Uzman, Uzman(Ö)

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

f)

Şube Müdürlüklerinde Görevli Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

6)

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

 

 

a)

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

Bakan

b)

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

c)

Orman ve Su İşleri Uzmanı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

ç)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

d)

APK Uzmanı, Araştırmacı (Ö), Uzman, Uzman (Ö), Mali Hizmetler Uzmanı ile Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

e)

Şube Müdürlüklerinde Görevli Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

7)

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

a)

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

Bakan

b)

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

c)

Orman ve Su İşleri Uzmanı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

ç)

Şube Müdürü

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

d)

Avukat

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

e)

APK Uzmanı, Uzman, Uzman (Ö), Araştırmacı (Ö)

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

f)

Şube Müdürlüğünde Görevli Diğer Personel

Şube Müdürü

1. Hukuk Müşaviri

8)

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

 

 

a)

Bakanlık Müşaviri

Bakan

-

9)

MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI

 

 

a)

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b)

Orman ve Su İşleri Uzmanı, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

c)

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

ç)

APK Uzmanı, Uzman, Uzman(Ö), Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

d)

Ayniyat Saymanı, Sayman (Muhasebe Yetkilisi)

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

e)

Tabip, Diş Tabibi

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

f)

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

10)

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

a)

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

Bakan

b)

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

11)

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

a)

 

İşletme Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b)

 

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

c)

 

Diğer Personel

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

______________________________________________________________________________


B) TAŞRA TEŞKİLATI

No

BİRİM

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1)

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

a)

Bölge Müdürü

Vali

Müsteşar

b)

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Vali

c)

Şube Müdürü (İl Şube Müdürü)

Vali

-

ç)

Şube Müdürü (Bölge Merkez Şube Müdürleri), Milli Park Müdürü, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürü, Avukat

Bölge Müdürü

Vali

d)

Milli Park Müdür Yardımcısı ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdür Yardımcısı

Milli Park Müdürü, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürü

Bölge Müdürü

e)

Uzman, Uzman (Ö),  Araştırmacı, Araştırmacı(Ö), Araştırmacı (6191 sayılı Kanun)

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

f)

İl Şube Müdürlüklerine bağlı Milli Park Şefi, Ayniyat Saymanı, Sayman (Muhasebe Yetkilisi) ve diğer personel

 

Şube Müdürü

(İl Şube Müdürü)

 

Vali

g)

Milli Park Müdürlüğüne bağlı

Milli Park Şefi

Milli Park Müdürü

Bölge Müdürü

ğ)

Bölge Merkez Şube Müdürlerine bağlı Ayniyat Saymanı, Sayman (Muhasebe Yetkilisi) ve diğer personel

Şube Müdürü

(Bölge Merkez Şube Müdürü)

 

Bölge Müdürü

h)

İl Şube Müdürlüklerine bağlı Milli Park Şefliğinde görevli diğer personel

Milli Park Şefi

 

Şube Müdürü

(İl Şube Müdürü)

 

ı)

Milli Park Müdürlüğüne bağlı

Milli Park Şefliğinde görevli diğer personel

Milli Park Şefi

 

Milli Park Müdürü

i)

Milli Park Müdürlüklerinde ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünde görevli diğer Personel

Milli Park Müdür Yardımcısı ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdür Yardımcısı

Milli Park Müdürü ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürü

__________________________________________________________________________


Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.