FANDOM


Bakınız

Şablon:OSİBbakınız d


OSİB
OSİB/Bakan OSİB/Bakan Yardımcısı OSİB/Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı OSİB/Özel Kalem Müdürlüğü OSİB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
OSİB/Müsteşar Prof. Dr. Lütfi AKCA OSİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı OSİB/Türkiye Su Enstitüsü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR OSİB/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OSİB/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü OSİB/Personel Dairesi Başkanlığı
OSİB/Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ OSİB/Orman Genel Müdürlüğü OSİB/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN OSİB/Meteoroloji Genel Müdürlüğü OSİB/Hukuk Müşavirliği OSİB/Strateji Geliştirme Başkanlığı OSİB/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı OSİB/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU OSİB/Su Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı OSİB/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı OSİB/Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri OSİB/I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) OSİB/II.Bölge Müdürlüğü (Bursa) OSİB/III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) OSİB/IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa) OSİB/V.Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) OSİB/VI.Bölge Müdürlüğü (Burdur) OSİB/VII.Bölge Müdürlüğü (Adana) OSİB/VIII.Bölge Müdürlüğü (Konya) OSİB/IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara) OSİB/X.Bölge Müdürlüğü (Sinop) OSİB/XI.Bölge Müdürlüğü (Samsun) OSİB/XII.Bölge Müdürlüğü (Rize) OSİB/XIII.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) OSİB/XIV.Bölge Müdürlüğü (Van) OSİB/XV.Bölge Müdürlüğü (Malatya)
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Kanunu 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 658 Sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyleştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri Çalışma Usul ve Esasları İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Orman ve Su işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Taşra Teşkilatı Hukuk Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Maksadıyla Yurtdışına Gönderilmesi Ususl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği]] Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ Çevre Kanununun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Haline İlişkin 2014-1 Sayılı Yönerge2011-1 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi]] 2011-2 Yönerge 2011-3 Yönerge 2011-4 Yönerge 2012-1 Yönerge 2012-2 Yönerge 2012-3 Yönerge 2012-4 Yönerge 2013-1 Yönerge 2013-2.1 Yönerge 2013-2.2 Yönerge 2013-3 Yönerge 2013-4 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İş Bölümü Yönergesi 3-9-2013
Şablon:OSİB

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Taslağı


BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar


Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orman ve Su İşleri Bakanlığının hizmetleri ile ilgili olarak hazırlayacağı ve yayımlayacağı kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten, afiş ve broşür gibi yayınlar ile bu yayınlarda yer alacak telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, makale, deneme, eleştiri, şiir, manzum eser ve benzeri fikir ürünü yazılar, video ve ses kasetleri ile CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri, fotoğraf, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil ve motiflere ilişkin eserlerin ve benzeri dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi, yerli ve yabancı veya gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan dergilere abone olunması, kitapların satın alınması ve Bakanlığımız ve birimlerinin resmi internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayınlar ile ilgili olarak izlenmesi gereken iş, işlem ve yöntemler ile yayın kurulunun kurulması, çalışma esasları, görevleri ve yetkilerini belirlemektir.

Kapsam MADDE 2 - (1) Orman ve Su İşleri Bakanlığının görev alanları ile ilgili olarak merkez birimlerince hazırlanacak ve yayımlanacak kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten, afiş ve broşür gibi yayınlar ile bu yayınlarda yer alacak telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, deneme, eleştiri, şiir, manzum eser ve benzeri fikir ürünü yazılar, video ve ses kasetleri ile CD, DVD benzeri manyetik depolama üniteleri, fotoğraf, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil ve motiflere ilişkin eserler, yerli ve yabancı veya gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan dergi, kitap ve Bakanlığımız ve birimlerinin resmi internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayınları kapsar. (2) Aşağıda belirtilen hususlar bu yönetmelik kapsamında yer almaz. a) Bağlı Kuruluşların kendi sorumluluğunda olup, gerçekleştirecekleri yayınlar. b) Bakanlık Taşra Teşkilatının ulusal nitelikte olmayan ve yerel olarak yapacakları bölgesel yayım ve tanıtım faaliyetleri kapsamında bulunan basılı, görsel ve sesli her türlü yayınlar.

Dayanak MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik, 29/06/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin 13/A maddesi, 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 23/01/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını, b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, c) Başkan: Yayın Kurulu Başkanını, ç) Derleme: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri, d) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini, e) Eser: Türü, hacmi ve kapsamı ne olursa olsun, yayımlanmaya elverişli, gizlilik derecesi taşımayan, orman ve su konuları ile ilgili fikir ve sanat ürününü, f) Eser sahibi: Eseri hazırlayan kişi veya kişileri, g) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu eserlere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini, ğ) İtibari sayfa: Basılı veya manyetik depolama ünitesi şeklinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sitesinde hizmete sunulan bir eserin 200 kelimeden mey¬dana gelen kısmını, h) Manyetik depolama üniteleri: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini, ı) Süreli yayın: Belirli aralıklarla çıkan, tamamlanma sorunu bulunmayan ve her sayısı birden çok yazarın yazılarından oluşan basılı veya elektronik yayın türünü, i) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir mahsullerini, j) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri k) Yayın: Yerli ve yabancı her türlü basılı, sesli, görsel ve bunların karması eserleri, l) Yayım hakkı: Eseri yayımlatma ve yayımlama hakkını m)Yayın kurulu: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Kurulunu, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM Yayın Kurulu, Eserlerin İncelenmesi ve Seçimi

Yayın kurulunun kurulması MADDE 5 – (1) Bakanlığın yayın işleri ile bu konuda yapılacak her türlü hazırlık çalışmalarını yürütmek, işlenme ve telif ücretlerini belirlemek üzere Yayın Kurulu kurulur. (2) Yayın Kurulu; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile müsteşar veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında aşağıda yazılı birimlerin en az Daire Başkanı düzeyinde üyelerden oluşur:

a) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü. b) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. c) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. ç) Strateji Geliştirme Başkanlığı. d) Hukuk Müşavirliği. e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. f) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı. g) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

3) Bağlı kuruluşlar koordinasyonun sağlanması amacıyla temsilci bulundururlar.

Toplantı ve karar MADDE 6 – (1) Yayın Kurulu, Başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

Yayın kurulunun görev ve yetkileri MADDE 7- (1) Yayın Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır; a) Bakanlık yayın ilkelerini tespit etmek, b) Cari ve bir sonraki yılın yayın faaliyetlerini programlamak, c) Yıllık yayın programlarına ve bütçe imkanlarına uygun olarak, yayınların içerik ve şekil bakımından geliştirilmesini ve düzenli çıkartılmasını sağlamak, ç) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif işlemleri görevlerini yapmak, d) Orman ve su konularında toplumsal bilincin ve kültürün oluşması, yaygınlaştırılması, yükseltilmesi ve yönlendirilmesine yönelik yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan dergilere abone olunması, kitapların, video ve ses kasetleri ile CD ve DVD vb. manyetik depolama üniteleri satın alınması konusundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak, e) Yayın Kurulu gündemine alınan eserleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki eser tanımı esas alınarak değerlendirmek, yayımlanacak eserleri seçmek ve karara bağlamak. f) Yayın faaliyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve esaslar doğrultusunda yürütülmesi için görüş ve teklifler hazırlamak, g) Bakanlık yayınlarında kalite ve etkinliği artırıcı tedbirler almak, ğ) Yayın hizmetleri ile ilgili diğer konularda karar vermek, h) Kurul, satın alınacak veya bastırılacak eseri ait olduğu alanda bir veya birden fazla uzmana inceletebilir. Kurul, eseri değerlendirmede söz konusu uzmanların hazırlayacağı raporu göz önünde bulundurur, ı) Yayımlanması istenilen eserleri incelemek veya inceletmek, gerektiğinde serbest çalışan özel kişilerden oluşturulan komisyonlar veya bilirkişiler tarafından incelenmesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak,

İncelemede usul MADDE 8- (1) Yayın Kurulu Başkanı, yayımlanmak talebiyle gönderilen eserleri ve gerektiğinde diğer dokümanları doğrudan Yayın Kurulu’na havale edebileceği gibi, incelenmek ve yazılı görüşünü almak üzere Yayın Kurulu üyelerine havale edebilir. Yayın Kurulu Başkanı; incelenerek görüş bildirilmesi talebiyle eserleri Bakanlığın ilgili birimlerine de gönderebilir veya konunun özelliğine göre gerektiğinde kurum dışından da konuyla ilgili kişilerin katılımı ile oluşturulan komisyonlar veya bilirkişiler tarafından incelenmesini sağlamak üzere, uzmanlardan oluşacak bir İnceleme Kurulu oluşturulabilir. (2) Dergilere abone olunması ve kitapların satın alınması işlemlerinde eserleri tanıtıcı bilgilerle fiyatlarını içeren belgelerin yer aldığı dosyalar, Yayın Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanır.

Değerlendirme ilkeleri MADDE 9 - (1)Yayın Kurulu yayımlanacak eserlerin; a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygunluğunu, kanunlara göre suç teşkil edip etmediğini, b) Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli menfaatlerimize uygun olup olmadığını, c)Milli birlik ve beraberliğimizi bozucu, insanı, aileyi veya toplumun bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilip verilmediğini, ç) Bakanlığın kuruluş, hedef ve görevleri doğrultusundaki konularla ilgili olup olmadığı, doğru bilgi verici, eğitici veya öğretici ya da tanıtıcı nitelikte bulunup bulunmadığını, d) Türkçe eserlerin, Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak, herkesin kolayca anlayabileceği, yaşayan ve konuşulan Türkçe kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını, e) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve benzeri eserlerin basım teknolojilerine uygun olup olmadığını, f) Fotoğraf ve diaların kaliteli bir basım için yeterli olup olmadığını, g) Eserin sahibi tarafından imzalanıp, imzalanmadığını, ğ) Eserlerin sahibi tarafından yayımlanmasını isteyen ve eserin daha önce yayımlanıp yayımlanmadığını beyan eden dilekçenin iki nüsha olarak gönderilip gönderilmediğini, h) Orman ve su konulu uygulamalara teknik ve sosyo-ekonomik yönden katkıda bulunup bulunmadığını, ı) Orman ve su konularında kamuoyu oluşturulmasına katkı verip vermeyeceğini, inceleyerek değerlendirir.

Yayın kurulu kararı gerektirmeyen yayınlar MADDE 10- (1)Aşağıdaki durumlarda Yayın Kurulu kararı alınmaz: a) Mevzuatlar, brifingler, hizmete özel yayınlar, Bakan’ın başkanlığını yaptığı araştırma konseyi kararları, ekonomik-teknik ve bilimsel raporlar, bütçe taslak ve programları, istatistik verileri, resmi bülten, açıklamaların basım ve çoğaltma işlemleri.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yayım ve Başvuru Şartları, Yayınların Toplanması, Telif ve İşlenme Ücretleri

Yayım şartları MADDE 11 – (1)Eserinin yayımlanmasını isteyenler; a) Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğunu, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığını ve bu hususta tüm sorumluluğu üstlendiklerini, ayrıca muhtemel maddi hatalar konusunda Bakanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiklerini talep dilekçesinde beyan ederler. b) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın isteği ve vereceği süre içerisinde basımevi tashihlerini bizzat yapmakla yükümlüdürler c) Eser sahipleri, talep tarihinden başlayarak bir yıl sonunda yayımlanmayan eserlerini geri isteyebilir. ç) Yayımlanan eserlerdeki görüşler Bakanlığı bağlamaz; eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir. d) Tercüme eser teklifinde bulunanların, eserin yayım hakkını elinde bulunduranlardan gerekli izni almış olmaları ve bunu belgelemeleri zorunludur. Bakanlık birimleri, bu izni almak şartıyla tercüme eser yayımlayabilir.


Başvuru Şartları MADDE 12- (1) Eserlerin yayımlanması için başvuruda bulunanlar; a) Eserlerin dil, resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve benzeri bakımından basım ve elektronik ortam teknolojilerine uygun olacak şekilde hazırlanmış hâlini, b) Fotoğraf ve diaları kaliteli bir basım ve elektronik ortam için yeterli özellikte, baskıya hazırlanmış halini, c) Bilgisayar ortamında düzenlenmiş bir nüshasını, ç) Eserin kaydı olan disket, CD/DVD’sini, d) Yazarın, çevirmenin, resimleyenin ve benzeri hazırlayanın özgeçmişini, e) İmzalı başvuru dilekçesini, teslim etmek zorundadır.


Telif ve işlenme ücretleriyle ilgili uygulama esasları MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yayımlanacak eserlerin telif ve işlenme ücretleri, 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 23/1/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir. 2) Telif ve işlenme ücreti ödenecek yayınlarda, eser sahipleri ve esere katkıda bulunanlar, eserin ilk ve gerektiğinde müteakip basım ve yapımlarına ait haklarını Bakanlığa devrettiğine dair temliknameyi, yayını gerçekleştiren birimlere vermekle yükümlüdür. Ancak, süreli yayınlarda yer alacak telif ve işlenme eserler için temlikname isteme şartı yoktur. 3) Bir esere telif ve işlenme ücreti ödenmesi için, Yayın Kurulunun bu yönde alınan kararının Bakanlık Makamınca onaylanması ve eserin Bakanlık adına yayımlanması gerekir. 4) Bakanlık personelinin asli görevleri gereği yaptıkları çalışma¬lar sonucunda meydana getirdikleri bu Yönetmelik kapsamına giren eserleri için telif ve işlenme ücreti ödenmez. Ancak söz konusu personelin makale, tebliğ ve konferansları ile bu Yönetmelik kap¬samına giren eserlerinden görev saatleri dışında meydana getirdikleri eserleri için ücret ödenebilir. 5) Bakanlık yayınlarına ait maddi hakların gaspı halinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

Yayınların, dokümanların ve eserlerin toplanması MADDE 14 – (1) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatının her düzeyde personeli ile mesleğinde uzman kişi ve kuruluşlardan Bakanlığın yukarıda adı geçen birimlerine gönderilen Bakanlığı tanıtıcı, teşkilat içerisinde işbirliğini ve iş verimliliğini artırıcı konular ile Bakanlık görev alanı içerisine giren orman ve su teknolojisi, orman ve su bilinci konularında kaynak eserler, kitap, süreli ve tanıtıcı yayınlar, bilimsel araştırma, inceleme raporları, bilimsel tebliğ, bülten, derleme, haber, yorum ve benzeri yazılar ile şiir, fotoğraf, resim, karikatür, afiş gibi benzeri anlatım öğeleri ilgili birimlerce toplanarak değerlendirilmesi ve seçimlerin yapılması için Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına gönderilir. Değerlendirmeden sonra her türlü materyal Yayın Kuruluna havale olunur. (2) Gönderilen her türlü eser Eğitim ve Yayın Dairesince muhafaza edilir. Ayrıca merkez birimler, bağlı kuruluşlar ve bölge müdürlüklerince bastırılan yayımlardan beş adet satın alınan eserlerden en fazla iki adet olmak üzere Bakanlık kütüphanesi ve arşiv için Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Giderler ve basım işlemleri MADDE 15 - (1) Bakanlık Makamı’nın onayı alınarak yayımlanmasına karar verilen ulusal veya uluslar arası eserlerin basımına, dergilere ve süreli yayınlara abone olunmasına veya kitap satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca veya Yayın Kurulu Kararıyla yayını talep eden ilgili birimce gerçekleştirilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Sekreterya ve raportörlük MADDE 16 – (1) Sekreterya ve raportörlük hizmetleri Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda; 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 23/1/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük MADDE 18- (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.


GEREKÇE Bakanlığımız görev alanları ile ilgili olarak birimlerce yapılacak her çeşit yayın faaliyetlerinde uyum ve organizasyonun sağlanması aşamasında uyulacak ilke ve esasların belirlenmesi ve bu hususların yerine getirilmesi amacıyla yayın kurulunun oluşturulmasıdır.

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.