FANDOM


Bakınız

Şablon:Ortaöğretim - d


Ortaöğretim Orta öğretimLiseOrta öğretim kurumlarına tercih ve yerleştirmelerde dikkat edilecek hususlar
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ogm.meb.gov.tr/‎
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ oges.meb.gov.tr/‎
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 52362 ESKİŞEHİR - Bu yıl 45'incisi
E OKUL ORTAÖĞRETİM VBS SİSTEMİ 2013 / 2014
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ppt sunu Http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm‎ 7 Eyl 2013 - m) Ortaöğretim Kurumu: Ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan sonra dört yıllık eğitim ve öğretim veren, resmî ve özel örgün eğitim okul ve ... Ortaöğretim - Vikipedi [Http//tr.wikipedia.org/wiki/Ortaöğretim‎] Ortaöğretim, 14-18 yaşları arasındaki öğrencilerin genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitimlerini sağlamayı içeren kavram. Ortaöğretimin görevi,
2014 KPSS Lisans/Önlisans/Ortaöğretim tr-tr.facebook.com/2014KPSS‎
2014 - ösys orta öğretim kurumları kitapçığı ıl kodu ıl adı okul kodu ... dokuman.osym.gov.tr/.../2014/.../2014_OSYS_Ortaogretim_Kurumlari....‎
02.01.2014 15.01.2014. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Ortaöğretim Kurumları, www.osym.gov.tr. 4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi) 2013-ÖMSS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaogretim) www.osym.gov.tr/dosya/1.../2013-omss-minmakspuanlarortaogretim.pdf‎ 2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim). KADRO. KODU. KURUM ADI. KADRO UNVANI. KONT. BOŞ. TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması başvuruları başladı-Sabah ... www.sabah.com.tr/.../tubitak-ortaogretim-proje-yarismasi-basvurulari-ba...‎ 1 gün önce - Ortaöğretim öğrencilerini temel, sosyal ve beşeri bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, araştırma ve geliştirme odaklı bilgi ve ...
ortaöğretim sınıf geçme yönetmeliği açık ortaöğretim ortaöğretim nedir ortaöğretim disiplin yönetmeliği ortaöğretim kpss soruları ortaöğretim kurumları yönetmeliği ortaöğretim başarı puanı ortaöğretim kayıt

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

Birinci Bölüm : Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarEdit

AmaçEdit

 • Madde 1

(1) Bu Yönergenin amacı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü nün yönetici ve diğer personelinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

KapsamEdit

 • Madde 2

(1) Bu Yönerge Ortaöğretim Genel Müdürlüğü nün yönetici ve diğer personelinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

DayanakEdit

 • Madde 3

(1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

 • Madde 4

(1) Bu Yönergede yer alan;

ifade eder.

İkinci Bölüm TeşkilatEdit

TeşkilatEdit

 • Madde 5

(1) Genel Müdürlüğün hizmet birimleri;

Genel MüdürlükEdit

 • Madde 6

(1) Genel Müdürlük, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevleri yürütür.

Özel BüroEdit

 • Madde 7

(1) Özel büronun görevleri şunlardır:

 • a) Genel Müdürün sekretarya hizmetleri ile iletişimin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,
 • b) Yazılı ve görsel basında çıkan yayınlarla ilgili olarak genel müdürü bilgilendirmek,
 • c) Genel Müdürün katılacağı toplantı, seminer ve benzeri işlerle ilgili İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından alınacak onay işlemlerini takip etmek,
 • ç) Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışı programlarını takip etmek, program ve toplantılar için bilgi notu, dosya ve konuşma metinlerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 • d) Genel Müdürün talep edeceği bilgi ve dokümanı daire başkanlıkları ile koordineli olarak hazırlamak,
 • e) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak,
 • f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire BaşkanlığıEdit

 • Madde 8

(1) Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Ortaöğretime yönelik araştırma, planlama ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • b) Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini plânlamak ve uygulamak,
 • c) Ortaöğretim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
 • ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim projeleri hazırlamak ve uygulamak,
 • d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı na bağlı olarak oluşturulan çalışma grupları ve görevleri şunlardır:

1) Ortaöğretime yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

2) Ortaöğretim alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılmış araştırmaları ilgili birimlerle koordineli olarak izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

3) Ortaöğretime yönelik düzenlenecek sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, panel ve benzeri faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili diğer paydaşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak, bu tür çalışmalara katılmak,

4) AB ile uyum sürecinde ulusal programlarda eğitim ve öğretime ilişkin belirlenen ilke ve politikalara uygun olarak yapılacak çalışmaları yürütmek,

5) Grubun uhdesindeki görevlere yönelik intikal eden soru önergelerini cevaplandırılmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

6) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

7) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Ortaöğretim alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılmış projeleri ilgili birimlerle koordineli olarak izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

2) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim projeleri hazırlamak ve uygulamak,

3) Genel Müdürlüğe ulaşan uluslararası proje önerilerini değerlendirmek ve görüş bildirmek,

4) Ortaöğretime yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili diğer paydaşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak ve çalışmalara katılmak,

5) Eğitim ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik proje hazırlanması çalışmaları ile birden fazla daire başkanlığının görev alanına giren projelerle ilgili koordine görevini yürütmek,

6) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde intikal eden soru önergelerini cevaplandırılmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

7) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

8) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire BaşkanlığıEdit

 • Madde 9

(1) Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,
 • b) Okullar arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
 • c) İkili kültür anlaşması çerçevesinde ülkemizdeki okullarda öğretmen görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • ç) Okul ve kurum kültürünü güçlendirmek,
 • d) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve uygulamalarını teşvik etmek,
 • e) Eğitim kurumlarının verimlilik standartlarını belirlemek,
 • f) Genel ortaöğretim kurumlarının donatım standartlarını belirlemek,
 • g) Genel ortaöğretim kurumlarının açılması ve kapatılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 • ğ) Öğrenci velileri ve diğer sosyal taraflarla ilişkileri geliştirmek ve eğitimi desteklemelerini sağlayıcı tedbirler almak,
 • h) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığına bağlı olarak oluşturulan çalışma grupları ve görevleri şunlardır:

 • a) Okul Açma, Yatırım ve Donatım Grubu:

1) Yeni yapılacak veya onarılacak bina ve tesislerin planlanması ve projelendirilmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

2) e-Yatırım modülü ne ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

3) Yapımı devam eden projelerin kayıtlarını tutmak, yer değişikliği gibi teklifleri değerlendirmek ve görüş vermek,

4) Kamulaştırma ve tahsis istekleriyle ilgili görüş bildirmek,

5) Genel ortaöğretim kurumlarının açılması ve kapatılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

6) Okullar arasındaki fiziki farklılıkları giderecek tedbirler almak,

7) Eğitim kurumlarının verimlilik standartlarını belirlemek,

8) Genel ortaöğretim kurumlarının donatım standartlarını belirlemek,

9) Okul açma, kapatma, dönüştürme ve ad değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

10) Grubun uhdesinde bulunan görevlere ilişkin soru önergeleri ile Hukuk Müşavirliğinden gelen yazıları cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

11) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

12) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Öğrenme süreçlerini geliştirmek,

2) Okul ve kurum kültürünü güçlendirmek,

3) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve uygulamalarını teşvik etmek,

4) Öğrenci velileri ve diğer sosyal taraflarla ilişkileri geliştirmek ve eğitimi desteklemelerini sağlayıcı tedbirler almak,

5) Genel Müdürlük çalışanları, yöneticiler ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim konularının belirlenmesi için ihtiyaç analizleri yapmak, hizmet içi eğitim konularını belirleyerek gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

6) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemleri koordineli olarak yürütmek,

7) Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında yapılan iş birliği protokolleri çerçevesinde belirlenen iş ve işlemleri yürütmek,

8) İkili kültür anlaşması çerçevesinde ülkemizdeki okullarda öğretmen görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

9) Grubun uhdesinde bulunan görevlere ilişkin soru önergeleri ile Hukuk Müşavirliğinden gelen yazıları cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

10) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

11) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Politikaları Daire BaşkanlığıEdit

 • Madde 10

(1) Eğitim Politikaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Ortaöğretimde eğitim ve öğretime yönelik politika ve strateji geliştirme çalışmaları yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejileri uygulamak,
 • b) Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak,
 • c) Ortaöğretime yönelik eğitim politikaları ile ilgili araştırma, planlama ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • ç) Politika ve uygulamalarla ilgili hukuki düzenlemeler ile diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 • d) Politika belgelerine dayalı plan ve programlara dair çalışmaları yapmak ve koordine etmek,
 • e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Eğitim Politikaları Daire Başkanlığına bağlı olarak oluşturulan çalışma grupları ve görevleri şunlardır:

1) Mevzuatın (kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, protokol ve diğer hukuki düzenlemelerin) değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi, güncellenmesi ve düzenlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

2) Mevzuat düzenleme çalışmalarında Bakanlık birimleri ile resmî ve özel diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak görüş almak,

3) Hukuk Müşavirliğinden Genel Müdürlüğe intikal ettirilen mevzuat taslaklarıyla ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturarak bildirmek,

4) Genel Müdürlüğün görev alanı çerçevesinde mevzuatla ilgili gerekli dokümanı bulundurmak, talep doğrultusunda ilgililerin bilgisine sunmak,

5) Mevzuatla ilgili süreklilik arz eden yazı veya örneklerini derlemek ve arşivlemek, yayımlandığı Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi ve benzeri matbuatı takip etmek, gerektiğinde yayım fihristini tutmak,

6) Mevzuatın uygulanmasında görülen tereddüt ve problemlerin giderilmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların belirlenmesi ve bu doğrultuda yapılması planlanan mevzuat çalışmalarına yönelik gerektiğinde kurs, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak,

7) Kurum İdare Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütmek,

8) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

9) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

10) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Genel Müdürlüğe intikal eden soru önergelerinin cevaplarını ilgili daire başkanlıkları ile koordine ederek hazırlamak,

2) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

3) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Kalkınma planı, Hükümet programı, yılı programları, GAP, Eylem Planı, Mesleki ve Teknik Eylem Planı, Hayat Boyu Eylem Planı ile diğer birimlerin eylem planlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2) Millî Eğitim Şûrası uygulama kararları ve icra planlarının uygulanmasıyla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak,

3) Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak ve bu kapsamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunulacak hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

4) Ortaöğretime yönelik eğitim politikaları ile ilgili araştırma, planlama ve geliştirme çalışmaları yapmak,

5) Millî Eğitim Bakanlığı Çalışma Programı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

6) Ortaöğretimin eğitim ve öğretimine yönelik kararlaştırılan politika ve stratejileri uygulamak,

7) Ortaöğretime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere planlama çalışmalarında bulunmak,

8) Genel Müdürlüğün stratejik planını hazırlamak,

9) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma takvimini ve programını hazırlamak,

10) Politika belgelerine dayalı plan ve programlara dair çalışmaları yapmak ve koordine etmek ve bu kapsamda Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

11) Bakanlık ve Genel Müdürlük Stratejik Planın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

12) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde intikal eden soru önergeleri ile Hukuk Müşavirliği nden gelen yazıları cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

13) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Daire BaşkanlığıEdit

 • Madde 11

(1) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nın görevleri şunlardır:

 • a) İdare ve personelle ilgili işleri yürütmek,
 • b) Bütçe ve malî konularla ilgili işleri yapmak,
 • c) Hesap, ayniyat, evrak ve arşiv işlerini yürütmek,
 • ç) Sivil savunma ve koruyucu güvenlik hizmetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • d) Daire başkanlıklarının görevleri arasında yer almayan ve koordineyi gerektiren konularla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı na bağlı olarak oluşturulan çalışma grupları ve görevleri şunlardır:

1) Taşınır-taşınmaz eşya kayıtlarını tutmak, korunması, bakımı ve onarımlarının yaptırarak hizmete hazır durumda bulundurulmasını ilgili birimlerle koordineli olarak sağlamak,

2) Genel Müdürlüğün kırtasiye, demirbaş araç-gereç ve benzeri ihtiyaçlarını ilgili birimle koordineli olarak temin etmek ve ihtiyaç sahiplerine kayıtlı olarak dağıtmak,

3) Arşiv hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

4) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Genel Müdürlüğün (merkez-taşra) her yıl mali yıla ait bütçe teklifini hazırlamak ve Maliye Bakanlığınca yapılan görüşmelere katılmak,

2) Genel Müdürlüğün ve okulların cari ve transfer tertiplerine ait yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,

3) Okulların doğalgaz, elektrik ve su giderlerinin elektronik ortamda alınarak ilgili muhasebe birimlerine göndermek ve Genel Müdürlük web sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

4) Genel Müdürlüğün tüm cari giderlere ait ödenek gönderme belge icmalini hazırlayarak Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,

5) Mali yıl içinde gerekçeli olarak ödenek isteyen okul müdürlüklerine bütçe imkânları dâhilinde ek ödenek göndermek,

6) Her ay Hazine Müsteşarlığına gönderilmek üzere Genel Müdürlüğün ihtiyacını gösteren nakit taleplerini hazırlayarak göndermek,

7) Genel Müdürlüğün her yıl yıllık kesin hesabını hazırlayarak Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,

8) Mali yıl içinde ödenek aktarma ve ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Maliye Bakanlığından revize talep etmek,

9) Göreve ilk atanan, emekli olan, yer değiştiren personelin sürekli görev yollukları ile geçici görevle görevlendirilen merkez ve taşra personelinin geçici görev yollukları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

10) Kiralanması gerçekleşen binaların kira ödeneğini ilgili okul müdürlükleri adına göndermek,

11) Kısmi zamanlı çalıştırılan personel ile sözleşmeli çalıştırılan (yabancı uyruklular dâhil) personel giderleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

12) Okullarda görevli personelin hizmet satın alınması yoluyla çalıştırılan personelin maaşlarını göndermek,

13) Genel Müdürlüğe gelen mali konularla ilgili yazıları incelemek ve gerekli işlemleri yapmak, ödenek konusunda Strateji Geliştirme Başkanlığı ile gerekli yazışmalarda bulunmak,

14) Merkez ve taşra personelinin maaş, ek ders ücreti, tazminat, ödül ödenekleri, emekli kesenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

15) Yakıt, yiyecek ve bina onarım ihalelerine ait gazete ilan bedellerini göndermek,

16) Doğalgaz, elektrik, su ve telefon abone bedellerini göndermek,

17) Okulların internet ve PTT giderlerini göndermek,

18) Okullarda bulunan menkul mal ve malzemelerin sigorta, bakım ve onarım giderlerini göndermek,

19) Geçmiş yıllara ait borçların ödenmesi, mahkemelik alacaklar ile ilama bağlı borçları karşılamak,

20) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde intikal eden soru önergeleri ile Hukuk Müşavirliğinden gelen yazıları cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

21) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Genel Müdürlüğün tertip, düzen ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,

2) Genel Müdürlüğün evrak akışını sağlamak,

3) Genel Müdürlüğe gelen personel, idari ve mali işlerle ilgili gizlilik dereceli yazılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

4) Genel Müdürlük personelinin kişisel dosyalarını tutmak, özlük haklarıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,

5) Personel görevlendirilmesi ve ihtiyaç hâlinde personel teminiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

6) DYS dışında genel müdürlüğe intikal eden resmî evrakın kaydını yapmak, bu evrakı DYS’ ye aktarmak ve ilgili birime yönlendirmek,

7) DYS kapsamında göreve başlayan, ayrılan ve izinli/görevli olan personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

8) Personeli ilgilendiren genelge ve duyuru yazılarını DYS ile gerektiğinde imza karşılığı duyurmak,

9) Yazılı ve görsel basında yer alan yayınları ilgili gruplarla iş birliği yaparak yürütmek,

10) Etik Komisyonu ile ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütmek,

11) Nitelikli Kod ve Kamu Hizmet Envanteri ile ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütmek,

12) Sivil savunma ve koruyucu güvenlik hizmetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

13) Daire başkanlıklarının görevleri arasında yer almayan ve koordineyi gerektiren konularla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

14) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde intikal eden soru önergelerini cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

15) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

İzleme ve Değerlendirme Daire BaşkanlığıEdit

 • Madde 12

(1) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek,
 • b) Sınav analizlerine dayalı olarak öğretmen ve müfredat geliştirme amacıyla politika önerileri geliştirmek,
 • c) Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • ç) Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek,
 • d) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • e) Öğrencilerin hayat başarısına yönelik çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,
 • f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına bağlı olarak oluşturulan çalışma grupları ve görevleri şunlardır:

1) Genel Müdürlüğün web sayfasını hazırlamak ve güncellemek,

2) Genel Müdürlüğe e-posta, Alo 147, MEB Bilgi Edinme ile BİMER’den gelen başvuruları takip etmek, değerlendirmek ve ilgili daire başkanlıklarına yönlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak,

3) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili her türlü istatistikî verileri Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde derlemek, toplamak ve değerlendirmek,

4) Genel Müdürlük brifingini, daire başkanlıklarıyla koordineli olarak hazırlamak ve güncel olarak bulundurulmasını sağlamak,

5) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

6) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek,

2) Sınav analizlerine dayalı olarak öğretmen ve müfredat geliştirme amacıyla politika önerileri geliştirmek,

3) Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

4) Öğretim programları ve ders materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri ilgili birimle koordineli olarak izlemek ve değerlendirmek,

5) Yurt içi ve yurt dışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

6) Öğrencilerin akademik ve hayat başarısına yönelik çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,

7) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

8) Performans Programı/Performans Esaslı Bütçeleme ile ilgili iş ve işleri yürütmek,

9) Genel müdürlüğün haftalık, yıllık ve diğer faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,

10) İç Kontrol ve İç Denetim ile ilgili iş ve işleri yürütmek,

11) Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlara ait pedagojik veriler üreterek karar oluşumu ve hizmetin sunumu ile ilgili rapor hazırlamak ve sunmak,

12) ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan öğrenci seçme sınav sonuçlarıyla ilgili istatistikî bilgileri derlemek ve değerlendirmek,

13) İzleme faaliyetleri kapsamında program amaçlarını netleştirmek, faaliyetleri ve kaynakları amaçlarla ilişkilendirmek, amaçları performans göstergelerine dönüştürmek ve hedefleri belirlemek, belirlenen göstergelerle ilgili veri toplamak ve sonuçlarla hedefleri kıyaslamak, ilerlemeler hakkında öneriler sunmak,

14) Değerlendirme faaliyetleri kapsamında istenilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını, ulaşılamamış ise neden ulaşılamadığını analiz etmek, faaliyetlerin sonuçlara etkilerini değerlendirmek, uygulama sürecini incelemek, başarının ve performansın arttırılması için öneriler geliştirmek,

15) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire BaşkanlığıEdit

 • Madde 13

(1) Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecek tedbirler almak,
 • b) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı değerlendirme gibi işlerini yapmak,
 • c) Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası yapılacak sosyal, kültürel, sportif ve izcilik faaliyetlerini plânlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • ç) Yurt dışından gelen ortaöğretim öğrencileriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • d) Anma günleri, kutlamalar, törenler, spor ve izcilik ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,
 • e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığına bağlı olarak oluşturulan çalışma grupları ve görevleri şunlardır:

1) Okullarla ilgili düzenlenen inceleme ve denetleme raporlarını değerlendirmek, bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2) Okullarda görevli personele yönelik idari işlemlerle ilgili yazıları İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne göndermek,

3) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecek tedbirler almak, rehberlik ve yönlendirilmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı değerlendirme gibi işlerini yapmak,

3) Yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen usul ve esaslara göre kontenjan ve öğrenci alımına yönelik gerekli iş ve işlemleri yapmak,

4) Temel eğitimden ortaöğretime geçiş ile ilgili sınav ve yerleştirme kılavuzunun hazırlanması ve uygulanmasında ilgili birimlerle iş birliği yapmak,

5) e–Okul sistemi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

6) ÖSYM sınav kılavuzunda yer alacak okul tür ve kodları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

7) Yurt dışına gidecek öğrencilerin Genel Müdürlüğe bağlı okullardan mezun olduğuna dair diploma/belgelerinin tasdik işlemlerini yapmak,

8) Uygulamalara yönelik olarak tereddüt edilen hususlarda ilgili birim ve şahıslara bilgi vermek,

9) Eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini belirlemek,

10) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde intikal eden soru önergeleri ve Hukuk Müşavirliğinden gelen yazıları cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

11) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

12) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin plânlanması ve uygulanmasını sağlamak,

2) Yurt dışından gelen ortaöğretim öğrencileriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3) İkili kültürel anlaşmalar çerçevesinde yapılacak iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek,

4) Anma günleri, kutlamalar, törenler, spor ve izcilik ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,

5) Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili sempozyum, panel, kutlama, anma ve benzeri faaliyetleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek,

6) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

7) Okullarda yapılacak olan yarışmalar ile akademik araştırmaların yapılabilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak,

8) Kardeş okul uygulamasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

9) Öğrencileri her türlü bölücü, yıkıcı, zararlı etki ve davranışlardan korumaya yönelik tedbirleri almak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

10) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde intikal eden soru önergeleri ve Hukuk Müşavirliğinden gelen yazıları cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

11) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

12) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire BaşkanlığıEdit

 • Madde 14

(1) Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • a) Ortaöğretim öğrencilerinin yatılılık ve bursluluk ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • b) Öğrenci burslarını planlamak ve gönderilmesini sağlamak,
 • c) Pansiyonlu okullardan Bakanlığa gönderilen pansiyonların gelir ve giderlerine ait teklif bütçelerini incelemek, onay işlemlerini elektronik ortamda yapmak ve okullar ile ilgili saymanlıklara intikal ettirmek üzere valiliklere göndermek,
 • ç) Pansiyon ödenek ihtiyaçlarını dikkate alarak %12’lerden yardım ödeneği göndermek,
 • d) Yatılılık ve bursluluk ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • e) Pansiyon ihtiyacının belirlenmesi, pansiyon açılması ve kapatılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı na bağlı olarak oluşturulan çalışma grupları ve görevleri şunlardır:

1) Genel müdürlüğümüze bağlı ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere yönelik belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda pansiyon açılması, kapatılması ve devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2) Pansiyonların geçici kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

3) Yatılı öğrencilerle ilgili kontenjan planlaması ve dağılımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

4) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı ve yerleştirme kılavuzlarının hazırlanması ve uygulanmasında ilgili birimlerle iş birliği yapmak,

5) Pansiyonlu okullardan Bakanlığa gönderilen pansiyonların gelir ve giderlerine ait teklif bütçelerini incelemek, onay işlemlerini elektronik ortamda yapmak ve okullar ile ilgili saymanlıklara intikal ettirmek üzere valiliklere göndermek,

6) Pansiyon ödenek ihtiyaçlarını dikkate alarak %12’lerden yardım ödeneği göndermek,

7) Parasız yatılı öğrencilerin beslenme, barınma ve sosyal yardımlarla (harçlık, kırtasiye ve giyim) ilgili ödeneklerini göndermek,

8) Parasız yatılılığa kayıt-kabul, nakil ve iptal ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

9) Parasız yatılılık iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik yıllık iş takvimini hazırlayarak ilgili birimlere bildirmek,

10) e-Pansiyon modülüyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

11) Uygulamalara yönelik olarak tereddüt edilen hususlarda ilgili birim ve şahıslara bilgi vermek,

12) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde intikal eden soru önergeleri ve Hukuk Müşavirliğinden gelen yazıları cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

13) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

14) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Genel müdürlüğümüze bağlı ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek,

2) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı ve yerleştirme kılavuzlarının hazırlanması ve uygulanmasında ilgili birimlerle iş birliği yapmak,

3) Öğrenci burslarını planlamak ve gönderilmesini sağlamak,

4) Bursluluğa kayıt-kabul, nakil, iptal ve parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

5) Bursluluk iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik yıllık iş takvimini hazırlayarak ilgili birimlere bildirmek,

6) e-Burs modülüyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

7) Uygulamalara yönelik olarak tereddüt edilen hususlarda ilgili birim ve şahıslara bilgi vermek,

8) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde intikal eden soru önergeleri ve Hukuk Müşavirliğinden gelen yazıları cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

9) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

10) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire BaşkanlığıEdit

 • Madde 15
(1) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
 • a) Ortaöğretimle ilgili öğretim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
 • b) Ders kitapları, yardımcı kitaplar, program uygulama kılavuzu, elektronik kitap ve ders yazılım (içerik) standartlarını belirlemek,
 • c) Ders kitapları, yardımcı kitaplar, program uygulama kılavuzu, elektronik kitap ve ders yazılımlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
 • ç) Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma, planlama ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığına bağlı olarak oluşturulan çalışma grupları ve görevleri şunlardır:

 • a) Programlar Grubu

1) Öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2) Ortaöğretim okullarının öğretim programları ile ilgili ihtiyaç analizleri yapmak veya yaptırmak,

3) Öğretim programlarını hazırlamak ve geliştirmek için Bakanlığın ilgili birimleri ile üniversite, kamu, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli komisyonları oluşturmak, çalışmaları planlamak ve takip etmek,

4) Hazırlanan taslak öğretim programlarını paydaşların görüşlerine sunmak,

5) Yeni hazırlanan ve geliştirilen öğretim program taslaklarını Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak, takibini yapmak ve karara bağlananların uygulamaya konulmasını sağlamak,

6) Öğretim programları ile ilgili kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından önerilen veya hazırlanan projeleri incelemek, gerektiğinde işbirliği yaparak uygulamaya yönelik çalışmaları yapmak,

7) Öğretim programları ile ilgili toplantı, seminer ve panellere katılmak,

8) Öğretim programları ile ilgili fihristi tutmak,

9) Haftalık ders dağıtım çizelgelerinin taslaklarını hazırlayarak incelenmek üzere Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak, takibini yapmak ve karara bağlananların uygulanmasını sağlamak,

10) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde intikal eden soru önergeleri ve Hukuk Müşavirliğinden gelen yazıları cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

11) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

12) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

1) Ders kitaplarının ders yazılım (içerik) standartlarını belirlemek ve bu kapsamda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerle iş birliği yapmak,

2) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki z-kitaba yönelik çalışmaları yürütmek,

3) Ders kitaplarını hazırlamak ve geliştirmek için Bakanlığın ilgili birimleri ile üniversite, kamu, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli komisyonları oluşturmak, çalışmaları plânlamak ve takip etmek,

4) Hazırlanan ders kitabı ve eğitim araç-gereçlerini incelenmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı na sunmak, inceleme komisyonlarının raporlarına göre taslak nüshaların yazarlar tarafından düzeltilmesini sağlamak,

5) İlgili birim tarafından yapılacak ders kitabı basım ve dağıtım sürecini takip etmek,

6) Ders kitapları ile ilgili ihtiyaç duyulması hâlinde her yıl revize işlem süreçlerini yerine getirmek, süresi biten kitapların yenilenmesi için gerekli işlemleri yapmak,

7) Ders kitapları ile ilgili toplantı, seminer ve panellere katılmak

8) Ders materyalleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak,

9) Ders kitaplarının fihristini tutmak,

10) Grubun uhdesindeki görevleri çerçevesinde intikal eden soru önergeleri ve Hukuk Müşavirliğinden gelen yazıları cevaplandırmak, BİMER, MEB Bilgi Edinme ve Alo 147 ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

11) Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

12) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Üçüncü Bölüm Görev, Yetki ve SorumluluklarEdit

Genel müdürEdit

 • Madde 16

(1) Genel müdür; Anayasa, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, kalkınma planları, hükümet programları ve Bakanlık Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda okulların eğitim, öğretim ve yönetimiyle ilgili planlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve geliştirme süreçlerine ilişkin görevlerin yürütülmesinden sorumludur.

(2) Buna göre;

 • a) Görev alanı ili ilgili her türlü planlamayı yapmak veya yaptırmak,
 • b) Daire başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak,
 • c) Genel Müdürlüğün görevlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan hallerde çalışma grupları oluşturmak,
 • ç) Genel Müdürlük personelinin görev dağılımını yapmak, gerektiğinde daire başkanı ve diğer personelin birim içerisindeki görevlerinde değişiklik yapmak,
 • d) Genel Müdürlüğün her türlü tasarruf ve kararını ilgililere duyurmak ve duyurulmasını sağlamak,
 • e) İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin yapılmasını sağlamak,
 • f) Genel Müdürlükteki insan gücü ihtiyacını belirlemek, personel planlamasını yapmak, personelin yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması için gerekli tedbirleri almak,
 • g) Hizmete yönelik geliştirilen teknolojik yol ve yöntemlerin birim içindeki süreçler açısından değerlendirmesini yapmak ve uygulamak,
 • ğ) Yapılan işlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, mevcut yapının işlevselliğinin gözden geçirilmesi, görevlerin analiz edilerek daha etkin duruma getirilmesi, sistemin kamu yararı ve hizmet gereklerini en üst seviyede karşılanması için gerekli tedbirler almak,
 • h) Personelinin performans değerlendirmesini yapmak,
 • ı) Hizmet sürecinde yer alan tüm unsurların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,
 • i) Yürütülen faaliyetlerde ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak,
 • j) Bakanlığı yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
 • k) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili yenilik ve değişim gerektiren konularda projeler hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • l) Gerektiğinde Bakanlık birimleri ve Bakanlık dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • m) Mevzuatla kendisine verilen görev ve yetkileri kullanmak gerektiğinde kullandırmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • n) Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi kapsamında yetkisi dâhilindeki yazıları imzalamak.
 • o) Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği nin gerektirdiği görevleri yürütmek,
 • ö) Üst yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapmak.

Daire başkanıEdit

 • Madde 17

(1) Daire başkanının görevleri şunlardır:

 • a) Personelin görev dağılımını yapmak, yazılı olarak tebliğ etmek ve koordinasyonu sağlamak, görevlerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
 • b) Birim çalışmalarının mevzuatına uygun yürütülmesini sağlamak,
 • c) Personelin mesleki gelişimini sağlamak, verimli çalışması için gerekli önlemleri almak, personele rehberlik etmek,
 • ç) Personelin performans gelişimlerini izlemek ve bu çerçevede performanslarını değerlendirmek,
 • d) Genel Müdürlüğü temsilen toplantı, panel, seminer, sempozyum ve diğer çalışmalara katılmak,
 • e) Bakanlık çalışma programında veya koordinasyonu diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca yürütülen eylem planlarında sorumluluğu ve/veya koordinesi Genel Müdürlüğe verilen çalışmaları yapmak, süresi içerisinde sonuçlanmasını sağlamak,
 • f)Yıllık çalışma plan, program ve iş takvimini hazırlamak ve çalışmaların belirlenen zaman diliminde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • g) Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazışma yapılmasını sağlamak ve yazıları imzalamak,
 • ğ) Personelinin yıllık izinlerini planlamak ve her türlü izinlerini onaylamak,
 • h) Her türlü elektronik ve yazılı kayıtların zamanında tutulmasını ve dosyalanmasını sağlamak,
 • ı) İlgili daire başkanlığıyla iş birliği yaparak her yılın sonunda belirlenen evrakın arşivlenmesini sağlamak,
 • i) Çalışmalarla ilgili diğer birimlerle iş birliği yapmak ve gerektiğinde ilgili birimleri bilgilendirmek,
 • j) Taşınırların amacına uygun olarak kullanılmasını, her zaman hizmete hazır olacak şekilde bakımının yaptırılmasını ve muhafazasını sağlamak, araç-gereç, para, zaman ve insan gücü kullanımında israfı önleyecek tedbirleri almak,
 • k) Genel Müdürlük çalışmalarına ait faaliyet raporlarında yer alması gereken birimi ile ilgili bilgileri hazırlamak/hazırlatmak ve zamanında ilgili birime intikal edilmesini sağlamak,
 • l) Görev alanına giren konulara ilişkin gelen soru önergelerini cevaplandırmak,
 • m) Görev alanına giren konularda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gelen başvuruların (MEB Bilgi Edinme, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve ALO 147 kanalıyla intikal eden hususlar) mevzuatına uygun olarak zamanında cevaplandırılmasını sağlamak,
 • n) Bakanlık Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin gerektirdiği görevleri yürütmek,
 • o) Görevini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek,
 • ö) Birimlerle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesinde genel müdüre yardımcı olmak,
 • p) Hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin yeni yol ve yöntemler araştırmak, araştırma sonuçlarına göre yapılması gerekli görülen değişiklikler ile ilgili genel müdüre önerilerde bulunmak,
 • r) Görevlendirildiğinde Genel Müdürlüğe vekâlet etmek,
 • s) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Şube müdürüEdit

 • Madde 18

(1) Şube müdürünün görevleri şunlardır:

 • a) Özel büro ile ilgili hizmetlerin mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • b) Özel büroda görev yapan personelin görev dağılımını yapmak ve personele yazılı olarak tebliğ etmek,
 • c) Genel Müdürün sekretarya hizmetleri ile iletişimin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,
 • ç) Yazılı ve görsel basında çıkan yayınlarla ilgili olarak genel müdürü bilgilendirmek,
 • d) Genel Müdürün katılacağı toplantı, seminer ve benzeri işlerle ilgili İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından alınacak onay işlemlerini takip etmek,
 • e) Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışı programlarını takip etmek, program ve toplantılar için bilgi notu, dosya ve konuşma metinlerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 • f) Genel Müdürün talep edeceği bilgi ve dokümanı daire başkanlıkları ile koordineli olarak hazırlamak,
 • g) Genel Müdürlüğün tarihçesinin hazırlanmasını sağlamak,
 • ğ) Yazıları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,
 • h) Sorumluluğundaki işler için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,
 • ı) Genel müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Millî eğitim uzmanı ve millî eğitim uzman yardımcısıEdit

 • Madde 19

(1) 30/3/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi doğrultusunda millî eğitim uzmanı ve uzman yardımcısının görevleri şunlardır:

 • a) Genel müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak,
 • b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve genel müdürlük tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak,
 • c) Eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, genel müdürlüğün hizmet kapasitesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak,
 • ç) Görevlendirildiği birimde kendisine verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek,
 • d) Sorumluluğundaki işler için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,
 • e) Yazıları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak,
 • f) Görev alanıyla ilgili amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

APK uzmanı, eğitim uzmanı ve şahsa bağlı eğitim uzmanıEdit

 • Madde 20

(1) APK uzmanı, eğitim uzmanı ve şahsa bağlı eğitim uzmanının görevleri şunlardır:

 • a)Görevini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek,
 • b) Genel müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleriyle ilgili konularda; araştırma, inceleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • c) Genel müdürlük personelinin mesleki gelişiminin sağlanmasına yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapmak ve ilgili daire başkanlığına sunmak,
 • ç) Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri mevzuatına uygun olarak dosyalamak ve muhafaza etmek,
 • d) Sorumluluğundaki işler için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,
 • e) Yazıları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak,
 • f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve genel müdürlük tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak,
 • g) Görev alanıyla ilgili amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Çalışma grubu koordinatörüEdit

 • Madde 21

(1) Çalışma grubu koordinatörünün görevleri şunlardır:

 • a) Görevini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek,
 • b) Görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak,
 • c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve genel müdürlük tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak,
 • ç) Çalışma gruplarının görev tanımları kapsamında faaliyetlerin belirlenen zaman içerisinde etkin ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak,
 • d) Kendisine verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek,
 • e) Sorumluluğundaki işler için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,
 • f) Yazıları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak,
 • g) Görev alanıyla ilgili amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Görevli öğretmenEdit

 • Madde 22

(1) Görevli öğretmenin görevleri şunlardır:

 • a) Görevli olduğu birimde ve görevlendirildiği çalışma grubunda kendisine verilen görevleri zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • b) Araştırma, inceleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • c) Sorumluluğundaki işler için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,
 • ç) Yazıları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlamak,
 • d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve genel müdürlük tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak,
 • e) Görev alanıyla ilgili amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

ŞefEdit

 • Madde 23

(1) Şefin görevleri şunlardır:

 • a) Görevini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek,
 • b) Görevli olduğu daire başkanlığına ait planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarına katılmak,
 • c) Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri dosyalamak ve muhafaza etmek,
 • ç) Yazıları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlamak,
 • d) Sorumluluğundaki işlerle ilgili gelişmelerden amirlerini haberdar etmek,
 • e) Sorumluluğundaki işler için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,
 • f) Görev alanıyla ilgili amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

ÇözümleyiciEdit

 • Madde 24

(1) Çözümleyicinin görevleri şunlardır:

 • a) Bilgisayar destekli yürütülecek işler için gerekli fizibilite çalışmalarını yapmak,
 • b) Analiz çalışmaları için gereksinimleri saptamak ve ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak,
 • c) Analiz çalışması biten işlerin bilgisayarda yürütülebilmesi için gerekli tasarım çalışmalarını ve bunların dokümantasyonunu yapmak,
 • ç) Yapılan tasarım çalışmaları ile ilgili olarak yazılması gereken bilgisayar programlarını belirlemek,
 • d) Bilgisayar programları ile kullanıcı arasındaki ilişkileri kurmak, yeni programların doğruluğu ve güvenilirliği için gerekli çalışmaları yapmak,
 • e) Programların zamanında ve istenen sürede tamamlanmasını sağlamak,
 • f) Uygulamada meydana gelen sorunlara çözüm üretmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • g) Elektronik ortamda yürütülen projeler için gerekli mevzuat çalışmalarına katılmak ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin projelere yansıtılmasını sağlamak,
 • ğ) Yürüttüğü iş ve işlemleri Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yapmak,
 • h)Görevlerin mevzuatına uygun, düzenli, süratli, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
 • ı) Genel Müdürlük ve personelinin MEB uzantılı elektronik posta kullanım ve kurulumlarını yapmak,
 • i) Yazıları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlamak,
 • j) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeniEdit

 • Madde 25

(1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri şunlardır:

 • a) Yazıları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en kısa zamanda hazırlamak ve takibini yapmak,
 • b) DYS dışında genel müdürlüğe intikal eden resmî evrakın kaydını yapmak, bu evrakı DYS’ ye aktarmak ve ilgili birime yönlendirmek,
 • c) Biriminde ihtiyaç duyulan her türlü kırtasiye malzemesini ilgili birimden temin etmek ve kullanıma hazır bulundurmak,
 • ç) Sorumluluğundaki kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
 • d) Göreviyle ilgili kayıtları mevzuatına uygun olarak tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,
 • e) Görev alanıyla ilgili amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

SekreterEdit

 • Madde 26

(1) Sekreterin görevleri şunlardır:

 • a) Sekreterliğini yaptığı amirin toplantı, randevu ve iletişim hizmetlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 • b) Belgegeçerle gelen yazıları takip etmek ve sekreterliğini yaptığı amire ulaştırmak,
 • c) Üst makamlardan havale edilen evrakı amirine sunmak,
 • ç) Büroda kullanılan her türlü araç ve gereci korumak ve bakımının yapılması için gerekli önlemleri almak,
 • d) Amirinin makam odasının tertip, düzen ve temizliği için gerekli önlemleri almak,
 • e) Görev alanıyla ilgili amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

MemurEdit

 • Madde 27

(1)Memurun görevleri şunlardır:

 • a) Yazıları, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en kısa zamanda hazırlamak ve takibini yapmak,
 • b) DYS dışında genel müdürlüğe intikal eden resmî evrakın kaydını yapmak, bu evrakı DYS’ ye aktarmak ve ilgili birime yönlendirmek,
 • c) Kullandığı her türlü büro malzemelerinin bakım ve temizliğini yaparak, kullanıma hazır halde bulundurmak,
 • ç) Göreviyle ilgili kayıtları mevzuatına uygun olarak tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,
 • d) Görev alanıyla ilgili amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

DağıtıcıEdit

 • Madde 28

(1) Dağıtıcının görevleri şunlardır:

 • a) DYS dışında genel müdürlüğe intikal eden resmî evrakın kaydını yapmak, bu evrakı DYS’ ye aktarmak ve ilgili birime yönlendirmek,
 • b) Genel müdürlük ve daire başkanlıkları tarafından gönderilen DYS dışı evrakın Bakanlık dışına dağıtımını yapmak,
 • c) Evrak dağıtımı ile ilgili postalama ve pul zimmetini düzenli olarak tutmak,
 • ç) Üst yöneticiler ve personel tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Dördüncü Bölüm Son HükümlerEdit

Yetki ve sorumlulukEdit

 • Madde 29

(1) Genel Müdürlük hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerektiğinde Genel Müdür tarafından bu Yönergede değişiklik ve düzenleme yapılabilir.

(2) Genel müdürlük personeli kendilerine verilen görevlerin usulüne ve mevzuatına uygun olarak işbirliği, dayanışma ve takım çalışması içerisinde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından bir üst amire karşı sorumludur.

KoordineEdit

 • Madde 30

(1) Genel müdürlük personeli, görevlerin yürütülmesinde koordineli çalışmayı esas alır.

YürürlükEdit

 • Madde 31

(1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

 • Madde 32

(1) Bu Yönerge hükümlerini genel müdür yürütür.

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.