Kul pâdişahsız olmaz pâdişah kulsuz olmaz

Padişahı kim bileydi kul etmese yort-savul


Sultan hemişe sultan kul hemişe hul idi

Ol kadim paşa idi usul içinde usul


Tanğrı kadim kul kadim ayrılmadım bir adım

Gör kul kim Tanğrı kimdir anla ey sâhib-kabul


Bie birlik sarayın doğru bêşaret ayın

Geç ikilik fikrinden kogıl beğliği yâ kul


Gör imdi gizli seyri seyir içinde sırrı

Kul bilmez bu tedbiri kime değdi bu muzul


Ayıt ayıt kamusun ne kân ü ne mâdensin

Suret-i pür ma’nisin padişahı sende bul


Gel imdi hicabın aç senden ayrıl sana kaç

Sende bulasın mi’rac sana gelir cümle yol


Kanca vardın ey âkıl bir ağızdan cümle dil

Cüz’iyyat-ı müselsil haber verir akl-ı küll


Yunus bak neredesin ne yerde ne göktesin

Bekle edep perdesin gel imdi sen tapı kıl

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.