FANDOMPAMUK ISLAHI KANUNU

Kanun Numarası : 2903

Kabul Tarihi : 27/1/1936

Yayımlandığı R. Gazete : Tarihi : 1/2/1936 Sayı : 3221

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 17 Sayfa : 178

Madde 1 – Dokuma fabrikalarının ve dış piyasaların aradıkları vasıflarda pamuk

yetiştirmek bakımından İktisat Vekilliğinin mütalaası alındıktan sonra Ziraat Vekilliği gerekli

gördüğü bölgelerde ekilecek açık kozalı pamuk çeşitlerini tayin etmeğe ve bu çeşitlerden

başka açık kozalıların ekimini yasak etmeğe salahiyetlidir.

Ziraat Vekilliğinin saf pamuk tohumu ektireceği bölgelerin sınırları dışında, bu

sınırlardan beş yüz metreden aşağı uzaklıkta bulunan yerlere açık kozalı pamuk çeşidinin

ekilmesi yasaktır.

Madde 2 – Saf pamuk tohumu ekilen bölgelerde Ziraat Vekilliğinin çeşidini tayin ve

ilan edeceği pamuklardan başka diğer çeşit açık kozalı pamuk tohumu ve çekirdekli

pamukların bu bölgelere sokulması ve bunların o bölge içinde herhangi bir yerde muhafazası,

bir yerden diğer yere nakli, alım satımı yasaktır.

Ziraat Vekaleti, gerekli gördüğü yer ve zamanlarda, saf pamuk tohumu ekilecek

bölgelerden, sanayi ve ihracat maksadile bozulmuş açık kozalı pamuk tohumunun veya

çekirdekli pamuğun, tayin edilecek şartlara uygun olarak hazırlandığı takdirde geçirilmesine

müsaade edebilir.

Madde 3 – Ziraat Vekilliğinin tayin edeceği pamuk ekimi bölgelerindeki çırçır evleri,

vekilliğin her biri için belli edeceği pamuk çeşitlerinden başkasını çırçırlıyamazlar.

Ancak Ziraat Vekilliğinin herhangi bir çırçır evi için belli ettiği pamuk çeşidinin

çekirdekli pamukları tamamen çekildiği ve çırçır evinden çıkarıldığı vekilliğin salahiyetli

memurlarınca tetkik ve tesbit olunduktan sonra vekillik o çırçır evine başka çeşit çekirdekli

pamuğu çırçırlamak için izin verir.

Madde 4 – Ziraat Vekilliği gerekli gördüğü yerlerde yeniden kurarak veya kira ile

tutarak çırçır evleri işletebilir.

Ziraat Vekilliğine aid çırçır evlerinde çekilen çiğitler Vekillikçe alıkonabilir. Bu

takdirde bu çiğitler oradaki piyasa fiatı üzerinden kıymetlendirilerek bedeli mahalli rayice

göre çırçırlama ücretine mahsub edilir. Fazlası para olarak mal sahibine verilir. Çırçırlama

ücreti tohum parası tutarını geçerse aradaki fark mal sahibinden alınmaz.

1500

Madde 5 – Ziraat Vekilliği lüzum göreceği yerlerde dilediği çırçır evlerinden veya

şahıslardan saf pamuk tohumlarının bir kısmını veya tamamını satın almağa lüzum gördüğü

takdirde, sahibleri, bu tohumlardan kendi tohumluk ihtiyaçlarından artan kısmını, piyasa fiatı

üzerinden Ziraat Vekilliğine satmağa mecburdurlar. Ziraat Vekilliği herhangi bir şekilde elde

ettiği saf pamuk tohumlarını gerekli gördüğü bölge çiftçilerine maliyet fiatı üzerinden

satmağa veya bu tohumları o bölgelerdeki soysuzlaşmış açık kozalı pamuk tohumlarile

başabaş değiştirmeğe izinlidir.

Madde 6 – Bu kanun mucibince satın alınması ve satılması icab eden pamuk

tohumlarının alım ve satımı, ilana lüzum olmaksızın pazarlık suretile yapılır.

Mahalli örf ve adet dolayısile Ziraat Vekaletinin lüzum göreceği yerlerde, pamuk

tohumu üretme çiftlikleri, pamuk amelesinin yevmiyelerine karşılık olarak, Muhasebei

Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin A fıkrasına tevfikan mutemedlere beş bin liraya

kadar avans verebilir. Bu avanstan ancak çiftlik idare heyetlerinin kararile mutemedler

tarafından tediyat yapılır.

Madde 7 – (Değişik birinci fıkra: 24/4/2003-4854/1 md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere

üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir.

Ziraat Vekilliğince tayin edilen çeşitlerden başka pamuk çeşitlerini veya karışığını

ekenlerden bu ceza alınmakla bereber ilgili fen memurlarının verecekleri raporlar üzerine

mahalleri idare heyetleri kararile tarlalarındaki pamuklar da masrafları kendilerine aid olmak

üzere hemen sökülür ve yok edilir.

Bu masraf, sahibi tarafından verilmezse Ziraat Vekilliği bütçesinden ödenir ve Tahsili

Emval Kanununa göre kendisinden alınır.

(Ek: 24/4/2003-4854/5 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından

verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre

tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.

İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen

hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları

21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Madde 8 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 9 – Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Dahiliye, Maliye, İktisad ve

Ziraat Vekilleri memurdur.

1501

2903 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE

Kanun

Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

2790 –

22/1/1983

4854 –

6/5/2003

1502

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.