FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Planlama İlkeleri ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Planlama İlkeleriEdit

İster özel kesim isterse kamu kesiminde planlamanın etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için literatürde genel kabul görmüş planlama ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ilkeler şunlardır:

Planlama arzusu ilkesiEdit

Yöneticinin planlamaya inanması ve uygulamaya istekli olmasıdır.

Zaman gerektirme ilkesiEdit

Planlama süreci içerisinde öngörülen amaçlara yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin bir zaman dilimi gerektirmesidir.

Alternatif planlar geliştirme ilEdit

Rakipleri sürekli izleme ve değerlendirme ilkesiEdit

Bu ilke stratejimizi rakipleri de dikkate alarak şekillendirmeyi ifade etmektedir.

Esneklik ilkesiEdit

Planın değişen ve gelişen iç ve dış çevre şartlarına uyarlanabilmesidir.

Takım halinde çalışma ve haberleşme ilkesiEdit

Planlama sürecinde ilgili fonksiyonel bölümün hiyerarşik kademesindeki bireylerin katılımcı bir anlayışla birlikte çalışması ve iletişimde bulunmasıdır.

Somut, rakamlandırılmış ve gerçekçi olma ilkesiEdit

Planlama sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin açık, seçik, somut sorumlulukları konulmuş ve yapılacakların mümkün olduğunca rakamlandırılmış olmasıdır.

Yazılı doküman hazırlama ilkesiEdit

Planların faaliyetlere devamlı yol gösterecek ve yöneticilere kendi performanslarını değerlendirme imkânı verecek bir tarzda yazılı hazırlanmasıdır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.