FANDOM


Madde 8 – (1) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak.
b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek.
c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek.
ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek.
d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.
e) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek.
f) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin standardını belirlemek ve denetlemek.
g) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek.
ğ) Afet ve acil durumlara ilişkin;

1) Yönetim stratejilerini belirlemek.

2) Her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini kurmak ve işletmek.

3) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak.

4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.

5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.

h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.