FANDOM


Bakınız

Şablon:Diyanetbakınız d


DİB Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Riyaseti Diyanet İşleri Başkanlığı/İsveç
Diyanet İşleri Başkanlığı/Kurban Rehberi Diyanet İşleri Başkanlığının Kardeş Şehirleri
Mevzuat
Diyanet mevzuatı
6002 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yönetmelikler
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Taşra Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesi
01-Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetmelikler Fihristi
02- Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tesbit Yönetmeliği-2011
05- Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği-2012
08- Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği-2011
09- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği-2012
11- Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği-2011
16- Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği
17- Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
19- Diyanet İşleri Başkanlığına Yönetimi Devredilen Cami ve Mescitlerde Görev Yapanların Mesleki Ehliyetlerinin Tespitine Dair Yönetmelik
20- Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik
21- Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelik
23- Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik-2011
24- Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik-2011
25- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
26- Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
27- Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri Yönetmeliği-2011
28- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği-2011
29- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği-2011
30- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği-2011
31- Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği-2011
32- Kutlu Doğum İle Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yönetmeliği
33- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği-2011 34- Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği,İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
35- Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
36- Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
Şablon:Diyanet Şablon:KK
Şablon:Müftülük
Şablon:Müftülük mevzuatı
Şablon:Yenişehir müftülüğü


Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde 429 Sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur.


Anayasamızın 136. maddesinde belirtildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, genel idare içinde yer alan bir kamu kurumu olup, "laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmek"le yükümlüdür.


İlgili kanunda da bu görevler, "İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, Din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde belirlenmiştir.


Diyanet İşleri Başkanlığı, her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak milli birlik ve dayanışmayı temin etmeyi, kardeşlik, yardımlaşma ve fedakarlık başta gelmek üzere dinimizin yüce prensiplerini vatandaşlarımıza tanıtmayı, din konusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere bağlılıklarını artırmayı amaç edinmektedir.Başkanlığımız din hizmetlerini ifa ederken ve yönetirken mezhep, eğilim, kültür ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın toplumun her kesimine eşit hizmet sunmaya, kişilerin dinin gereklerini yerine getirme veya getirmeme özgürlüğüne saygılı olmaya büyük özen göstermektedir.


Peygamberimizin "müsamaha dini" olarak tanımladığı Yüce Dinimizin birlikte ve barış içinde yaşamayı kolaylaştıran hoşgörüsü de bunu gerektirmektedir. Din hizmetlerinin ifasında asırlardır devam ede gelen dinî tecrübenin, amelî ve fikrî mirasın ortak paydasının esas alınması ve istikrarın korunması da, toplumsal barışa ve dinin bütünleştirici işlevine atfettiğimiz önemin bir parçasını teşkil eder.


Diyanet İşleri Başkanlığı yurtiçinde il ve ilçe müftülükleri olarak, yurtdışında vatandaş ve soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerde ise din hizmetleri müşavirlik ve ataşelikleri şeklinde teşkilatlanmış bulunmaktadır. Başkanlık gerek merkez, gerekse taşra ve yurtdışı teşkilatlarındaki kadrolarıyla, yasal görev tanımına uygun olarak ve yukarıda zikredilen prensipler doğrultusunda işlevini başarı ile yerine getirmektedir.


Kuruluş ve Tarihi GelişimEdit

Osmanlı Devleti'nde din işleri Meşihat Makamlığı'nca Şeyhülislam eliyle yürütülürdü. 1920 yılında Ankara'da kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, "Şer'iye ve Evkaf Vekâleti" adıyla "Bakanlık" olarak yer almış, 1924 'e kadar da bu statü aynen devam etmiştir.

Din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulması gerçeğinden hareketle 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine, 429 sayılı Kanunla, Başvekâlet bütçesine dahil ve Başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Millî Mücadele yıllarında büyük hizmetler vermiş, idarî tecrübesi olan ve uzun zaman Ankara Müftülüğü görevinde bulunan Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi, 1 Nisan 1924 tarihinde Diyanet İşleri Reisliğine getirilmiştir. En yüksek devlet memuru maaşı alan Diyanet İşleri Reisine, bakanlara verilen kırmızı plakalı bir makam aracı tahsis edilmiş ve protokoldeki yeri de bu özelliklere göre belirlenmiştir.

Diyanet İşleri Reisliğinin merkez teşkilatı, kuruluşunun ilk yıllarında Heyeti Müşavere, Memurin ve Sicil Müdüriyeti, Müessesatı Diniye Müdüriyeti, Evrak Müdüriyeti ve Levazım Müdüriyeti birimlerinden oluşturulmuştur. 1927 yılında Tetkiki Mesahif Reisliği ile Teberrukât Heyeti Reisliği birimleri kurulmuştur. 5 Temmuz 1939 tarihinde kabul edilen 3665 sayılı kanunla da Reis Muavini kadrosu ihdas edilmiştir.

14 Haziran 1935 tarihinde kabul edilerek 22 Haziran 1935 'de yürürlüğe giren 2800 Sayılı "Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun", Başkanlığın ilk teşkilat kanunu olmuştur. Bu kanunla teşkilatın yapısı, kadro oluşumu, merkez ve taşra görevlilerinin nitelikleri ve tayin usulleri gösterilmiştir. Teşkilatın görevleri ise söz konusu kanunun 2. maddesi gereğince düzenlenen ve 11 Kasım 1937 tarih ve 7647 sayılı kararname ile yürürlüğe konan "Diyanet İşleri Reisliği Teşkilatı'nın Vazifelerini Gösterir Nizamname?de belirtilmiştir.

1927 yılında oluşturulan yapıda, 1950 yılına kadar herhangi bir değişiklik yapılmamış, 20 Nisan 1950 tarihinde yürürlüğe konan 5634 sayılı Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir. Kanuna göre merkez teşkilatındaki bazı birimlerin adları değiştirilmiş, mevcut yapıya 1 adet başkan yardımcılığı ilave edilmiş, hayrat hademesi ve yayın müdürlükleri olmak üzere 2 yeni müdürlük kurulmuştur. Ayrıca ilk defa "Gezici Vaizlik" ihdas edilerek bütün vaizler maaşlı kadroya geçirilmiştir. 1951 yılında ise ilk defa Yayın Müdürlüğüne bağlı Dini Yayınlar Döner Sermaye Saymanlığı kurulmuştur.

1961 Anayasası; 154. Maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bir Anayasa kurumu olarak düzenlemiş, genel idare içinde yer vermiş ve bu kurumun, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini öngörmüştür.

1961 Anayasasının öngördüğü doğrultuda 22.06.1965 tarih ve 633 sayılı "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile Başkanlık yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatına bugünkü organik yapısını kazandıran ve Diyanetin tarihi gelişimi içerisinde yeni bir dönemi başlatan da bu kanun olmuştur.

30.04.1979 tarihinde yürürlüğe giren 26.04.1976 tarih ve 1982 sayılı Kanunla, 633 Sayılı "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"da geniş çapta değişiklik yapılmış ve Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışında da teşkilatlanması sağlanmıştır. Ancak 1982 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi'nin 18.02.1979 tarih ve E.1979/25,K.1979/46 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu iptal sonucu, 633 sayılı Kanunun 1982 sayılı Kanunla değiştirilen maddeleri yürürlükten kalkmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnameler, 633 sayılı Kanunun bazı maddelerini hükümsüz kılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat kanununun yürürlükte kalan maddeleri ise, gerek Başkanlığın bugünkü teşkilat yapısına ve gerekse yürüttüğü hizmetlere cevap veremez durumdadır.

1961 Anayasasında Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare içinde yer alarak özel kanununda gösterilen görevleri yerine getireceği ifade edilirken, 1982 Anayasasında ise Başkanlığın görevlerini yerine getirirken uyması gereken kıstaslar da belirtilmiştir.

Kuruluşundan bugüne kadar gerek yurtiçindeki, gerekse yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza din hizmeti vermekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasada belirtilen ilkeler doğrultusunda üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için yoğun çalışma içerisindedir. Bundan böyle de bu yöndeki çaba ve gayretleri, artarak devam edecektir.

Teşkilat YapısıEdit

Merkez TeşkilatıEdit

Başkanlık merkez teşkilatı bir Başkan ve Beş Başkan Yardımcısı ile aşağıdaki birimlerden müteşekkildir.

1. ANA HİZMET BİRİMLERİ a) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organıdır. 1 Başkan, 15 üye ve yeter sayıda uzmandan oluşur. Başkanlığın ana hizmet politikasını tespit eder. Dinî soruları cevaplandırırma yapar. Başkanlıkça bastırılacak eserlerin basımına karar verir. b) Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığı Başkanlık veya çeşitli kişi ve kuruluşlarca basılı, sesli ve görüntü Kur'an-ı  Kerim'leri ve cüzleri inceleyerek hatasız basılmasını sağlar ve mühürler. c) Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplumu din konusunda aydınlatma hizmetlerini yürütür. Namaz vakitlerini, dinî gün ve gecelerin, kamerî aybaşlarının doğru olarak tespitini sağlar. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. d) Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı Başkanlık personelinin mesleki formasyonunu geliştirmek ve hizmet verimini artırmak amacıyla yıllık hizmet içi eğitim planını hazırlar ve uygular.

Kur'an kurslarının ve eğitim merkezlerinin açılış, eğitim-öğretim ve yönetimi ile ilgili işleri yürütür. e) Hac Dairesi Başkanlığı Hac ve Umre ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların bu yolculuklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yurtiçinde ve yurtdışında planlar ve yürütür. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. f) Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı Sesli, görüntülü, süreli ve basılı yayınlar yapmak suretiyle din konusunda toplumu aydınlatır. Başkanlığın kütüphane hizmetlerini yürütür. g) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarımıza din hizmeti götürür. Bu hizmetlerle ilgili işleri yürütür. Yurtdışına gönderilecek personelin eğitimi için kurslar ve seminerler tertipler. Yurtdışından Başkanlık hizmetleriyle ilgili konularda temas ve incelemelerde bulunmak üzere gelen kişi, heyet ve gruplara rehberlik eder. 2. DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ a) Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurul Başkanı ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Doğrudan Başkana bağlı olup, Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı kuruluşları ile denetimi aynı zamanda Başkanlığa ait kuruluşlardaki teftiş, inceleme ve soruşturmaları Başkan adına yapar.

b) İç Denetim Birimi Başkanlığı

Başkanlığın iç kontrol sisteminin yeterliliğini inceler ve değerlendirir. Risk yönetimi için öneriler geliştirir ve risk yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğini inceler. Başkanlığın faaliyetlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunu denetler ve performans değerlendirmelerini yapar. Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunu ve güvenirliğini inceler. Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim planı ve programı kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur.

c) Hukuk Müşavirliği

Başkanlıkla ilgili idarî ve adlî davalarda gerekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Başkanlığı temsil eder. Başkanlık birimlerinin görüş istediği konularda mütalaa verir. Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan veya bakanlıklardan ve Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge tasarılarını inceler ve gereğini yapar.

d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Başkanlık hizmetlerinin etkili ve verimli hale getirilmesi, idarî işlemlerin kolaylaştırılması için çalışma ve araştırmalar yapar. Başkanlık birimleri tarafından koordineli olarak yürütülmesi gereken iş ve hizmetleri koordine eder ve yürütür. Uzun vadeli plânlar, kalkınma plânları, Hükümet Programı ve yıllık programlarda Başkanlık hizmetleri ile ilgili olarak yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlar. Başkanlığın yıllık çalışma programlarını ve stratejik planlamasını hazırlar ve uygulanmasını takip eder. Performans kriterlerini belirler ve takip eder. Başkanlık hizmetleri ile ilgili istatistikî çalışmalar ve araştırmalar yapar. Başkanlığın bütçe teklifini hazırlar, ödeneklerin dağıtım işlerini yürütür. İç Mali kontrol hizmetlerini yerine getirir. Başkanlığın bilgisayar ve internet hizmetlerini yürütür.

3. YARDIMCI BİRİMLER

a) Personel Dairesi Başkanlığı Başkanlığın insan gücü plânlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmalar yapar. Personelin seçimi, sınav, atama, nakil, kadro, sicil, terfi, tahsis ve disiplin işlemleriyle ilgili hizmetleri yürütür. Sendikal faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Başkanlık hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin temini; bina, tesis, arsa ve arazilerin kiralama, tahsis, satın alma, kamulaştırma, inşaat, ihale ve kontrolü ile ilgili hizmet ve faaliyetleri yürütür. Başkanlık hizmet binalarının bakım ve onarımları ile temizlik, aydınlatma, ısıtma, koruma ve güvenlik hizmetlerini yapar. Personelin taşıma, sağlık, sosyal ve yardımlaşma hizmetlerini yerine getirir. Başkanlığın her türlü tahakkuk, tediye ve malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütür. Başkanlığın genel evrak ve arşiv hizmetlerini, kamu konutlarının tahsisi ile ilgili işlemleri, teberrükat eşyası ve demirbaş malzemelerle ilgili hizmetleri ifâ eder.

c) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Başkanlıkça basımına karar verilen eserlerin basım, yayım, satış, tanıtım ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. d) Protokol Şubesi Müdürlüğü Başkanlık Makamının protokol, sekreterlik, evrak ve yazı işlerini yürütür. Bu çerçevede Başkanlık Makamının ziyaretleri ile kabul ve telefon görüşmelerini düzenler. Makama gelen evrakın ilgili birimlere akışını sağlar.

e) Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü Başkanlıkla ilgili basın ve yayın organlarında yer alan dinî ve meslekî haber ve yazıları derler, değerlendirir, Başkanlık Makamı'na sunar, gerektiğinde birer suretini ilgili birimlere intikal ettirir. Basın açıklamaları, bülten ve tekzip işlerini yürütür. Önemli gün ve gecelerde yayınlanacak mesajları hazırlar ve Makamın onayı ile ilgili basın-yayın organlarına ulaştırır. Basın-yayın kuruluşlarının Başkan veya uygun göreceği Başkanlık yetkilileri ile görüşme, röportaj ve program taleplerini takip ederek sonuçlandırır. Başkanın basın toplantıları ile ilgili hazırlıkları yapar. Basından gelen soruları ilgili yerlere intikal ettirerek cevapların zamanında hazırlanmasını ve soru sahiplerine ulaştırılmasını sağlar. Halkla ilişkiler konusundaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

Taşra TeşkilatıEdit

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı, İl ve İlçe Müftülükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden oluşur.


1. MÜFTÜLÜKLER:

Müftülükler; illerde il müftülüğü, ilçelerde ilçe müftülüğü olarak teşkilatlanmıştır. İl Müftülüklerinde; İl Müftüsü ve buna bağlı olarak Müftü Yardımcısı, Vaiz, Şube Müdürü, Kur'an Kursları Müdürü, Murakıp, Uzman, Şef, Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve çeşitli unvanlarda diğer personel bulunmaktadır.

İlçe Müftülüklerinde; İlçe Müftüsü ve buna bağlı olarak Vaiz, Şef, Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve çeşitli unvanlarda diğer personel bulunmaktadır.


2. EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ:

Başkanlığımız görevlilerinin hizmette etkinliğini ve verimliliğini artırmak; yeni görevlere intibaklarını sağlamak ve onları daha üst görevlere hazırlamak amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 216 ncı maddesi uyarınca Başkanlıkça uygun görülen yerlerde Başkanlığımıza bağlı olarak 18 eğitim merkezi açılmıştır.

Başkanlığımız ihtisas eğitim merkezlerinin sayısı 6'tir. Bunlardan İstanbul Pendik Haseki ve Konya Selçuk Eğitim Merkezlerinde sadece hizmet içi eğitim ihtisas kursları, diğer 13 eğitim merkezinden Erzurum Mehmet Nuri Yılmaz, Kayseri ve Trabzon Akçaabat Darıca, Rize Yusuf Karali Eğitim Merkezlerinde ise hizmet içi eğitim ihtisas kurslarının yanında diğer 10 eğitim merkezi ile birlikte personelimize yönelik kısa süreli hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri düzenlenmektedir.

Yurtdışı TeşkilatıEdit

Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışı teşkilatı, vatandaş ve soydaşlarımızın bulunduğu ülkelerde Büyükelçiliklerimiz nezdinde Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Başkonsolosluklarımız nezdinde de Din Hizmetleri Ataşelikleri olarak teşkilatlanmıştır.[1]

Din Hizmetleri Müşavirlikleri:

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır.

[2]

Din Hizmetleri Ataşelikleri

Almanya (Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Karlsruhe, Münih, Nürnberg, Stuttgart, Münster, Mainz), Avustralya (Sidney, Melburn), Hollanda (Deventer), Fransa (Lyon), Amerika Birleşik Devletleri (New-York),Suudi Arabistan (Cidde), Nahcivan, Romanya (Köstence)'da bulunmaktadır.

Din Hizmetleri Müşavirliği ve Ataşelikleri nezdinde vatandaş ve soydaşlarımıza geçici süreli din görevlileri vasıtasıyla din hizmeti sunulmaktadır.Müşavirlik ve Ataşelik birimleri bulunmayan (Arnavutluk, Gürcistan, Kanada, Kosova, Litvanya, Moğolistan, Norveç ve Ukrayna) çeşitli ülkelerde de geçici din görevlileri bulunmaktadır.

Ilk

Kur'an çalışmalar[3]Edit

  • Kur'an portali çalışmayla ilk defa Elmalının Hak Dini Kur'an Dili tefsirinin mukaddimesi digital olarak yazılmış ve web dünyasında yayınlanması da bir ilktir.
  • Hak Dini Kur'an Dili tefsirinin sadeleştirilmesi ayetler ve arapça metinler eksik olarak webde vardır. Bu çalışmayla sadeleştirilmiş Elmalı Tefsirinin arapça olan kısımları Yenişehir wiki ile worl wide web alemine taşınacaktır.Bu çalışma en temel kaynak olan Elmalı tefsiri için heyecan verici bir çalışmadır.(ACİL)
  • Hak Dini Kur'an Dili tefsirinin orijinalinin yani aslının tumturaklı Türkçesiyle digital ortamda hazırlanmasıda bu çalışmayla ilk kez yapılacaktır.
  • Kur'an çalışmalarında wiki yazılımı ilk kez kullanılmaktadır.
  • Hak Dini Kur'an Dili tefsirinin aslının PDF olarak web aleminde yayınlanması da bir ilktir. (Dikkat: Elmalı tfesirinin PDF formatında olan Arabi metinleri copy paste ile alamadığımız için , ARKADAŞLARIN KOLLEKTİF ÇALIŞMAYLA Arabi karakterleri tekrar yazması ve bu siteye aktarması gerekmektedir. Bu tüm Elmalı çalışanlara tefsirin tamamınına ulaşma imkanı verecektir.)

Türkiye Türkçesiyle Meal PortaliEdit

Yayınlanmış meallerin portalleri: 1. etap Edit


Türkiye Türkçesine yakın Türki dillerde meal çalışması - 2. etap ÇALIŞMA :Edit


Türki dillerde Kur'an portalleri çalışmasıEdit

Öncelikli projemiz budur. Özellikle Elmalı orijinali ve ingilizce mealindeki iç linkler tamamlanmalıdır. 4 lü sunum esas olmalıdır. Kril alfabesi latinize edilmelidir. Mesela Çuvaşca ve özbekçe kril alfabe latinize edilmelidir. Kril harfleriyle de verilebilir.

Türki dillerde
Kur'an-ı Kerim portalleri
77.639 articles in English

Tartışma:Ankebut Suresi Sureler bu tarzda olmalı.....

Dünya dillerinde Kur'an portalleri Edit

İkinci öncelikli projemizdir.

Dünya dillerinde Kur'an portalleri
77.639 articles in English


"Kur'an ilimleri" portalleri Edit

Kur'an ilimleri ve ilgili portallar
77.639 articles in English

Tefsir çalışmaları Edit

Kur'an tefsir portalleri
77.639 articles in EnglishMeal çalışmalarıEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.