FANDOM


ACİL: Oncelikli olarak Fatiha suresinin tefsirleri eklenmeli ve iç linkleri derhal bitirilmelidir. En başta da elmali tefsirinin MUKADDIMESI yazilmalidir(Çunku internet aleminde elmali tefsirinin onsozu maalesef bulunmamaktadir). Yani bizim yapacagimiz once hiç bir yerde olmayan elmali mukaddimesini PDF yapmaktir. Sonrada Elmalı mukaddimesi ve Elmali fatiha tefsirini HTML olarak sayfa icerisinde interwikileri de eklenerek wikiaya ve boylece dunyaya kazandirmaktir. Ozellikle elmali fatiha tefsirinin okunmayan arapca karekterleri yeniden mutlaka harekeli bir sekilde eklenmesi acil ve zaruri bir iştir.]
Ilk

Aşağıda her bir çalışma grubunun konusu şablon olarak verilmiştir. Böylece ne kapsamlı çalışma yapılması hedeflenmektedir.

Orijinali
(Kitabi sayfalardaki hali)
Mukayese
(Orijinal Elmalı Tefsiri ile Güncel Türkçesinin Mukayesesi[ ]
Güncel Türkçe
(Aslı ve bizim asla sadık güncel Türkçeleştirme çalışmamız)
Taslak
(HTML çevirmede arapça kodlar eksik)
(İngilizce ve aslı - ikisi bir arada)
(Arapça ve aslı - ikisi bir arada)
Video
(Elmalı Tefsiri Orijinal ve Sadeleştirilmiş Türkçe Okulamaları)


1. Hak Dini Kur'an Dili (Kuran'ı Kerim'in Türkçe Tefsiri) ve AtatürkEdit

Dosya:Elmalı 35 baskısı.jpg

Atatürk'ün Elmalı'ya yazdırdığı tefsir olup günümüzde de önde gelen İslam alimleri tarafından da hala en güvenilir tefsir olarak kabul edilmektedir.

Atatürk'ün Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdiği talimatı üzerine yazdırıldı.

1926'da Diyanet İşleri Riyaseti 'Kur'an'ı çağın icablarına göre yeniden tefsir edebilecek bir alim aradı.

Sonunda görevi talimat üzerine Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a verildi.

Devlet eliye yazdırılan bu tefsirle Atatürk bizzat ilgilendi.

Atatürk Şeyh Sait Ayaklanmasının bastırıldığı, çağdaşlaşma ve modernleşme adına yapılan inkılaplara yönelik itirazların arttığı bir dönemde İslamiyet'in temel kaynağı olan Kur'an'ın yeniden yorumlanmasını istedi.

Atatürk yedi madde ile nasıl bir tefsir istediğini ortaya koydu.

Bu yedi madde daha sonra Diyanet İşleri Riyaseti ile Elmalılı Hamdi Yazır arasında imzalanan protekole kondu.

Atatürk, Diyanet'e gönderdiği yazıda özellikle iki maddenin üzerinde duruyordu.

Yeni tefsir ' Ehli Sünnet ' itikadına ve ' Hanefi ' mezhebinin görüşlerine göre hazırlanacaktı.

Diğer bir isteği de ' ibret ve öğüt mahiyeti taşıyan ayetlerin genişçe izah edilmesi' idi.

Atatürk, hüküm içeren ayetlerin de Türk-İslam geleneği göz önünde bulundurularak yorumlanmasını arzu ediyordu.


Diyanet'le Hamdi Yazır arasında imzalanan protokol maddeleri Edit

1- Ayetler arasında münasebetler gösterilecek.

2- Ayetlerin nüzül (iniş) sebepleri kaydedilecek.

3- Kıraat-i Aşere'yi (10 okuma tarzını) geçmemek üzere kıraatler hakkında bilgi verilecek.

4- Gerektiği yerlerde kelime ve terkiplerin dil izahı yapılacak.

5- İtikadda ehli sünnet ve amelde Hanefi mezhebine bağlı kalınmak üzere ayetlerin ihtiva ettiği dini, şer'i, hukuki, ictimai ve ahlaki hükümler açıklanacak.

6- Ayetlerin ima ve işarette bulunduğu ilmi ve felsefi konularla ilgili bilgiler verilecek.Özellikle tevhid konusunu ihtiva eden ibret ve öğüt mahiyeti taşıyan ayetler genişçe izah edilecek.

7- Konuyla doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan İslam Tarihi olayları anlatılacak.

8- Batılı müelliflerin yanlış yaptıkları noktalarda okuyucunun dikkatini çeken noktalar konularak gerekli açıklamalar yapılacak.

Eserin başında Kur'an hakikatını açıklayan ve Kur'an'la ilgili önemli konuları izah eden mukaddime (önsöz) yazılacak. Hak Dini Kur'an Dili 1936-1938 arasında tamamlandı 1935-1939 arasında dokuz cilt olarak 10 bin takım bastırıldı. Eserin üzerinden telif süresi bittiğinden serbestçe basılmaktadır.

İki bin takımı Elmalı Hamdi Yazıra'a verildi. Kalan 8 bin takım din adamları olmak üzere kamuoyunun önde gelen isimlerine ücretsiz olarak dağıtıldı.

  1. Örnek:Elmalı Tefsirinin Girişindeki Dua: TRT-1'den
  2. Elmalı Tefsiri Okumaları
  3. Tefsirinde Kur'anın Türkçeleştirilmesine önsözde karşı çıkması [2]group7= ORİJİNAL PDF ELMALI TEFSİRİEdit

list7= Elmalı/Mukaddime . Dosya:1-Fatiha.pdf . Dosya:2-Bakara.pdf . Dosya:3-Al-i-Imran.pdf . Dosya:4-Nisa.pdf . Dosya:5-Maide.pdf . Dosya:6-Enam.pdf . Dosya:7-Araf.pdf . Dosya:8-Enfal.pdf . Dosya:9-Tevbe.pdf . Dosya:10-Yunus.pdf . Dosya:11-Hud.pdf . Dosya:12-Yusuf.pdf . Dosya:13-Rad.pdf . Dosya:14-Ibrahim.pdf . Dosya:15-Hicr.pdf . Dosya:16-Nahl.pdf . Dosya:17-Isra.pdf . Dosya:18-Kehf.pdf . Dosya:19-Meryem.pdf . Dosya:20-Taha.pdf . Dosya:21-Enbiya.pdf . Dosya:22-Hacc.pdf . Dosya:23-Muminun.pdf . Dosya:24-Nur.pdf . Dosya:25-Furkan.pdf . Dosya:26-Suara.pdf . Dosya:27-Neml.pdf . Dosya:28-Kasas.pdf .Dosya:29-Ankebut.pdf . Dosya:30-Rum.pdf . Dosya:31-Lokman.pdf . Dosya:32-Secde.pdf . Dosya:33-Ahzab.pdf . Dosya:34-Sebe.pdf . Dosya:35-Fatir.pdf . Dosya:36-Yasin.pdf . Dosya:37-Saffat.pdf . Dosya:38-Sad.pdf . Dosya:39-Zumer.pdf . Dosya:40-Mumin.pdf . Dosya:41-Fussilet.pdf . Dosya:42-Suara.pdf . Dosya:43-Zuhruf.pdf . Dosya:44-Duhan.pdf . Dosya:45-Casiye.pdf . Dosya:46-Ahkaf.pdf . Dosya:47-Muhammed.pdf . Dosya:48-Fetih.pdf . Dosya:49-Hucurat.pdf . Dosya:50-Kaf.pdf . Dosya:51-Zariyat.pdf . Dosya:52-Tur.pdf . Dosya:53-Necm.pdf . Dosya:54-Kamer.pdf . Dosya:55-Rahman.pdf . Dosya:56-Vakia.pdf . Dosya:57-Hadid.pdf . Dosya:58-Mucadele.pdf . Dosya:59-Hasr.pdf . Dosya:60-Mumtehine.pdf . Dosya:61-Saff.pdf . Dosya:62-Cuma.pdf . Dosya:63-Munafikun.pdf . Dosya:64-Tegabun.pdf . Dosya:65-Talak.pdf . Dosya:66-Tahrim.pdf . Dosya:67-Mulk.pdf . Dosya:68-Kalem.pdf . Dosya:69-Hakka.pdf . Dosya:70-Mearic.pdf . Dosya:71-Nuh.pdf . Dosya:72-Cin.pdf . Dosya:73-Muzemmil.pdf . Dosya:74-Muddessir.pdf . Dosya:75-Kiyame.pdf . Dosya:76-Insan.pdf . Dosya:77-Murselat.pdf . Dosya:78-Nebe.pdf . Dosya:79-Naziat.pdf . Dosya:80-Abese.pdf . Dosya:81-Tekvir.pdf . Dosya:82-Infitar.pdf . Dosya:83-Mutaffifin.pdf . Dosya:84-Insikak.pdf . Dosya:85-Buruc.pdf . Dosya:86-Tarik.pdf . Dosya:87-Ala.pdf . Dosya:88-Gasiye.pdf . Dosya:89-Fecr.pdf . Dosya:90-Beled.pdf . Dosya:91-Sems.pdf . Dosya:92-Leyl.pdf . Dosya:93-Duha.pdf . Dosya:94-Insirah.pdf . Dosya:95-Tin.pdf . Dosya:96-Alak.pdf . Dosya:97-Kadr.pdf . Dosya:98-Beyyine.pdf . Dosya:99-Zilzal.pdf . Dosya:100-Adiyat.pdf . Dosya:101-Karia.pdf . Dosya:102-Tekasur.pdf . Dosya:103-Asr.pdf . Dosya:104-Humeze.pdf . Dosya:105-Fil.pdf . Dosya:106-Kureys.pdf . Dosya:107-Maun.pdf . Dosya:108-Kevser.pdf . Dosya:109-Kafirun.pdf . Dosya:110-Nasr.pdf . Dosya:111-Tebbet.pdf . Dosya:112-Ihlas.pdf . Dosya:113-Felak.pdf . Dosya:114-Nas.pdf

group8= Orijinali HTML Formatında Wikili Elmalı TefsiriEdit

list8=Fatiha - Bakara - Ali İmran - Nisa -Maide - En'am -Araf -Enfal - Tevbe -Yunus -Hud -Yusuf - Rad -İbrahim- Hicr - Nahl - İsra -Kehf -Meryem -Taha - Enbiya -Hac - Mu'minun -Nur - Furkan -Şuara - Neml -Kasas -Ankebut -Rum -Lokman -Secde -Ahzab -Sebe -Fatır -Yasin -Saffat -Sad -Zümer -Mü'min -Fussilet -Şura -Zuhruf -Duhan-Casiye-Ahkaf -Muhammed - Fetih -Hucurat - Kaf - Zariyat - Tur - Necm - Kamer - Rahman - Vakıa -Hadid -Mücadele -Haşr -Mümtehıne -Saf - Cuma -Munafikun -Teğabun -Talak -Tahrim -Mülk -Kalem -Hakka -Mearic -Nuh -Cin -Muzzemmil -Muddessir -Kıyamet -İnsan -Mürselat -Nebe -Naziat -Abese -Tekvir -İnfitar -Mutaffifin -İnşikak -Buruc - Tarık -A'la - Gaşiye -Fecr -Beled -Elmalı Orijinal Şems -Leyl -Duha - İnşirah -Tin -Alak -Kadir - Beyyine -Zelzele -Adiyat -Karia - Tekasür -Asr -Hümeze -Fil -Kureyş -Ma'un -Kevser -Kafirun -Nasr -Tebbet - İhlas - Felak- Nas


group21= Elmalı Meali
Sorumlu: Abdulvahap Gözcü
Edit

list21= Fatiha - Bakara - Ali İmran - Nisa -Maide - En'am -Araf -Enfal - Tevbe -Yunus -Hud -Yusuf - Rad -İbrahim- Hicr - Nahl - İsra -Kehf -Meryem -Taha - Enbiya -Hac - Mu'minun -Nur - Furkan -Şuara - Neml -Kasas -Ankebut -Rum -Lokman -Secde -Ahzab -Sebe -Fatır -Yasin -Saffat -Sad -Zümer -Mü'min -Fussilet -Şura -Zuhruf -Duhan-Casiye-Ahkaf -Muhammed - Fetih -Hucurat - Kaf - Zariyat - Tur - Necm - Kamer - Rahman - Vakıa -Hadid -Mücadele -Haşr -Mümtehıne -Saf - Cuma -Munafikun -Teğabun -Talak -Tahrim -Mülk -Kalem -Hakka -Mearic -Nuh -Cin -Muzzemmil -Muddessir -Kıyamet -İnsan -Mürselat -Nebe -Naziat -Abese -Tekvir -İnfitar -Mutaffifin -İnşikak -Buruc - Tarık -A'la - Gaşiye -Fecr -Beled -Elmalı Şems -Leyl -Duha - İnşirah -Tin -Alak -Kadir - Beyyine -Zelzele -Adiyat -Karia - Tekasür -Asr -Hümeze -Fil -Kureyş -Ma'un -Kevser -Kafirun -Nasr -Tebbet - İhlas - Felak- Nas

Rüku bölümlerine göre Elmalı TefsiriEdit

Elmalı'nın İngilizceye tercümesi projesiEdit

group25=ŞablonlarEdit

|list25=Şablon:Alfabetik Kur'an-ı Kerim Sureleri - Şablon:a-Bakara Suresi - Şablon:ET - Şablon:Sure - listesi|—|— - Şablon:K.K Sureleri - Şablon:KK - Şablon:Kur'an Şablon:Kur'an-ı Kerim - Şablon:a-Bakara Suresi - Şablon:Kur'an-ı Kerim Sureleri - Şablon:K.K Sureleri - Şablon:Nisa

Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET