Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.760
pages
Wikipedia-logo-tr.png
'den R1a ile ilgili bir şeyler var

Şablon:R1abakınız - d


R1a - Uzun - Mavi gözlü - Sarışın
R1a Genetic studies on Turks
Dil haritası - Language map
Türklerin dil haritasındaki kodu: R1na
Şablon:R1a

European_mummies_in_China_desert

European mummies in China desert

R1a mummies in China desert Sincan Urumçi - Çeçen

Part_4_National_Geographic_Ancient_Caucasian_Mummies_Found_In_China

Part 4 National Geographic Ancient Caucasian Mummies Found In China

part 4 National Geographic Ancient Caucasian Mummies Found In China

Giant_Mummies_and_Pyramids_of_China-0

Giant Mummies and Pyramids of China-0

Giant Mummies and Pyramids of China - Uzun olmak en temel özellikleri

Part_5_-_Indo-European_mummy_in_the_Altai

Part 5 - Indo-European mummy in the Altai

part 5 - Indo-European mummy in the Altai

Blonde_and_Red_Haired_Mummies_of_Egypt

Blonde and Red Haired Mummies of Egypt

Blonde and Red Haired Mummies of Egypt Tutankamu genetic testtte R1b çıkmıştı. Batı avrupa geni yanii. Avrupalıların firavunlukları gibi...

Surprised_Result_DNA_Check_on_Uyghurs,_Reasons_of_Riots_...

Surprised Result DNA Check on Uyghurs, Reasons of Riots ...

Surprised Result DNA Check on Uyghurs, Reasons of Riots .. Batı Avrupa değil doğu veKuzey avrupa geni var.

Uyghurs_and_Hungarians_(Secret_History_of_Huns)

Uyghurs and Hungarians (Secret History of Huns)

Uyghurs and Hungarians (Secret History of Huns) Hun kelimesinin aslı Kun yani Gün demek.

Abraham_Full_Movie

Abraham Full Movie

Abraham şecere Tam ekran yakalama 29.08.2013 161246.jpg

Şablon:İbrahimbakınız -d
{{İbrahimbakınız}}


İbrahim Ibrâhîm Abraham - Brahman Apram ilk kullanılışı إِبْرَاهِيمَ Ibram İbrâm İpram إِبْرَاهِيمُ- إبراهيم
Hager Hacer İsmail Kureyş Kuruş
Kapının eşiğini değiştir! Kapının eşiğini sağlam tut! No Christian even knew the words "Islam" or "Muslim", which only entered the English language in the 17th Century. Instead they spoke of "Saracens", a name considered in medieval times to have been taken from one of Abraham's offspring (with the servant Hagar) who was believed to have founded the original twelve Arab tribes. Christians simply could not accept that Islam was a coherent religious belief. Instead they dismissed it as a pagan polytheism or a heretical deformation of Christianity. Much Muslim theology discouraged /cesaret edemedi) travel into Christian lands, or the "House of War (Dar-ul harp)", which was regarded as a perpetual adversary (ebedi düşman) of the "House of Islam" (dar-ul islam). But with Elizabeth's accession this situation began to change. In 1562 Elizabeth's merchants reached the Persian Shah Tahmasp's court where they learned about the theological distinctions between Sunni and Shi'a beliefs, and returned to London to present the queen with a young Muslim Tatar slave girl they named Aura Soltana. She became the queen's "dear and well beloved" servant who wore dresses made of Granada silk and introduced Elizabeth to the fashion of wearing Spanish leather shoes.
Sarah Sare İshak Ays
Katura Kantura dan Brahmanlar oluyor. 6 oğlan 6 ok.
İbrahim suresi İbrahim Suresi İbrahim Suresi/1-6
Kur'an'da İbrahim kelimesini içeren ayetler 2/124 2/125 2/126 2/127 2/130 2/132 2/133 2/135 2/136 2/140 2/258 2/260 3/33 3/65 3/67 3/68 3/84 3/95 3/97 4/54 4/125 4/163 6/74 6/75 6/83 6/161 9/70 9/114 11/69 11/74 11/75 11/76 12/6 12/38 14/35 15/51 16/120 16/123 19/41 19/46 19/58 21/51 21/60 21/62 21/69 22/26 22/43 22/78 26/69 29/16 29/31 33/7 37/83 37/104 37/109 38/45 42/13 43/26 51/24 53/37 57/26 60/4 87/19
Hz. İbrahim'in çocuklarına duası Allah'a duasında "Zürriyetimden de" deyince Allah ahdime zalimler nail olamaz, buyuruyor. Yani zalimler neslinden olabilecek. Hz. Peygamberin Amcası gibi.
İbrahimi gen Hz. İbrahim'in soyu Şablon:İbrahimin oğulları İsmail İshak İsaac عيسو [1] Ays ve Yakub Jacob and Esau Iys İys Aysu Ays bin İshak İshak bin Ays
Türk kavmine gönderilen peygamberler Nuh Nebiden Süleyman Şaha silsilename Yörük-türkmenlerin soy kütüğü‎ Millet-i İbrahim Evliya Çelebi ve Osmanlıların soyu R1a Ur Urfa Urumiye Urumçi Urumeli Urumluk
Osmanlılar Hz İbrahim soyundandır Neşrî, Osmanlıların ataları hakkında bir başka şecereyi de görmüş olmalıdır. Nitekim, Osmanlıların soy kütüğü hakkında bilgi veren farklı bir türün varlığından bizleri haberdar eder. Buna göre Oğuz Han'ın ataları Iys, İshak ve İbrahimdir. Köken olarak Nuh'un Sam adlı oğluna dayanır. Neşrî, bu tezi kabul etmemesine rağmen, Osmanlıların soy kütüğü hakkında bilgi veren ve "Tevârîh-i Acem"den etkilenen farklı bir türün olduğu anlaşılıyor.[18] 5/20 - 5/21 Enbiya ve mülük verdik. Kağan - Kohen [18] Mehmed Neşrî, a.g.e., s.57. , [2]
A reader name Graeme wrote to provide more detailed information on the genetics of this blond source in Mediterranean populations:
"Blond hair, blue eyes are just variants of the normal color scheme that developed in Asia only 8 to 10 thousand years ago, and most likely brought into Europe with some of the Asiatic Indo-European speakers around 5 or 6 thousand years ago. The men of those Asiatic tribes who had a higher percentage of blonds were carriers of Y chromosome haplogroup R1a as distinct from R1b whose men and their associated women were as dark as most Eurasians were 6 thousand years ago. The only difference between the R1b and R1a is that the darker R1bs have mutations in their MCR1 genes which give red hair, hence the reason that red hair in Europeans is mainly found in the western corner of Europe.
Neşrî, bu anlatımını daha da ileri götürüp Oğuz'un İbrahim peygambere iman ettiğini yazar. Böylece Hz. Muhammed ile Oğuz arasında dolaylı bir yakınlık kurar. Oğuz Han'ın müvahhid kimliği ve tek tanrılı bir dine mensup olması, Türklerin İslâmî kimliğine de bir göndermedir. Ancak, asıl önemli olan, onun tevhid bayrağını şarkdan garbe dalgalandırmasıdır. Osmanlılar da, tıpkı ataları Oğuz Kağan gibi bu tevhid anlayışının temsilcisidirler. Osmanlıların, 15. yüzyılda Oğuz geleneğine kazandırdıkları yeni çehre, onlara hükümdarlık hakkı veren siyasî bir söylem olmasının yanında, muhakkak ki dinî içeriklere de sahipti. Ancak Yafes ile Oğuz Kağan arasındaki ataları hakkında fazla bilgi bulunmayan Osmanlıların, bu puslu dönemdeki atalarının bir kısmı puta tapan kimseler olarak anılırlar. Ancak Oğuz Kağandan sonradır ki, Osmanlıların ataları tevhid inancını bayraklaştırmış ve İbrahim'den itibaren peygamberlerin hizmetinde yer almışlardır. Bayatî'nin, Osmanlıların atalarını peygamberlerin hizmetinde yer almış kimseler olarak sunması ile bu görüş arasında benzerlik bulunur.[27] Ancak hemen belirtilmelidir ki, Osmanlıların atalarına yer veren soy kütüklerini salt dinî içerikli bir malzeme olarak kabul etmek yanlıştır. Dinî muhtevalı olmasına karşın bu soy kütükleri, siyasal içerikli ve yapay idi. Birçok versiyonu bulunan şecereler, yazılı ve sözlü geleneğin malzemeleri ile oluşturulmuştur. Osmanlıların tarihî bilgiler ile efsaneyi karıştırarak yapma bir soyağacı elde ettikleri görülmektedir. Osmanlılar, sıralanan bir çok ata ile doğrudan Oğuz Han'a bağlanırlar. Üstelik dip ata olarak Yafes ve Sam ismini veren iki farklı gelenekte Oğuz ismi ortaktır. Bu yapay soyağaçları sayesinde Osmanlılar, soyları Oğuz Han'a daha dolaylı bir şekilde dayalı olarak tarif edilen komşu Türk hanedanları karşısında üstünlüklerini kanıtlamış ve Oğuz destanlarına aşina Türk tebaaya hükmetmesini meşru kılan bir araç elde etmişlerdir. Oğuz geleneğini yansıtan bu yapma şecereler uzun süre varlığını devam ettirmişse de, Osmanlıların İslâm dünyasındaki rollerinin artmasına ve tartışılmaz üstünlüklerine paralel olarak, soyağacına dayalı meşruiyet araçlarının yerini İslâmî referanslar almıştır. Tabii bunu yanaı genetik biliminin yalanladığı ve yapma değil aslında gerçek şecere olduğunu isbat etti.
1. Yafes Meselesi Semavî dinlerde, insanlığın ikinci atası olarak Nuh peygamberin adı geçer. Buna göre Tanrının tufan ile inançsızları cezalandırması sonucu, yeryüzünde yalnız Nuh ve ona inananlar kalmıştır. Kutsal kitaplarda Nuh'un oğulları Sâm, Hâm ve Yafes insanoğlunun ataları olarak sivrilmişlerdir. Yeryüzündeki ırkların Nuh'un oğullarından türediği fikri hâkimdir ve ırklar bu üç isim etrafında tasnif edilmeye çalışılmıştır. Tevrat'ta Nuh'un bu üç oğlundan türeyen ırklar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.[22] Buna göre, Yafes'ten beyaz ırk, Sam'dan Araplar ve İbraniler dahil olmak üzere Sami ırkı ve Ham'dan Kuzey Afrikalılar türemiştir. Bu bilgiler, diğer semavî dinlerde de etkili olmuştur. Türklerin Yafes soyuna dayandığına dair Tevrat'ta yer alan semit jenealojisi, Türk düşünce hayatında da yer edinmiştir. Nuh'un oğullarına dayanan şecereler sayesinde, ırklar arasında kalıtımla geçen derece farkları ortaya çıkmıştır. Bu derecelendirme en üstün ırk ve toplum anlayışını meşru kılmayı amaçlamıştır. Nuh soyu için, ırk saflığını korumak gibi adetlerin varlığına çeşitli kaynaklarda rastlanmaktadır. Bu, hem Yafes kökenden gelen Ariler için, hem de Sami bir kökenden gelen İbraniler için geçerlidir. Buna karşın Ham neslinden gelenler, babaları Nuh'un lanetine uğradıkları için kıyamete kadar Yafes ve Sam soyuna hizmet etmeye mahkum olmuşlardır. Irkların saflığını ve üstünlüğünü korumak gerektiği fikri çeşitli yapılanmaları da beraberinde getirmiştir. Musevilerin ırkları dışında evlilik yapmaları yasak olduğu gibi, Ariler de benzer uygulamaları Hindistan'da yürütmüşler ve kast sistemini oluşmuşlardır. Kast sisteminin en üstünde Ari soyundan Brahmanler yer almıştır. Onların diğer kastlarla evlenmeleri bir yasaklanmıştır. Bu adetler, kavimlerin varlıklarını koruma güdülerini anlatır. Göçebe toplumların sıraladığı soy cetvelleri, üstün ırk anlayışından ziyade aşiret üyelerini bir arada tutmaya yöneliktir. Bu sayede, aralarında kan bağı bulunan topluluğun bütün fertleri arasında dayanışma duygusu güçlendirilmek istenir. Bulanık soy ağaçlarında ilk ataların berraklığı, ortak atalara yapılan özel vurgu ve ortak tarihî geçmişe yapılan göndermeler, aşiretler arası yakınlaşmayı tesis etmiştir. Kandaş aşiretler arasında ortak atalar, birlikteliği sağlayan önemli unsurlardır. Yafes'in Türklerin atası olduğu hakkında ilk Osmanlı kroniklerinde ve soy kütüklerinde yer alan bilgiler, çeşitli aşiretlerden meydana gelen konferatif yapının ilk eklemini teşkil etmiştir. Bunun yanında,
İslâmî kaynaklarda Rum'un, Yafes'in oğulları arasında zikredildiği görülür.
Bu söylem, Osmanlıların Anadolu ve Rumeli'de yayılmasını meşru gösteren olaylar ile birlikte mütalaa edilebilir. Nitekim Osmanlıların İslâm dünyasında üstünlüklerini iddia ettikleri döneme rastlayan eserlerde, onların İbrahim oğlu İshak nesline mensup olduklarına dair şecereler uydurulmuştur.??? Osmanlı hanedanının, Nuh'un oğlu Sam'a kadar uzatılan bu soykütükleri aracılığıyla Hz. Muhammed neslinden geldiği iddia edilir. Osmanlıların, İslâm dünyasında üstünlüklerini iddia ettikleri dönemlerde bu söylemin bir siyasî araç olarak kullanıldığı anlaşılır.
Neşrî, Osmanlıların ve Kayının kökeni sayılan Oğuz'un, Sam neslinden gösterilmesini yanlış bir düşünce olarak değerlendirir. Ona göre bu düşüne Acem'in "taassubât-ı şenî‘asından" kaynaklanmaktadır.[23] Bu görüş daha sonra İdris-i Bitlisî tarafından da değerlendirilmiştir. Bitlisî ekolünü takip eden tarihçiler, Osmanlıların Sâm neslinden olduğunu iddia etmişlerdir.
Mersin Katolik kilisesi papazı Roberto Ferrari, Abraham ismi ışık anlamına gelir demişti. ABRAHAM (אַבְרָהָם): Hebrew name meaning "father of a multitude." In the bible, this is the name of the founding patriarch of the Israelites. Also spelled Avraham.
ABRAM (אַבְרָם): Hebrew name meaning "father of elevation." In the bible, this is Abraham's name before God changed it. Also spelled Avram. Compare with another form of Abram.
AARON: English form of Greek Aarōn (Hebrew Aharon), meaning "light-bringer." In the bible, this is the name of the older brother of Moses.

Şablon:İbrahim

Öteki_Gündem_-_Pelin_Çift_-_Hz._İbrahim'in_hayatı_ve_yaşadıkları_-_13_02_13_-_Part.3

Öteki Gündem - Pelin Çift - Hz. İbrahim'in hayatı ve yaşadıkları - 13 02 13 - Part.3

Abraham_-_the_births_of_Ismael_and_Isaac

Abraham - the births of Ismael and Isaac

Abraham - the births of Ismael and Isaac

Kurban Sacrifice of Isaac-Caravaggio (Uffizi).jpg


Tuhfe yazarı şöyle rivayet ediyor:

Cenab-ı Hak Âdem Aleyhisselamı kudret eliyle yeryüzünde yaratmıştır.Cennette civâr-ı izzet’e (yakınına) çağırıp, bütün melekleri ona secde etmeğe memur etmiştir. Lâkin şeytan bu emirden yüz çevirip hile yoluna sapmış ve (beni ateşten yarattın, onu topraktan) diye küstahlık etmiştir.

Hazreti Âdem sülalesinden, Hazreti Peygamberi getirip iki cihanda şefaatcı etmek için Hazreti Âdem’i, buğday bahanesiyle yeryüzünde, Hindistan’a indirmiş, sonra Arafat dağında Havvâ ile birleştirmiştir.

İshak oğlu Muhammed’in dediğine göre, Hazreti Âdem zamanında kırkbine varan evlâdı, tatar suratlı olarak dünyaya yayılmışlardır. Cennette Âdem safî Arabça ve Farsça konuşurken dünyaya inince, Arabçayı unutarak İbrâni, Süryanî, Dahkalî, Durrî dillerini söylemeğe başlamıştır. Halen Kocistan, Berberistan ve diğer kara vilâyetlerinde söylenen diller birbirine benzemez. Âdem oğulları Tufana kadar bu dilleri konuşmuşlardır.

Sonra Cenab-ı Hak Nuh’un Ham, Sam, Yâfes evlâtlarından yetmiş iki millet ve 70 lisan peday olmuştur.Sonra muhtelif cinsler yeryüzüne yayılarak dilleri başkalaşmış, her ilde bir dil türemiştir. Ama önce çeşitli diller çıkaran Hazreti İdris’tir. Çünkü Cenab-ı Hak ona nice bin bilgi ihsan edip kâtip yapmıştır. Vahy ile gönderilen sahifeleri cildlerdi. Tufandan evvel bütün kitaplarını batıda Nil nehri aşırı Hermin dağında saklamıştır. Hâlâ bunlara Firavun dağları derler. Fakat yanlıştır. Bunları Tufandan evvel yapan Sevrid Köhne’dir. Tufandan sonra eski bilginler bu kitapları gözden geçirmişler ve 147 lisan öğrenip dünyaya yaymışlardır. Sonra İshak oğlu Ays’dan, Türkçe dili yayılmıştır ki, Tatar dilidir!.

Tatar kollarından üreyen milletler şunlardır[]

Hind, Sind, Moğani, Loristanî, Multanî, Banbanî, Ateşperest Hindistan (oniki kavim), oniki lisandır. Çin kavmi, Hata, Hıten, Fağfur, Kozak, Moğol, Nogol, Türk Tatar, Özbek, Acem, [Dağıstan]’da Komuk, Kalmuk, 12 kavim, on iki dildir. Noğay, Heştük, Libka, Çağtay, Lezki, Gürcü, Mekril, Şavşad, Dadyan, Açıkbaş, Ermeni, Urum, Türkmen, Kabartay, İsrailî yani Yahudi, Mesku (Gürcüdendir). Yakubî, Karayî (bunların bir şubesi olan Frenkler de oniki kavim, oniki dildir). İspanya, Fransa, Ceneviz, Portakal (Portekiz), Venedik, Dodoşka, Sırp, Lâtin, Bulgar, Hırvat, Lotoryan, Tablan.

Acemden hasıl olan kollar[]

Menuçehr evlâdından dördü kaçarak Eğre tarafında yerleşmişler. «Siz kimsiniz?» diye sorulunca «Men çarız», yâni «dört adamız» demişler. Bundan dolayı adları Macar kalmıştır.

Bunlar onbeş kadar kavimdir. Orta Macar, Erdel Macarı, Sigel, Saz, Hayduşak, Leh, Çeh, Korol, Tot, Karakoros

Ruslar oniki kavimdir ki bunlara İslav denir.Evlak, Boğdan, Sırca, İsveç, Felemenk, Donkarkız, Danimarka, Nemçe, İngiltere, Dış Fransa, Hırvat, Boşnak.

Ama, kabilelerin en şereflisi olan Arap kavminden Mısır kıtasından kırk kadar çeşitli renkler kavimler husule gelmiştir ki şunlardır: Mağribî, Fas, Marakeş, Afno, Mayborna, Cicelkan, Asvanî, Sudanî, Koncu, Kırmanki, Boganeski, Monci, Berberî, Nobi, Zenci, Habeşî, Kilâbî, Alevî, Dombi, Yemen Arabları, Bağdad Arabları, Mevali Arabları, Mekke Arabları ve Medine Arabları, Umman Arabları ve Badiye Arabları, hasılı bütün üçbin altmış kabiledir. Haşimîler, Kureyşli ve Ebtahî’dir. Haşim kabilesinde bu Arab ve Acemin efendisi Hazreti Muhammed dünyaya gelmiştir.

Bu yazılan kavimlerin ataları, Nuh evlâdından Ham, Sam ve Yâfes’e ulaşır. Maksat Abaza kavminin çıkışını söylemek iken mevzudan çıktık.

İnanılır rivayetlere göre Hazreti Ömer’in hilâfeti zamanında Kureyş kabilesinde Beşe adında bir Arap meliki vardı. Kudretli bir hâkim olup Irak, Bahta, Yemen ve Aden memleketlerine sahip idi (?). Bunun beş evlâdı olup, büyük oğlunun adı Cebel-ün Heme idi. İkincisinin Arap, üçüncüsünün Keysu idi. Keysu’nun da Kesr, Meval ve Tay adlı üç oğlu var idi. Nihayet babaları vefât etti. Hazreti Ömer’in emriyle aşiret beyliği büyük oğlu Cebel-ün Heme’ye verildi. Bir gün bu Cebel-ün Heme yanlışlıkla bir bedevinin gözünü çıkardı. Bedevi, Hazreti Ömer’in huzuruna gelerek şikâyet edince, kısas olarak Cebel-ün Heme’nin gözünü çıkartmak icab etti (1)…

Hemen Cebel-ün Heme korkarak, o gece bütün aşiret halkını alıp dört biraderi ile birlikte,Antakya’da Herakl krala varıp bir yer ister. O da bunlara Şam, Trablus dağlarını verip yerleştirdi. Cebel-ün Heme, kuvvetlenip Şam ve Medine taraflarını yağma etmeğe başladı. Üzerine Halid bin Velid, Mikdad bin Esved Hazretlerini gönderdi. Artık Cebel, Cebeliye’de de duramayıp gemilerle İspanya’ya kaçar (?) Avlonya dağlarına yerleşir(?) bunlar Kureyşli olduklarından, oturdukları dağlarda Kureyş dağı ve bunlara da Kureyş Arnavudu derler. Dillerini de Efrenk dilleriyle karıştırarak Arnavud dilini çıkarırlar. Arnavudlar da Araplar gibi saçlı kavimlerdir. Şiirleri, türküleri Araplar gibidir. Onun için Arnavud kavminin asıl adı Arabdandır ki Cebel-ün Heme’dir. İlbasan yakınında yatar. Ama mürted olmuştur (Müslümanlıktan ayrılmıştır) derler. Evlâdı ise sonraları iki kat mürted olmuşlardır. Avlonya ile Delvine arasındaki Dokat dağlarında otururlar. Esmer renkli, Arab lehceli, saçlı Arnavudlardır. Cebel-ün Heme’nin üzerine gelen Halid bin Velid Hazretleri, biraderi Arab’ı, Keysu’nun oğlu Mevali ve Tay’ı yakalayıp Hicaz’a götürdü. Bağdad çölünde yurd verdi. Tayy da, Tayy kabilesine malik olur. Amcası Arab, Umman diyârına malik olur.

Ama Keysu ve biraderi Lazki, Abazı kendi adamlariyle Halid bin Velid’in elinden kaçtı, Konya şehrine, oradan Kostantiniyye’ye gelirler. Fakat o aralık Emevîlerden Ebu Süfyan’ın oğlu Muaviye’nin İstanbul üzerine yürüyeceğini duyduklarından orada da barınamayıp gemilere binerek Karadeniz kıyısındaki, Trabzon tekfuru Yenevan’a varıp sığınacak bir yer ister. O da Lazkiye (?) Çoruh nehri kenarını verir. Laz tâifesi, bu (Lazki) den yayılır. Laz kavmini aslı Arabdır. Ortanca kardeşi Keysu’ya dağlarını verir. Bunun için Çerkesler de Kureyştendirler.Abazi’ye de bu Abaza vilâyetini verdiğinden onun da Karadeniz kenarındaki Abazalar çoğalıp oraları mâmûr ederler. Onun için Abaza kavminin ataları Kureyş kabilesindendir (?!).

Çerkesler, Abazalar, Lazlar, Arnavudlari Umman Arabları, Kis Arabları hep kardeş çocukları Kureyşlilerdir (?) (doğrusunu Allah bilir).(1) __________________________________________________________

(1) Cebele bin Eyhem olacak… Bu takdirde olayın şekli başkadır.


It is written that R1A is Indo-European, but .......

An American said that R1a was turkic because 50%-20% of descendants of the Khazars (jews aschenazi) belongs to R1a. We know that 60% of Kyrgyz, 50% Altaians belong to R1A. And About 60 or 50% of Hungarians belong to R1a.


How can we explain that?[]

R1a is originally the main haplogroup of steppe people. It is possible that R1a was already present in Central Asia before the Indo-European expansion (I mean all the way from Eastern Europe to the Himalayas). But it is just as likely that R1a in Turkic people is of Indo-European origin. There is undeniable evidence that the Tarim mummies from Xinjiang were Indo-European (bronze weapons, tartan woollen clothes, fair hair) and yet the modern Uighur who have inherited of over 50% of IE haplogroups (R1a + R1b as well as mtDNA H, T, U3, U4, W andX2) are Turkic speakers. In Central Asia IE-speakers and Turkic speakers are found side by side, often mixed, and historically created alliances with each others. Anatolia itself, one of the oldest IE-speaking regions, and Greek-speaking until the end of Byzantine rule, became Turkish (and therefore Turkic) speaking without a major population replacement.[8]


Wikipedia-logo-tr.png
R1a
ile ilgili daha fazla bilgiye ingilizce wikipedia'dan ulaşabilirsiniz.

Harita avrupa[]

Haplogroup-R1a avrupa haritası.gif


Wikipedia[]

Haplogroup R1a

Haplogroup R1a (Y-DNA).jpg

Possible time of origin probably more recent than 18,500 years BP [1]
Possible place of origin Asia,most probably South Asia. Other possibilities include Central Asia, Middle East, and Eastern Europe.
Ancestor R1 (R-M173)
Descendants R1a1a1 to R1a1a8. R-M458 being the most significant (R1a1a7 in Underhill et al. (2009)).
Defining mutations 1. M420 now defines R1a in the broadest sense.[2]
2. Within R1a, SRY1532.2 also known as SRY10831.2, now defines R1a1, previously R1a.
3. M17 and M198 (equivalent to one another) now define R1a1a, previously R1a1, and often referred to as if equal to R1a.
Highest frequencies Parts of Eastern Europe, Scandinavia, Central Asia, Siberia and South Asia. (See List of R1a frequency by population)


Haplogroup R1A olan filogenetik önemli bir isim clade insan Y-kromozomu soy. Yani başka, paylaşılan bir göre erkeklerin tüm modern parçası gruplama önemli bir yolu olan bir erkek-line atası. Bu parçaları çok yaygın olduğu Avrasya ve insan ele sık nüfus genetiği ve genetik şecere. şube) ve R1A, şu anda belirlenmiş (clade R1a1a Bir alt bölgeler çok daha coğrafi tüm büyük ortak daha diğerleri. tarafından tanımlanan, R1a1a SNP mutasyon M17, gelen bölge uzanan geniş ortak bir özellikle olan Güney Asyave Güney Sibirya ile Orta Avrupa ve İskandinavya.[2]

Şu anda, R1A ailesi tarafından en geniş anlamıyla kullanılmıştır SNP mutasyon M420. keşif M420 yeni yeni belirli bir kurulmasında ağaç R1A, aile bilinen sonuçlanan yeniden bir paragroup R1a1 şube lideri R1a1a olan değil (soylar ender nispeten) için * R1A belirlenir.

R1A ve R1a1a içinde yere kaynaklandığı sanılıyor Eurasia, çoğu Asya Güney Avrupa'ya Doğu bölgesinden ihtimali. En son çalışmalar kökenli gösteriyor ki bölge büyük olasılıkla Asya Güney.

Içindekiler[]

[hide]*1 R1A "Farklı anlamlar

·


==[[http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title

R1a&action=edit&section=1 değiştir]]"R1A" 1 farklı anlamlar=[]

Daha fazla bilgi: kromozom haplogroups Y Dönüşüm tablosu için yaygın R1A için kullanılan adlandırma sistemi, farklı yayımlanmış kaynakların tutarsız kalır ve bazı açıklama gerektirir.

2002 yılında, Y kromozomu konsorsiyum (YCC) standardı, artık haplogroups için olmak önerilen sistemin bir adlandırma yeni.[3] sisteminde bu biçim adları ile "R1" ve "R1A" olanfilogenetikyönelik de "isimleri ağaç aile bir işaretleme pozisyonlarda. İsimleri SNP mutasyonlar haplogroups veya nesillerin adına da kullanılabilir. Örneğin, M173 olarak şu anda tanımlama mutasyon R1, R1 adı clade de R-M173, bir "mutasyon". yeni dallanma keşfedilir ağacında bir bir, bazı filogenetik isim ama, değişecek tanımı gereği tüm mutasyonel adları aynı kalacaktır.

Yaygın olarak, "Eu19" meydana haplogroup gibi, değişik adlar olduğunu bilmemin tarafından tanımlandığı mutasyon M17[4] sistemlerinde büyük adlandırma. 2002 YCC öneri SRY1532.2 tarafından atanan mutasyon tanımlanan haplogroup ad R1A. Bu dahil Eu19 (yani R-M17) subclade olarak, bu yüzden Eu19 R1a1 seçildi.[5] 2009 yılında M420 keşfi isimleri filogenetik bu değiştirme doğurduğu bir.[2][6] R1A M420 olup şu ana tanımlanmış mutasyon: ağaç bu güncelleştirilmiş tarafından SRY1532.2 tanımlanan subclade R1a1a için R1a1 arası) M17-R taşındı dan R1A için R1a1, Eu19 ve (vardır.

R1A için soy ağaçları Kontrast
2002 Programı önerilen 2002 YCC () olarak başına Programı 2009 Underhill et al. (2009)
M420 undetected geçtikçe, M420 soy ya R1 * veya R1A (SRY1532.2 da SRY10831.2 olarak da bilinir) olarak sınıflandırıldı
=
Yeni bir katman en yakın bilinen akrabaları, artı tüm eski R1A kapsayan eklenir
=
·


Phylogeny (Soy Ağacı)[]

R1A soyağacı şimdi ve en iyi bilinen baskın şube içinde tanımlanan subclades en büyük sayı ile, dallanma üç ana düzeyi vardır, dikkat olduğu gibi, çeşitli adlar ile bulunacaktır R1a1a (; özellikle de "R1a1" olarak nispeten ama son değil son literatürde.)


R1A Roots[]

Haplogroup R soyağacı
=

M420 mutasyonu dahil olmak üzere birçok benzersiz belirleyicilerin R1A, seçkin, bir subclade olduğu R1 haplogrouptarafından tanımlanan SNP mutasyon M173. R1A yanı sıra, R1 de subclades vardır R1bmutasyon M343, tarafından tanımlandığı ve R1 paragroup *. yerlerde uzlaşma ile ilgili basit yoktur Eurasia R1, R1A veya R1b gelişti. ·


R1A (R-M420)[]

Ve çoğunluğu büyük yapar yukarı R1A *, R1A, R1a1 vardır iki şubesi: Tanımlanmış, M420 ile mutasyon tanımlanmış tarafından mutasyon SRY1532.2, paragroup, M420 olarak tanımlanan olumlu ama olumsuz SRY1532.2. sınıflandırılmış R1 olarak paragroup *.) Mutasyonlar anlamış ve L62, M511, M513 M449 dahil olmak M420 eşdeğer L63'ün (bu plan 2002 yılında grup SRY1532.2 olumsuz azınlık olduğu bir kısmının nispeten nadir.[2][6]

Sadece yeni izole örnekleri paragroup çoğunlukla. al et bulundu tarafından Underhill R1A edildin * Orta Doğu ve Kafkasya: 1 / 121 Omanis, 2 / 150 İranlılar, 164 yılında / 1Birleşik Arap Emirlikleri, ve 3 / 612 türkiye. nüfus Avrasya 73 kişi erkek Test 7224 daha kategorinin bu işareti gösterdi hayır.[2]


[değiştir]2.3 R1a1 (R-SRY1532.2)[]

R1a1 olduğunu SRY1532.2 tarafından belirlenen şu anda da SRY10831.2 olarak anılacaktır. SNP mutasyonlar SRY1532.2 ile meydana gelen anlaşılır her zaman olduğu M516 dahil M448, M459 ve.[2] ve soy aile bu M198 ve M17 iyi tanımlanmış R1a1a dalıdır olumlu içindir ve büyük çok hakim tarafından. Paragroup R1a1 * (eski R1A *) işareti SRY1532.2 olduğu olumlu için değil işaretleri yoksun ya M17 veya M198.

 • Ama yine de nispeten anket olsa da test edilmiş has it birden fazla olağandışı R1 daha nadir az anlaşılan R1a1 * paragroup olduğunu. Underhill et al. Rapor için örnek / 51 1Norveç/ 305 3 Türkiye, 1 / 57 Yunan Makedon, 1 / 150 İranlılar, 2 / 734 Etnik Ermenive 1 / 141 Kabardeyler.[2] El iken Sahoo et. örnekleri için 1 / 15 Himachal Pradesh Rajput) rapor R1A * (yeni R1a1 *.[7]


[değiştir]2.4 R1a1a (R-M17 veya R-M198)[]

R1a1a (R1a1 eski) aralığında coğrafi üzerindeki tüm R1A tüm çoğunluğu yapar kadar geniş. O kadar çok erkekler tarafından tanımlandığı SNP mutasyonlar M17 veya aynı M198 birlikte her zaman ortaya çıktı. SNP mutasyonlar M17 ile meydana gelen anlaşılır her zaman ve M198 M515 dahil M417, M512, M514,.[2]

Şu anda, R1a1a ama, mutasyonlar tarafından tanımlanan kendi sekiz subclades sahip insidansı büyük çoğunluğu henüz kategorize olmamıştır ve paragroup R1a1a içinde nedenle *.


[değiştir]2.5 R1a1a subclades[]

[14][15]R1a1a7 sıklığı dağılımı (R-M458) Şu anda, R1a1a sekiz SNP tanımlı subclades ve sadece R1a1a7 frekansları vardır önemli. R1a1a7 ve M458 ile tanımlanır, Avrupa'da tamamen neredeyse bulundu ve Kafkasya frekansı düşük olan Türkiye ve parçalar. En yüksek frekansları Güney ve Orta bulunamadı yılında Polonyakuzeye için nehir vadileri akan yakın, özellikle Baltık denizi.[2]

R1a1a7 marker tanımlanan R1a1a7a subclade tanımlanmış tarafından M334-SNP bulunuyor kendi. Ancak bu mutasyon ve adam bir Estonya bulundu yalnızca oldu clade küçük olabilir tanımlamak çok yeni kurulan ve.[2]

R1a1a (R-M17) ile R1a1a6 (R-M434) Göreli frekans
Bölge Insanlar N R1a1a-M17 R1a1a6-M434
Sayı Freq. (%) Sayı Freq. (%)
Pakistan Baloch 60 9 % 15 5 % 8
Pakistan Makrani 60 15 % 25 4 % 7
Orta Doğu Umman 121 11 % 9 3 % 2.5
Pakistan Sindhi 134 65 % 49 2 % 1
Tablo sadece setleri gösterir pozitif, N = nüfus Avrasya 3667 edilen 60 numune Underhill et al. (2009)

SNP mutasyonlar M204 ve R1a1a3, tanımlanmış tarafından M64.2, M87, nadir görünüşe göre: İran'ın güney erkeklerde 117 daktilo 1 oldu bulundu.[8]

Tarafından M434 tanımlanan, R1a1a6, arasında değişen coğrafi gözlendi dışarı insanlar (14 3.667 sınırlı bir test) tüm insanların Pakistan için Umman. Bu büyük olasılıkla Pakistan son mutasyon halinde bir yansıtıyor.[2] ·


R1a1a STR kümeleri[]

Yüksek doğruluk bakarak Genetik soybilimciler STR (microsattelite) haplotypes (as kullanılan şecere) R1a1a var içinde benzer kümeleri tespit de. Bu kümeler, soy ortak muhtemel gruplar ile eşit ama henüz hiçbir bilinen tanımlayarak SNP.

Gwozdz (2009)) "" N "olan tanımlanan iki küme içinde R1a1a7 (" P. Küme P), 2002 (Pawlowski ilk tespit tarafından ve görünüşe göre hesapları erkeklerin% Lehçe 8 hakkında, Polonya yapımı en yaygın açıkça tanımlanabilir haplotip kümede onu. Polonya dışında bir ortak daha az. Küme N, Polonya konsantre değil, kullanım alanlarında Slav birçok görünüşte ortak. Gwozdz da değil, (sahip M458) * En az bir büyük salkım R1a1a tespit orada değil sadece Polonya, ama sevk için yaygın olarak küme Bu gibi küme K..

Klyosov (2009) Avrupa'da, özellikle batı ve kuzey gözlenen belirterek, bu "dir (12 daha yaygın değil, 10 değeri için alışılmadık bir tekrar) DYS388 marker STR clade belirlenen istikrarlı göreceli bir mutasyon üzerindeki potansiyel notları İngiltere, İrlanda, Norveç, Almanya ve Danimarka, Hollanda ve bir çok az derecede İsveç. "mutasyon yoktur pratik Güneyde ve doğudaki alanları.

Hem Gwozdz ve Klyosov da bir zaman çerçevesi daha R1a1a genel yaşına daha yeni bu toplumlar arasında belirgin bağlantılar belirten Hint R1a1a nüfusunun parçası arasında eşleştirme STR sık yakın Rus ve Slav R1a1a nüfusunun parçası unutmayın.


[değiştir]ve R1a1a Dağılımı 3 (R-M17 veya R-M198)[]

[16][17]R-ve M17 M198 Frekans-R dağıtım R1a1a da bilinen, uyarlanmışUnderhill et al 2009 ().Daha fazla bilgi: nüfus R1A frekans listesiDaha fazla bilgi: Y-DNA haplogroups gruplar tarafından etnik R1A örneğin, çekirdek aralığı onun doğu ve batı uçları hem yüksek frekansta olarak bulundu Hindistan ve Tacikistantaraftan biri, ve Polonya diğer tarafta. bölgelerde bunların boyunca tüm R1A clade-gereğidir hakim R1a1a (R-M17 veya R-M198) alt.


Güney Asya[]

Grupta Güney Asya demografik R1a1a sayısı bir frekans yüksek gözlenmiştir ile olmuştur genellikle.[7][9]

In Hindistan, bu haplogroup yüksek oranda görülmektedir Batı Bengal Brahmins (% 72) [9] , doğuda Konkanastha Brahmins (% 48) [9] batısında, Khatris (% 67)[2] Iyenger kuzey ve Brahmins (% 31) [9] güneyinde. Birkaç bulunmaktadır bulunamadı de Güney Hint Dravidiankonuşan Adivasis dahil Chenchu (% 26) ve Valmikis ve Andhra Pradesh ve Kallar veTamil Nadu Hintliler Güney düşündüren Tribal yaygın olduğu M17 olduğunu.[10]

Bunların yanı sıra, çalışmalar gibi gruplar gibi çeşitli oranlarda bölgesel göstermek yüksek Manipuris (% 50)[2] Doğu aşırı Kuzey ve) in İstanbul (% 47[10] Batı aşırı Kuzey.

In Pakistan bunun Mohanna% 71 arasında bulunmuştur altındadır Sindh Eyaleti 46 güney ve% arasında etmek Baltis of Gilgit-Baltistan kuzeyinde.[2] % 13 iken Seylanca ve Sri Lanka olarak bulundu R1a1a R-M17 olumlu.[10]

Hindular Terai bölgesi ve Nepal % 69 de göstermek.[11]


[değiştir]3.2 Avrupa[]

clade R1a1a alt-In Europe tamamen R1A, yine neredeyse iniş Avrupa Doğu halklarının arasında düzeylerinin en yüksek olduğu bulundu 'de (Sorbs, Polonyalılar, Ruslar ve Ukraynalılar; 50-65%).[12][13][14] ülkelerde Baltık% 30) (% 45) Estonya etrafında R1A frekanslarda azalma Litvanya (.[15] Macar Düzeylerinin% 60 ve biliniz arasında 20 [16]
halkların önemli huzurunda bir Orada İskandinav asıllı düzeyleri ile en yüksek, Norveç ve İzlanda. 20 ila% 30 erkeklerin R1a1a bulunmaktadır,[17][18] Vikingler ve Normanlarmuhasebe; da batıya doğru R1a1a soy taşınan olabilir varlığı küçük en az bölümünün azından Britanya Adaları.[19][20][21][22]
Güney Avrupa R1a1a yaygın normal değil ama yaygındır. Önemli düzeyde olduğu gibi bu cepler var rastlanmıştır Pas Vadisi Kuzey İspanyaalanlarında, Venedikve Calabria içindeİtalya.[23] Balkanlar'da da frekansları ve önemli alanlar arasında varyasyon için daha düşük gösterir örneğin% 30> Slovenya, Hırvatistan ve Yunan Makedonya, ancak% 10 <Arnavutluk, Kosova ve parçalarıYunanistan.[14][24][25]
In (yakın Eulau 2005 yılında arkeolojik sit keşfedilen bir gelen, bireylerin üç kalıntılarının Saksonya-Anhalt, Almanya) ve M.Ö. 2600 tarihli hakkında, test pozitif SRY10831.2 için Y-SNP işaretleyici.[26] R1a1 clade böylece edildi ve şu anda Avrupa'da en az 4600 yıl önce, ilişkili görünen Kablolu Ware kültür.[27]


[değiştir]3.3 Orta ve Kuzey Asya[]

R1a1a frekansları ama, Avrasya parçalarının içinde merkezi ve kuzey nüfus arasında çok büyük değişiklik bu gibi alanlarda bulunur Batı Çin ve Doğu Sibirya. Bu değişim bir sonucu muhtemelen nüfus darboğazları alanlarda izole ve hareketlerin İskitler zamanlarda eski ve daha sonra Türk-Moğol. ve R1a1a frekansları High (R-M17 veya R-M198; 50-70%) arasında bulunan Ishkashimis, Khojant Tacikler, Kırgız, ve's Rusya halklarının birkaçAltay Cumhuriyeti.[28][29][30] Her ne kadar düzeylerini nispeten biraz arasında düşükTürkikonuşan gruplar (örneğin Türkler, Azeriler, Kazaklar, Yakutlar) düzeyleri veya olan Türki bazı çok yüksek Mongolickonuşan grupların- Kuzeybatı Çingibi, Bonan, Dongxiang,Salarve Uygurların.[28][31][32] R1a1a Doğu olup yerli belli de bulundu arasında Siberiansdahil:Kamchatkans ve Chukotkans, ve pik Itel'man .% 22[33]


[değiştir]3.4 Ortadoğu ve Kafkaslar[]

R1a1a parçaları çoğunda formları, çeşitli bulundu olmuştur Batı Asyagibi, alanlarda varlığını yok, neredeyse biyokatalist yaygın Ürdünparçaları yüksek düzeyde çok için, Türkiyeve İran.[34][35]
Kuyuları ve ark. (2001). R1A parçalar erkek doğu süre düzeyleri, İran% 35'e kadar yapılan R1a1a kısmı batı kaydetti düşük göstermek İranlıların ülkenin Nasidze ve ark. (2004) şehirlerin İran erkeklerden% 20 yaklaşık R1A bulunan Tahran ve İsfahan. Regueiro ve ark. (2006), bir çalışmada İran, kuzeyden güneye göre daha yüksek frekanslarda kaydetti kadar.
Türkiye aynı zamanda yüksek gösterir eşit nüfus alt bazı dağıtılan R1A düzeyleri arasında. Örneğin Nasidze ve ark. (2005) arasında nispeten yüksek düzeylerde bulunan Kürtler(% 12) ve Zazaların (% 26).
Öte yandan bölgelerin bu Ortadoğu kuzeyinde daha fazla için, R1A düzeyleri artmaya başlar Kafkasyaşekilde dengesiz bir de, bir kez daha. Bölgede ve hoparlörleri ait olduğu tespit Çeşitli toplumlarda okumuş kadar çok gösterilen hiçbir düzeyleri yüksek iken, R1A işareti Karaçay-Balkar dili test erkeklerin yaklaşık dörtte biri kime arasında şimdiye kadar R1a1a haplogroup bulunmaktadır.[2]


[değiştir]4 Origins ve R1a1a göçler varsayıldı[]

R1A kökeni purportedly çoğu tartışmalar clade-sub M198)-aslında hakkında kökeni baskın R1a1a (R-M17 veya R. Veri şimdiye kadar toplanan gösterir ayrılmış alanların yüksek frekans yaygın orada iki, bir Güney Asyaçevresinde, Hint-Düz Gangeticve diğer Doğu Avrupa, etrafında Polonya ve Ukrayna. ve tarih öncesi olası nedenlerden dolayı bu tarihi ve soybilimciler, genetik konu ve devam eden genetikçileri tartışma ve dikkat arasında nüfus ve aynı zamanda arkeolog ve dilbilimciler potansiyel ilgilendiren kabul edilir.
2009 yılında, eski ve yeni iki birkaç büyük çalışmalar STR verileri[36] olan Asya R1a1a "kutup vardır açılımı" benzeri Güney Asya yaş, görünüşe göre daha eski Güneydoğu düşündüren Avrupa R1a1a, ayrı iki bu sonuca varmış olması ise lokus kökeni olasılıkla daha.[37]


[değiştir]4.1 Güney Asya kökenli hipotez[]

sayıda çalışmalar artan bir çeşitliliği bulduk seviyesine sahip yüksek Asya'dan Güney Y-STR içinde R1a1a varyasyon haplotip. temelinde bu, süre birkaç örneğin (çalışmalar yayılma sonucuna bu kadar tutarlı Güney Asya verileri büyük olasılıkla özgün noktasıKivisild ve ark. (2003), Mirabal ve ark. (2009) ve Underhill ve ark. (2009)) bir kaç örnek var için (aktif savundu için senaryo bu Sengupta ve ark. (2005), Sahoo ve ark. (2006), Sharma ve ark. (2009). anket çalışması 2009 Aralık itibariyle, yeniden test harmanlama bir dahil Y-DNA çalışmalarından önceki seçeneğe yapan Güney Asya R1a1a arasında çeşitli öneri kökenli güçlü.[2]


[değiştir]4.2 Orta Asya[]

Cordaux ve ark. (2004). kökenli Asyalı bir sahip kromozomlar büyük olasılıkla merkezi savundu, gerekçe verileri 3 önceki yayınlar, R Y M17 (R1a1a)-[38] Orta Asya ile olan menşe olası yerinin dikkate hala Mirabal ve ark. (2009) veri daha yeni analizinden sonra daha büyük. Ancak bu yazarlar da menşe yerlerinin olasılıkla, özellikle Güney Asya, Asya bölümden diğer düşünün.


[değiştir]4.3 Orta Doğu[]

Yukarıda belirtildiği gibi, R1A haplotypes çoğunun ortak azdır Orta Doğu ya da Avrupa Doğu ve ya Güney Asya ya da daha çok Asya Merkez. O clade olan kökenleri hakkında spekülasyon söz yine de olmuştur. Bu nüfus, bazı Kürt ve arasındadır hem İran parçaları örneğin bazı, çeşitlilik ve-yukarıda orada çünkü anlatılan frekans ceplerinden yüksek.Doğu kökenli için R1A Orta A ve sahip olasılığı dikkate bir edilmiş uzun veri bilinen tutarlı olmak ve hala düşünülmektedir.[2][8][10][14]


[değiştir]4.4 Doğu Avrupa göç hipotezler[]

Coalescent zaman R1a1a için tahminlerden Underhill ark STR (xM458). (2009)
Konumu TD
W. Türkiye 15,800
Pakistan 15,000
Nepal 14,200
Türkiye 14,000
Umman 12,500
N. Türkiye 12,400
S. Türkiye 12,400
Kafkaslar 12,200
E. Türkiye 11,800
Polonya 11,300
Slovakya 11,200
Girit 11,200
Almanya 9,900
Danimarka 9,700
BAE 9,700
Bir yaygın olarak anılan teori açılımları iki edilmiştir 2000 olabilir orada önerdi içinde: Birincisi, R1a1a ilk sırasında Ukraynalı refugium yayılan Geç Buzul Maksimumve ardından yayılan gelen erkek genişleme tarafından büyütülmüş olan Kurgan kültürü.[14] Yakın tarihli bir anket önce senaryo savunuyor bu yeter eski olması R1a1a olabilir, ama yıllar bulmak 11.000 yaklaşık onun tarafından Avrupa'nın bazı bölgelerinde olduğu daha o bile Asya'da başlangıçta muhtemelen işte bu.[2]
Durum Avrupa'da erken bir tür tahminler için R1a1a hasta yaşı çoğu tarafından açıklanan metodoloji "kağıtlar kullanarak" evrimsel etkili gelenZhivotovsky ve ark. (2004), en son böyle örnek olmak Mirabal ve ark. (2009) ve Underhill et al. (2009). Bu nedenle yöntem kullanarak bu tarihleme Araştırmacılar., sonuçlandırmak herhangi bir daha yeni dispersals veya Neolitik clade bütün ilk yayılma yapmayacağım temsil R1a1a ve subclades veya bir dağıtımında olabileceğini daha görünür subclade Underhill et al. (2009Erken Tunç Çağı) remark Kalkolitik ve R1a1a7-M458 dağıtımı ile ilgili "coğrafi uyum ve Kablolu Ware (CW) Avrupa kültürleri ". Ancak onlar da bağlantı nota bir kanıt aykırı: Kablolu Gereçleri dönemde insan kalır Eulauhangi Y-DNA R1A ile elde edildi) xM458 (* olmak R1a1a haplogroup görünmesini (haplotip hangi * onlar R1a1a Alman bulundu en benzer modern.)
gazetelerde nerede Zhivitovsky yöntemi kullanılan bir yöntem değildir sadece, Avrupa'nın R1a1a çeşitlilik dillerinde Slav yayılması da ancak Yaş sadece Tunç değil de dahil olmak üzere daha fazla son olayların, anlamlı şekilli daha fazla sahip olan, genellikle anladım. Dupuy ve ark. (2005) ". spekülasyonlar o R1A" [doğu ve merkez kültürlerin Kablolu Ware ve Battle-Axe yaymak] olabilir temsil Norveç Avrupa Luca ve ark. (2006), Çek Cumhuriyeti baktığınızda de veri önce 1500 yıl yaklaşık genişleme için hızlı bir demografik önerisi vardı kanıt. Rebala ve ark. (2007) aynı zamanda. alanın modern Ukrayna son Slav genişleme bir kanıt STR tespit Y- Gwodzdz (2009"Polonya şimdi) önce genişleme biraz daha az 1500 yıllık nüfus" hızlı gördüm bir kanıt alanı.


[değiştir]4.5 Bozkır kültürü[]

Arkeologlar mobil ve nispeten ilgili tanımak a-kompleksinin arasıkültürlerin yaşayan Avrasya bozkırparçası, hangi çıkıntı Avrupa'ya kadar ileri batıUkrayna. Geç gelen bu kültürler Neolitik ve içine Demir Çağıgibi belirli özellikleri ile Kurgan mezarları ve at evcilleştirme, bir yayılma ile olmuştur ilişkili olan Hint-Avrupa dilleri Avrasya arasında. Neredeyse Demir Çağı ve tüm örneklerinden Bronz mezar Krasnoyarsk Sibirya'da güney bölgesinde M17-mensubu R1a1 ve Avrupa'dan göç temsil bir doğuya doğru olduğu ortaya çıktı.[39]
Hindistan Bozkır genetikçiler Avrasya dan R1a1a gen akışı gördükleri delil inanan süreç var kültürlerde Bozkır katılımı bu sık sık önerdi.[40] Böyle bir Bozkır kökenli için tümünü veya bir kısmını temel üzerinde tartışılabilir R1a1a devam etmek bazı siteler dahil, Kurgan kalıntıları birkaç Güney Sibirya geç antik sonucu DNA Andronovo kültürü.[41] artık bağdaşmayan hiçbir bu teori yapma R1a1a, teori bölümü için geçerli sayılır sadece onunla bu tartışmaların Ancak, son teorileri için R1A kökeni başka daha geniş tanımlı.[2][42]


[değiştir]5 Popüler bilim[]

Bryan Sykes kitapta onun Isles Kan iş yaptığı haplogroups büyük İngiliz yaptı için mitokondriyal Y haplogroups, çok "klan patrik verir" veya kurucuları ile yaratıcı isimler kızları Eve of Seven. O var Isles İngiliz teorisi R1a1a yılında patrik "Sigurd yansıtan" a "ve klan Avrupa adlı R1a1a da" İskandinav kökenli. Bu haplogroup önemli diğer bir gerekir ya da R1a1a hakim olması olduğunu kaydetti, bu insanlar, gruplama başka büyük yok veya zümre herhangi değil demek ki orada hiç oldu. Gerçek klanlar ve etnik gruplar haplogroups Y birçok erkek vardır yapılmış kadar.


[değiştir]Ayrıca bakınız 6[]

*Nüfusa göre R1A frekans listesi
Ağacın Evrimsel İnsan Y-kromozomu DNA (Y-DNA) haplogroups (gruplar tarafından etnik ·ünlü haplotypes)
En sık Y-ata son
|
A BT
|
B CT
|
CF DE
| |
C F D E
|
G H IJK
|
IJ K
| |
I J L MNOPS T
|
M NO P S
| |
N O Q R

[değiştir]7 Notlar[]

 1. Karafet ve ark. (2008). Bakınız Tablo 2, clade R1 ebeveyn veren yaşta.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2 , 16 2,17 2,18 Underhill et al. (2009)
 3. YCC (2002)
 4. olarak kullanılan Semino ve ark. (2000)
 5. SRY1532.2 SRY10831.2 olarak bilinen, aynı zamanda
 6. 6,0 6,1 ISOGG filogenetik ağaç
 7. 7,0 7,1 Sahoo ve ark. (2006)
 8. 8,0 8,1 Regueiro ve ark. (2006)
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Sengupta ve ark. (2005)
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Kivisild ve ark. (2003)
 11. Fornarino ve ark. (2009)
 12. Balanovsky ve ark. (2008)
 13. Behar ve ark. (2003)
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Semino ve ark. (2000)
 15. Kasperaviciūte ve ark. (2005)
 16. Semino ve ark. (2000), 60 seviyesinde bulunan bir% ancak daha sonraki bir çalışmada Tambets ve ark. (2004). Macarlar örnek bir 113 sadece% 20.4 in-DNA Y bulundu haplogroup R1A Rosser ve ark. (2000) örnek bir Macar) yaklaşık% 22 (8 / 36 soy bulundu SRY1532b olumlu. Battaglia ve ark. (2008) Macarlar 53 numunenin yaklaşık% 57 in-M17 R1a1a bulundu haplogroup.
 17. Bowden ve ark. (2008)
 18. Dupuy ve ark. (2005)
 19. İrlandalı Mirası DNA Projesi, R1 ve R1A
 20. Passarino ve ark. (2002)
 21. Capelli ve ark. (2003)
 22. Garvey, D. "Y R1a1 haplogroup". dan Arşivlenmişözgün 2007 tarihinde 8 Şubat.http://web.archive.org/web/20070208175917/http://freepages.genealogy.rootsweb.com/ ~ dgarvey/DNA/hg/YCC_R1a1.html. Alınan 2007-04-23.
 23. Scozzari ve ark. (2001)
 24. Rosser ve ark. (2000)
 25. Pericic ve ark. (2005)
 26. Ysearch kalır Eulau için numara 2C46S olduğunu.
 27. Haak ve ark. (2008)
 28. 28,0 28,1 Wells ve ark. (2001)
 29. Kharkov ve ark. (2007)
 30. Tambets ve ark. (2004)
 31. Wang ve ark. (2003)
 32. Zhou ve ark. (2007)
 33. Lell ve ark. (2002)
 34. Nasidze ve ark. (2004)
 35. Nasidze ve ark. (2005)
 36. görmek Mirabal ve ark. (2009) ve Underhill et al. (2009)
 37. Mirabal ve ark. (2009) ek süre verilere, Asya merkez olmak tutarlı hissettim Underhill et al. (2009) kökeni Asya ile Batı tutarlı olması için veri sürdü.
 38. Wells ve ark. (2001), Semino ve ark. (2000) ve Quintana-Murci ve ark. (2001)
 39. Keyser, Christine (16 Mayıs 2009). "Ancient DNA daha Sibirya Kurgan güney tarihin sağlayan yeni anlayışlar içine". İnsan Genetiği.http://www.springerlink.com/content/4462755368m322k8/?p=087abdf3edf548a4a719290f7fc84a62&pi=0. Alınan 6 Nisan 2010.
 40. 2002 örneklerden birkaç için bkz Semino ve ark. (2000), Passarino ve ark. (2001), Passarino ve ark. (2002) ve Wells (2002)
 41. bak Keyser ve ark. (2009): erkek örnekleri 10 9 dışarı R1a1a içinde bulundu, delil önermek yazarlar tarafından hissettim yaymak Avrupa'ya Sibirya kültür Kurgan Bozkır.
 42. Kloyosov ve ark. (2009)

[değiştir]8 Referanslar[]

[edit]8.1 Projects[]

 1. Karafet et al. (2008). See Table 2, giving age of parent clade R1.
 2. Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi; Underhill et al. 2009 isimli refler için metin temin edilmemiş
Advertisement