Şablon:Makam aracı - d {{Makam aracı}}


Makam
Araç - Vasıta
Makam araçları

237 sayılı Taşıt Kanunu [1]
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE GÖRE KURUMLAR TARAFINDAN İHDAS EDİLECEK OTOBÜS SEFERLERİNİN İŞLETME ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER - MEB
İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği [2]

RESMİ TAŞITLARLA İLGİLİ GENELGE (2001-23)
Personel Taşıma Yönetmeliği - OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ - Öğrenci taşıma yönetmeliği [3]
ÖĞRENCİTAŞIMA YÖNETMELİĞİ
Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği 2014
PERSONEL TAŞIMA YÖNETMELİĞİ - [KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ] [4]
GEZİ YÖNETMELİĞİ

Taşıt Takip Kartı
Taşıt Kontrol Kartı

Introduction_to_Maqamat_Al-Quran

Introduction to Maqamat Al-Quran

المقامات_الموسيقية

المقامات الموسيقية

Şablon:Makambakınız - d


Makam - Maqam -
Makâm - Maqâm - MAKÂM
Makamat - Maqamat

Kur'am kırratında kırk makam [5]
Muqam - Uygur
Makam araçları - Musiki'de makamlar
Makam/WP - Makam/VP

Sözlükte "ayakların bastığı yer, oturulan yer, menzil, merhale, konak" anlamlarına gelir
Tasavvufta, kulun tekrar etmek suretiyle kazandığı ve kendisinde özellik haline getirdiği edebler ve ahlâk veya kulun riyazet ve mücahede ile ulaştığı derece demektir. Haller, Allah vergisi (vehbi) iken, makâmlar kulun çalışması ile (kesbi)dir.
Hal geçicidir, makâm ise süreklidir.
Ayrıca velilerin mezarlarına veya hatıralarını taşıyan yerlere de makâm denilmektedir. (M.C.)
Makam-ı İbrahim
Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya halkı hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Mümkün olursa tavaf namazının burada (Makam-ı İbahim'in arkasında) kılınması efdaldir.
LIVÂÜ'L-HAMD
Hamd sancağı; kıyamet günü insanların altında toplanacakları sancak; Hz. Peygamber'in sancağı. Kıyamet günü övgü ve şeref Hz Peygamber'e ait olacağı için, onun ümmetini toplayacağı sancağın ismi "Hamd sancağı" diye isimlendirilmiştir.

Makam-ı mahmud
"Gecenin bir kısmında da sana mahsus olmak üzere, onunla (Kur'an) gece namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni bir Makam-ı Mahmud'a gönderir" (el-Isrâ, 17/79). Bu ayeti kerimede geçen makam-ı mahmud, ahiret günü Hz. Peygamber'e verilecek şefaat makamı olarak tefsir edilmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte Hz. Peygamber makam-ı mahmudun ne olduğunu soran sahâbiye "o şefaattır" diye cevap vermiştir (Ahmed b. Hanbel, II, 444). Bu açıdan değerlendirildiğinde hamd sancağının, şefaatla alâkası ortaya çıkmaktadır.
Ebû Saîd el-Hudrî (r.a), Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Öğünmek için söylemiyorum, ben Âdemoğullarının efendisiyim! Kıyamet gününde ilk diriltilecek benim. Öğünmek için söylemiyorum; ilk şefaat isteyen ve şefaati ilk kabul edilenim. Öğünmek için söylemiyorum; kıyamet gününde hamd sancağı benim elimde olacaktır" (Tirmizî, Menâkıb, I; Ibn Mâce, Zühd, 37; Dârimî, Mukaddime, 8; Ahmed b. Hanbel, I, 281, 295, III, 14, 4). Hamd sancağı Hz. Peygamber'e ait olan hususi özelliklerdendir. Bir rivayete göre diğer peygamberlerde bulunmayan, yalnızca Hz. Peygamber'e ait olan bu sancak altında Âdem (a.s)'den kıyamete kadar bütün müminler toplanacaklardır (Mübarekfürî, Tuhfetü'l-Ahvezî, Beyrut t.y, IV, 130).
MAKÂM
Bir kimse şu on şeyi, kendine farz bilmedikçe, tam verâ ehli (dînimizde şüpheli olan şeylerden sakınan) olamaz: Başkalarını çekiştirmemeli. Mü'minlere sû-i zan (kötü zan) etmemeli, kötü bilmemeli. Kimse ile alay etmemeli. Yabancı kadınlara, kızlara bakmamalı. Doğru söylemeli. Kendini beğenmemek için, Allahü teâlânın kendisine yaptığı ihsânları (iyilikleri), nîmetleri düşünmeli. Malını helâl yerlere harcayıp, haramlara vermemeli. Nefsi, keyfi için, mevki makâm istemeyip, bunları insanlara hizmet yeri bilmeli. Beş vakit namazı vaktinde kılmağı birinci vazîfe bilmeli. Ehl-i sünnet (Resûlullah efendimiz ve arkadaşlarının bildirdiği doğru yolda giden İslâm) âlimlerinin bildirdiği îmânı ve işleri iyi öğrenip, kendini bunlara uydurmalı. (Ahmed Fârûkî)
Emeli, arzû ve istekleri kısa yapmak lâzımdır. Makâm, mevkî kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. (Ahmed bin Âsım Antâkî) Makam ne kadar mühim olsa da, şahsiyetinizi vermeyin. Kendinizi küçültmeyin. (Ferîdüddîn Şeker Genç) Mal için makam için hep uğraştım,
Sonsuz nîmetlerden oldum, âh yazık!
Yol bozuk ve karanlık, önde şeytan,
Günâh ağır, ağlarım hep, âh yazık!
(Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)
2. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin bu yolda ilerlerken kazandığı mânevî derecelerden her biri.

Makam ile hal arasındaki fark
Makâmı kazanmakta kulun gayreti lâzımdır. Bu bakımdan makâm ile hâl arasında fark vardır. Çünkü hâl, kulun gayreti olmadan kalbde meydana gelir. (Ali bin Hüseyin)

Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kazandığı makâmın hükümlerini, îcâblarını yerine getirmeden, tamamlamadan, başka makâma geçmekte acelecilik yapmaması, sabırsızlık göstermemesi lâzımdır. Zîrâ, kanâati olmayan hırslı kimsenin tevekkülü, sıhhatli olmaz. Tevekkülü tam olmayanın teslimiyetinde sıhhat bulunmaz. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)
Makâm-ı İbrâhim
Haccın farzlarından üçüncüsü, Kâbe-i muazzamayı tavaf etmektir. Tavaf, Mescid-i harâm içinde, Kâbe-i muazzama etrâfında dönmek demektir. Dördü farz, üçü vâcib olmak üzere yedi kerre dönülür. Zemzem kuyusunun ve makâm-ı İbrâhim'in dışından dolaşarak da tavâf etmek câizdir. (İbn-i Âbidîn) Yeryüzünde Cennet'e âit varlıklardan yalnız Hacer-ül-esved (Cennet'ten getirilen, Kâbe'nin duvarına konan kıymetli siyah taş) ile Makâm-ı İbrâhim bulunmaktadır. Eğer bunlara müşriklerin (Allah'a ortak, eş koşanların) elleri dokunmamış olsaydı, onlara dokunan derd sâhiblerine mutlaka cenâb-ı Allah şifâ verirdi. (İbn-i Abbâs)
Makâm-ı İlliyyîn
Bir ma'sûm (günâhsız, suçsuz) çocuk hasta olup, ölüm döşeğine girdiğinde, makâm-ı İlliyyîn, onun makâmı olur. Oradan üç yüz altmış melek gelip, saf saf olup o çocuğun karşısında dururlar ve; "Yâ ma'sûm çocuk! Müjdeler olsun sana, bugün öyle bir gündür ki, geçmiş olan, anaların ve dedelerinin ve cümle komşularının günâhlarının affı için Hak teâlâdan dile (iste)" derler. (İmâm-ı Gazâlî)

مقامات_الشيخ_مصطفى_إسماعيل_رحمه_الله_تعالى_سبعة_مقامات-0

مقامات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى سبعة مقامات-0

Kuzey Türk devleti


RESMİ TAŞITLARLA İLGİLİ (2001-23)02.05.2001 Çarşamba Sayı: 24390 (Asıl)

Genelge

Resmi Taşıtlarla İlgili Genelge 2001/23

Başbakanlıktan:


İLGİ: 9.8.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge.

Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller, bu kurum ve kuruluşların sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler ile kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar ile kullanılmalarına ilişkin esaslar 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununda düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, resmi taşıtların Taşıt Kanunu hükümlerine uygun olarak kullanılması ve cezai kovuşturmalara maruz kalınmaması için, anılan Kanun hükümleri ile önceki yıllarda yayımlanan çeşitli genelgelerde açıklanan hususlara ve aşağıda belirtilen düzenlemelere uyulması gerekmektedir.

1. 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine ve koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecektir. Her ne suretle olursa olsun bunların dışında daha önce yapılmış olan taşıt tahsisleri bu genelgenin yayımı tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Bu genelge kapsamındaki kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla; bu genelge uyarınca tahsisi kaldırılmış olan taşıtlar da dahil olmak üzere, her türlü binek ve station-wagon türü taşıtlardan sayısı, merkez teşkilatında fiilen çalışan her statüdeki toplam personel sayısı (akademik personel, hakim ve savcılar dahil) 1000'e kadar olanlarda en fazla (15), 2500'e kadar olanlarda en fazla (25), 2500'den daha fazla olanlarda ise en fazla (40) (Başbakanlıkta her bir Devlet Bakanlığı için ilave en fazla 3'er adet) adet hizmet taşıtı bulundurulabilecektir. Bakanlıklarda havuzdaki taşıtlardan en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecektir. Mevcut binek ve station-wagon sayısı (15) adetten az olan kurum ve kuruluşların bu taşıtlarının tamamı hizmet amacıyla kullanılmak üzere havuza alınacak, söz konusu hizmet taşıtlarının yönetimi tek elden yürütülecektir.

Bakanlıklar merkez teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında havuza alınan araçların cinsi, model yılı ve plaka numaralarını gösterir bir liste düzenleyerek 15 gün içinde, Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına bildireceklerdir. Tahsisi kaldırılan taşıtların havuza alınmasından ve havuz sisteminin genelgede belirtildiği şekilde yürütülmesinden ilgili kurum veya kuruluşun en üst amiri de dahil olmak üzere ilgili tüm personel doğrudan sorumlu olacaktır.

Taşıt tahsisleri ve kullanımı idarelerce hassasiyetle izlenecek ve aksine hareket edenler (taşıtın kullanılmasına izin verenler ve taşıttan yararlananlar) hakkında, 237 sayılı Kanunun 16'ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Taşıt Kanunu hükümleri gereğince ve çeşitli genelgeler ile makam hizmetlerine taşıt tahsis edilenlerin birden fazla taşıt kullandıkları anlaşılmaktadır. Makam hizmetlerine taşıt tahsis edilmiş olanlar, birden fazla taşıt kullanamayacakları gibi, döner sermaye, fon, hibe vb. kaynağı ne olursa olsun Taşıt Kanunu ve bütçe kanununda kendileri için öngörülenin dışında başka cins taşıta da binemeyeceklerdir. Ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç arazi binek, jeep gibi taşıtlar ve yılı Bütçe Kanununda öngörülen makamlar hariç hiçbir makama yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecektir.

Diğer taraftan; vakıf, dernek, banka, birlik, firma, şahıs vb. kuruluş veya kişilerden hibe suretiyle de olsa taşıt kabul edilmeyecek ve kullanılmayacaktır. Kurum ve Kuruluşlar genelge yayım tarihinde kullandıkları bu tür taşıtların listesini 15 gün içinde Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına göndereceklerdir.

2. Kamu taşıtı kullanımındaki kaynak israfını ve kamu harcamaları üzerinde oluşan yükü hafifletmek için, taşıt sayısının azaltılması, bunların bakım, onarım ve işletme giderlerinin asgari düzeye indirilmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar;

- 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine tahsis edilenler ile yönetmeliği uyarınca koruma altına alınanlara tahsis edilen (kişi başına 1 adet) taşıtlar ve 1'inci maddeye uygun olarak havuza alınan taşıtlar dışında kalan tüm binek ve station-wagon tipi taşıtlarını, bu Genelgenin yayımı tarihini izleyen günden itibaren en geç (15) gün içinde cins, marka, plaka numarası ve yaşlarını gösterir bir liste ile Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ya da yetkili tasfiye birimlerine bildirerek teslim edecekler ve söz konusu listenin bir örneğini Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına göndereceklerdir.

Tasfiye birimleri ise teslim edilen bu taşıtları;

- Genel bütçeli dairelerde 9 Mart 1994 tarih ve 193 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği'nde belirtilen esaslar dahilinde,

- Diğer kurum ve kuruluşlarda ise kendi mevzuatlarında yer alan menkul malların tasfiyesine ilişkin hükümler uyarınca, tasfiye edeceklerdir.

Ayrıca, kurumların ellerinde bulunan 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi tüm taşıtların ekonomik ömrünü doldurup doldurmadığı, anılan Kanunun 13 üncü maddesine göre bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç (60) gün içerisinde tesbit edilerek, ekonomik ömrünü doldurduğu anlaşılan taşıtlar yukarıda belirtilen esaslar dahilinde tasfiye edilecektir.

Tasfiye edilen taşıtların şoförleri ve bu taşıtlarla ilgili diğer idari personel, kurumun ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında istihdam edilecektir.

3. Bu Genelge kapsamına dahil kurum ve kuruluşlar ile bağlı ve ilgili kuruluşların Başkanları, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürleri ile kurumların merkez teşkilatlarında bulunan Kurul Başkanları, Avrupa Birliği ve Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreterleri ile Belediye Başkanlarının, ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri, hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya station-wagon tipi taşıtlarla sağlanacaktır.

Ancak bu kişiler, istemeleri halinde ikametgahları ile görev yerleri arasındaki (sabah- akşam) gidiş ve gelişlerinde servis imkanı yerine ticari taşıtlardan yararlanabilirler.

4. Taşra teşkilatlarında; 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine tahsis edilenler dışında kalan binek ve station-wagon tipi taşıtlardan il valilerince ilgili kurumların (2802 sayılı Yasaya tabi olarak görev yapanlar hariç) hizmet özelliklerine göre sayıları belirlenerek her bir kurum için oluşturulacak havuzlara alınması (yerel yönetimler ve bağlı iktisadi kuruluşları dahil) uygun görülenler dışında kalanlar da, kurumların merkez teşkilatlarınca ilgili tasfiye birimlerine devredilirler. Havuzda yer alacak binek ve station-wagon tipi taşıtlardan, bakanlıklar il müdürü (her bakanlığa bir adet olmak üzere), defterdar, emniyet müdürü, genel ve katma bütçeli kuruluşlar ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile KİT'lerin bölge müdürü; istemeleri ve kurumların imkanları dahilinde ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sabah-akşam geliş ve gidişlerinde daimi hizmetlerde kullanılan mevcut hizmet araçlarından servis aracı olarak yararlandırılabileceklerdir.

Ancak bu kişiler, istemeleri halinde ikametgahları ile görev yerleri arasındaki (sabah- akşam) gidiş ve gelişlerinde servis imkanı yerine ticari taşıtları kullanabileceklerdir.

5. Anılan Kanunda, emir ve zatlarına veya makam hizmetlerine taşıt tahsis edilecek kamu görevlileri açık olarak belirtilmiş, ayrıca kurumların daimi hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı bulundurulabileceği öngörülmüştür.

237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına, (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar, (özel işler hariç) resmi hizmetlerin yanında, makam sahiplerinin ikametgahları ile görev yerleri arasındaki (sabah-akşam) geliş ve gidişlerinde kullanılabilir.

Emir ve zata veya makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar dışında kalan ve hizmet aracı olarak havuzda yer alan taşıtlar aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. Bu taşıtlar; özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak (bu Genelge ile izin verilen haller hariç) kullanılamaz, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilemez ve bu amaçla bekletilemez.

6. İstekleri üzerine ticari taşıtlardan yararlananlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

7. Kamu taşıtlarının kullanımında azami tasarrufun sağlanabilmesi amacıyla, bu Genelgenin 3'üncü maddesinde belirtilen aynı idare bünyesinde bulunan müsteşar yardımcısı, kurul başkanları ve genel müdürlerinden ikametgahları aynı yerde veya birbirine yakın güzergahta bulunanların ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sabah-akşam geliş ve gidişleri ayrı birer taşıt yerine tek bir taşıtla sağlanacaktır.

8. Hiçbir kamu taşıtına "resmi plaka" dışında başka bir plaka takılmayacaktır. Ancak, sadece 237 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel uyarınca emir ve zatlarına ve (2) sayılı cetvel uyarınca makam hizmetlerine tahsis edilmiş olan kamu taşıtlarına, resmi plaka yerine, güvenlik gerekçesi ile sivil plaka (beyaz zemin üzerine siyah rakamlardan oluşan) takılmasının gerekli görülmesi halinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin onayı alınmak kaydıyla sivil plaka takılacak aracın tahsis edildiği makamda bulunan kişinin adı ve soyadı, unvanı ve sivil plaka verilmesini gerektiren sebepleri de gösteren listeler halinde ve makamdan alınan onayları da eklenmek suretiyle İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

9. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze v.b.) resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililer azami özen ve dikkati göstereceklerdir. Ayrıca, memuriyet mahalli dışındaki görevlere başka ulaşım araçları ile gidilmesi halinde, aynı yere ilgilinin görevinde kullanılmak üzere taşıt gönderilmeyecek, gidilen yerdeki resmi hizmet araçlarından istifade edilecektir.

10. İlgi Genelge uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğü trafik birimleri tarafından yapılan denetlemelerde aracın ön kapılarında "Ait olduğu kurum veya kuruluşun adı" ile "Resmi Araç" ibaresinin yazılı olup olmadığı hususları özellikle tespit edilecek ve İl Trafik Tescil ve Denetleme veya Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilen denetim sonuçlarına göre tespit edilen eksiklikler, giderilmesi için anılan Genel Müdürlük tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir.

11. Kamuda gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması amacıyla taşıtların kullanımının denetimi ve uygulamanın takibi merkezde bizzat Bakanlar, illerde valiler tarafından yerine getirilecektir. Merkezde Bakanın görevlendireceği yetkililer ve illerde bütün kamu taşıtları açısından valiler, taşıtların 237 sayılı Taşıt Kanunu ve bu Genelge hükümlerine uygun olarak kullanılmasından doğrudan sorumlu olacaklardır.

12. İdareler, akaryakıt sarfiyatının asgari düzeyde tutulması amacıyla, mevcutlarında bulunan taşıtlar için aylık ve yıllık bazda azami limitler belirleyerek tasarrufu sağlayıcı düzenlemeleri yapacaklardır.

13. Kamu taşıtlarının resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, görevin sona ermesinden sonra bütün taşıtların resmi garaj veya parka çekilmesi hususlarında idareler gerekli tedbirleri alacaklardır.

14. Yüksek Yargı Organları, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünde; güvenlik, asayiş, trafik ve istihbarat hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak havuzda yer alacak taşıt sayıları ile bu taşıtların kullanımına ilişkin tasarruf önlemlerinin söz konusu kurumlarca belirlenmesi uygun görülmüştür.

15. Tüm kamu kurum ve kuruluşları; resmi taşıtlarının edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması hususlarında, Başbakanlık Genelgelerinin yanı sıra, Maliye Bakanlığınca yapılmış ve yapılacak olan düzenlemelere titizlikle uyacaklardır.

16. İlgi genelgenin ve konuyla ilgili diğer genelgelerin, bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.