Yenişehir Wiki
Advertisement

D - Drive dan word olarak indirme linki
http://www.hizmetvakfi.org/risaleinur/
Portal:RNK . RNK . Şablon:Risale bakınız


RNK
BSN
Şablon:BSN bakınız.
Risale şablonları

Risale-i Nur Külliyatı
TARİHÇE-İ HAYAT.
SÖZLER .
Küçük Sözler.
MEKTUBAT .
LEM'ALAR .
ŞUALAR .
ASÂ-YI MUSA -
HUTBE-İ ŞAMİYE .
İŞARATÜ’L-İ’CAZ -
SÜNUHAT -
TULÛAT -
MÜNAZARAT .[
MESNEVÎ-İ NURİYE .
MEYVE RİSALESİ .
GENÇLİK REHBERİ
HANIMLAR REHBERİ.
HİZMET REHBERİ.
SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ .
ZÜLFİKAR .
İMAN VE KÜFÜR MUVAZENELERİ

Lahikalar:
Kastamonu Lâhikası
.BARLA LÂHİKASI .
Emirdağ Lahikası-I .
Emirdağ Lahikası-II

Eski Said Dönemi Eserleri;
Makalat;
Kızıl İcaz;
İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Said Nursi;
Nutuk;
Bediüzzamanın Selanik'de Hürriyete Hitabı.
Münazarat;
Münazarat/İlk Baskı
Hutbe-i Şamiye;
Deva’ül-Yeis Zeylinin Zeyli;
Nokta;
Hutuvat-ı Sitte;
Sünuhat;
Rumuz;
Şuaat-ı Marifetü’n-Nebi;
Tuluat;
İşarat;
Hakikat Çekirdekleri I ve II;
Lemaat)

RNK/Fihrist .
Fihriste-i Mektubat .
Sözler/Fihrist.


RNK/Tercümeleri.
RNK/English
RNK/Arabi
RNK/Azerice
Wikimedia
Risale:RNK
Risale:Risale-i Nur
Risale:Sözler

* RNK/Ansiklopedik bilgiler
* RNK/Almanca
* RNK/Audio
* RNK/Ayasofya
* RNK/Cemil Meriç
* RNK/Dua
* RNK/Ebter
* RNK/Evrad
* RNK/Farisi
* RNK/Fihrist
* RNK/Gıybet
* RNK/Hata-Savab Cetveli Hata-Savab Cedveli
* RNK/Hayal
* RNK/Hizb
* Hikem-i Ataiye
* RNK/Kedi
* RNK/Şazeli
* RNK/İlk Dönem Eserleri
* RNK/Japonya
* RNK/Konyalı Mehmet Vehbi Efendi
* RNK/Kürtçe
* RNK/Müdafaaları
* RNK/MüddeiUmum/İddianamesi/Hata-Sevap Cetveli
* RNK/Mikrop
* RNK/Rusça
* RNK/Sosyalizm
* RNK/Savunma
* RNK/Talebeleri
* RNK/Tercümeleri
* RNK/Taziye YİRMİ BEŞİNCİ LEM'A
 * RNK/VİDEO

* Risale:Hizb-ül Hakaik .
* Risale:Hizb-i Nur'il Ekber (Zülfikar) .
* Risale:Hizb-i Azam-ı Kur'anî .
* Risale:Hizb'ül Ekber-in Nuri .
* Risale:Hizb-ül Mesnevi-ül Arabi
RNK/Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararı
RNK/Ekolleri
BSN/Matematik


RNK/MüddeiUmum/İddianamesi/Hata-Sevap Cetveli

RNK/Rusça
https://risalecomparative.com/?lang=ru
WORDS.
THE FIRST WORD/English&Turkish for students
Kaynaklar:
Karşılaştırmalı web
https://risalecomparative.com/?lang=ru
52 dilde
Nur Külliyatı Okuma Konu fihristli: http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/ --- Risale-i Nur Cep/Web indir: http://www.nurunsozu.com/ Risale-i Nur Kütüphanesi: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.feyyaz.risale_inur Risale-i Nur Enstitüsü: http://www.risaleinurenstitusu.org/ Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar): http://www.koprudergisi.com/
Audio&Video
Risale-i Nur Videoları
Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/bookmarks/nurvideolari
Youtube RNK Videoları (Altyazılı): [1] MP3 formatında Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/details/sesli-risale-i-nur-kulliyati-mp3 İndirme
İngilizce PDF ve Word [2] Arabi [3] Azeri:[4] Necmettin Şahiner

ESER SAHİBİ SAİT OKUR (BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ) OLAN ESERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KULLANILMASINA İLİŞKİN KARAR

Hakların kullanımına ilişkin esaslar

MADDE I-

(l) Eser sahibi Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) olan ekli listedeki eserler üzerinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan tüm hak ve yetkiler Diyanet İşleri Başkanlığına aittir.

(2) Ekli listedeki eserler, aslına uygun olmak kaydıyla, Diyanet İşleri Başkanlığınca ya da Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği izin veya yetki çerçevesinde kişi ve kuruluşlarca işlenebilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir, temsil edilebilir veya işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilebilir. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen izin veya yetki çerçevesinde hareket edilmediğinin ya da eserlerin aslına uygun olma koşuluna riayet edilmediğinin tespiti halinde hukuki süreç başlatılır.

(3) Ekli listedeki eserler üzerinde []5846 sayılı Kanun]]dan kaynaklanan hak sahipliğini belgelendiren kişilere, talep edilmesi halinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 5846 sayılı Kanunun 47 nci maddesi çerçevesinde münasip bir bedel ödenir. Bu bedel Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle belirlenir,

(4) Diyanet İşleri Başkanlığınca, ekli listede belirtilen eserler üzerindeki hakların kullanılması sonucu bir gelir veya kullandırılması suretiyle telif geliri elde edilmesi halinde, bu gelirler, hak sahiplerine ödenecek münasip bedelin karşılanması için kullanılır. Ekli listede belirtilen eserler üzerindeki hakların kullanılması ve kullandırılması bakımından Diyanet İşleri Başkanlığınca bir kuruluşun yetkilendirilmesi ve bu kuruluş tarafından hakların kullamlması sonucu bir gelir veya kullandırılması suretiyle telif geliri elde edilmesi halinde, bu gelirler; ekli listedeki eserlerin basım, yayım ve tanıtımı ile eser sahibinin tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek kültürel, sosyal ve eğitim amaçlı her türlü hizmet, faaliyet ve proje için kullanılır veya bu amaçlar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığının görüşü alınarak ilgili kişi veya kuruluşlara kullandırılır.

Yürürlük

MADDE 2- (l) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 3- (l) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ESER SAHİBİ SAİT OKUR (BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ) OLAN ESERLERİN LİSTESİ

ı-BÜYÜK KİTAPLAR SÖZLER

— Birinci Söz / Besmele Risalesi / Bismillah Risalesi — İkinci Söz — Üçüncü Söz — Dördüncü Söz — Beşinci Söz — Altıncı Söz — Yedinci Söz — Sekizinci Söz

Dokuzuncu Söz

— Onuncu Söz / Haşir Risalesi / Onuncu Söz Risalesi — On Birinci Söz — On İkinci Söz — On Üçüncü Söz — On Dördüncü Söz — On Beşinci Söz — On Altıncı Söz — On Yedinci Söz — On Sekizinci Söz — On Dokuzuncu Söz / Risalet-i Ahmediye Risalesi / Nübüvvet-i Ahmediye (asm) Risalesi — Yirminci Söz — Yirmi Birinci Söz — Yirmi ikinci Söz — Yirmi Üçüncü Söz — Yirmi Dördüncü Söz — Yirmi Beşinci Söz/ Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi / İ'caz-ı Kuran Risalesi — Yirmi Altıncı Söz / Kader Risalesi — Yirmi Yedinci Söz / İçtihad Risalesi — Yiımi Sekizinci Söz — Yirmi Dokuzuncu Söz — Otuzuncu Söz / Ene ve Zerre Risalesi / Zerrat Risalesi — Otuz Birinci Söz / Mi'rac Risalesi — Otuz İkinci Söz — Otuz Üçüncü Söz / Pencereler Risalesi MEKTUBAT — Birinci Mektup — İkinci Mektup — Üçüncü Mektup — Dördüncü Mektup — Beşinci Mektup

 Altıncı Mektup

— Yedinci Mektup — Sekizinci Mektup — Dokuzuncu Mektup — Onuncu Mektup — On Birinci Mektup

	On İkinci Mektup

— On Üçüncü Mektup

	On Dördüncü Mektup

— On Beşinci Mektup — On Altıncı Mektup

	On Yedinci Mektup / Çocuk Taziyenamesi

— On Sekizinci Mektup — On Dokuzuncu Mektup / Mu'cizat-ı Ahmediye Risalesi — Yirminci Mektup — Yirmi Birinci Mektup — Yirmi İkinci Mektup / Uhuvvet Risalesi — Yirmi Üçüncü Mektup — Yirmi Dördüncü Mektup — Yirmi Beşinci Mektup — Yirmi Altıncı Mektup — Yirmi Yedinci Mektup / Barla, Kastamonu, Emirdağ Lâhikaları — Yirmi Sekizinci Mektup — Yirmi Dokuzuncu Mektup — Otuzuncu Mektup / İşaratü'l-İ'caz Tefsiri Otuz Birinci Mektup / Lem' alar — Otuz İkinci Mektup / Lemaat — Otuz Üçüncü Mektup i Pencereler Risalesi LEM'ALAR — Birinci Lem'a — İkinci Lem'a — Üçüncü Lem'a — Dördüncü Lem 'a / Minhacü' s-Sünne Beşinci Lem'a — Altıncı Lem'a — Yedinci Lem•a — Sekizinci Lem'a / Keramat-ı Gavsiye Risalesi / Keramet-i Gavsiye Risalesi — Dokuzuncu Lem'a

 Onuncu Lem'a / Şefkat Tokatları Risalesi

— On Birinci Lem'a / Mirkatü's-Sünneti ve Tiryaku Maraz1'l-Bid'a — On Ikinci Lem'a — On Üqüncü Lem'a / Hikmetü*l-istiaze Risalesi — On Dördüncü Lem'a — On Besinci Lem'a / Fihrist Risalesi'nin Birinci Cildi — On Altmcl Lem' a — On Yedinci Lem' a — On Sekizinci Lem'a

	On Dokuzuncu Lem'a / iktisat Risalesi

— Yirminci Lem'a / ihlas Risalesi — Yirmi Birinci Lem'a / ihlas Risalesi — Yirmi ikinci Lem'a / i»rat-l Selåse — Yirmi Üqüncü Lem'a / Tabiat Risalesi — Yirmi Dördüncü Lem'a / Tesettür Risalesi — Yirmi B"inci Lem'a / Hastalar Risalesi — Yirmi Altincl Lem'a / ihtiyarlar Risalesi — Yirmi Yedinci Lem«a / Müdafaat Risalesi — Yirmi Sekizinci Lenfa

	Yirmi Dokuzuncu Lem'a

— Otuzuncu Lem'a / Esma-i Sitte Risalesi / Altl Nükte-i Esma Risalesi — Otuz Birinci Lem'a / $ualar — Otuz Ikinci Lem' a /Lemaat — Otuz Üqüncü Lem'a / Mesnevi-i Nuriye $UALAR

 Birinci Suå / ßaråt-l Kur'aniye Risalesi

— ikinci $uå / Tevhid Risalesi

 Üqüncü $uå / Münåcat Risalesi

— Dördüncü Suå / Äyet-i Hasbiye Risalesi — Besinci $uå / Eyat-l Saat — Altmcl $uå — Yedinci $uä / Äyetü A l-Kübra — Sekizinci $uå / Keramet-i Aleviye Risalesi

	Dokuzuncu $uå

— Onuncu Sua / Fihrist Risalesi'nin ikinci Cildi — On Birinci $uå / Meyve Risalesi — On ikinci $uå (Denizli Mahkemesi Müdafaatmdan) — On Ügüncü $uå (Denizli Hapishanesi Mektuplarl) — On Dördüncü $uå (Afyon Mahkemesi Müdafaatl ve Mektuplarl) — On Be$nci $uå / El-Hüccetü'z-Zehra

	Tarihqe-i Hayat
	Barla Låhikasl

— Kastamonu Lâhikası — Emirdağ Lâhikaları (Emirdağ Lahikası I, Emirdağ Lahikası II ) — Denizli Lâhikası — İşârat-ül İ'caz (Arapça) — İşârat-ül İ' caz (Türkçe Tercümesi) — Mesnevî-İ Nuriye (Arapça)

Mesnevî-I Nuriye (Türkçe Tercümesi)

— Reşhalar — Lâsiyyemalar — Katre

	Hubab / Habab
	Habbe

— Zühre

 Zerre / Hidayet-i Kur%niyenin Şuâından bir Zerre

— Şemme

	Onuncu Risale   Şule

— Nokta — Sikke-i Tasdik-i Gaybî / Tasdik-i Gaybînin Hâtemi — Asâ-yı Musa — Zülfikar / Zülfikar-I Mu'cizat — Siracü'n-Nur — Tılsımlar — Fihrist Risalesi — Muhakemat / Muhakemat-ı Bedîiye — Iman Ve Küfür Müvazeneleri 2- KÜÇÜK KİTAPLAR — Afyon Mahkemesi Müdafaatı — Âyet-i Fetih Risalesi

Ayetü'l-Kübra

— Bediüzzaman Cevap Veriyor Beyanat ve Tenvirler — Devaü'l-Yeis — Elhüccetü'z-Zehra — Ene ve Zerre Risalesi

Fetih ve Nasr Risalesi

— Gençlik Rehberi — Hakikat Çekirdekleri — Hakikat Nurları — Hammlar Rehberi — Hastalar Risalesi — Haşir Risalesi

 Hizmet Rehberi / Kur'an Şakirdlerinin Hizmet Rehberi — Hutbe-i Şamiye
 Hutbe-i Şamiye'nin Zeylinin Zeyli

— Hutuvat-ı Sitte — Hüccetullahi'l-Bâliğa

 Hüccetü'l-Kur'an ale'ş-Şeytan ve Hizbihi Risalesi

— Hücumat-ı Sitte Risalesi — İçtihad Risalesi

	İhlas Risaleleri
 İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi / Divan-ı Harb-i Örfi

— iktisad Risalesi

	Iman Hakikatleri

— İsm-i A'zam ile insan ve Kainat Tılsımlarının Miftahı — İşârât — Işarât-ı Huruf-u Kur' aniye Risalesi — İşarat-ı Seb'a Risalesi — Konferans / Risale-i Nur Hakkında Verilen Bir Konferans — Küçük Sözler — Küçük Tarihçe-i Hayat (Eşref Edip) — Latif Nükteler — Lemaat — Meyve Risalesi — Mi 'rac ve Şakk-ı Kamer Risaleleri — Miftahu'l-lman — Mirkatü's-Sünnet ve Tiryaku Marazı' '-Bid'a Risalesi / Sünnet-i Seniyye Risalesi — Münâcat Risalesi — Münâzarat

Nokta Risalesi

— Nur Aleminin Bir Anahtarı — Nur Çeşmesi / Asa-yı Musa'dan Akan Bir Nur Çeşmesi — Nur Meyveleri — Nur'un İlk Kapısı — Nutuklar ve Makaleler — On Dokuzuncu Mektup / Mu'cizat-l Ahmediye Risalesi — Otuz Üç Mertebeli Mirkat-ı Hakikat

 Otuz Üç Pencere / Pencereler Risalesi — Otuzuncu Lem'a /Esma-İ Sitte Risalesi

— Rahmet ve Şefkat İlaçları — Ramazan Risalesi / Ramazaniye Risalesi - Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri - Rumuz - Rumuzat-ı Semaniye - Savcıları Susturan Samsun ve Urfa Kahramanlarının Hakikatli Bir Müdafaasıdır - Sünuhat - Sünuhat-Tuluat-İşarat - Şakk-ı Kamer Risalesi - Şuaat-ı Marifeti 'n-Nebi - Tabiat Risalesi - Telvihat-ı Tis'a Telvihat Risalesi - Teşhisü'l-İııet Tiryak - Tuluat - Uhuvvet Risalesi

Yirmi Beşinci Söz / Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi

- Yirmi Dokuzuncu Lem'a'dan İkinci Bab'ın Tercümesi - Yirmi Üçüncü Söz Zühretü'n-Nur 3- DİĞER ESERLER - El-Hutbetü'ş-Şamiye - El-Mesneviyyü'l-Arabiyyü'n-Nuri - Es-Saykalu'l-İslami

 İşaratü'l-İ'caz fi Mezanni 'l-Îcaz

- Kızıl Îcaz - Reçetetü'l-Avam

 Reçetetü'l-Ulema [Reçetetü'l-Havas   Talikat

- Tefekkürname / İmana Medar Âfi Bir Tefekkümame Tevhide Dair Yüksek Bir Marifetname Delâilü'n-Nur - Hizbü Envari ' l-Hakaikı ' n-Nuriyye - Hizbü'l-Ekber-i Nuriye / Hizbü'n-Nuri - Hizbü'l-Kur'an / Hizbü'l-Ekberü'l-Kur'an - Namaz Tesbihatl

Advertisement