Şablon:Maarif müfettişleri - d


Maarif müfettişi Maarif müfettişleri
Maarif müfettişleri/Bursa Bursa MEM/Teftiş
Eğitim müfettişi Eğitim denetmeni Eğitim denetmenleri
İl Maarif Müfettişleri Başkanları Atama Listesi
Bursa Maarif Müfetişleri Başkanlığı
Bursa Eğitim Denetmenleri Başkanlığı
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu
Mevzuat
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 4 Temmuz 2014
Maarif Müfettişi Rayici

http://www.bursateftis.com/

 1. YÖNLENDİRME Şablon:MEB mevzuat bakınız

Şablon:Teftişbakınız - d


Kavramlar : Teftiş Denetim Devir teftiş Kontrol Mülkiye Teftiş Rehber Teftiş Rehberi Mülkiye Müfettişi
Kaymakamlık Teftişi Kaymakamlık
Valilik Vilayet Teftişi
* Denetçiler: Müfettiş Müfettiş yardımcısı Baş Müfettiş Mülkiye müfettişi Kontrolör Denetçi
*Teftiş kurulları : Teftiş Kurulu - Teftiş Kurulları İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu İçişleri Bakanlığı/Mülkiye müfettişleri Tarım Bakanlığı/Teftiş Kurulu
*Teftiş tüzükleri : Teftiş tüzüğü < İçişleri Bakanlığı Teftiş Tüzüğü
*Teftiş rehberleri : Teftiş rehberi < Teftiş rehberleri < İçişleri Bakanlığı teftiş rehberleri < Valilik Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi < Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi < İl Özel İdaresi İş ve İşlemleri Teftiş Rehberi < İlçe Özel İdaresi İş ve İşlemleri Teftiş Rehberi < Mahalli İdare Birlikleri Genel İş ve Yürtümü Teftiş Rehberi < Mahalli İdare Birlikleri Hesap İşleri Teftiş Rehberi < Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri Teftiş Rehberi < Sivil Savunma İl Teftiş Rehberi < Mülkiye Teftiş Rehberi (İlçe) < Mülkiye Teftiş Rehberi (İl)
*Mülkiye Müfettişleri için İlçe Nüfus Müdürlüğü Teftiş Rehberi
*KAYMAKAMLIK GENEL İŞ VE YÜRÜTÜMÜ TEFTİŞ REHBERİ (Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi)
*Yenişehir Kaymakamlığı Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporu
*Köy Devir Teftiş Tutanağı
Şablon:Teftiş

 • 24 Mayıs 2014 Cumartesi
 • Resmî Gazete
 • Sayı : 29009
 • Yönetmelik
 • Millî Eğitim Bakanlığından:
 • Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
 • İçindekiler

  Birinci Bölüm[düzenle | kaynağı değiştir]

  Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Amaç
  • Madde 1

  (1) Bu Yönetmeliğin Amacı;

  • a) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıklarının Teşkilat Ve Görevlerini,
  • b) Rehberlik Ve Denetim Başkanı, Rehberlik Ve Denetim Başkanlığında Görevlendirilecek Maarif Müfettiş Ve Maarif Müfettiş Yardımcıları İle Maarif Müfettişleri Başkanları Ve Başkan Yardımcılarının Görev, Yetki Ve Sorumluluklarını, Atanmalarını, Görevlendirilmelerini, Çalışma Usul Ve Esaslarını,
  • c) Maarif Müfettişleri Ve Maarif Müfettiş Yardımcılarının Niteliklerini, Yarışma Ve Yeterlik Sınavlarını, Yetiştirilmelerini, Atanmalarını, Yer Değiştirmelerini, Görev, Yetki Ve Sorumluluklarını,
  • ç) Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlığı Bürosunda Görevli Personelin Çalışma Usul Ve Esasları İle Diğer Hususları Düzenlemektir.
  • Kapsam
  • Madde 2

  (1) Bu Yönetmelik; Rehberlik Ve Denetim Başkanı, Maarif Müfettişleri Başkanları Ve Başkan Yardımcıları, Maarif Müfettişleri, Maarif Müfettiş Yardımcıları İle Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı Ve Maarif Müfettişleri Başkanlıklarında Görevli Diğer Personeli Kapsar. Dayanak

  • Madde 3

  (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 Tarihli Ve 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17, 36, 37 Ve 41 İnci Maddelerine Dayanılarak Hazırlanmıştır.

  • Tanımlar
  • Madde 4

  (1) Bu Yönetmelikte Geçen;

  • a)Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
  • b)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  • c)Bakanlık Teşkilatı: Millî Eğitim Bakanlığının Merkez, Taşra Ve Yurtdışı Teşkilatını,
  • ç)Başkan: Rehberlik Ve Denetim Başkanını,
  • d)Başkanlık: Rehberlik Ve Denetim Başkanlığını,
  • e)Bölge Hizmeti: Maarif Müfettişi Ve Maarif Müfettiş Yardımcılarının Her Hizmet Bölgesinde Zorunlu Olarak Çalışmaları Gereken Süreyi,
  • f)Grup Sorumlusu: Rehberlik Ve Denetim Grubundan Sorumlu Olan Maarif Müfettişini,
  • g)Hizmet Bölgesi: Ekonomik Ve Sosyal Yönden Gelişmişlik Düzeyi İle Ulaşım Şartları Gibi Yönlerden Birbirine Benzerlik Gösteren İllerin İçinde Bulunduğu Bölgeyi,
  • ğ)Hizmet Puanı: Maarif Müfettişi Ve Maarif Müfettiş Yardımcılarının Görev Yaptıkları İllerde Geçen Hizmet Sürelerinin Her Bir Yılı İçin Ek-3 Hizmet Bölgeleri, Bölgelere Dâhil İller Ve Puan Değerleri Formunda Belirlenen Puanın, O Hizmet Bölgesinde Yer Alan İllerdeki Çalışma Süreleri İle Çarpımı Sonucunda Elde Edilen Puanı,
  • h)Hizmet Süresi: Maarif Müfettişleri İle Maarif Müfettiş Yardımcılarının Ek-3 Formunda Belirlenen Hizmet Bölgeleri İtibarıyla Maarif Müfettişi Ve Maarif Müfettiş Yardımcısı Unvanı İle Çalıştıkları Süreleri,
  • ı)Kurum: Millî Eğitim Bakanlığının Merkez, Taşra Ve Yurtdışı Teşkilatına Bağlı Resmî Kurumlar İle Özel Öğretim Kurumlarını,
  • i)Müfettiş: Maarif Müfettişini,
  • j)Müfettiş Yardımcısı: Maarif Müfettiş Yardımcısını,
  • k)Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,
  • l)Öğretim Yılı: Ders Yılının Başladığı Tarihten Ertesi Ders Yılının Başladığı Tarihe Kadar Geçen Süreyi,
  • m)Özel Öğretim Kurumu: 8/2/2007 Tarihli Ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Her Türlü Okul Ve Kurumları,
  • n)Rehber Müfettiş: Sorumlu Olduğu Maarif Müfettiş Yardımcısına, Müfettişlik Mesleğinin Gerektirdiği Nitelikleri Kazandırmak Amacıyla Üç Yıllık Eğitim Sürecinde Refakat Edecek Görevli Maarif Müfettişini,
  • o)Sınav Komisyonu: Bu Yönetmelik Kapsamında Gerçekleştirilecek Yarışma Ve Yeterlik Sınavının Yapılmasından Sorumlu Komisyonu,
  • ö)Yarışma Sınavı: Maarif Müfettiş Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Seçimi İçin Yapılacak Yazılı Ve Sözlü Sınavı,
  • p)Yeterlik Sınavı: Maarif Müfettişi Kadrolarına Atanacaklar İçin Yapılacak Yazılı Sınavı İfade Eder.

  İkinci Bölüm : Başkanlığın Oluşumu Ve Görevleri İle Başkanlık Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

  Başkanlığın Oluşumu[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 5

  (1)Başkanlık; Başkan, Daire Başkanları, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Uzman Yardımcıları, Başkanlıkta Görevlendirilen Müfettişler Ve Müfettiş Yardımcıları İle Başkanlık Bürosu Personelinden Oluşur.

  (2)Başkanlıkta Başkanın Teklifi, Müsteşarın Uygun Görüşü Ve Bakanın Onayı İle Yüzden Fazla Olmamak Şartıyla Müfettiş Görevlendirilebilir. Başkanlıkta Görevlendirilecek Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Atamaları Ankara Maarif Müfettişleri Başkanlığına Yapılır. Başkanlıkta Görevlendirilen Müfettişlere, Bu Görevlerine Devam Ettikleri Sürece Bu Yönetmeliğin 37 Ve 38 İnci Madde Hükümleri Uygulanmaz.

  (3)Başkanlıkta Görevlendirilen Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları, Bakanlık Teşkilatında Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Görevleri İle Başkanlıkça Verilen Diğer Görevleri Yürütürler.

  Başkanlığın Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 6

  (1)Başkanlığın Görevleri Şunlardır;

  • a)652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 Nci Maddesinde Sayılan Görevleri Yapmak,
  • b)Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme Ve Soruşturma Esasları İle Rehberlerini Hazırlayarak Uygulanmasını Sağlamak,
  • c)Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Arasında Koordinasyonu Ve Uygulama Birliğini Sağlamaya Yönelik Her Türlü Tedbiri Almak Ve Ortaya Çıkabilecek Tereddütleri Gidermek,
  • ç)Mevzuatla Verilen Diğer Görevleri Yapmak.

  Başkanlığa Atama[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 7

  (1)Başkan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 İnci Maddesinin (B) Bendindeki Şartları Taşımak Kaydıyla, 23/4/1981 Tarihli Ve 2451 Sayılı Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun Hükümleri Doğrultusunda Atanır.

  Başkanın Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 8

  (1)Başkanın Görevleri Şunlardır;

  • a)6 Ncı Maddede Belirtilen Görevleri Yürütmek,
  • b)Başkanlığı Yönetmek, Çalışmalarını Düzenlemek Ve Denetlemek,
  • c)Rehberlik Ve Denetim Programını Hazırlatmak, Makam Onayına Sunmak Ve Uygulanmasını Sağlamak,
  • ç)Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İncelemelere İlişkin Yazı Ve Raporları İncelemek Veya Görevlendireceği Müfettişler Vasıtasıyla Şekil, Usul Ve Esas Yönlerinden İnceletmek; Eksikliklerin Giderilmesini Ve Bu Çalışmaların İlgili Kişi Ve Kuruluşlara Bildirilmesini Sağlamak,
  • d)Başkanlıkta Görevli Maarif Müfettiş Yardımcılarına Refakat Edecek Rehber Müfettişi Görevlendirmek,
  • e)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Mesleki Alanda Gelişmelerini Ve Hizmet İçinde Yetişmelerini Sağlamak Amacıyla İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak,
  • f)Yıllık Faaliyet Raporunu Hazırlayarak Makama Sunmak,
  • g)Bir Önceki Yılın Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Çalışmalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Yeni Rehberlik Ve Denetim Dönemi İçerisinde Yapılacak Çalışmaların Görüşülmesi Amacıyla, Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Katılacağı Toplantılar Yapılmasını Sağlamak,
  • ğ)Başkanlığın Bütçe Taslağının Hazırlanmasını Ve Tahsis Edilen Bütçenin Harcanmasına İlişkin İş Ve İşlemlerin Usulüne Uygun Yürütülmesini Sağlamak,
  • h)Başkanlığın Faaliyet Alanına Giren Hususlarda, Bakanlık Teşkilatında Uygulama Birliğinin Sağlanmasına Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak,
  • ı)Gerektiğinde Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Çalışmalarını Mahallinde Denetlemek,
  • i)Bakan Tarafından Verilecek Diğer Görevleri Yapmak,
  • j)Mevzuatla Verilen Diğer Görevleri Yapmak.

  Başkanlık Bürosunun Oluşumu, Görev Ve Sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 9

  (1)Başkanlık Bürosu; Şube Müdürleri, Eğitim Uzmanları İle Yeter Sayıda Diğer Personelden Oluşur.

  (2)Büro Personeli nin Görevleri Şunlardır;

  • a)Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Konularında Müfettişlere Ve Müfettiş Yardımcılarına Verilecek Görevlendirme Yazıları İle Diğer Yazıları Hazırlamak,
  • b)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarınca Başkanlığa Sunulan Yazı, Rapor Ve Diğer Her Türlü Belgenin Yazım, Kayıt, Dağıtım Ve İzlenmesi İşlemlerini Yürütmek, Bunları Fiziki Veya Elektronik Ortamda Arşivlemek,
  • c)Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme İş Ve İşlemlerine İlişkin İstatistikleri Tutmak,
  • ç)Başkanlığın Yıllık Bütçe Hazırlık Süreçleri İle Giderlere İlişkin İş Ve İşlemlerini Yürütmek,
  • d)Müfettişlerin Hak Ediş Cetvellerini İnceleyerek Gerçekleştirme İşlemine Hazırlamak,
  • e)Başkanlıkta Görevlendirilen Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları İle Diğer Personelin Özlük, İdari Ve Mali İşlemlerini Yürütmek Ve Sonuçlarını İlgililere Bildirmek,
  • f)Bilgi İşlem Sistemleri Üzerinden Gelen Bilgileri İzlemek Ve Gerekli İşlemleri Yapmak,
  • g)Doküman Yönetim Sistemine (Dys) İlişkin İş Ve İşlemleri Takip Etmek Ve Yürütmek,
  • ğ)Başkanlığa Ait Taşınır Mallara İlişkin İşlemleri Yürütmek Ve Bunların Kayıtlarını Tutmak,
  • h)Başkanlığa İntikal Eden Her Türlü Evrak Kaydını Tutmak Ve Arşivlemek,
  • ı)Başkan Tarafından Verilen Diğer Görevleri Yapmak.

  (3)Başkanlığa İntikal Eden Ve Başkanlık Personeli Tarafından Düzenlenen Rapor Ve Dosyalar İle Başkanlığın Tarafı Olduğu Yazışmalar, Başkanın Yazılı İzni Olmadan Üçüncü Kişilerle Paylaşılamaz Ve Açıklanamaz.

  Üçüncü Bölüm[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Sınav Komisyonu Ve Görevleri

  Sınav Komisyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 10

  (1) Sınav Komisyonu; Müsteşarın Teklifi Ve Bakan Onayı İle Müsteşar Veya Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Rehberlik Bağlantı başlığı Ve Denetim Başkanı İle Üç Genel Müdür Veya Daire Başkanından Oluşturulur. Aynı Usuller le Yedek Üyeler Belirlenir.

  (2)Sınav Komisyonu Üye Tam Sayısı İle Toplanır Ve Oy Çokluğu İle Karar Alır.

  (3)Sınav Komisyonu Üyeleri, Boşanmış Olsalar Dahi Eşleri İle İkinci Dereceye Kadar (Bu Derece Dâhil) Kan Ve Kayın Hısımlarının Veya Evlatlıklarının Katılacağı Sınavlarda Görev Alamazlar. Bu Durumdaki Asıl Üyelerin Yerine Yedek Üye Görevlendirilir.

  (4)Sınav Komisyonunun Sekretarya İşlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Yürütülür.

  Sınav Komisyonunun Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 11

  (1)Sınav Komisyonunun Görevleri Şunlardır;

  • a)Sınavlarla İlgili Esas Ve Usulleri Belirlemek Ve Bu Çerçevede Sınavların Gerçekleştirilmesini Sağlamak,
  • b)15 İnci Maddenin Birinci Fıkrasının (C) Ve (Ç) Bentlerindeki Sınav Konularından Sınavda Sorulacak Sorulara Esas Olacak Konu Başlıklarını Belirlemek,
  • c)Yarışma Ve Yeterlik Sınav Konularını Esas Alarak Sınav Sorularının Hazırlanmasını Sağlamak,
  • ç)Müfettiş Yardımcılığına Atanacaklar İçin Yapılacak Olan Sözlü Sınavda, Yazılı Sınav Konularından Adaylara Sorulmak Üzere Hazırlanacak Soru Sayısını Belirlemek, Soruları Hazırlatmak Ve Sınavı Yapmak,
  • d)Sınav Sonuçlarına Göre Başarı Listesinin Oluşturulmasını Sağlamak,
  • e)Sınav Sonuçlarının İlânını Ve İlgililere Tebliğini Sağlamak,
  • f)İtirazların İncelenerek Karara Bağlanmasını Ve İlgililere Duyurulmasını Sağlamak.

  Dördüncü Bölüm :Yarışma Sınavına İlişkin Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

  Yarışma Sınavı[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 12

  (1)Yarışma Sınavı, Yazılı Ve Sözlü Sınavdan Oluşur.

  (2)Yarışma Sınavına, Öğretmenlikte Sekiz Yıl Ve Daha Fazla Hizmeti Bulunanlar Doğrudan Katılabilir.

  Yazılı Sınav Duyurusu Ve Başvuru[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 13

  (1)Yazılı Sınava Katılma Şartları, Atama Yapılacak Kadro Sayısı, Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan Türü Ya Da Türleri, Puan Sıralamasına Göre Çağrılacak Aday Sayısı, Öğrenim Alanları, Sınav Şekli, Başvuru Tarihleri Ve Yeri, Sınav Tarihi Ve Yeri, Başvuruda İstenecek Belgeler İle Diğer Hususlar, İlk Başvuru Tarihinden En Az Otuz Gün Önce Resmî Gazete’de, Bakanlık Ve Devlet Personel Başkanlığının İnternet Sitesinde İlân Edilir.

  (2)Yazılı Sınav Başvuru Süresi Beş İş Gününden Az Olamaz. Başvurular Elektronik Ortamda Alınır.

  Yazılı Sınava Katılacaklarda Aranacak Şartlar[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 14

  (1)Yazılı Sınava Katılacaklarda, 657 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesinde Sayılan Genel Şartlara Ek Olarak;

  • a)En Az Dört Yıllık Lisans Eğitimi Veren Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi Ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İlahiyat Fakülteleri Veya Bunlara Denkliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Yurt İçindeki Veya Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olmak,
  • b)Yarışma Sınavının Yapıldığı Yılın Ocak Ayının Birinci Günü İtibarıyla Otuz Beş Yaşını Doldurmamış Olmak,
  • c)Öğretmenlikte Sekiz Yıl Ve Daha Fazla Hizmeti Bulunanlar Hariç Olmak Üzere, Son Başvuru Tarihi İtibarıyla Geçerlik Süresi Dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından, Yarışma Sınavı Duyurusunda Belirtilen Puan Türlerine Göre Asgarî Puanı Almış Olmak,
  • ç)Öğretmenlikte Sekiz Yıl Hizmeti Bulunanlar Bakımından Halen Bakanlık Kadrolarında Görev Yapıyor Olmak Şartları Aranır.

  Yazılı Sınav Konuları Ve Puan Ağırlıkları[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 15

  (1)Yazılı Sınav Konuları Ve Puan Ağırlıkları Şunlardır;

  1)Genel Esaslar

  2)Temel Hak Ve Ödevler

  3)Devletin Temel Organları

  Yazılı Sınav[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 16

  (1)Yazılı Sınav Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Yapılır.

  (2)Yazılı Sınav 100 Tam Puan Üzerinden Değerlendirilir. Yazılı Sınav Sonuçları Alanlar İtibarıyla Ayrı Ayrı Listelenir. Yazılı Sınavda Alanları İtibarıyla En Yüksek Puan Alan Adaylardan Başlamak Üzere, İlân Edilen Kadro Sayısının Dört Katı Aday Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanır. Son Adayla Aynı Puana Sahip Olan Adaylar Da Sözlü Sınava Çağrılır.

  (3)Yazılı Sınav Sonuçları, Sınavın Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç On Gün İçinde Bakanlığın İnternet Sitesinde İlân Edilir.

  Sözlü Sınav[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 17

  (1)Yazılı Sınav Sonucunda Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar Sözlü Sınava Çağrılır.

  (2)Adaylar Sözlü Sınavda, Ek-1 Maarif Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundaki Bölüm-B Üzerinden Değerlendirilir. Bu Sınavda Sınav Komisyon Üyelerinin 100 Tam Puan Üzerinden Verdikleri Puanların Aritmetik Ortalaması Sonucunda 70 Ve Daha Fazla Puan Alanlar Başarılı Sayılır.

  (3)Sözlü Sınav Sonuçları, Sınavın Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç On Gün İçinde Bakanlığın İnternet Sitesinde İlân Edilir.

  Yazılı Ve Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 18

  (1)Yazılı Ve Sözlü Sınav Sonuçlarına, Sonuçların İlânını Takip Eden Beş İş Günü İçinde Sınav Komisyonuna İtiraz Edilebilir. İtirazlar, İtiraz Süresinin Bitiminden İtibaren En Geç On İş Günü İçinde Karara Bağlanır.

  Yarışma Sınavının Değerlendirilmesi Ve İlânı[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 19

  (1)Yarışma Sınavı Puanı, Sözlü Sınav Puanlarına Yapılan İtirazların Sonuçlandığı Tarihi Takip Eden Beş İş Günü İçinde Yazılı Ve Sözlü Sınav Puanlarının Aritmetik Ortalaması Alınarak Belirlenir. Alanlara Göre Puanı En Yüksek Adaydan Başlanarak Atama Yapılacak Kadro Sayısı Kadar Asıl, Asıl Aday Sayısının Yarısı Kadar Da Yedek Aday Belirlenir. Yedek Listede Yer Alan Adayların Hakları, İlân Tarihini Takip Eden Altı Ay İçin Geçerlidir.

  (2)Asıl Aday Listesinin Son Sırasında Yer Alan Adayların Puanlarının Eşitliği Halinde, Sırasıyla Yazılı Sınav Puanı, Sözlü Sınav Puanı, Kpss Puanı, Diploma Notu Yüksek Olan Aday, Asıl Aday Listesinde Yer Alır. Yedek Adaylardan Müfettiş Yardımcılığına Atanacak Adayların Puanlarının Eşit Olması Halinde Atanacak Aday Aynı Usulle Belirlenir.

  (3)Yarışma Sınavı Sonucunda Müfettiş Yardımcılığına Atanma Hakkı Kazananlar İle Yedek Adaylar, Başarı Listesinin Belirlendiği Tarihi Takip Eden Üç Gün İçinde Bakanlığın İnternet Sitesinde İlân Edilir.

  Beşinci Bölüm: Müfettiş Yardımcılığına Atama Ve Yetiştirilme[düzenle | kaynağı değiştir]

  Müfettiş Yardımcılığına Atamaya İlişkin Duyuru Ve Başvuru[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 20

  (1)Müfettiş Yardımcılığına Atanmaya Hak Kazananların Atamalarına İlişkin Duyuru; Müfettiş Yardımcılığına Atanma Hakkı Kazananların İlan Edildiği Tarihten İtibaren En Geç On Gün İçinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün İnternet Sitesinde Yapılır. Duyuruda; Başvuru Tarihi, Başvuru Şekli, Başvuruda İstenecek Belgeler İle Diğer Hususlara Yer Verilir.

  (2)Başvurular, Duyuru Tarihinden İtibaren En Geç On İş Günü İçinde Başlatılır. Başvuru Süresi Beş İş Gününden Az Olamaz.

  Ataması Yapılacaklardan İstenilecek Belgeler[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 21

  (1)Müfettiş Yardımcılığına Atanmak Üzere Başvuruda Bulunanlar;

  • a)Görevlerini Devamlı Yapmaya Engel Olabilecek Hastalıkları Olmadığına Dair Yazılı Beyanlarını,
  • b)Adli Sicil Kaydı Yazılı Beyanlarını,
  • c)Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlişikleri Olmadığına Dair Yazılı Beyanlarını,
  • ç)4 Adet Vesikalık Fotoğraflarını Başvuru Süresi İçerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Teslim Ederler.

  (2)Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Tespit Edilenlerin Sınavları Geçersiz Sayılarak Atamaları Yapılmaz; Atamaları Yapılmış Olanların İse Atamaları İptal Edilir. Bunlar Hiçbir Hak Talep Edemezler; Ayrıca, Haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulur Ve Kamu Görevlisi Oldukları Tespit Edilenlerin Durumları Çalıştıkları Kurumlara Bildirilir.

  Müfettiş Yardımcılığına Atama Ve Göreve Başlama[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 22

  (1)Yarışma Sınavında Başarılı Olan Adayların Atamaları, Verilecek Eğitim Programına Katılmalarının Sağlanması Amacıyla, Başkanlıkta Görevlendirilmek Üzere Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne Yapılır.

  (2)Ataması Yapılan Adaylar, Tebligat Tarihinden İtibaren Yasal Süre İçerisinde Görevlerine Başlarlar. Yasal Süre İçerisinde Görevine Başlamayan Adayların Atamaları İptal Edilir.

  (3)Yasal Süre İçerisinde Görevine Başlamayıp Ataması İptal Edilen Adayların Yerine, Yedek Adaylar Arasından Puan Üstünlüğüne Göre Atama Yapılabilir.

  (4)Müfettiş Yardımcısı Kadrolarına, Öğretmenlikte Sekiz Yıl Ve Daha Fazla Hizmeti Bulunanlar Arasından Ayrıca Yapılacak Yarışma Sınavında Başarılı Olanlar Arasından Da Atama Yapılabilir. Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Resmî Eğitim Kurumları Ve Özel Okullarda Yönetici Ve Öğretmen Olarak Geçirilen Süreler İle Askerlik Hizmetini Temel Askerlik Eğitiminden Sonra Bakanlığa Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Yerine Getirenlerin Bu Süreleri Birlikte Değerlendirilir.

  (5)Devlet Memurluğundan Çıkarmayı Gerektiren Durumlar Hariç Olmak Üzere, Müfettiş Yardımcılığı Döneminde Yetersizlikleri Tespit Edilenler İle Müfettişlikle Bağdaşmayacak Tutum Ve Davranışları Sabit Olanlar, Yeterlik Sınavı Beklenmeksizin Bakanlıkta Durumlarına Uygun Başka Kadrolara Atanırlar.

  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 23

  (1)Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilme Süresi Fiilen Üç Yıldır. Üç Yıllık Yetiştirme Programının İlk İki Yılında Yapılacak Teorik Eğitim Süreci Başkanlıkta, Son Bir Yılında Yapılacak Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Süreci İse İllerde Maarif Müfettişleri Başkanlıklarında Olmak Üzere İki Bölümden Oluşur.

  (2)Teorik Eğitim Programı; Müfettiş Yardımcılarına Rehberlik, İş Başında Yetiştirme, Denetim, Değerlendirme, İnceleme, Soruşturma Ve Araştırma Yapma İle Tutum, Davranış Ve Temsil Gibi Müfettişlik Mesleğinin Gerektirdiği Nitelikleri Kazandırmak Amacıyla, Bakanlığın Hizmet Birimleri İle Yapılacak Koordinasyon Sonucunda Başkanlıkça Hazırlanır Ve Yürütülür. Teorik Eğitim, Yetiştirme Döneminin İlk İki Yılı İçerisinde Uygun Görülen Tarihlerde Ve Yerlerde Hizmet İçi Eğitim Programları Düzenlemek Suretiyle Gerçekleştirilir. Teorik Eğitimin Süresi 120 Saatten Az Olamaz. Teorik Eğitimin Bölünerek Verilmesi Hâlinde Her Bir Eğitimin Süresi On İş Gününden Az Olamaz.

  (3)Başkanlıkta Görevli Oldukları İki Yıllık Süreçte Teorik Eğitim Programı Dışında Müfettiş Yardımcılarının;

  • a)İlgili Mevzuat İle Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Konularında Tecrübe Ve Birikim Kazanmaları,
  • b)Bilimsel Çalışma Ve Araştırma Yöntemleriyle Teknolojiden Yararlanma Alışkanlığı Kazanmaları

  Sağlanır.

  (4)Görev Başında Yetiştirilme Eğitimi, Bu Maddenin Üçüncü Fıkrasına Göre Teorik Eğitimi Verilen Niteliklerin Pekiştirilmesi Amacıyla Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilme Dönemlerinin Son Bir Yılında Yürütülen Uygulamalı Eğitim Sürecidir. Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Programı Başkanlıkça Hazırlanır, Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca Uygulanır.

  (5)Müfettiş Yardımcılarının, Görev Başında Yetiştirilme Eğitimleri Sürecinde Başkanlıkça Uygun Görülen İllerde O İlin Maarif Müfettişleri Başkanlığınca Belirlenen Bir Rehber Müfettişin Sorumluluğunda Çalışmaları Esastır. Yeterli Sayıda Müfettişin Olmadığı Durumlarda Bir Rehber Müfettişin Sorumluluğuna Birden Fazla Müfettiş Yardımcısı Verilebilir. Rehber Müfettişler, Gerekli Görülmesi Durumunda Görev Başında Yetiştirme Sürecinin Herhangi Bir Döneminde Değiştirilebilir.

  (6)Maarif Müfettişleri Başkanı, Grup Sorumlusu Ve Rehber Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının Görev Başında Yetişmelerine Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak Ve Yürütmekle Sorumludurlar.

  (7)Rehber Müfettiş İle Grup Sorumlusu, Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Sürecinde Müfettiş Yardımcıları Hakkında İlk Altı Aylık Dönemde Ek-2 Maarif Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu Düzenleyerek Maarif Müfettişleri Başkanına Sunar. Maarif Müfettişleri Başkanı Formun Kendisiyle İlgili Bölümünü Doldurur. Söz Konusu Forma Dayalı Olarak Yeterli Oldukları Belirlenen Müfettiş Yardımcıları, Maarif Müfettişleri Başkanının Önerisi, Başkanın Uygun Görüşü Ve Bakanın Onayı İle İkinci Altı Ay İçinde Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme İş Ve İşlemlerini Bağımsız Olarak Yürütmekle Yetkili Kılınabilirler.

  (8) Müfettiş Yardımcılarının, Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Gibi Konularda Rehber Müfettişler İle Birlikte Çalışmaları Esastır. Müfettiş Yardımcıları, Münhasıran Çalışma Yetkisi Verilmediği Sürece Bu Konularda Tek Başlarına Çalışamazlar.

  Altıncı Bölüm : Yeterlik Sınavı Ve Müfettişliğe Atamaya İlişkin Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

  Yeterlik Sınav Konuları Ve Puan Ağırlıkları[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 24

  (1) Yeterlik Sınav Konuları Ve Puan Ağırlıkları Şunlardır;

  Yeterlik Sınavına Çağrılma[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 25

  (1)Yeterlik Sınavı; Müfettiş Yardımcılarının Fiilen Üç Yıllık Yetiştirme Döneminin Tamamlandığı Tarihten İtibaren En Geç Altı Ay İçinde Sınav Komisyonu Tarafından Belirlenen Tarihte Yapılır. Yeterlik Sınavına Girecek Olan Müfettiş Yardımcılarının Kimlik Bilgilerini İçeren Liste İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Sınav Tarihinden En Az Kırk Beş Gün Önce Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bildirilir. Yeterlik Sınavının Yeri, Tarihi İle Sınava İlişkin Diğer Hususlar, Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Sınav Tarihinden En Az Otuz Gün Önce Elektronik Ortamda Duyurulur.

  Yeterlik Sınavı[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 26

  (1)Yeterlik Sınavı; Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirme Döneminde Eğitim Amacıyla Verilen Mevzuat Bilgilerini Ve Buna İlişkin Uygulamalar İle Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Gibi Konularda Edindikleri Kazanımları Ölçmek Amacıyla Yapılır.

  (2)Yeterlik Sınav Soruları, 24 Üncü Maddede Belirtilen Sınav Konuları Esas Alınarak Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Hazırlanır. Yeterlik Sınavının Yapılacağı Yer İle 24 Üncü Maddenin Birinci Fıkrasının (Ç) Bendi Kapsamında Hazırlanacak Soruların Çerçevesini Oluşturacak Konular Sınav Komisyonunca Belirlenir.

  Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi Ve Sonuçlarının Duyurulması[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 27

  (1) Yeterlik Sınavında 100 Puan Üzerinden 70 Ve Daha Fazla Puan Alanlar Başarılı Sayılır.

  (2) Sınav Sonuçları, Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Sınavın Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç Yirmi Gün İçinde Bakanlık İnternet Sitesinde Yayımlanır Ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Yazılı Olarak Bildirilir.

  Yeterlik Sınavına Girmeyenler İle Başarılı Olamayanlar[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 28

  (1) Yeterlik Sınavında Başarılı Olamayanlar İle Sınava Girmeye Hak Kazandıkları Halde Geçerli Mazereti Olmaksızın Sınav Hakkını Kullanmayanlara, 26 Ncı Maddeye Göre Yapılan Sınavın Sonuçlarının Duyurulduğu Tarihten İtibaren En Geç Bir Yıl İçinde Bakanlıkça Belirlenecek Tarihte İkinci Kez Sınav Yapılır.

  (2)İkinci Sınavda Da Başarı Gösteremeyen Veya Sınav Hakkını Kullanmayanlar Maarif Müfettiş Yardımcısı Unvanını Kaybeder Ve Bakanlıkta Durumlarına Uygun Kadrolara Atanırlar.

  Yeterlik Sınavı Sonuçlarına İtiraz[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 29

  (1)Yeterlik Sınavı Sonuçlarına, Sınavların Elektronik Ortamda İlânı Tarihinden İtibaren On İş Günü İçinde Bir Dilekçe İle Doğrudan Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İtiraz Edilebilir. Bu İtirazlar Başvuru Tarihinden İtibaren On İş Günü İçinde İncelenerek Sonucu İlgili Adaya Ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Bildirilir.

  Yeterlik Sınavı Belgelerinin Saklanması[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 30

  (1)Yeterlik Sınavına İlişkin Belgeler İlgili Mevzuatına Göre Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Saklanır.

  Müfettişliğe Atama[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 31

  (1)Yeterlik Sınavında Başarılı Olan Müfettiş Yardımcıları Müfettişliğe Atanmak Üzere, Sınav Sonuçlarına İtirazın Sonuçlandırıldığı Tarihten Sonra İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Belirlenen Tarihte Müfettiş İhtiyacı Olan İllerden En Fazla On İl Tercih Etmek Suretiyle Elektronik Ortamda Başvuruda Bulunurlar.

  (2)Müfettiş Yardımcılarının Müfettişliğe Atamaları, Tercihleri De Dikkate Alınarak Yeterlik Sınavında Aldıkları Puan Üstünlüğüne Göre Yapılır; Tercih Ettikleri İllerden Herhangi Birine Atanamayanlar, Bakanlıkça Uygun Görülen İllere Bilgisayar Kurası İle Atanır.

  Müfettişliğe Yeniden Atama[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 32

  (1) Müfettiş Unvanını Kazandıktan Sonra İstekleriyle Başka Görevlere Veya Kurumlara Atananlar, Tekrar Müfettişliğe Atanma Talebinde Bulunabilirler. Bu Şekilde Başvuruda Bulunanların Atamaları, Boş Kadro Bulunmak Şartıyla Bakanlıkça Uygun Görülen Bir İl’e Yapılabilir. Bu Durumda Olanların Daha Sonraki Yer Değiştirmelerinde Bu Yönetmelik Hükümleri Uygulanır.

  (2)Sağlık Nedeniyle Müfettişlik Görevinden Ayrılanlar, Bakanlıkça Belirlenecek Sağlık Kurumlarından Müfettişlik Görevini Yapabileceklerine İlişkin Sağlık Kurulu Raporu Almaları Halinde Müfettişliğe Yeniden Atanabilirler.

  Yedinci Bölüm : Hizmet Bölgeleri, Bölge Hizmeti Ve Yer Değiştirme[düzenle | kaynağı değiştir]

  Hizmet Bölgeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 33

  (1)Bu Yönetmelik Kapsamındaki Müfettişlerin Atama Ve Yer Değiştirmelerine Esas Olan Hizmet Bölgeleri Ve Puan Değerleri, Ekonomik Ve Sosyal Yönden Gelişmişlik Düzeyi İle Hizmet Gereklerinin Karşılanması Bakımından Birbirlerine Benzerlik Gösteren İllerin Gruplandırılması Suretiyle Ek-3 Formunda Düzenlenir.

  Hizmet Bölgeleri Ve Hizmet Puanı[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 34

  (1)Bölge Hizmeti; Birinci Ve İkinci Hizmet Bölgelerinde Beşer Yıl, Üçüncü Ve Dördüncü Hizmet Bölgelerinde Dörder Yıl, Beşinci Hizmet Bölgesinde Üç Yıldır.

  (2)Hizmet Bölgelerindeki Bölge Hizmetinin Hesaplanmasında Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcısı Olarak Geçen Süreler Birlikte Dikkate Alınır.

  (3)Hizmet Puanlarının Hesaplanmasında Görev Yapılan İlde, Yıldan Artan Her Ay İçin O İlde Bir Yıllık Süreye Karşılık Olan Puanın 1/12'Sİ Esas Alınır. Aydan Artan Süreler İle Aya İsabet Eden Puanın Belirlenmesinde, Bölme İşlemi Sonucu Artan Kesirler Dikkate Alınmaz.

  (4)Hizmet Puanı Hesabında Görev Yeri Değişikliklerinde Mehil Müddetinde Geçen Süreler Eski Görev Yerinde Değerlendirilir.

  (5)Hizmet Puanları, Bakanlık Bilgi Sistemi Üzerinden Hesaplanır Ve Yer Değişikliğine İlişkin İş Ve İşlemlerde Bu Puanlar Kullanılır.

  Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 35

  (1)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Yıllık, Mazeret Ve Sağlık İzinlerinin Tamamı Kadrolarının Bulunduğu İlde Geçmiş Sayılarak, Bu İl İçin Öngörülen Hizmet Puanı Verilir.

  (2)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının;

  • a)Asıl Görevleri Dışındaki Görevlere Vekâleten Ya Da Geçici Olarak Yapılan Görevlendirme Sürelerinin Tamamı,
  • b)Görevden Uzaklaştırılan Ve Görevleri İle İlgili Olsun Veya Olmasın Herhangi Bir Suçtan Tutuklanan Veya Gözaltına Alınanların 657 Sayılı Kanunun 143 Üncü Maddesinde Sayılan Durumların Gerçekleşmesi Durumunda Bu Sürelerin Tamamı,
  • c)Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Geçen Süreler İle Kesintisiz Üç Ay Ve Daha Fazla Olan Hizmet İçi Eğitimde Geçen Sürelerin Tamamı Bu Sürelerin Geçirildiği Yerin Bölge Hizmetinden Sayılır.

  (3)Yurt Dışında Kesintisiz Üç Aydan Fazla Geçirilen Sürelerin Üç Aydan Fazla Olan Kısmı Birinci Bölge Hizmetinden Sayılır Ve Bu Sürelere Ankara’da Görev Yapan Müfettişler İçin Öngörülen Hizmet Puanı Verilir.

  İllerin Müfettiş İhtiyacının Belirlenmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 36

  (1)İllerin Müfettiş İhtiyacı, İllerdeki Personel Ve Kurum Sayıları Dikkate Alınarak Başkanlık Ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Müştereken Belirlenir.

  (2)Ankara İlinin Müfettiş İhtiyacının Belirlenmesinde, Başkanlıkta Görevlendirilen Müfettişler Ve Müfettiş Yardımcılarının Sayısı Dikkate Alınmaz.

  Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayanların Yer Değiştirmeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 37

  (1)Müfettişlerin Her Bir Hizmet Bölgesinde Bu Yönetmelikle Belirlenen Zorunlu Çalışma Süresi Kadar Çalışarak Bölge Hizmetlerini Yerine Getirmeleri Esastır.

  (2)Bulundukları Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresini Tamamlayanlara İlişkin Yer Değiştirme Duyurusu; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce İlgili Yılın En Geç 15 Nisan Tarihine Kadar Yapılır. Duyuruda, Müfettişlerin Bulundukları Hizmet Bölgesine Göre Atanabilecekleri Hizmet Bölgeleri, Azamî Tercih Sayısı, Bu Bölgelerde Atama Yapılabilecek Kadro Sayıları, Başvuru Tarihi, Başvuru Süresi, Başvuru Şekli, Başvuruda İstenecek Belgeler İle Diğer Hususlara Yer Verilir.

  (3)Bulundukları Hizmet Bölgesi İçin Öngörülen Bölge Hizmetini İlgili Yılın 1 Eylül Tarihi İtibarıyla Tamamlayacak Olanların Görev Yerleri, Bölge Hizmetini Yapmadıkları Hizmet Bölgelerinden Birine Olacak Şekilde Değiştirilir. Bu Kapsamda Görev Yerleri Değiştirilecek Müfettişler, Bölge Hizmetini Yapmadıkları Hizmet Bölgeleri İle Sınırlı Olmak Kaydıyla Duyurusu Yapılan İllerin Tamamını Öncelik Sırasına Göre Tercih Etmek Suretiyle Başvuruda Bulunurlar.

  Başvuruda Bulunan Müfettişlerin Atamaları, Atanmak İstedikleri İl’in Müfettiş İhtiyacı Sınırlılığında Tercihleri De Dikkate Alınarak Hizmet Puanı Üstünlüğüne Göre İlgili Yılın En Geç 15 Temmuz Tarihinde Sonuçlandırılacak Şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Belirlenecek Takvim Çerçevesinde Yapılır. Bu Fıkra Kapsamında Yapılacak Yer Değiştirmelerde, Duyurusu Yapılan Her İl’e Atama Yapılabilecek Müfettiş Sayısının Belirlenmesinde Emeklilik, İstifa, Başka Görevlere Atanma Gibi Nedenlerle Müfettişlik Görevinden Ayrılanlardan Boşalacak Kadrolar İle Bölge Hizmetini Yapmak Üzere Görev Yerleri Değiştirilecek Müfettiş Sayıları Birlikte Değerlendirilir.

  (4) Dördüncü Ve Beşinci Hizmet Bölgelerinden Birinde Veya Her İkisinde Bölge Hizmetlerini Tamamlayan Müfettişler, İstemeleri Durumunda Birinci, İkinci Ve Üçüncü Hizmet Bölgeleri İçin Öngörülen Bölge Hizmetlerini Yerine Getirip Getirmediklerine Bakılmaksızın 38 İnci Maddenin Birinci Fıkrasındaki Süre Sınırlılığında Bulundukları İlde Kalmak Ya Da Dördüncü Ve Beşinci Hizmet Bölgelerindeki Diğer İllerden Birine Atanmak İsteyebilirler.

  Bu İstekler, İllerin Müfettiş İhtiyacı Çerçevesinde Bakanlıkça Değerlendirilir. Başvuru Sayısının İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Hizmet Puanı En Düşük Olan Müfettişten Başlanmak Üzere İhtiyaç Fazlası Müfettişlerin Atamaları, Bölge Hizmetini Yapmadıkları Hizmet Bölgelerindeki İllerden Birine Yapılır. Ancak, Bu Şekilde Dördüncü Ve Beşinci Hizmet Bölgelerinde Geçirilen Fazla Çalışma Süreleri Diğer Hizmet Bölgelerinde Geçmiş Sayılmaz.

  (5) Müfettişlerin Bu Madde Kapsamında Yer Değiştirme Suretiyle Yapılacak Atamaları, Tercihleri De Dikkate Alınarak Puan Üstünlüğüne Göre Yapılır. Atama Sonuçları, Atama İşlemlerinin Tamamlandığı Tarihten İtibaren En Geç Beş İş Günü İçinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün İnternet Sitesinde Yayımlanır Ve Aynı Zamanda Valiliklere Gönderilir.

  (6) Müfettişlerin, Kadrolarının Bulunduğu İlin Dahil Olduğu Hizmet Bölgesinin Dışındaki Hizmet Bölgelerinde Bir Yıldan Az Kalan Zorunlu Çalışma Süreleri Tamamlanmış Sayılır.

  (7) Bu Madde Kapsamındaki Zorunlu Çalışma Süresinin Hesabına, Maarif Müfettişleri Başkanlığı Ve Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcılığı Görevlerinde Geçen Süreler De Dâhil Edilir. Maarif Müfettişleri Başkanı Ve Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcılığı Görevlerini Yürütenlerden İlgili Yılın 1 Eylül Tarihi İtibarıyla Bulundukları İlde Zorunlu Çalışma Süresini Dolduranların Görev Yerleri De Bu Madde Kapsamında Değiştirilir.

  Bulundukları İlde Sekiz Yıl Süre İle Görev Yapanların Yer Değiştirmeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 38

  (1)Hizmet Bölgelerinin Tamamında Bölge Hizmetini Tamamlamış Olan Müfettişlerin, Aynı İlde Kesintisiz Çalışma Süreleri Sekiz Yıldan Fazla Olamaz.

  (2)İlgili Yılın 1 Eylül Tarihi İtibarıyla Bulundukları İlde Kesintisiz Sekiz Yıl Süre İle Görev Yapan Müfettişlerin Görev Yerleri, Bulundukları İlin Dâhil Olduğu Hizmet Bölgesindeki Duyurusu Yapılan Diğer İllerden Birine Ya Da İstemeleri Halinde Bulundukları Hizmet Bölgesinin Dışındaki Duyurusu Yapılan Diğer Hizmet Bölgelerindeki İllerden Birine Olacak Şekilde Değiştirilir.

  Bu Madde Kapsamında Yer Değiştirme İsteğinde Bulunmayan Müfettişler, Yer Değiştirme İsteğinde Bulunanlardan Tercihlerinden Birine Atanamayan Müfettişler İle Aylıksız İzinli Oldukları Sürede Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunmayan Müfettişlerin Görev Yerleri, Bulundukları Hizmet Bölgesindeki İllerden Birine Olacak Şekilde Bakanlık Tarafından Re’sen Değiştirilir.

  (3)İkinci Fıkradaki Sekiz Yıllık Sürenin Hesabına Maarif Müfettişleri Başkanlığı Ve Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcılığı Görevlerinde Geçen Süreler De Dâhil Edilir.

  Maarif Müfettişleri Başkanı Ve Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcılığı Görevlerini Yürütenlerden İlgili Yılın 1 Eylül Tarihi İtibarıyla Bulundukları İlde Sekiz Yıllık Çalışma Süresini Dolduranların Görev Yerleri De Bu Madde Kapsamında Değiştirilir.

  (4) Bu Madde Kapsamında Görev Yerleri Değiştirileceklere İlişkin Duyuru, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce İlgili Yılın En Geç 15 Nisan Tarihine Kadar Yapılır. Duyuruda, Başvuru Tarihi, Başvuru Süresi, Başvuru Şekli, Başvuruda İstenecek Belgeler İle Gerekli Diğer Hususlara Yer Verilir.

  (5) Bu Madde Kapsamında Yapılacak Atama İşlemleri, Müfettişlerin Tercihleri De Dikkate Alınarak Puan Üstünlüğüne Göre İlgili Yılın En Geç 15 Mayıs Tarihine Kadar Sonuçlandırılacak Şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Yapılır.

  (6) Bu Madde Kapsamında Görev Yeri Değiştirilen Müfettişler Ayrıldıkları Tarihten İtibaren Sekiz Yıllık Süre Geçmeden, Sağlık Durumu Özrü Hariç Bu Yönetmelikle Belirlenen İller Arası Diğer Yer Değiştirmeler Kapsamında Ayrıldıkları İl’e Tekrar Atanamazlar.

  (7) Bu Madde Kapsamında Yapılacak Yer Değiştirmelerde, Duyurusu Yapılan Her İl’e Atama Yapılabilecek Müfettiş Sayısının Belirlenmesinde Duyuru Tarihi İtibarıyla Emeklilik, İstifa, Başka Görevlere Atanma Gibi Nedenlerle Müfettişlik Görevinden Ayrılanlardan Boşalacak Kadrolar İle Bu Kapsamda Görev Yerleri Değiştirilecek Müfettiş Sayıları Birlikte Değerlendirilir.

  (8) Aylıksız İzinli Olanlar İle Seçimler Nedeniyle Görevlerinden İstifa Edenlerden Eski Görevlerine Geri Dönenlerin Sekiz Yıllık Sürelerinin Hesabında, Fiilen Görev Yaptıkları Süreler Dikkate Alınmak Üzere, Aylıksız İzne Ayrılmadan Ya Da İstifa Etmeden Önce O İlde Göreve Başlamış Oldukları Tarih Esas Alınır.

  İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 39

  (1)İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Duyuru, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce İlgili Yılın En Geç 15 Nisan Tarihine Kadar Yapılır. Duyuruda; İllere Göre Atama Yapılabilecek Kadro Sayıları, Başvuru Tarihi, Başvuru Süresi, Başvuru Şekli Ve Başvuruda İstenecek Belgeler İle Diğer Hususlara Yer Verilir.

  (2)İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurularına Bağlı Olarak Yapılacak Atama İşlemleri, İlgili Yılın En Geç 15 Haziran Tarihinde Sonuçlandırılacak Şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Planlanacak Takvim Çerçevesinde Yapılır.

  (3)Bölge Hizmetini Tamamlamamış Olan Müfettişlerden Bulundukları İlde İlgili Yılın 1 Eylül Tarihi İtibarıyla En Az İki Yıllık Çalışma Süresini Tamamlayanlar, Bulundukları Hizmet Bölgesi İle Sınırlı Olmak Kaydıyla Duyurusu Yapılan İllerden En Fazla Beş İl Tercih Etmek Suretiyle Elektronik Ortamda Başvuruda Bulunabilirler.

  (4)Bu Yönetmelikle Belirlenen En Az Zorunlu Çalışma Süreleri Kadar Her Hizmet Bölgesinde Çalışarak Bölge Hizmetini Tamamlayan Müfettişlerden Bulundukları İlde İlgili Yılın 1 Eylül Tarihi İtibarıyla En Az İki Yıllık Çalışma Süresini Tamamlayanlar, Duyurusu Yapılan İllerden En Fazla Yirmi İl Tercih Etmek Suretiyle Elektronik Ortamda Başvuruda Bulunabilirler.

  (5)Bu Madde Kapsamında Yapılacak Yer Değiştirmelerde, Duyurusu Yapılan Her İl’e Atama Yapılabilecek Müfettiş Sayısının Belirlenmesinde, Duyuru Tarihi İtibarıyla Emeklilik, İstifa, Başka Görevlere Atanma Gibi Nedenlerle Müfettişlik Görevinden Ayrılanlardan Boşalan Kadrolar Birlikte Değerlendirilir.

  (6)Müfettişlerin İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atamaları, Tercihleri De Dikkate Alınarak Hizmet Puanı Üstünlüğüne Göre Yapılır. Atama Sonuçları, Atama İşlemlerinin Tamamlandığı Tarihten İtibaren En Geç Beş İş Günü İçinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün İnternet Sitesinde Yayınlanır Ve Aynı Zamanda Valiliklere Gönderilir.

  Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 40

  (1)Müfettişler, Atanmak İstedikleri İlde Eşlerinin 217 Sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 Nci Maddesinde Sayılan Bir Kurumda Memur Statüsünde Veya Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Sürekli Göreve Tabi Kamu Personeli Olarak Çalıştıklarını Belgelendirmeleri, Görev Yaptıkları İlde Eşlerinin Atanabileceği Teşkilatın Bulunmaması Veya Teşkilat Bulunmakla Birlikte Durumlarına Uygun Atanabilecekleri Bir Görevin Olmaması Hâllerinde Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler.

  (2)Hizmet Bölgelerinin Tamamında Bölge Hizmetini Tamamlamış Olan Müfettişler, Eşlerinin Görevli Bulunduğu İl'e Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler.

  (3)Her İkisi De Müfettiş Olup Hizmet Bölgelerinin Tamamında Bölge Hizmetini Tamamlamış Olan Eşlerden Biri, Diğer Eşin Görev Yaptığı Yere Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilir.

  (4)Her İkisi De Müfettiş Olarak Görev Yapan Eşlerden Hizmet Bölgelerinin Tamamında Bölge Hizmetini Tamamlamış Olan Eş, Hizmet Bölgelerinin Tamamında Bölge Hizmetini Tamamlamamış Olan Diğer Eşin Görev Yaptığı Yere Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilir.

  (5)Her İkisi De Müfettiş Olup Hizmet Bölgelerinin Tamamında Bölge Hizmetini Tamamlamamış Olan Eşlerden Biri, Diğer Eşin Görev Yaptığı Yere Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilir. Ancak, Bu Fıkra Kapsamında Yapılacak Yer Değiştirmelerde, Her İki Müfettişin De, Hizmet Bölgelerinin Her Birindeki Bölge Hizmetlerini Birlikte Tamamlayabilecekleri Şekilde Planlanması Zorunludur.

  (6)Hizmet Bölgelerinin Tamamında Bölge Hizmetini Tamamlamamış Olan Müfettişlerin Yer Değiştirme İstekleri, Bu Maddenin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sınırlılıkta Yerine Getirilir. Eşinin Bulunduğu İlde Bölge Hizmetini Yapmamış Olanlar Bakımından İse Aynı Zamanda Bölge Hizmetini De Yapmak Üzere Atamaları Eşinin Bulunduğu İl'e Yapılır.

  (7)Bu Madde Kapsamındaki Yer Değiştirmeler İlgili Yılın Ağustos Ayı İçinde Tamamlanır.

  (8)Bu Madde Kapsamında Başvuruda Bulunanların Atamaları O İlin Müfettiş İhtiyacı Da Dikkate Alınarak Yapılır. Başvuru Sayısı İhtiyacın Üzerinde Olması Halinde Atamalar Hizmet Puanı Üstünlüğüne Göre Yapılır.

  Sağlık Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirmeler[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 41

  (1)Müfettişler , Sağlık Kurulu Raporunda Kendisi, Eşi Ve Çocuklarının, Görev Yapmakta Oldukları Yerde Kalmasının Sağlık Durumunu Tehlikeye Koyacağının Belirtilmiş Olması; Sağlık Kurulu Raporunda Anne Ve Babaları İle Yargı Kararıyla Vasi Tayin Edilmesi Hâlinde Kardeşleri İçin “Başkasının Güç Ve Yardımı Olmaksızın Hayatını Devam Ettiremez.” İbaresi Bulunması Şartıyla, Hasta lığın Tedavi Edilebileceği Bir Yere Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler.

  (2)Hayatını Başkasının Yardım Veya Bakımı Olmadan Devam Ettiremeyecek Derecede Engelli Olduğu Sağlık Kurulu Raporu İle Tespit Edilen Eşi, Çocukları İle Kardeşlerinin, Memuriyet Mahalli Dışında Resmî Veya Özel Eğitim Ve Öğretim Kuruluşlarında Eğitim Ve Öğretim Yapacaklarının Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Tarafından Belgelendirilmesi Halinde, Müfettişin Talebi Üzerine Eğitim Ve Öğretim Kuruluşlarının Bulunduğu Ve Boş Kadro Olan İllerden Birine Ataması Yapılır.

  (3)Bu Madde Kapsamında Özür Durumundan Yer Değiştirecek Müfettişlerin, Öncelikle Çalıştıkları Hizmet Bölgesine Dâhil İllerden Birine, Bunun Mümkün Olmadığı Durumlarda Özür Durumunun Gerektirdiği Diğer Bölgelerden Birine Atamaları Yapılabilir. Bu Kapsamda Görev Yerleri Değiştirilenlerden Bölge Hizmetini Tamamlamamış Olanların Görev Yerleri, Özür Durumlarının Ortadan Kalktığı Tarihten Sonra 37 Nci Madde Kapsamında Yapılacak İlk Yer Değiştirme Döneminde Bölge Hizmetini Yapmadıkları Hizmet Bölgelerindeki İllerden Birine Olacak Şekilde Değiştirilir.

  (4)Bu Madde Kapsamında Yer Değiştirme İsteğinde Bulunacaklardan;

  • a)Başvuru Tarihi İtibarıyla Son Altı Ay İçinde Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinden Veya Üniversite Hastanelerinden Alınmış Sağlık Kurulu Raporu,
  • b)Sağlık Kurulu Raporunun Eşine, Anne, Baba Ve Çocuklarından Birine Veya Kardeşine Ait Olması Durumunda Aile Kütüğüne İşlenmiş Kişisel Bilgilerin Özetlerini Gösterir Nüfus Kayıt Örneği,
  • c)Kardeşine Vasi Tayin Edilenlerden Mahkeme Kararı İstenir.

  (5)Bu Madde Kapsamında Yapılan Başvurular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce İhtiyaç Ölçüsünde Değerlendirilir.

  Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 42

  (1) Müfettişler;

  • a) Görevli Oldukları Yerde Meydana Gelen Deprem, Sel, Yangın Ve Benzeri Doğal Afetler Nedeniyle Kendilerinin Veya Bakmakla Yükümlü Oldukları Yakınlarından Birisinin Maddi Veya Manevi Zarara Uğraması,
  • b) Görev Yaptığı Yerde Özel Hayatına İlişkin Açık Tehdit Bulunması, Hâllerinde Olay Tarihinden İtibaren Altı Ay İçinde, Eşleri, Çocukları İle Anne, Baba Ve Kardeşleri Şehit Ya Da Malul Gazi Olan Müfettişler İse Süre Şartı Olmaksızın Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler.

  (2) Eşi, Çocukları İle Anne, Baba Ve Kardeşleri Şehit Ya Da Malul Gazi Olan Müfettişlerden, Eşinin, Çocuklarının, Anne, Baba Ve Kardeşlerinin Şehit Ya Da Malul Gazi Olduğuna Dair Belge İle Aile Nüfus Kayıt Örneği; Birinci Fıkranın (B) Bendi Kapsamında Yer Değiştirme Suretiyle Atama İsteğinde Bulunan Müfettişlerden İse, Görev Yaptığı Yerde Özel Hayatına İlişkin Açık Tehdit Bulunduğuna Dair İbarenin Yer Aldığı Cumhuriyet Başsavcılığından Alınacak Belge İstenir.

  (3) Bu Madde Kapsamında Yapılacak Yer Değiştirme İstekleri İllerin Müfettiş İhtiyacı Da Göz Önünde Bulundurularak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Değerlendirilir.

  Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 43

  (1)Müfettişlerden Haklarında Yapılan Soruşturma Sonucu Görev Yerlerinin Değiştirilmesi Teklifi Getirilenlerin Görev Yerleri, Bulundukları İldeki Çalışma Süresini Tamamlayıp Tamamlamadıklarına Bakılmaksızın, Aynı Hizmet Bölgesindeki Diğer İllerden Birine Olacak Şekilde Değiştirilir. Bu Şekilde Görev Yeri Değiştirilenler Hiçbir Şekilde Eski Görev Yerlerine Atanamazlar.

  Sekizinci Bölüm : Maarif Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu Ve Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  Maarif Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 44

  (1) Başkanlığa Verilen Görevlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla İllerde, İl Millî Eğitim Müdürlükleri Bünyesinde İl Millî Eğitim Müdürüne Bağlı Olarak Görev Yapmak Üzere Maarif Müfettişleri Başkanlığı Oluşturulur.

  (2)Maarif Müfettişleri Başkanlığı; Maarif Müfettişleri Başkanı, Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcıları, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları İle Maarif Müfettişleri Başkanlık Bürosunda Görev Yapan Personelden Oluşur.

  Maarif Müfettişleri Başkanının Görevlendirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 45

  (1)Maarif Müfettişleri Başkanı; Müfettişler Arasından, Başkanın Önerisi, Müsteşarın Uygun Görüşü Üzerine Bakan Onayı İle Görevlendirilir.

  (2)Görev Yaptıkları İlin Dışındaki Bir İl’e Maarif Müfettişleri Başkanı Olarak Görevlendirileceklerin, 37 Ve 38 İnci Maddeler Kapsamında Görevlendirilecekleri İl'e Atanabilecek Durumda Olması Gerekir. Ancak, Dördüncü Veya Beşinci Hizmet Bölgelerinde Bulunan İllerden Birine Maarif Müfettişleri Başkanı Olarak Görevlendirileceklerde 37 Ve 38 İnci Madde Hükümleri Aranmaz.

  (3)Maarif Müfettişleri Başkanlığına Dört Yıllığına Görevlendirme Yapılır. Bir Müfettiş Aynı İlde İki Dönemden Fazla Maarif Müfettişleri Başkanı Olarak Görevlendirilemez.

  Maarif Müfettişleri Başkanlığının Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 46

  (1)Maarif Müfettişleri Başkanlığının Görevleri Şunlardır;

  • a)Yıllık Faaliyet Planını Hazırlamak, İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Ve Valinin Olurunu Aldıktan Sonra Uygulamaya Koymak, Bir Örneğini Başkanlığa Göndermek,
  • b)İlde Bulunan Kurumların Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme Ve Soruşturma Hizmetlerini Planlamak Ve Yürütmek,
  • c)Rehberlik Ve Denetim Bölgeleri İle Gruplarının Oluşturulması Amacıyla Gerekli Çalışmaları Yaparak, Valilik Onayı Alınması İçin İl Millî Eğitim Müdürüne Sunmak,
  • ç)Rehberlik Ve Denetim Gruplarınca Hazırlanan Aylık Çalışma Programlarını İncelemek, Uygun Bulunanları İl Millî Eğitim Müdürünün Onayına Sunmak Ve Uygulamaya Koymak,
  • d)Rehberlik Ve Denetim Grupları Tarafından Yapılan Denetimler Sonucu Hazırlanan Öğretim Yılı Sonu Raporlarını İncelemek Veya İncelettirmek, Sonuçlarını Konularına Göre Düzenlemek, Problemleri Ve Çözüm Önerilerini İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Sunmak,
  • e)Aylık Çalışma Çizelgelerini Ve Yolluk Bildirimlerini İncelemek, Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Geçici Görev Yolluklarının Ödenmesini Sağlamak,
  • f)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları Tarafından Düzenlenen Kurum Rehberlik Ve Denetim Raporlarını İncelendikten Sonra İl Millî Eğitim Müdürüne Sunmak,
  • g)Öğretim Yılı İçinde Kurumlarda Yapılan Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Gibi İş Ve İşlemlerde Müfettişler Arasında Koordinasyonu Sağlamak,
  • ğ)Kurumlarla İlgili Düzenlenen Rehberlik Ve Denetim Raporlarını Değerlendirmek Ve İlgili Yerlere Göndermek,
  • h)Yer Değiştirme Dönemlerinde Başvuruda Bulunan Müfettişlerin Başvurularını İnceleyerek Onaylamak,
  • ı)Öğretim Yılı Sonunda Hazırlanacak Yıllık Faaliyet Raporlarını İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Ve Başkanlığa Sunmak,
  • i)İl Milli Eğitim Müdürünce Verilen Diğer Görevleri Yapmak,
  • j)Mevzuatla Verilen Diğer Görevleri Yapmak.

  Maarif Müfettişleri Başkanının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 47

  (1)Maarif Müfettişleri Başkanının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Şunlardır;

  • a)Maarif Müfettişleri Başkanlığını Yürürlükteki Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Yönetmek,
  • b)46 Ncı Maddede Yer Alan Görevlerin Yürütülmesini Sağlamak,
  • c)Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcılarının Görev Dağılımlarını Yapmak,
  • ç)İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu Üyeleri İle Büro Personelinin Görev Dağılımlarını Yapmak Ya Da Yapılmasını Sağlamak,
  • d)Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcıları, İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu Üyeleri, Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları İle Büro Personelinin Çalışmalarını İzlemek, Denetlemek, Devam Ve Devamsızlıklarını Takip Etmek,
  • e)Rehberlik Ve Denetim Raporlarını Onaylamak,
  • f)İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu Toplantılarına Katılmak,
  • g)İnceleme Ve Soruşturmalar İçin Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarını Görevlendirmek,
  • ğ)Maarif Müfettişleri Başkanlığının Görev Alanına Giren Konuları İncelemek, Değerlendirmek, Araştırmak Amacıyla Gerekli Görülmesi Durumunda Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarından İhtiyaca Göre Komisyon Oluşturmak,
  • h)Rehberlik Ve Denetim Grupları Arasında Eşgüdüm Sağlamak Amacıyla Gerektiğinde Bu Gruplarla Birlikte Rehberlik, Denetim, İnceleme Ve Araştırma İle İlgili Mesleki Toplantılara Katılmak,
  • ı)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma, Araştırma Gibi Konularda Görevlendirilirken, Görevlerin Dengeli Dağıtılmasına Özen Göstermek,
  • i)Aylık Çalışma Çizelgelerini Ve Yolluk Bildirimlerini İncelemek Veya İncelettirmek,
  • j)Bir Önceki Öğretim Yılında Yapılan Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Gibi Konuların Sonuçlarını Değerlendirmek Ve Yeni Öğretim Yılı İçerisinde Yapılacak Olan Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Gibi Konulardaki Çalışmaları Görüşmek, Uyulması Gereken Hususları Belirlemek Amacıyla Öğretim Yılı Başında, Yarıyıl Tatilinde, Öğretim Yılı Sonunda Ve Gerekli Görülen Durumlarda Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Katılacağı Toplantılar Yapmak,
  • k)Gerektiğinde Bizzat Veya Görevlendirilecek Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları İle Birlikte Mesleki Toplantı, Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Ve Benzeri Çalışmalar Yapmak,
  • l)Geçici Görevli, İzinli Ve Raporlu Olduğu Sürelerde Yerine Maarif Müfettişleri Başkanlığına Vekâlet Edecek Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcısını Belirlemek,
  • m)Maarif Müfettişleri Başkanlıklarında Görevli Maarif Müfettiş Yardımcılarına Refakat Edecek Rehber Müfettişi Görevlendirmek.

  Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcılarının Görevlendirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 48

  (1)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcısı Sayısı;

  • a)30 Ve Daha Az Olan İllerde Bir,
  • b)31’DEN 100’E Kadar Olan İllerde İki,
  • c)101’DEN 200’E Kadar Olan İllerde Üç,
  • ç)201’DEN 300’E Kadar Olan İllerde Dört,
  • d)301’DEN Daha Fazla Olan İllerde Beş

  Olmak Üzere O İlde Görevli Müfettişler Arasından Maarif Müfettişleri Başkanının Önerisi, İl Millî Eğitim Müdürünün Teklifi Ve Valinin Onayı İle İki Yıllığına Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcısı Görevlendirilir.

  Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcılarının Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 49

  (1)Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcılarının Görevleri Şunlardır;

  • a)Maarif Müfettişleri Başkanının Görevde Bulunmadığı Zamanlarda Maarif Müfettişleri Başkanlığına Vekâlet Etmek,
  • b)Verilen Yetki Çerçevesinde İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu Üyeleri İle Büro Personelinin Görev Dağılımlarını Yapmak,
  • c)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları Tarafından Yürütülen Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma, Araştırma Ve Benzeri Konuların Takibini Yapmak, Süresi İçinde Sonuçlanmasını Sağlamak,
  • ç)Gerektiğinde Bizzat Veya Görevlendirilecek Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları İle Birlikte Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Gibi Çalışmalar Yapmak,
  • d)Maarif Müfettişleri Başkanı Tarafından Verilecek Diğer Görevleri Yapmak.

  Rehberlik Ve Denetim Bölgeleri Ve Gruplarının Oluşumu[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 50

  (1)Kurumların; Bulundukları Yerleşim Yerlerinin Coğrafi Durumu, Ulaşım Şartları, Fiziki Yakınlıkları Ve Diğer Özellikleri Dikkate Alınarak Rehberlik Ve Denetim Bölgeleri İle Rehberlik Ve Denetim Grupları Oluşturulur.

  (2)Rehberlik Ve Denetim Grupları, İlgili Öğretim Yılı Başlamadan En Az On Beş Gün Önce Belirlenir. Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları Rehberlik Ve Denetim Gruplarına Dengeli Olarak Dağıtılır. Bir Rehberlik Ve Denetim Bölgesinde Bir Öğretim Yılı Görev Yapmak Esastır.

  Grup Sorumlusunun Görevlendirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 51

  (1)Rehberlik Ve Denetim Grubu Üyelerinden Biri, Öğretim Yılı Başında Maarif Müfettişleri Başkanı Tarafından Grup Sorumlusu Olarak Bir Yıllığına Görevlendirilir.

  Grup Sorumlusunun Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 52

  (1)Grup Sorumlusunun Görevleri Şunlardır;

  • a)Grupça Yapılacak Rehberlik, Denetim Ve Araştırma Çalışmalarında İşlerin Zamanında Ve Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak,
  • b)Grubun Yıllık Faaliyet Planını Gruptaki Müfettişlerle Birlikte Hazırlayarak Maarif Müfettişleri Başkanlığına Sunmak,
  • c)Bölgesinin Eğitim Ve Öğretimi Hakkında Öğretim Yılı Ortasında Ve Sonunda Gruptaki Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları İle Birlikte Genel Durum Raporu Hazırlamak Ve Maarif Müfettişleri Başkanına Sunmak,
  • ç)Rehber Müfettişle Birlikte Müfettiş Yardımcıları Hakkında Altı Ayda Bir Ek-2 Formunu Doldurarak Maarif Müfettişleri Başkanına Sunmak,
  • d)Bölgesindeki Kurumların, Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Niteliğinin Geliştirilmesi İçin, İnceleme Ve Araştırma Yapmak,
  • e)Grubun Yıllık Faaliyet Raporunu Hazırlayarak Maarif Müfettişleri Başkanına Sunmak,
  • f)Mevzuatla Verilen Diğer Görevleri Yapmak.

  İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 53

  (1)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarınca Yürütülen Rehberlik Ve Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Raporlarını İncelemek Üzere Maarif Müfettişleri Başkanı Tarafından İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu Oluşturulur.

  İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonunun Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 54

  (1)İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu; Maarif Müfettişleri Başkanı Tarafından Gönderilen Rehberlik Ve Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Raporları İle Ön İnceleme Raporlarını İncelemek Ve Sonucu Yazılı Olarak İlgili Dosya İle Birlikte Maarif Müfettişleri Başkanına Sunmakla Görevlidir.

  Maarif Müfettişleri Başkanlığı Bürosu[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 55

  (1)Maarif Müfettişleri Başkanlığı Bürosu; Yeterli Sayıda Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, Memur Ve Diğer Personelden Oluşur.

  Maarif Müfettişleri Başkanlığı Bürosu Personelinin Görev Ve Sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 56

  (1)Maarif Müfettişleri Başkanlığı Bürosu Personelinin Görev Ve Sorumlulukları Şunlardır;

  • a)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarından Gelen Rehberlik, Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Raporları İle Diğer Yazılarla İlgili İş Ve İşlemleri Yürütmek, İlgili Bölümlere Göndermek,
  • b)Maarif Müfettişleri Başkanlığının İşleri İle İlgili Kayıtları, İstatistikleri Ve Defterleri Tutmak, Dosyaları Usulüne Uygun Olarak Düzenlemek Ve Korumak,
  • c)Motorlu Araç, Malzeme Ve Kırtasiye İşlerini Maarif Müfettişleri Başkanının Bilgisi Dâhilinde İzlemek, Taşınırların Korunmasını Sağlamak,
  • ç)Maarif Müfettişleri Başkanı Ve Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcıları Tarafından Verilecek Diğer Görevleri Yapmak.

  (2)Büro Personeli, İş Ve İşlemlerle İlgili Edindikleri Bilgileri Açıklayamaz; Gizlilik Dereceli Evrak, Rapor, Ön İnceleme Ve Diğer Evrakları Maarif Müfettişleri Başkanının Yazılı İzni Olmadan Kimseye Gösteremez Ve Veremez.

  Dokuzuncu Bölüm : Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Görev Ve Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

  Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Görev Ve Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 57

  (1)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Görev Ve Yetkileri Şunlardır;

  a)652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 Nci Maddesinde Belirtilen Görevleri Yapmak, b)Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Çalışmaları Neticesinde Düzenleyecekleri Raporları En Geç Yirmi Gün, Kapsamlı İşlerde İse Verilen Ek Süre İçinde Tamamlamak, c)Refakatlerine Verilecek Müfettiş Yardımcılarının Yetişmelerini Sağlamak, ç)Görevlendirilecekleri Birim Ve Komisyonlardaki Çalışmaları Yürütmek, d)Mevzuatla Verilen Diğer Görevleri Yapmak.

  Görevlendirme Emirleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 58

  (1)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarına Rehberlik Ve Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İncelemelere Yönelik Görevlendirme Emirleri; İllerde Maarif Müfettişleri Başkanı, Başkanlıkta İse Başkan Tarafından Verilir.

  (2)İl Millî Eğitim Müdürü Hakkında Yapılacak İnceleme, Soruşturma Ve Ön İncelemeler Başkan Tarafından Görevlendirilen Başkanlıkta Görevli Müfettişlerce Yürütülür.

  (3)Rehberlik Ve Denetim, Araştırma, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Çalışmalarının Yürütülmesinde İlde Yeterli Sayıda Müfettiş Olmaması, İddiaların Kapsamlı Olması Veya Birden Fazla İli Kapsaması Ve Benzeri Durumlarda Gerek Görülmesi Halinde İllerde Görevli Müfettişler Arasından Başkanın Önerisi, Müsteşarın Uygun Görüşü Ve Bakanın Onayıyla Görevlendirme Yapılabilir.

  Müfettişlerin Bilgi Ve Belge İsteme Yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 59

  (1) Müfettişler, Gerekli Görülen Hâllerde; Defter, Evrak, Belge Ve Bilgileri İlgili Dairelerden İsteyip İnceledikten Sonra, Asıllarını Veya Örneklerini Alabilirler. Asılları Alınan Belgelerin Birer Örneğini Onaylayıp Mühürleyerek İlgili Daireye Teslim Ederler.

  Denetime Yardımcı Olma[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 60

  (1) Denetime Tâbi Olanlar, 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 Nci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Hükümleri Yerine Getirmek Zorundadır.

  (2)Denetim, Araştırma, İnceleme Ve Soruşturma Yapılan Birim Ve Kuruluşların Yöneticileri, Hizmetin Gerektiği Gibi Yürütülebilmesi İçin Görevleri Süresince Müfettişlere, Yapılan Göreve Uygun Bir Yer Sağlamak Ve Diğer Önlemleri Almak Zorundadırlar.

  Denetim Sırasında İzin Ve Rapor[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 61

  (1)Denetime Başlanan Kurum Ve Kuruluş Görevlilerinin İzinleri, Daha Önce Verilmiş İzinlerin Kullanılması İle Hastalık Ve Benzeri Zorunlu Nedenler Dışında, Müfettişin Gerekli Görmesi Durumunda Denetim Sonuna Kadar Ertelenebilir.

  (2)Denetim Devam Ettiği Süre İçinde Kurum Görevlilerine Müfettişin Bilgisi Dışında İzin Verilemez. İznini Kullanmaya Başlamış Olanlar, Zorunluluk Bulunmadıkça Geri Çağrılamaz.

  Müfettişlerin Koordinasyon Görevi Ve İş Devri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 62

  (1)Müfettişler, Görevlendirildikleri Konuda Valilik Ve Kaymakamlıklarca Başlatılmış Olan, İnceleme Ve Soruşturmaların Koordinasyon Görevini De Yerine Getirirler. İşin Devralınmasını Gerektirir Bir Durumun Varlığı Halinde Konu Gerekçesiyle Birlikte Başkanlığa Veya Maarif Müfettişleri Başkanlığına Sunulur. Başkanlığın Veya Maarif Müfettişleri Başkanlığının Muvafakati Üzerine Mahallen Yapılan Çalışmalarla İlgili Bilgi Ve Belgeler Müfettiş Tarafından Devralınır.

  (2)İşin Devri Söz Konusu Olduğunda, Durum, Taraflarca Bir Tutanağa Bağlanır. Bu Tutanakta, Devralınan Ve Devredilen İşin Ne Olduğu, Devir Gününe Kadar İşle İlgili Yapılan Çalışmalar İle Teslim Alınan Ve Teslim Edilen Belgelerin Listesi Yer Alır.

  Hizmet İçi Eğitim[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 63

  (1)Müfettişler, Mesleki Bilgilerini Yenilemek, Geliştirmek Ve Uzmanlıklarını Artırmak Amacıyla, Bakanlığın Hizmet İçi Eğitimle İlgili Mevzuatında Belirtilen Esaslar Doğrultusunda Hizmet İçi Eğitime Alınabilirler.

  (2)Hizmet İçi Eğitim Programı Diğer İlgili Birimlerin Görüşleri De Alınarak Başkanlık Ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Koordineli Olarak Hazırlanır Ve Yürütülür.

  Yurt Dışına Gönderilme[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 64

  (1)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları, 21/1/1974 Tarihli Ve 7/7756 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Yurt Dışına Gönderilebilirler.

  Onuncu Bölüm[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Müfettişlik Güvencesi Ve Görevden Alınma

  Müfettişlik Güvencesi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 65

  (1)Müfettişler, Kendi İstekleri Dışında Veya Rehberlik Ve Denetim Hizmetlerinin Gerekleri İle Bağdaşmayan Sıhhi, Ahlaki Veya Mesleki Yetersizlikleri Tespit Edilmedikçe Görevden Alınamaz; Diğer İdari Görevlere Atanamazlar.

  (2)Sıhhi, Ahlaki Veya Mesleki Yetersizlik Hallerinin Yargı Kararı, Sağlık Kurulu Raporu Veya Müfettiş Raporu İle Belgelendirilmesi Esastır.

  Müfettiş Yardımcılığından Çıkarılma[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 66

  (1)Devlet Memurluğundan Çıkarmayı Gerektiren Durumlar Hariç Olmak Üzere, Müfettiş Yardımcılığı Döneminde Yetersizlikleri Tespit Edilenler İle Müfettişlikle Bağdaşmayacak Tutum Ve Davranışları Sabit Olanlar, Yeterlik Sınavı Beklenmeksizin Bakanlıkta Durumlarına Uygun Başka Kadrolara Atanırlar.

  Onbirinci Bölüm : Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Faaliyetleri Ve Raporlama[düzenle | kaynağı değiştir]

  Hizmetlerin Planlanması Ve Yürütülmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 67

  (1)Rehberlik Ve Denetim Faaliyetlerinin Etkili, Ekonomik Ve Verimli Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla, Stratejik Plan Da Dikkate Alınarak, Başkanlıkça Üç Yıllık Çalışma Programı Ve Yıllık Faaliyet Planı Hazırlanarak Başkanın Teklifi, Müsteşarın Uygun Görüşü Ve Bakan Onayı İle Uygulamaya Konulur. Çalışma Programı, Her Yıl Yapılacak Değerlendirme Sonuçlarına Göre Yeniden Gözden Geçirilir.

  (2)Maarif Müfettişleri Başkanlıkları, Başkanlıkça Hazırlanan Üç Yıllık Çalışma Programı Çerçevesinde Yıllık Faaliyet Planını Öğretim Yılı Başlamadan On Beş İş Günü Öncesine Kadar Oluşturarak Onaylanmak Üzere Valiliğe Gönderirler.

  (3)Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Hizmetleri; İlgili Mevzuat, Yıllık Faaliyet Planı, Usul Esas Ve Rehberler İle Görev Talimatları Dikkate Alınarak Yürütülür.

  Rehberlik Ve Denetim İlkeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 68

  (1) Kurumlarda Yapılan Rehberlik Ve Denetim Faaliyetleri İlgili Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Yapılır.

  (2) Kurumlarda Rehberlik Ve Denetim Faaliyetlerinin Birlikte Yapılması Esastır.

  (3) Rehberlik Ve Denetim Faaliyetleri;

  • a)Bireysel Ve Kurumsal Farklılıklar İle Çevresel Faktörleri Dikkate Almalıdır,
  • b)Yol Gösterici Ve Önleyici Rehberliği Öne Çıkararak Düzeltmeyi, İyileştirmeyi Ve Geliştirmeyi Esas Almalıdır,
  • c)İyi Uygulama Örneklerini Yaygınlaştırmalıdır,
  • ç)Sistemin Risk Alanlarının Belirlenmesini Ve Giderilmesini Sağlamalıdır,
  • d)Usulsüzlük Ve Yolsuzlukları Önlemelidir,
  • e)Açık, Şeffaf, Eşit, Demokratik, Bütüncül, Güvenilir Ve Tarafsız Olmalıdır,
  • f)İşbirliğini Ve Katılımı İçermelidir,
  • g)Başarıyı Ön Plana Çıkarmalı, Teşvik Etmeli Ve Ödüllendirmelidir,
  • ğ)Bilimsel Ve Objektif Esaslara Dayalı Olmalıdır,
  • h)Etkili, Ekonomik Ve Verimli Olmalıdır.

  Rehberlik Hizmetlerinin Çeşitleri, Kapsamı Ve Uygulanması[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 69

  (1)Bakanlığın Görev Alanına Giren Konularda Bakanlık Personeline, Okul Ve Kurumlara, Özel Öğretim Kurumlarına, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına, Gönüllü Kuruluşlar İle Gerçek Ve Tüzel Kişilere Rehberlik Yapılır.

  (2)Rehberlik Hizmetlerinin Çeşitleri:

  • a)Önleyici Rehberlik; Denetimlerden Bağımsız Veya Denetim Esnasında, Kurumsal Ve Bireysel Performansı Etkilemesi Muhtemel Sorun Alanlarına Yönelik Her Türlü Kaynağın Etkin Kullanımı Ve Verimlilik Esaslarına Dayalı Olarak Hedefleri Gerçekleştirmeye Yönelik Faaliyet Ve İşlem Süreçlerinin Sistemli Ve Düzenli Bir Biçimde Değerlendirilmesi Ve Geliştirilmesi Amacıyla Yapılır.
  • b) Düzeltici Ve İyileştirici Rehberlik; Denetim Esnasında, Kurumsal Ve Bireysel Düzeyde Yapılan İzleme Ve Değerlendirme Sonucunda Ortaya Çıkan Sorun Alanlarının Düzeltilmesi Ve İyileştirilmesi Amacıyla Yapılır.
  • c) Geliştirici Rehberlik; Denetimlerden Bağımsız, Gelişimin Sürekliliği Ve Yaşam Boyu Öğrenme Esasına Dayalı, Kurumsal Ve Bireysel Potansiyelin En Üst Düzeyde Değerlendirilebilmesi Amacıyla Destekleyici Nitelikte Yürütülen Rehberlik Çalışmasıdır.

  (3)Rehberlik, Birinci Fıkrada Belirtilen Rehberlik Alanları İle İkinci Fıkrada Belirtilen Rehberlik Çeşitlerinin Hepsini, Bir Veya Birkaçını Kapsayacak Şekilde Yapılır.

  (4)Rehberlik Sonucunda Düzenlenen Rapor, İlgili Kurum, Birim Ve Kişilere İletilir. Raporlar, Başkanlıkça Uygulamaya Konulan Esaslar Ve Rehberlerde Belirtilen Standartlara Uygun Olarak Düzenlenir.

  (5)Müfettişler, Esaslar Ve Rehberlerden De Yararlanarak Rehberlik Faaliyetlerini Yürütür.

  Denetim Hizmetlerinin Çeşitleri, Kapsamı Ve Uygulanması[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 70

  (1)Denetim Hizmetleri, Bakanlığın Görev Alanına Giren Konularda, Bakanlığın Merkez, Taşra Ve Yurt Dışı Teşkilatlarını Kapsar. Denetim Faaliyetlerinde, Yolsuzluk Ve Usulsüzlükleri Önleyici, Eğitici Ve Rehberlik Yaklaşımı İle İyileştirici Ve Geliştirici Yönde Katkı Sağlamak Esastır.

  (2)Denetim Hizmetlerinin Çeşitleri:

  • a)Süreç Ve Sonuç Denetimi; Bakanlık Tarafından Veya Bakanlığın Denetiminde Sunulan Hizmetlerin Kontrol Ve Denetiminin İlgili Birimlerle İşbirliği İçinde Yapılması, Süreç Ve Sonuçlarının Mevzuata, Önceden Belirlenmiş Amaç Ve Hedeflere, Performans Kriterlerine Ve Kalite Standartlarına Göre Analiz Edilmesi, Karşılaştırılması Ve Ölçülmesi, Kanıtlara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, Elde Edilen Sonuçların Rapor Hâline Getirilerek İlgili Birimlere Ve Kişilere İletilmesidir.
  • b)Performans Denetimi; Yönetimin Bütün Kademelerinde Gerçekleştirilen Faaliyetler İle Sonuçlarının Etkililiğinin, Ekonomikliğinin Ve Verimliliğinin Belirlenen Hedef Ve Göstergelerle Ölçülmesidir.
  • c)Sistem Denetimi; Denetlenen Birimin, Yönetim Süreçleri, Faaliyet Ve İşlemleri İle İç Kontrol Sisteminin, Organizasyon Yapısına Katkı Sağlayıcı Bir Yaklaşımla Analiz Edilmesi; Kaynakların Yeterliliğinin Ve Amacı Doğrultusunda Etkili, Ekonomik Ve Verimli Kullanılması İle Elektronik Bilgi Sistemlerinin Sürekliliğinin Ve Güvenilirliğinin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesidir.
  • ç) Mali Denetim; Denetlenen Birimin Gelir, Gider, Varlık Ve Yükümlülüklerine İlişkin Hesap Ve İşlemlerinin Doğruluğunun; Mali Faaliyet, Mali Yönetim Ve Kontrol Sistemlerinin, Mali Sistem Ve Tabloların Güvenilirliğinin, Yolsuzluk Ve Usulsüzlükleri Önleyici, Eğitici Ve Rehberlik Yaklaşımını Ön Plana Çıkaran Bir Anlayışla İncelenmesi Ve Değerlendirilmesidir.
  • d) Uygunluk Denetimi; Denetlenen Birimin Faaliyet Ve İşlemlerinin İlgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik Ve Diğer Mevzuata Uygunluğunun İncelenmesi Ve Değerlendirilmesidir.

  (3)Denetim, İkinci Fıkrada Belirtilen Denetim Uygulamalarının Hepsini, Bir Veya Birkaçını Kapsayacak Şekilde Yapılır. İkinci Fıkrada Belirtilen Denetim Çeşitlerinin Hepsini Kapsayan Denetim Şekli Genel Denetimdir.

  (4)Bakanlık Tarafından Veya Bakanlığın Denetiminde Sunulan Hizmetlerin, İlgili Birimlerle İşbirliği İçinde Süreç Ve Sonuçları İle Bakanlık Teşkilatı Personelinin İdari, Mali Ve Hukuki İşlemleri; İzleme Ve Değerlendirme Verileri De Dikkate Alınarak, Plan Ve Programlara Uygun Olarak Sistematik Ve Sürekli Bir Yaklaşımla Denetlenir.

  (5)İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Denetiminde, Millî Eğitim Müdürlüklerinin İl Düzeyinde Sunduğu Hizmetler İle Faaliyet Ve İşlemleri Bir Bütün Olarak Denetlenir Ve Değerlendirilir.

  (6)Denetim Uygulamalarında, Denetim Standartları, Denetim Esasları Veya Rehberleri Dikkate Alınır.

  (7)Denetimlerde, Sunulan Hizmetlerin Süreç Ve Sonuçlarının Mevzuata, Önceden Belirlenmiş Amaç Ve Hedeflere, Performans Kriterlerine Ve Kalite Standartlarına Göre Analiz Edilmesi, Karşılaştırılması Ve Ölçülmesi, Kanıtlara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Esastır.

  (8)Denetimlerde, Denetlenen Kurumca Hazırlanan Gelişim Planına Dayalı İzleme Ve Değerlendirme Esastır.

  (9)Denetim Sonucunda Düzenlenen Rapor, İlgili Birim Kurum Ve Kişilere İletilir. Denetim Raporları, Başkanlıkça Uygulamaya Konulan Standartlara Uygun Olarak Düzenlenir.

  (10)Müfettişler, Denetim Rehberlerinden Yararlanarak Denetim Faaliyetlerini Yürütür. Müfettişler, Denetim Hedeflerine Ulaşmak İçin Yeterli Ve Güvenilir Bilgi Ve Belgeleri Tespit Etmek, İncelemek Ve Değerlendirmekle Yükümlüdür.

  (11)Bakanlık Teşkilatı İle Okul Ve Kurumların Denetiminin Üç Yılda Bir Periyodik Olarak Yapılması Esastır.

  Eğitim Kalite Standartları, İzleme Ve Değerlendirme[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 71

  (1)Başkanlık, Bakanlığın Merkez, Taşra Ve Yurt Dışı Teşkilatları Düzeyinde Eğitim, Öğretim Ve Yönetimi, Eğitim Göstergeleri, Kalite Standartları, Performans Kriterleri Ve Kurumların Öz Değerlendirmelerine Dayalı Olarak Rehberlikte Bulunulan Ve Denetlenen Kurumun Raporunda Yer Alan Tespit Ve Önerilerinin Uygulanma Düzeyini İzler Ve Değerlendirir.

  (2)Kurum Ve Birimler, Rehberlik Ve Denetim Raporunun Kendilerine Ulaşmasından İtibaren Bir Ay İçerisinde Raporda Belirtilen Tespit Ve Öneriler Doğrultusunda, Kurumsal Gelişim Planı Hazırlayarak Bakanlığın Merkez Teşkilatında Başkanlığa, Bakanlığın Taşra Teşkilatında İse Maarif Müfettişleri Başkanlığına Gönderirler.

  (3)Başkanlıkça Ve Maarif Müfettişleri Başkanlığınca Süreç İzlenir Ve Değerlendirilir. İzleme Ve Değerlendirme, Konunun Özelliğine Göre Yeni Bir Rehberlik Ve Denetim Çalışması Olarak Da Yürütülebilir.

  (4)Yılsonu Rehberlik Ve Denetim İle İzleme Ve Değerlendirme Raporlarından Ülke Geneline Yönelik Olanlar Kanunların Açıklanmasını Yasakladığı Durumlar Hariç Kamuoyuyla Başkanlıkça Paylaşılır.

  Rehberlik Ve Denetim Bilgi İşlem Sistemi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 72

  (1)Bakanlık Teşkilatında Yürütülen Rehberlik Ve Denetim, İzleme Ve Değerlendirme İle İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Verilerinin Yönetimi, Rehberlik Ve Denetim Bilgi İşlem Sistemi Üzerinden Yapılır.

  Düzenlenecek Raporların Çeşidi Ve Kapsamı[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 73

  (1) Müfettişler, Yürüttükleri Rehberlik, Denetim, Değerlendirme, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Çalışmalarının Sonuçlarını İşin Özelliğine Göre Aşağıdaki Rapor Çeşitleriyle Tespit Ederler;

  1)Süreç Ve Sonuç Denetim Raporu
  2)Performans Denetim Raporu
  3)Sistem Denetim Raporu
  4)Mali Denetim Raporu
  5)Uygunluk Denetim Raporu
  6)Genel Denetim Raporu

  (2)Raporların Kapsamı Şu Hususlardan Oluşur;

  • a)Rehberlik Raporu; Kurumsal Ve Bireysel Faaliyetler İle İlgili Olarak; Rehberlik İlke Ve Esasları İle Raporlama Standartları Gözetilerek, Katılımcı Bir Anlayışla, Rehberlik Yapılanlara Yol Gösterici Nitelikte Düzenlenen Rapordur.
  • b)Denetim Raporu; Bakanlık Teşkilatı İle Bakanlığın Denetimine Tabi Kurum Ve Kuruluşlarca Ve Personelince Yürütülen İş Ve İşlemler İle Faaliyetlerin Denetlenmesi Sonucunda, Denetim İlke Ve Esasları İle Raporlama Standartları Dikkate Alınarak Denetim Çeşitlerine Göre Düzenlenen Rapordur.
  • c)İzleme Ve Değerlendirme Raporu; Eğitim, Öğretim Ve Yönetimi; Eğitim Göstergeleri, Kalite Standartları, Performans Kriterleri, Yeterlikler Ve Kurumların Öz Değerlendirmelerine Dayalı Olarak Rehberlikte Bulunulan Ve Denetlenen Kurumun, Raporunda Yer Alan Tespit Ve Önerilerin Uygulanma Düzeyinin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Sonucunda Düzenlenen Rapordur.
  • ç)İnceleme Ve Araştırma Raporu; Bakanlığın Görev Alanına Giren Konu Veya Alanlarda Yapılan İnceleme, Araştırma Ve Değerlendirme Sonucunda Düzenlenen Rapordur.
  • d)Suç Duyurusu Raporu; Genel Hükümlere Göre Soruşturulacak Suçlara İlişkin Konularda, Cumhuriyet Başsavcılıklarına Gönderilmek Üzere Düzenlenen Rapordur.
  • e)İnceleme Raporu; Yapılan İncelemeler Sonucunda Düzenlenen Rapordur.
  • f)Soruşturma Raporu; Disiplin Suçları Kapsamında Yapılan Soruşturmalar Sonucunda Düzenlenen Rapordur.
  • g)Ön İnceleme Raporu; 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Uyarınca Yapılan Ön İnceleme Sonucunda Düzenlenen Rapordur.
  • ğ)Tevdi Raporu; Yetkili Mercii Bakanlık Makamı Olmayan Ve 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Uyarınca Haklarında Ön İnceleme Yapılması Gereken Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Eylemlerine İlişkin Konularda Veya Diğer Mevzuat Gereğince İnceleme Ve Soruşturma Yapılması Gereken Hususlarda Gereği Yapılmak Üzere Yetkili Mercie Veya İlgili Kurum Ve Kuruluşlara Gönderilmek Üzere Düzenlenen Rapordur.

  (3)Yıllık Faaliyet Raporu; Başkanlıkça Hazırlanan, Başkanlık Ve Maarif Müfettişleri Başkanlıklarının Bir Yıllık Çalışma Sonuçlarını İçeren, İlgili Birimlere Ve Müsteşarlığa Sunulmak Üzere Düzenlenen Rapordur.

  Yolsuzluk Ve Usulsüzlüklerin Önlenmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 74

  (1)Bakanlık Teşkilatı İle Bakanlığın Denetimi Altındaki Her Türlü Kuruluşun Faaliyet Ve İşlemlerinde Yolsuzluk Riski Olan Alanlar Tespit Edilerek, Yolsuzluk Ve Usulsüzlükleri Önleyici Bir Anlayışla Denetim, İnceleme Ve Soruşturma Yapılır.

  (2)Denetim Görevi Sırasında Yolsuzluk Ve Usulsüzlük Bulgusuna Ulaşıldığında, Tespitler Ve Elde Edilen Deliller Düzenlenecek Bir Raporla Görevlendirildikleri Makam Aracılığıyla Yetkili Mercie İletilir.

  (3)Yolsuzluk Ve Usulsüzlüklerle Mücadele, Risk Analizleri De Dikkate Alınarak Rehberlik Ve Denetim Plan Ve Programının Hazırlanmasında Göz Önünde Bulundurulur.

  Raporların Düzenlenmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 75

  (1)Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Çalışmaları Sonucunda Düzenlenecek Raporlar; Başkanlıkça Hazırlanan Ve Yürürlüğe Konulan Rehberlik Ve Denetim Esasları Veya Rehberi İle İnceleme, Soruşturma Ve Ön İnceleme Rehberinde Yer Alan Usul Ve Esaslar İle Raporlama Standartları Gözetilerek, Belirtilen Sayıda Ve Şekilde Düzenlenir.

  (2)Raporlar Kısa, Açık, Kolay Anlaşılır, Tekrara Yer Vermeyecek Tarzda Ve Yazım Kurallarına Uygun Bir Üslupla Yazılır. Raporlarda Ulaşılan Görüş, Kanaat Ve Sonuç İle Teklifler Tereddüt Oluşturmayacak Nitelikte, Belgelere Ve Mevzuata Dayandırılarak Açıklanır.

  Onikinci Bölüm :Çeşitli Ve Son Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

  Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Uyacağı Mesleki Etik Davranış İlkeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 76

  (1)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları, 14/9/2010 Tarihli Ve 27699 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uymakla Yükümlüdürler.

  (2)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları, Rehberlik Ve Denetim Çalışmaları Sırasında, Mesleki Yardım Ve Rehberlik Hizmeti Dışında İcra İşlerine Fiilen Karışamazlar.

  Yazışma Yöntemi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 77

  (1)Yazışmalar Aşağıdaki Şekilde Yapılır:

  • a)Başkanlıkta Görevli Müfettişler, Görevleri İle İlgili Konularda, Bakanlığın Merkez Ve Taşra Teşkilatı İle Resmî Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarla Doğrudan Veya Başkanlık Aracılığı İle Yazışma Yapabilirler. Ancak; Başbakanlık, Yüksek Yargı Organları, Diğer Bakanlıkların Merkez Ve Yurt Dışı Kuruluşları Ve Bakanlığın Yurt Dışı Teşkilatıyla Yazışmalarını Başkanlık Aracılığıyla Yaparlar.
  • b)Maarif Müfettişleri Başkanlıklarında Görevli Müfettişler Yazışmalarını, Bulundukları İl İçindeki Resmî Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarla Doğrudan Veya İl Millî Eğitim Müdürlükleri Aracılığı İle Bulundukları İl Dışındaki Resmî Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarla İse İl Millî Eğitim Müdürlükleri Aracılığı İle Yaparlar.

  (2)Yazışmalar, Doküman Yönetim Sistemi Üzerinden De Yapılabilir.

  Kimlik Belgesi Ve Mühür[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 78

  (1)Müfettişlere, Mühür Beratı İle Birer Mühür Ve Bir Kimlik Belgesi Verilir. Kimlik Belgesinde Müfettişlerin Görev Ve Yetkilerini Belirten Özet Bilgiler Yer Alır. Görev Esnasında Sorulduğunda Kimlik Belgesi İlgililere Gösterilir.

  Yolluk Ve Diğer Haklar[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 79

  (1)Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcıları Yolluk Ve Diğer Haklarını Talep Formu Düzenleyerek Yetkili Muhasebe Birimlerinden Alırlar.

  (2)Hak Edişlerin İlgili Oldukları Aya Ait Borç Devri Yapılmadan Kapatılması Esastır.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 80

  (1)Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren, 3/10/1993 Tarihli Ve 21717 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği İle 24/6/2011 Tarihli Ve 27974 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.

  Kazanılmış Haklar[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Geçici Madde 1

  (1)Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İl Eğitim Denetmen Yardımcısı Ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı Olarak Atananların Yeterlik Sınav Konuları İle Maarif Müfettişliğine Atama İşlemleri, Bu Yönetmeliğin Yayımından Önce Yürürlükte Olan Mevzuat Hükümlerine Göre Yürütülür Ve Sonuçlandırılır.

  (2)Daha Önce Başmüfettiş, Müfettiş, Başdenetçi, Denetçi Veya İlköğretim Müfettişi, Eğitim Müfettişi Ve İl Eğitim Denetmeni Unvanını Kazandıktan Sonra Bu Görevlerinden İstekleri Veya Nakil Suretiyle Ayrılanlardan Bu Görevlere Yeniden Atanmak İsteyenler, Boş Kadro Bulunmak Kaydıyla, Başkanın Önerisi Üzerine Maarif Müfettişliğine Yeniden Atanabilirler.

  (3)Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İl Eğitim Denetmeni Ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı Olarak Görev Yapanlardan Bölge Hizmetini Tamamlamamış Olanların Eksik Kalan Bölge Hizmetleri, Bu Yönetmeliğin Yayımından Önce Yürürlükte Olan Mevzuat Hükümlerine Göre Tamamlanır.

  Hizmet Süreleri Ve Hizmet Puanı[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Geçici Madde 2

  (1)Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni Olarak Geçirilen Hizmet Süreleri Maarif Müfettişi Olarak, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı Ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı Olarak Geçirilen Hizmet Süreleri İse Maarif Müfettiş Yardımcısı Olarak Geçmiş Sayılır.

  (2)Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni İle Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı Ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı Unvanı Almış Olanların, Bu Hizmet Süreleri İle Askerlik Hizmetini Temel Eğitimden Sonra Bakanlığa Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Geçirdikleri Süreler Dâhil Devlet Memuru Olarak Çalıştıkları Süreler, Bu Yönetmelikte Belirtilen Sürelerin Geçirildiği Yer İçin Öngörülen Bölge Hizmetinden Sayılır Ve Hizmet Puanı Hesabında Dikkate Alınır. Çalışılması Gereken Süreden Fazla Olan Süreler, Öncelikle Görev Yapılmayan Bir Alt Hizmet Bölgesinde Olmak Üzere Sırasıyla Alt Hizmet Bölgelerinde Değerlendirilir. Bu Değerlendirme Sonucunda Alt Hizmet Bölgelerinden Artan Süreler İse Çalışılması Gereken Bir Üst Hizmet Bölgesinde Değerlendirilir. Daha Önce Varsa Bu Kapsamda Değerlendirilmiş Olan Süreler Yeniden Değerlendirilmez.

  (3)Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi Ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı İken Maarif Müfettişliğine Ve Maarif Müfettiş Yardımcılığına Atananların, Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi Ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı Olarak Geçirdikleri Süreler İçin Öngörülen Hizmet Puanının Hesaplanmasında; Ek-3 Formda Yer Alan Puanlar Toplamının Aritmetik Ortalaması Sonucu Elde Edilen Puan Esas Alınır.

  Yer Değiştirmeye Esas Hizmet Süresi Başlangıcı[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Geçici Madde 3

  (1)Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi Ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı Olarak Görev Yapmakta İken Unvanları Maarif Müfettişi Ve Maarif Müfettiş Yardımcısı Olarak Değiştirilenlerin, Geçici 2 Nci Maddede Belirtilen Hakları Saklı Kalmak Kaydıyla, 37 Ve 38 İnci Maddeler Kapsamındaki Yer Değiştirmelerine Esas Hizmet Süreleri, Bu Unvanları Almış Oldukları Tarih İtibarıyla Başlar.

  Yer Değiştirme[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Geçici Madde 4

  (1)Bu Yönetmelikte Öngörülen Yer Değiştirme İşlemleri, Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Dört Ay İçerisinde Yapılır.

  (2)Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Millî Eğitim Başdenetçisi Ve Millî Eğitim Denetçisi Olarak Görev Yapmakta İken, Maarif Müfettişi Unvanını Alanlar Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Bulundukları İlde Çalışmaları Gereken Görev Sürelerine Bakılmaksızın İlk Yer Değiştirme Döneminde Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler.

  Görevler[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Geçici Madde 5

  (1)Eğitim Denetmenleri Başkanı Ve Eğitim Denetmenleri Başkan Yardımcısı Olarak Görev Yapanların Bu Görevleri, Görev Yaptıkları Sürelere Bakılmaksızın Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sona Erer. Ancak Bu Kapsamda Görevi Sona Erenler, Yerlerine Görevlendirme Yapılıncaya Kadar Görevlerine Devam Ederler.

  Yürürlük[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 81

  (1)Bu Yönetmelik Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.

  Yürütme[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Madde 82

  (1)Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakan Yürütür.

  Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.